Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní projednávali

Radní projednávali 1

Vybrané zprávy z 19. a 20. schůze rady města.

Zástavba dvorního traktu radnice – objekt „J“ – zpracování projektové dokumentace

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo se společností BICERA s.r.o., jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a projektové dokumentace vnitřního vybavení na akci „Zástavba dvorního traktu radnice Rakovník – objekt „J“, za cenu 1 197 900 Kč vč. DPH.

V červenci 2009 zpracovala společnost A1 spol. s r.o., dokumentaci na rekonstrukci a dostavbu areálu radnice v Rakovníku. V roce 2016 byla dokončena rekonstrukce části E a F – budova pro Městskou policii. Nyní by měla být stará část východního křídla zdemolována a na tomto místě by mělo plynule navázat nové východní křídlo, v 1. NP s archivem stavebního úřadu a ve 2. NP s novými kancelářemi.

 

Vybavení kuchyněk a dílen 2. ZŠ – stavební část

Rada města zahájila otevřené nadlimitní řízení na výběr zhotovitele stavby „Vybavení kuchyněk a dílen 2. ZŠ Rakovník – stavební část“.

V srpnu 2022 zpracoval projektant Jaroslav Kodeš projektovou dokumentaci. Projekt se zabývá rekonstrukcí žákovských dílen v 1. PP a rekonstrukcí cvičné žákovské kuchyně v 1.NP. V rámci rekonstrukce dílen mají být realizována opatření na snížení vlhkosti prostor, vybudována nová elektroinstalace, rozvody kanalizace, vody, topení a vzduchotechniky. Prostory dílen jsou funkčně rozčleněny na 3 části – sklad, přípravnu a univerzální žákovskou dílnu. Všechny místnosti budou nově vybaveny dle požadavků školy. Při rekonstrukci žákovských kuchyněk dojde k výměně elektroinstalace, pokládce nových podlah, opravě stěn, stropů a instalaci nových keramických obkladů. Předběžné náklady na celý projekt, tj. stavební práce a vybavení nábytkem a pomůckami (včetně PD, TDS, BOZP atd.) jsou vyčísleny na 11 mil. Kč. V této etapě bude vysoutěžen pouze dodavatel stavebních prací, které byly projektantem vyčísleny na 3,9 mil. Kč vč. DPH. V dalších samostatných zakázkách budou soutěženy učební pomůcky a vybavení učeben nábytkem.

Větší část nákladů by měla být pokryta dotací z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Žádost o dotaci byla podána v listopadu 2022, úspěšně prošla hodnocením formálních náležitostí a analýzou rizik a byla Centrem pro regionální rozvoj ČR doporučena k financování bez výhrady. Městu bylo vystaveno rozhodnutí o poskytnutí dotace na částku maximálně 7 143 847,56 Kč, v závislosti na vysoutěžené ceny projektu. Předpokládané zahájení stavebních prací je nejdříve v říjnu, dokončení do 4 měsíců od podpisu smlouvy o dílo.

 

Nákup herního prvku z finančních darů – Ravos

Společnost Ravos se na nás obrátila s žádostí o spolupráci při rozšíření hřiště pod areálem společnosti.  Jedná se o plochu, kterou má ve výpůjčce právě Ravos a jsou zde umístěny cvičební prvky a informační tabule o naučném středisku voda. Hřiště bylo vybudováno z finančního daru společnosti Ravos, Nadace Veolia a soukromých osob.

Nyní mají zájem umístit zde dětský herní prvek, byl navržen stejný postup jako při vybudování hřiště.  Stávající hřiště má společnost Ravos ve výpůjčce a zajišťuje veškerou údržbu, revize apod. Bylo tedy rozhodnuto objednat u společnosti COLMEX s. r. o. dodání a instalaci dětského herního prvku AM48B Mountain Climber, za cenu 45 000 Kč.

 

Dodávka softwarových licencí pro rakovnické základní školy

Během vypsaného zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka softwarových licencí pro rakovnické základní školy“ byly doručeny 2 nabídky. Na základě doporučení komise rozhodla rada města uzavřít kupní smlouvu na dodávku užívacích práv se společností Valvera s.r.o., jejichž nabídková cena činila 235 600 Kč bez DPH.

Původní předpoklad byl nákup licencí na dobu 3 let, po konzultaci s danými dodavateli bylo rozhodnuto změnit zadávací dokumentaci a nakoupit je jen na 1 rok z toho důvodu, že dodavatelé nejsou schopni zafixovat ceny na delší dobu. Předpokládaná hodnota zakázky byla tedy v zadávací dokumentaci pozměněna na 400 000 Kč bez DPH (původní byla 1 mil. Kč).

Pro připomenutí:

Komise pro výchovu a vzdělávání Města Rakovník předložila tento návrh radě města ke schválení. Jde především o možný společný postup při inovaci výuky výpočetní techniky na základních školách. Spočívá v pořízení softwarových licencí Microsoft 365 A3, což přinese následující:

  • pro všechny školy stejné možnosti a prostředí se snadnou možností spolupráce učitelů, správců a žáků,
  • licence na aplikace Word, Excel, Powerpoint, Access a Teams pro celé školy,
  • Minecraft Education ve škole i doma,
  • Antivirová ochrana a firewall,
  • cloudové úložiště pro každého uživatele,
  • zajištění školní pošty Outlook/Exchange
  • Microsoft Intune pro komplexní správu všech školních zařízení,
  • a další podporované produkty v rámci licence.

Licence se platí ročně dle počtu zaměstnanců škol pracujících na počítači a ke každému placenému zaměstnanci je 40 žákovských licencí zdarma. Při společném nákupu je pravděpodobné, že se licence pořídí za výhodnější cenu. Toto rozhodnutí má návaznost na střední školy zřizované Středočeským krajem, kterým byly tyto licence rovněž zakoupeny zřizovatelem.

Předpokládané pořizovací náklady se pohybují kolem 1 650 Kč bez DPH za licenci, vzhledem k počtu 190 ks požadovaných licencí by tak roční náklady činily 313 500 Kč bez DPH. Vzhledem ke každoročnímu nárůstu cen je zde rovněž varianta se zafixováním cen na 3 roky. Nejvyšší přípustná částka tak bude pro potřeby zadávacího řízení nastavena na 1 000 000 Kč bez DPH za platnost licencí po dobu 3 let. Součástí dodávky nebude implementace, zaškolení a helpdesk. Tyto navazující činnosti včetně administrace a správu licenčních účtů si poté budou školy zajišťovat sami.

 

Dopravní řešení ul. Dukelských hrdinů, Na Francouzích a Pod Nemocnicí v Rakovníku

Během zjednodušeného podlimitního řízení na výběr zhotovitele stavby „Dopravní řešení ul. Dukelských hrdinů, Na Francouzích a Pod Nemocnicí“ byly doručeny 4 nabídky. Na základě doporučení komise rozhodla rada města uzavřít smlouvu o dílo se společností ROBSTAV k. s., jejichž nabídková cena činila 9 228 113,43 Kč vč. DPH.

Výkon TDS bude provádět Jaroslav Kodeš za cenu 292 820 Kč vč. DPH a výkon koordinátora BOZP společnost BUNG CZ s.r.o. za cenu 108 900 Kč vč. DPH. Předpoklad realizace je od 1. 9. 2023, dokončení včetně protokolárního předání a převzetí nejpozději do 12 měsíců od zahájení stavebních prací.

Pro připomenutí:

Tento projekt vznikl v souvislosti s bytovou výstavbou v ul. Na Francouzích. Investor poskytl pro rozšíření komunikace Na Francouzích část pozemku. Jeho největším přínosem je zvýšení bezpečnosti silničního provozu včetně chodců.

Projektovou dokumentaci zpracovala společnost Ateliér Kprojekt, s.r.o. v srpnu 2022 a březnu 2023 a je podkladem pro dopravní řešení ulic Dukelských hrdinů, Na Francouzích a Pod Nemocnicí v Rakovníku. Rozpočtové náklady, dle rozpočtu projektanta, jsou 13,3 mil. Kč vč. DPH. Předpoklad zahájení stavebních prací je od září 2023. Doba provádění díla včetně klimatické přestávky a koordinace s realizací rekonstrukce vodovodu a přeložkami kabelových sítí a investorem bytové výstavby je 12 měsíců.

Více informací k projektu najdete na webu města: mesto-1/rozvoj-mesta/pripravovane-projekty/dopravni-reseni-ul-na-francouzich/

 

Rekonstrukce ulice Zd. Štěpánka – II. etapa, Rakovník

Během vypsaného zjednodušeného podlimitního řízení na výběr zhotovitele stavby „Rekonstrukce ulice Zdeňka Štěpánka – 2. část, Rakovník“ byly doručeny 3 nabídky. Na základě doporučení komise rozhodla rada města uzavřít smlouvu o dílo se společností Froněk, spol. s r.o., jejichž nabídková cena činila 6 800 081 Kč vč. DPH.

Výkon činnosti TDS bude provádět Jaroslav Kodeš za cen 123 420 Kč vč. DPH a výkon činnosti koordinátora BOZP společnost Brain s.r.o. za cenu 47 190 Kč vč. DPH. Předpoklad pro zahájení plnění smlouvy je 8/2023, dokončení dle smlouvy o dílo maximálně do 31. 12. 2023.

Pro připomenutí:

V uvedené ulici již v minulých letech proběhla kompletní rekonstrukce plynovodu a přípojek, veřejného osvětlení a také ČEZ provedl pokládku svého vedení. Nyní bude VSOR provádět přeložku vodovodu a přípojek ze soukromých zahrad do veřejné části komunikace. Rekonstrukce kanalizace a přípojek proběhne bezvýkopovou metodou v souběhu s přeložkou vodovodu. Nyní dojde ke kompletní rekonstrukci uvedené ulice. Projektovou dokumentaci zpracovala projektová kancelář Ateliér Kprojekt, s. r. o. Investiční náklady dle rozpočtu projektanta jsou 8,2 mil. Kč bez DPH.

 

Rekonstrukce učebny č. A305 – 2. ZŠ Rakovník

Na základě požadavku ředitele 2. ZŠ na opravy a údržbu v roce 2023 a dále na základě zjištěného havarijního stavu podlahové krytiny a omítek učebny schválila rada města uzavření smlouvy o dílo s ALTRYSS s.r.o. za nabídkovou cenu 600 714,90 Kč. Půjde zde o výměnu podlahové krytiny, opravu a vymalování stěn a snížení stropu s instalací nového osvětlení. Termín rekonstrukce je od 20. 7. 2023 do 28. 8. 2023.

 

Rekonstrukce pěších cest v západní části Botanické zahrady

V současné době probíhá realizace první etapy rekonstrukce botanické zahrady, která spočívá v řešení odvodnění v západní sbírkové části. Práce probíhají oproti harmonogramu v předstihu. Nyní evidujeme potřebu opravy stávající kanalizace na základě kamerové prohlídky jejího stavu. V části mezi revizní šachtou a stávající šachtou u severního oplocení bylo zjištěno lokální prorůstání vegetací zasahujícího do profilu potrubí a současně lokální spádové nerovnosti dna potrubí (možnost usazování splavenin). Vzhledem ke zjištění nevyhovujícího technického stavu se navrhuje v tomto úseku provedení výměny potrubí. Tuto technickou záležitost budeme nuceni vyřešit v rámci původního smluvního vztahu pro zajištění 100% funkčnosti odvodnění. Nyní čekáme na nacenění opravy dodavatelem stavby.

Vzhledem k tomu, že práce v botanické zahradě probíhají v nadstandardní rychlosti a s dodavatelem stavby je velmi dobrá spolupráce, vyzvali jsme ho k nacenění prací, které by bylo potřeba k dokončení všech pěších tras ve sbírkové části v bezprostředním okolí stavby. Bylo tedy rozhodnuto uzavřít smlouvu o dílo se společností ENVIRONMENTAL BUILDING a.s, jejímž předmětem je „Rekonstrukce cest v Botanické zahradě v Rakovníku – západní část“, za cenu 1 991 303,28 Kč vč. DPH.

 

Oprava vstupní brány městského hřbitova a oprava fasády objektu Kokrdovská č. p. 78 v Rakovníku

Bylo zahájeno zadávací řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava vstupní brány městského hřbitova a oprava fasády objektu Kokrdovská č. p. 78 v Rakovníku“.

Město Rakovník má ve svém vlastnictví městský hřbitov, jehož součástí je kulturní památka vstupní brána a přilehlý domek hrobníka č. p. 78, který není kulturní památkou. Jedná se o objekty, které jsou dominantou městského hřbitova. V současné době je značně poškozena vápenná omítka na vstupní bráně městského hřbitova. Oprava vstupní brány spočívá v okopání nesoudržných a vlhkých omítek, následné opravy za pomoci sanační omítky do výšky 2 m, na zbytku brány budou provedeny vápenné omítky, zároveň bude provedena oprava nápisu a celkový nátěr brány. Odhadovaná cena za výše uvedené práce je 100 000 Kč bez DPH.

Objekt č. p. 78 je v podobném stavu jako vstupní brána, tedy opadaná fasádní omítka a nevyhovující stav střešní krytiny. Oprava bude spočívat v okopání nesoudržných a vlhkých omítek a následné opravy za pomoci sanační omítky, na zbytku fasády bude provedena lokální oprava a následně bude sjednocena fasádní barvou dle výběru památkové péče. Na objektu č. p. 78 bude provedena výměna stávající střešní bobrové krytiny za novou střešní krytinu stejného typu. Projekční cena za výše uvedené práce je 694 685,17 bez DPH. Veškeré práce budou provedeny na základě závazného stanoviska památkové péče.

Datum vložení: 20. 7. 2023 10:34
Datum poslední aktualizace: 31. 7. 2023 11:02
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení