Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní projednávali ...

Radní projednávali ... 1

Vybrané zprávy z 12. schůze rady města.

Participativní rozpočet 2023

V termínu do 31. 12. 2023 byly doručeny 3 projekty v rámci Participativního rozpočtu 2023:

 • Revitalizace zeleně v Pražské ulici
 • Revitalizace parkovací plochy u ČOV
 • 3D model města Rakovníka vize rok 2050

Všechny doručené projekty byly následně předloženy k vyjádření jednotlivým odborům městského úřadu a zároveň byli kontaktováni ředitelé rakovnických středních škol ve vazbě na projekt 3D modelu města.

 

Rada města

 • rozhodla vyřadit z dalšího procesu projekt Rekultivace zeleně Pražská ulice z důvodu nesouhlasného stanoviska OŽP,
 • rozhodla vyřadit z dalšího procesu projekt Revitalizace parkoviště u ČOV z důvodu nesouhlasného stanoviska OÚP,
 • rozhodla vyřadit z dalšího procesu projekt Model města rok z důvodu mimořádné časové, technické a finanční náročnosti zhotovení, které není v silách místních školských zařízení,
 • uložila odboru správy majetku, aby předložila radě města možnosti úpravy zeleně na předmětném pozemku v ul. Pražská ve variantách dle požadavků odboru životního prostředí,
 • uložila  odboru správy majetku, aby předložila radě města možnosti rekonstrukce odstavné plochy u ČOV tak, aby splňovala podmínky platného územního plánu. 

Zastupitelstvo města na svém 3. zasedání dne 13. 3. 2023 vzalo tyto projekty na vědomí a zároveň schválilo usnesení rady města o jejich vyřazení z dalšího procesu.

Podrobné informace k jednotlivým projektům.

 

Ceny města Rakovníka

Rada města projednávala udělení Ceny města Rakovníka. Návrh na ocenění osobností kulturního a společenského života předložila kulturní komise a doporučila ocenit pět osobností, které budou schválené na dalším zasedání zastupitelstva města.

Navržené osobnosti:

Alena Mutinská - za celoživotní přínos v oblasti kultury a divadelnictví

Ing. arch. Karel Zuska – za architektonický přínos městu Rakovník

Mgr. Kateřina Blažková – za poctivou práci v oblasti historie

Pan Petr Nejman – za mapování historie pomocí fotografického přístroje

Pan Pavel Nejman – za mapování historie pomocí fotografického přístroje

 

Rekonstrukce sociálního zázemí v budově 1. ZŠ Rakovník

Bylo zahájeno zadávacího řízení na rekonstrukci sociálního zázemí v budově 1. základní školy Rakovník, Martinovského 153 v Rakovníku. Projektovou dokumentaci a rozpočet na tuto akci vypracovali paní Lenka Jandová a pan Zdeněk Tvrz, rozpočet činí 3 332 368,11 Kč bez DPH. Jedná se o rekonstrukci ve třech podlažích, ve kterých je umístěno sociální zázemí pro dívky a chlapce, zahrnuje provedení nových rozvodů zdravotně technické instalace, ústředního topení a elektroinstalace. Budou provedeny nové keramické obklady a dlažby, stropní podhledy a výmalba, budou vyměněny nebo nově osazeny vnitřní dveřní křídla. Současně dojde k výměně zařizovacích předmětů zdravotechniky. Termín této akce, který byl konzultován s vedením 1. ZŠ, je plánován od 23. 6. 2023 do 3. 9. 2023.

 

FVE na městských budovách

V listopadu 2022 rozhodla rada města o zahájení přípravy instalace FVE na střechu aquaparku. Tato budova byla zvolena proto, že již při rekonstrukci byla střešní konstrukce na budoucí instalaci dimenzována a plocha, která byla k dispozici, byla jednou z největších na městských budovách. V lednu tohoto roku zahájili projektanti přípravy na tento záměr.

Po této prvotní zkušenosti bychom chtěli přistoupit k dalším úvahám o pokračování záměru instalace

FVE na městské budovy. Podle technického oddělení připadají v úvahu tyto budovy:

 • Dům osvěty
 • budova odboru dopravy – Nádražní ul.
 • střecha administrativní budovy v areálu SK
 • střecha hlavní budovy Tatran
 • MŠ Klicperova (4 pavilony)
 • MŠ Průběžná (3 pavilony)
 • MŠ V Lukách (2 pavilony)
 • MŠ Zd. Štěpánka
 • MŠ V Parku
 • 3. ZŠ Rakovník
 • budova bývalé MŠ Gen. Kholla – nutná rekonstrukce střechy
 • Jesle/Ráček

Nyní chce pokračovat v návrzích FVE na třech objektech města, které mají největší plošný potenciál. Abychom s jistotou věděli, v jakém rozsahu je možné počítat s rozmístěním panelů, vznikly by nejdříve technickoekonomické studie, na základě kterých, by již mohla být podána žádost na ČEZ.

Bylo tedy rozhodnuto objednat u PKV BUILD s.r.o. technicko - ekonomické studie pro 3. základní školu, Mateřskou školu V Parku a Mateřskou školu Průběžná za cenu 493 500 Kč bez DPH.

 

Rekonstrukce zpevněných ploch a oplocení v MŠ V Parku

Bylo rozhodnuto uzavřít smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce zpevněných ploch a oplocení v MŠ V Parku “ s firmou STAVKOM Veletice s.r.o. Nabídková cena firmy činí 4 070 451,91 Kč bez DPH, tj. 4 925 246,81 Kč vč. DPH. Předpokládaná doba zahájení stavebních prací je od 19. 6. 2023, dokončení dle smlouvy o dílo nejpozději do 20. 8. 2023.

Pro připomenutí:

Předmětem projektu je oprava zpevněných ploch, opěrné zdi a oplocení včetně výstavby nového přístřešku na popelnice a nového přístřešku u pískoviště, rekonstrukce venkovního osvětlení a úprava

travnatých ploch v okolí stavby. Projektová cena činí 4 025 438,28 bez DPH. Projektová dokumentace obsahuje i návrh zahradních úprav, které však budou poptány dle položkového rozpočtu zvlášť a budou realizovány po skončení stavebních prací.

 

Pronájem nebytového prostoru – Gen. Kholla

Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu s Ing. Ivou Roubíkovou, Ph.D., jejímž předmětem je nájem nebytového prostoru v budově č. p. 1713. Paní Roubíková má zájem v prostorách zřídit dětskou hernu s možností občerstvení a další aktivity spojené s vyžitím pro děti.

 

Revitalizace Husova náměstí, Rakovník – projektová dokumentace

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo se společností Architektonický ateliér ARKÁDA, spol. s.r.o., jejímž předmětem je „Revitalizace Husova náměstí, Rakovník – projektová dokumentace – opakované zadání“, za cenu 3 240 400 Kč bez DPH a zároveň rozhodla zařadit financování projektu do rozpočtu města na rok 2024.

Pro připomenutí:

Územní studii na revitalizaci Husova náměstí, Rakovník zpracoval v červnu 2022 Architektonický ateliér ARKÁDA, spol. s r.o. a je podkladem pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. Podrobnosti ke studii a průběhu jejího vzniku jsou k dispozici na mesto-1/rozvoj-mesta/pripravovane-projekty/revitalizace-husova-namesti/.

Projekt bude mj. řešit vodní prvek ve středu náměstí. Jeho podobu ponecháváme nyní zcela na dodavateli projektové dokumentace. Dále je předmětem projektu rekonstrukce inženýrských sítí, zejména kanalizace, VO, smart prvky, mobiliář, elektromobilitu, rekonstrukci povrchů, obnovu zeleně apod. Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace, jejíž součástí bude projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, dokumentace pro provádění stavby, výkaz výměr, položkový rozpočet, včetně komplexního zajištění inženýrské činnosti.

Zahájení projektových prací předpokládáme v první polovině roku 2023, dokončení do 2 měsíců od vydání pravomocného společného povolení (předpoklad do 6/2024). Předpokládáme, že by se nabídky na vypracování projektové dokumentace mohly pohybovat v rozmezí do 3,5 mil. Kč. Část nákladů na revitalizaci náměstí by mohla pokrýt dotace z Integrovaného operačního programu (IROP) v rámci specifického cíle 2.2 Zelená infrastruktura.

Datum vložení: 27. 3. 2023 12:38
Datum poslední aktualizace: 27. 3. 2023 12:43
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení