Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní projednávali

Radní projednávali 1

Vybrané zprávy z 21. - 23. schůze rady města.

Ocenění cvičitelů a trenérů mládeže za rok 2022

Na základě návrhu sportovní komise na ocenění cvičitelů a trenérů mládeže za rok 2022 bude poskytnout peněžitý dar ve výši 3 000 Kč 13 navrhovaným cvičitelům a trenérům mládeže. Ocenění budou slavnostně předána z rukou starosty města dne 7. září 2023. 

 

Rekonstrukce ulic Jiráskova a Žlutického, Rakovník

Bylo zahájeno zjednodušené podlimitní řízení na výběr zhotovitele stavby „Rekonstrukce ulic Jiráskova a Žlutického, Rakovník. Tato rekonstrukce je naplánována ve spolupráci se správci inženýrských sítí. sítí. Projektovou dokumentaci zpracovala projektová kancelář Ateliér Kprojekt, s. r. o. Investiční náklady dle rozpočtu projektanta jsou 10,8 mil. Kč bez DPH.

V uvedené ulici již proběhla kompletní rekonstrukce plynovodu a přípojek. ČEZ pokládku svého vedení provádí nyní a VSOR v souběhu začal provádět rekonstrukci vodovodu a přípojek. Rekonstrukce kanalizace a přípojek proběhne bezvýkopovou metodou. Rekonstrukce veřejného osvětlení proběhla již před několika lety. Po skončení rekonstrukce inženýrských sítí dojde ke kompletní rekonstrukci uvedené ulice. V ulici Jiráskova a Žlutického dojde ke kompletní rekonstrukci vozovek a chodníků a z části se zasáhne i do ul. Heroldova. Ta je již zrekonstruována, ale dojde k opravení části chodníku, který propojuje ul. Žlutického a Komenského náměstí, právě přes Heroldovu.

Pro finanční krytí této akce je v rozpočtu v tuto chvíli dostatek finančních prostředků. Je v plánu, že ulice Jiráskova bude zrekonstruována ještě letos a Žlutického do konce května 2024. Předpoklad pro možné zahájení stavebních prací je konec září dokončení nejpozději do 31. 5. 2024.

 

Odpadové hospodářství v Rakovníku

Na začátku roku 2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech, který v mnoha ohledech přináší do České republiky revoluci v odpadovém hospodářství. Hlavním cílem tohoto zákona je minimalizace vzniku odpadu a maximální třídění komunálních odpadů. Tato legislativa bude mít v následujících letech přímý dopad na obce a jejich rozpočty, a proto je nutné se touto problematikou více zabývat. Město Rakovník si za účelem posouzení aktuální připravenosti na plnění povinností nechalo zpracovat analýzu odpadového hospodářství. Rozsáhlá analýza přinesla mnoho zjištění. Dále v článku jsou uvedeny ty nejzajímavější.

Kolik nás stojí odpadové hospodářství?

V roce 2022 celkové výdaje na odpadové hospodářství (obsluha sběrných nádob a nakládání s odpady) činily 18 983 166 Kč a celkové příjmy (poplatek od občanů a bonusy EKO-KOM) byly ve výši 16 147 064 Kč. V roce 2022 tedy město doplácelo na odpadové hospodářství 2 836 102 Kč, což představuje míru doplatku 14,94 %, ale i přes poměrně vysoký doplatek se výše poplatku od občanů pro rok 2023 nezměnila.

Jaká je produkce a struktura našeho odpadu?

V roce 2022 celková produkce skládkovaných komunálních odpadů činila 230,59 kg v přepočtu na jednoho obyvatele města. Doporučená produkce těchto odpadů stanovená zákonem je pro rok 2022 190,00 Kg na obyvatele.

V rámci skladby celkové produkce odpadů jsou největšími položkami směsný komunální odpad (3 021,15 tuny – 54,56 % všech produkovaných odpadů), SEPAR odpady (796,48 tun – 14,38 % všech produkovaných odpadů) a objemný odpad (570,04 tun – 10,29 % všech produkovaných odpadů). Celkově město Rakovník dosáhlo za rok 2022 orientační míry separace pouze 29,83 %, což je podprůměrná hodnota v rámci celorepublikového srovnání. Město tak reálně nedosahuje hodnoty 60 %, která je pro rok 2025 stanovena zákonem o odpadech.

V rámci přípravy na optimalizaci odpadového hospodářství města Rakovník proběhl také fyzický rozbor směsného komunálního odpadu. Z rozboru směsného komunálního odpadu se ukázalo, že 47,35 % daného vzorku odpadu ze sběrných nádob je možné dále vytřídit. To znamená, že pouze 52,65 % obsahu vzorku směsného komunálního odpadu je skutečně odpadem, který nelze dále vytřídit nebo využit.

Pozitiva a negativa

V rámci srovnání produkce odpadů města Rakovník s jinými městy lze pozitivně vnímat lehce nadprůměrnou produkci separovaných odpadů. Naopak za negativní jev lze považovat nadprůměrnou produkci objemného a směsného komunálního odpadu, který stále obsahuje značné množství odpadů, které lze vytřídit.

Komunikace s občany

Pro vedení města Rakovník je velmi zásadní znát názor a případné námitky svých občanů, proto budou občané o veškerých budoucích změnách v systému sběru a nakládání s odpady ve městě včas informováni a tyto změny budou vhodnou formou i s občany projednány např. formou již probíhající dotazníkové kampaně, které je možné se účastnit. Odkaz na online dotazník je zveřejněn na webových stránkách města Rakovník a je také vložen v tomto čísle měsíčníku.

Jak dál?

Město si na základě výsledků analýzy klade za cíl postupnými kroky změnit a optimalizovat současný systém nakládání s odpady ve městě tak, aby:

 • byly splněny všechny zákonné povinnosti a minimalizovaly se dopady nového zákona na rozpočet, a tudíž i na výši poplatku za svoz odpadu od občanů,
 • systém odpadového hospodářství byl pro občana více komfortní a motivoval občana města k větší ochotě třídit a produkovat méně směsného komunálního odpadu.

Vedení města Rakovník již přijímá některá opatření pro optimalizaci odpadového hospodářství ve městě, například navyšuje počet velkoobjemových kontejnerů sloužících ke sběru bioodpadu.

Dotazník pro domácnosti týkající se nakládání s odpady ve městě Rakovník

Na webových stránkách města byla zveřejněna výzva k vyplnění dotazníku, jehož cílem je získání názoru domácností města Rakovník na současný systém svozu odpadů a zavedení případných budoucích změn. Vyplnění dotazníku nezabere více než 15 minut.

Jak vyplnit:

Vyplněné dotazníky je možné odevzdat do podatelny MěÚ až do 30. 9. 2023.

 

Praktický kurz naučí, jak podnikat bezpečně a bez rizika

Úspěšný kurz Podnikni to!, který proběhl na jaře, položil základy podnikatelské komunitě v Rakovníku. Město nyní nabízí svým občanům další možnost a otevírá bezplatný kurz, který pomůže účastníkům změnit jejich podnikatelskou vizi na realitu, naučí je najít podnikatelské příležitosti a postupně je transformovat do úspěšných a ziskových projektů. Bez ohledu na to, zda teprve začínají, mají nápad v hlavě nebo chtějí zdokonalit své podnikání, prakticky prověřené techniky a know-how jim umožní dosáhnout svých cílů.

Podnikat se dá i s minimem začátečnických chyb a rizik. To je příslib, který kurz Podnikni to! dává svým účastníkům, kteří se rozhodnou zapojit do cyklu pěti na sebe navazujících setkání. Ta budou probíhat jednou týdně.

Podnikatel z praxe v roli lektora předá účastníkům osvědčené postupy, jak dát vlastnímu projektu hlavu a patu a vytvořit pevné základy. Účastníci získají maximum informací o tom, jak oslovit a získat zákazníky, postupně nápad budovat od minimálního produktu a jak si všechno pečlivě a kvalitně propočítat. Nezáleží na tom, jestli je vaším snem mít malou lokální firmu, přivydělat si vlastním projektem při zaměstnání, nebo vybudovat mezinárodní firmu. Na konci kurzu budete mít smysluplný projekt, a hlavně praktický plán, jak vše úspěšně rozjet. Kurz je vhodný pro ty, kteří jsou zaměstnaní, na rodičovské dovolené, i pro studenty. Základním předpokladem je podnikavé myšlení a chuť rozvíjet vlastní projekt.

Absolventka Silvie oceňuje: "Jsem moc ráda, že jsem mohla být součástí tohoto kurzu, jsem naprosto spokojená s obsahem i s tím, jak ho lektor vedl a jak pomohl nasměrovat naše podnikatelské nápady."

Kurz probíhá za oficiální podpory města Rakovník a Středočeského kraje, kteří díky spolupráci s Podnikni to! strategicky rozvíjí podnikání a podnikavost svých občanů.

“Vedení města tyto kurzy vnímá jako důležitý krok k rozvoji podnikatelského potenciálu města. Po jarním kurzu jsme byli mile překvapeni novými nápady a podnikatelskými projekty účastníků.” doplňuje starosta města PaedDr. Luděk Štíbr.

Skládá se z 5 setkání, která budou probíhat jednou týdně vždy v úterý. První workshop odstartuje v úterý 3. října 2023 v 17:30  ve Wintrově síni Radnice, Husovo náměstí 27, Rakovník.

Účast je díky podpoře města Rakovník a Středočeského kraje zdarma. Zájemci se můžou přihlásit na webu podniknito.cz na podstránce s názvem Kurz podnikání v Rakovníku.

Informace o kurzu Podnikni to! v Rakovníku:

 • Kurz je určen pro všechny občany města a okolních obcí.
 • Úvodní workshop začíná 3. října 2023 v 17:30.
 • Kurz proběhne ve Wintrově síni Radnice, Husovo náměstí 27, Rakovník.
 • Celkem je připraveno 5 tematických setkání, vždy v úterý od 17:30 do 20:00.

Reakce absolventů:

 • Zajímavý koncept, jednoduchý a jasný návod na vyhodnocení nápadu. Pěkné vedení od začátku k realizaci. (Sandra)
 • Kurz mě naučil přemýšlet jinak o problémech - jako o příležitosti. Myslím, že po kurzu se člověk přestane podnikání bát. (Martin)
 • Rozhodně skvělé vidět svět podnikání z jiného úhlu pohledu, než jak je obecně ve společnosti vžité. Spousta skvělých tipů, které člověku "otevřou oči". (Eva)

 

Údržba městské zeleně

Bylo zahájeno nadlimitní otevřené řízení na výběr zakázky „Údržba městské zeleně“, zakázka je rozdělena na 2 samostatné části – údržbu v centru a údržbu na „perifériích města“. Veškeré informace k zadávací dokumentaci jsou zveřejněné na profilu zadavatele.

Pro připomenutí:

Město Rakovník ukončilo smlouvy o dílo na zajištění péče o městskou zeleň k 31. 12. 2022. Údržbu zajišťovala firma ARBOREA s. r. o. na základě smluv o dílo z roku 1994 a 1999, které byly v průběhu let sloučeny do jedné smlouvy a v roce 2020 došlo k uzavření dodatku, který byl uzavřen v úplném znění smluv. Současná údržba tedy probíhá nepřetržitě od roku 1994 a byly upravovány pouze plochy a rozsahy četnosti údržby. K této základní údržbě, kde jsou stanovené rozsah i cena, provádí Arborea další práce na základě samostatných objednávek, dle aktuálního požadavku. V roce 2019 na základě dodatku byla vyjmuta část údržby, která byla předána na základě Smlouvy o údržbě městské zeleně naší společnosti Údržba městských komunikací, spol. s r. o., která také provádí i další práce na zeleni na základě samostatných objednávek.

 

Oprava vstupní brány městského hřbitova a oprava fasády objektu Kokrdovská č. p. 78 v Rakovníku

Během vypsaného zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava vstupní brány městského hřbitova a oprava fasády objektu Kokrdovská č. p. 78 v Rakovníku“, byla doručena pouze 1 nabídka. Na základě doporučení komise rozhodla rada města uzavřít smlouvu o dílo s Romanem Topinkou, jehož nabídková cena činí 889 239,75 Kč bez DPH.

Předpoklad pro zahájení plnění smlouvy je 1. 9. 2023, dokončení dle smlouvy o dílo maximálně do 20. 12. 2023.

Pro připomenutí:

Město Rakovník má ve svém vlastnictví městský hřbitov, jehož součástí je kulturní památka vstupní brána a přilehlý domek hrobníka č. p. 78, který není kulturní památkou. Jedná se o objekty, které jsou dominantou městského hřbitova. V současné době je značně poškozena vápenná omítka na vstupní bráně městského hřbitova. Oprava vstupní brány spočívá v okopání nesoudržných a vlhkých omítek, následné opravy za pomoci sanační omítky do výšky 2 m, na zbytku brány budou provedeny vápenné omítky, zároveň bude provedena oprava nápisu a celkový nátěr brány. Odhadovaná cena za výše uvedené práce je 100 000 Kč bez DPH.

Objekt č. p. 78 je v podobném stavu jako vstupní brána, tedy opadaná fasádní omítka a nevyhovující stav střešní krytiny. Oprava bude spočívat v okopání nesoudržných a vlhkých omítek a následné opravy za pomoci sanační omítky, na zbytku fasády bude provedena lokální oprava a následně bude sjednocena fasádní barvou dle výběru památkové péče. Na objektu č. p. 78 bude provedena výměna stávající střešní bobrové krytiny za novou střešní krytinu stejného typu. Projekční cena za výše uvedené práce je 694 685,17 bez DPH. Veškeré práce budou provedeny na základě závazného stanoviska památkové péče.

 

 

Pro připomenutí:

Posvícení 2023

Tradiční posvícení proběhne v Rakovníku 2. a 3. září. Plakáty k jednotlivým akcím najdete na webu města: aktualne/aktuality/posviceni-2023-789cs.html

 • V Letním kině proběhne Posvícení OPEN AIR 2023, kde vystoupí v sobotu několik kapel a v neděli zde zahraje k tanci a poslechu Václav Žákovec a večer proběhne divadelní představení Komorního divadla Kalich s názvem Můj nejlepší kamarád.
 • Proběhne již tradiční akce Posvícení na ulici. Ulice V Hradbách, Martinovského, Masná a Žižkovo náměstí zaplní stánky s vínem, pivem, jídlem a řemeslnými výrobky. Navíc dobrá muzika na třech pódiích, výstava v roubence a komentované prohlídky s Romanem Hartlem. 
 • Výstavu kaktusů a jiných sukulentů, tradiční posvícenské trhy na Husově náměstí, den otevřených dveří v Domě dětí a mládeže a další program najdete v přiložených plakátech k POSVÍCENÍ 2023.

 

Podpora cykloturistiky v Rakovníku

Byly zakoupeny 2 nabíjecí stanice pro elektrokola, jedna je umístěna na Husově náměstí ve středovém pásu a druhá před vchodem do aquaparku. Celková cena za obě stanice byla 164 457,15 Kč vč. DPH. 

K oběma nabíjecím stanicím je box pro kabely a set kabelů na různé tipy elektrokol, pokud by nebyl ani jeden konektor kompatibilní s dodanými kabely, pak jsou na dobíjecí stanici zásuvky na 230V, kde si cyklista může zapojit svojí nabíječku na kolo.

 

RE-USE centrum

Od pátku 18. 8. 2023 bude otevřeno nové RE-USE centrum ve Sběrném dvoře v Rakovníku. Občané zde budou mít možnost odložit nepoužívané věci a zároveň si i některé odnést.

Otevírací doba:
pondělí            11:00 – 17:00
středa              11:00 – 17:00
pátek               11:00 – 17:00
sobota             08:00 – 17:00 (duben – říjen)
sobota             08:00 – 11:00 (listopad – březen)

Během státních svátků je sběrný dvůr uzavřen.

 

Stavba roku Středočeského kraje 2023

Naše nové Víceúčelové studijní a společenské centrum je přihlášeno do prestižní soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2023. Hlasování je možné zde: https://www.stavbaroku.cz/printSites.do?Dispatch=ShowContestList&coid=119&group=registered (naše číslo je 25)

 

 

Datum vložení: 30. 8. 2023 7:01
Datum poslední aktualizace: 30. 8. 2023 10:26
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení