Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní projednávali ...

Radní projednávali ... 1

Vybrané zprávy z 10. schůze rady města.

Program pro poskytování dotací města v roce 2023 

Město Rakovník každoročně podporuje aktivity občanů, zájmových spolků aj. v oblasti sportu, kultury, životního prostředí a prevence sociálně patologických jevů, které nemají komerční charakter, realizují se na území města a významně tím přispívají k obohacení kulturního, společenského a sportovního života a zlepšení jeho životního prostředí.

V rámci Programu pro poskytování dotací města Rakovníka v roce 2023 bude opět rozděleno téměř 6 mil. Kč. Částky, určené pro poskytování dotací z rozpočtu města ve vyhlašovaných programech byly schválené v rámci rozpočtu města na rok 2023 takto:

  • v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví 150 000 Kč
  • v oblasti kultury 1 000 000 Kč
  • na podporu zájmových spolků 400 000 Kč
  • v oblasti životního prostředí 150 000 Kč
  • v oblasti prevence sociálně patologických jevů 150 000 Kč
  • v oblasti sportu 4 000 000 Kč

Rada města rozhodla o žádostech do výše 50 000 Kč, zastupitelstvo města bude na svém březnovém zasedání rozhodovat o poskytnutí či neposkytnutí u částek přesahujících v žádosti částku 50 000 Kč.  

Doručené žádosti v jednotlivých oblastech a poskytnuté dotace

 

oblast

Počet žádostí

Požadovaná částka

V rozpočtu vyčleněno

Schváleno RM

ZM 13. 3.

rez.

Sociální věci a zdravotnictví

7 (2 vzaty zpět)

294 000 Kč

150 000 Kč

40 000 Kč

110 000 Kč

0 Kč

Kultura

35 (+1 po termínu)

1 473 350 Kč

1 000 000 Kč

495000 Kč

470 000 Kč

35 000

Zájmové spolky

20

1 112 260 Kč

400 000 Kč

221 500 Kč

178 500  Kč

0 Kč

Životní prostředí

6

147 445 Kč

150 000 Kč

100 000

-

50 000 

Prevence soc. pat. jevů

12

346 775 Kč

150 000 Kč

145 000 Kč

5 000 Kč

0 Kč

Sport

75 (+ 5 po termínu)

8 429 826 Kč

4 000 000 Kč

613 000 Kč

3 330 500 Kč

56 500 

 

Opravy v MŠ V Parku

Bylo zahájeno zadávací řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava zpevněných ploch a oplocení v MŠ V Parku v Rakovníku“.

Předmětem projektu je oprava zpevněných ploch, opěrné zdi a oplocení včetně výstavby nového přístřešku na popelnice a nového přístřešku u pískoviště, rekonstrukce venkovního osvětlení a úprava

travnatých ploch v okolí stavby. Projektová cena činí 4 025 438,28 bez DPH. Termín této akce je plánován od 19. 6. 2023 do 20. 8. 2023.

Projektová dokumentace obsahuje i návrh zahradních úprav, které však budou poptány dle položkového rozpočtu zvlášť a budou realizovány po skončení stavebních prací.

 

Rekonstrukce mostů č. 16 a č. 17

Během lhůty pro podání byly doručeny 3 nabídky. Na základě hodnocení nabídek komisí bylo rozhodnuto uzavřít smlouvu o dílo se společností N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. za nabídkovou cenu 17 178 544,76 Kč vč. DPH. Předpoklad realizace prací je od 1. dubna 2023 do 30. listopadu 2023.

Zároveň jsme formou poptávky zajistili se společností BUNG CZ s.r.o. realizaci technického dozoru stavebníka, kterou bude vykonávat za cenu 307 098 Kč vč. DPH a koordinátora BOZP za cenu 204 732 Kč vč. DPH.

Autorský dozor budou provádět zpracovatelé projektové dokumentace - u mostu č. 16 Projektová kancelář VANER s.r.o. za cenu 115 434 Kč vč. DPH a u mostu č. 17 PROJEKT servis spol. s r.o. za cenu 103 455 Kč vč. DPH.

 

Pro připomenutí:

Rada města přijala usnesení, ve kterém rozhoduje realizovat stavby v pořadí, které stanovily mostní prohlídky. Proto byly do zásobníku investic na rok 2023 zařazeny právě tyto mosty. Zastupitelstvo města schválilo 12. 12. 2022 realizaci mostu č. 16 a 17 v roce 2023. V předstihu tedy byl tedy odsouhlasen administrátor zadávacího řízení Mgr. Ing. Robert Hebký, který pro nás již to původní připravoval, a tak budeme moci již začátkem roku zahájit výběr dodavatele stavby.

Projektovou dokumentaci na Most č. 17 přes Rakovnický potok Pod Papírnou zpracovala projektová kancelář PROJEKT servis spol. s r.o. a na Most č. 16 přes Rakovnický potok u Hradcova mlýna zpracovala projektová kancelář VANER s.r.o. Podkladem pro zpracování projektových dokumentací byly výsledky hlavních mostních prohlídek z roku 2017 zpracovaných společností PONTEX spol. s.r.o. Stavební povolení na tyto stavby jsou v platnosti.

 

Regenerace MPZ Rakovník - ul. Palackého

Bylo zahájeno zjednodušené podlimitní řízení na výběr zhotovitele stavby „Regenerace MPZ Rakovník V. etapa, ul. Palackého“. Projektovou dokumentace na stavbu zpracovala společnost Ateliér Kprojekt, s.r.o., Ing. Libor Křižák.

Od dubna do srpna 2023 budou po koordinaci s námi probíhat rekonstrukce inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, plynovod). Předpoklad zahájení prací na komunikaci, chodnících, VO, odvodnění, zeleni atd. naším zhotovitelem je od září 2023. Odhadovaná cena z roku 2021 dle projektanta je cca 8,63 mil Kč bez DPH. Předpoklad dokončení realizace prací je do konce června 2024.

Tento projekt je dlouhodobě připravován a informace k němu jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách města ZDE.

 

Modernizace veřejného osvětlení ve městě

Bylo rozhodnuto zahájit zadávací řízení k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku „Modernizace VO ve městě Rakovník“, v navrhovaném znění.

V rámci tohoto projektu by mělo být vyměněno 396 starých svítidel převážně podél páteřních silnic ve městě (Pražská, Plzeňská, Dukelských hrdinů, Lišanská atd.) za modernější a úspornější. Roční úspora nákladů za 1 rok by na příkonu měla činit 800 tis. Kč a za elektrickou energii cca 180 tis. Kč.

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky činí cca 2,4 mil. Kč bez DPH a termín dokončení díla je stanoven nejpozději do 15. 10. 2023.

 

Příběhy našich sousedů

Město Rakovník se opět rozhodlo zapojit do projektu „Příběhy našich sousedů“. Jedná se o již zavedený a osvědčený vzdělávací program pro žáky základních a středních škol, který propojuje mediální výchovu s výukou moderních dějin a občanským vzděláváním. Jeho cílem je prostřednictvím projektové výuky a za využití metody vzpomínek pamětníků reflektovat historii 20. století.

Žáci se na několik měsíců stanou rozhlasovými nebo televizními dokumentaristy. Na základě osobního setkání zpracovávají osudy pamětníků, kteří žijí v jejich sousedství. Mají k dispozici nejmodernější nahrávací techniku, v rámci odborných audio a video workshopů pracují s novými technologiemi pro střih a sdílení, využívají přitom informací z mezinárodního internetového archivu Paměť národa (www.pametnaroda.cz).Děti, doprovázené svými pedagogy a vedené proškoleným regionálním koordinátorem, jedinečným způsobem zpracují příběhy pamětníků z okolí jejich školy či bydliště a výsledky své práce veřejně prezentují na společném slavnostním zakončení. Příběhy pamětníků se představují na stránkách projektu www.pribehynasichsousedu.cz.

Všechny tři základní školy projevily zájem o tuto akci, ale zatím neuvedly, kolik týmů by se do projektu zapojilo.

 

Nadační fond GAUDEAMUS – peněžní dar

I letos jsme obdrželi žádost Nadačního fondu GAUDEAMUS o poskytnutí finanční podpory na organizaci v současné době největší dějepisné soutěže studentů gymnázií z České a Slovenské republiky. XXXI. ročník soutěže se uskuteční 23. 11. 2023 v prostorách Ekonomické fakulty v Chebu.  Tématem soutěže jsou evropské dějiny v letech 1945 – 1975. Již řadu let se soutěže účastní také studenti Gymnázia Zikmunda Wintra Rakovník. Proto bylo rozhodnuto i v roce 2023 tento dar poskytnout.

 

Dotace na podporu půjčovny kompenzačních pomůcek v roce 2023

Byla doručena žádost Svazu tělesně postižených v České republice z.s. okresní organizace Louny o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rakovníka na podporu půjčovny kompenzačních pomůcek v roce 2023. Spolek pomáhá zajišťovat a uspokojovat potřeby a zájmy osob s tělesným a jiným zdravotním postižením a tyto zájmy chránit. Předmětem žádosti je podpora půjčovny kompenzačních pomůcek. V loňském roce město Rakovník poskytlo dotaci ve výši 10 000 Kč na zakoupení motodlahy. Z důvodu velké poptávky na její zapůjčení, se spolek rozhodl zakoupit ještě jednu motodlahu pro tělesně postižené, seniory, ale i pro děti po úrazech nebo operacích. I v letošním roce bude poskytnuta dotace ve výši 10 000 Kč.

 

Pro připomenutí

Zasedání zastupitelstva města

V pondělí 13. 3. 2023 od 17:00 hod se bude v Kulturním centru v Rakovníku konat 3. zasedání zastupitelstva města. Vše bude možné sledovat v přímém přenosu, který bude zveřejněn na webových stránkách města.

 

 

Datum vložení: 27. 2. 2023 11:40
Datum poslední aktualizace: 27. 2. 2023 11:48
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení