Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní projednávali ...

¨Radní projednávali ... 1

Vybrané zprávy ze 4. a 5. schůze rady města.

Revitalizace Husova náměstí – projektová dokumentace

V roce 2022 jsme sledovali přípravy výzev pro nové programové období a sbírali všechny dostupné informace. Nyní je doporučeno zahájit přípravu projektu na revitalizaci Husova náměstí.

Před deseti lety byly odhadované náklady na revitalizaci okolo 150 mil. Kč, nyní zcela zhruba předpokládáme, že bychom potřebovali okolo 300 mil. Kč. Je nutné také počítat s obnovou inženýrských sítí, což je nejdůležitější částí celé revitalizace.

Část nákladů by mohla pokrýt dotace z Integrovaného operačního programu (IROP) v rámci specifického cíle 2.2 Zelená infrastruktura. Poskytovatelem je avizovaná výzva zaměřená na komplexní projekty regenerace a modernizace veřejných prostranství s důrazem na zelenou infrastrukturu. Vypsání této výzvy je předběžně stanoveno na 20. 12. 2022.  Výzva bude otevřena do vyčerpání alokace (13,8 mld. Kč), maximálně však do 28. 12. 2023. Očekává se maximální výše dotace do 120 mil. Kč s mírou podpory mezi 75% - 95% způsobilých výdajů. Pokud chce město o dotaci zažádat, nutnou podmínkou žádosti o dotaci je právě zpracovat projektovou dokumentaci včetně rozpočtu v co nejrychlejším termínu. Z dostupných informací vyplývá, že podmínkou pro podání žádosti bude odsouhlasená územní studie. Tuto fázi již máme za sebou, a proto se zdá, že oproti jiným městům můžeme v současné době být lépe připraveni. Prozatím byla uzavřena příkazní smlouva s Ing. Hebkým, se kterým město již dlouhodobě spolupracuje, na administraci zadávacího řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace.

 

Stručná historie projektu:

Rada města a zastupitelstvo města rozhodli v roce 2021 o zhotovení studie na revitalizaci Husova náměstí, Rakovník. Územní studii Husova náměstí Rakovník zpracoval Architektonický ateliér ARKÁDA. V březnu 2022 proběhlo veřejné projednání a představení konceptu v sále Kulturního centra. Rozpracovanou studii představil Ing. arch. Martin Řehák. Nejprve vysvětlil základní rozvržení funkcí částí náměstí:

Od západu byla před radnicí navržena plocha, která bude mít společenskou funkci. Bude využívána na společenské akce, kulturní aktivity, a podobně. Je do ní možné instalovat větší pódium pro jednotlivé akce. Do středu je navržena pobytová plocha volnočasového charakteru. Její součástí je také vodní prvek, který v územní studii nemá zcela přesné obrysy, je podnětem a základem pro další rozpracování. Plocha u Mariánského sloupu je velmi důležitým prostorem s historickou a duchovní funkcí. Konečně před kostelem vznikne klidová zóna, která plní funkci pobytové plochy pro žáky všech okolních škol, a je také příležitostí pro konání komorních akcí s historickou kulisou fasády našeho největšího kostela.

Nové prvky, které studie předkládá, jsou následující:

Zprůjezdnění Poštovní ulice pro zvýšení plynulosti dopravy. Bezpečnost chodců bude zajištěna sloupky, které zajistí prostupnost a zároveň jednoznačně vymezí prostor určený pro vozidla. Parkovací systém zůstane zachován, Poštovní ulice bude doplněna o vjezdovou závoru.

Parkoviště Kiss and Ride – takto tento prostor dnes již zcela přirozeně funguje před budovou 2. ZŠ. Auta bez problémů plynule najíždějí a vysazují děti. Nově je parkoviště K&R posunuto k budoucí knihovně, se stejným způsobem provozu. Cílem je opět dosáhnout maximální bezpečnosti pro děti, které jejich rodiče vozí autem na náměstí.

Co zůstane zachováno? Forma zeleně je nadále ve dvou osách, které jsou v části doplněny, v části přerušeny. Hlavní linie zůstávají zachovány. Stejně tak zachováme možnost provozovat trhy se stánkovým prodejem, což bylo požadavkem. Parkovací místa jsou redukována, pouze v nezbytném množství a míře vynucené změnami.

Materiálové řešení je následující: pro celé náměstí bude použita kamenná dlažba, místy doplněná vápencovými kostkami, aby mohly být dotvořeny kontrastní obrazce. Mobiliář (lavičky, odpadkové koše) bude v osvědčené kombinaci dřeva na sedáky a opěráky a nosné kovové konstrukce. Důležitým prvkem, který bude v dlažbě propsán, bude obrys opevněného objektu budovy školy, která stála před kostelem. V drobném měřítku pak bude znázorněn detail v dlažbě, kdy jsou s odkazem na heraldiku do tvaru trojúhelníku rozmístěni raci z vápencových kostek.

Po představení projektu následovala výzva, aby se k navrhovaným úpravám vyjádřili všichni, kdo mají zájem. Prostřednictvím FB, podatelny nebo e-mailem došlo 50 připomínek – některé se opakovaly, odpovědi byly zveřejněny písemně v červnu 2022. Některé připomínky jsme zapracovali do projektu. Výsledná územní studie je zveřejněna na webu města: mesto-1/rozvoj-mesta/pripravovane-projekty/revitalizace-husova-namesti/

 

Program pro poskytování dotací města Rakovníka

Město Rakovník každoročně podporuje aktivity občanů, zájmových spolků aj. v oblasti sportu, kultury, životního prostředí a prevence sociálně patologických jevů, které nemají komerční charakter, realizují se na území města a významně tím přispívají k obohacení kulturního, společenského a sportovního života a zlepšení jeho životního prostředí.

V rámci Programu pro poskytování dotací města Rakovníka v roce 2023 bude opět rozděleno téměř 6 mil. Kč. Částky, určené pro poskytování dotací z rozpočtu města ve vyhlašovaných programech, vycházejí z návrhu rozpočtu města Rakovníka na rok 2023, který bude schvalovat zastupitelstvo města dne 12. 12. 2022 a rozpisu tohoto rozpočtu, který bude schvalovat rada města dne 21. 12. 2022 takto:

  • v oblasti sportu 4 000 000 Kč
  • v oblasti kultury 1 000 000 Kč
  • na podporu zájmových spolků 400 000 Kč
  • v oblasti životního prostředí 150 000 Kč
  • v oblasti prevence sociálně patologických jevů 150 000 Kč

Žádosti musejí být doručeny do podatelny Městského úřadu v Rakovníku ve lhůtě od 9. 1. 2023 do 20. 1. 2023 do 12:00 hodin. Žádost je možné zaslat také elektronicky, podmínkou je však podpis žádosti.

Formulář k žádosti je dispozici na webových stránkách města a na Městském úřadu Rakovník na odboru školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu.

 

Rekonstrukce Bří Burianů

Rekonstrukce této ulice je již před dokončením. Stavba byla koordinována s kompletní výměnou vodovodního řadu, opravou kanalizačních šachet a bezvýkopovou opravou kanalizace realizovanou VSOR. V průběhu realizace bylo v koordinaci dále řešeno i nové připojení 4 nemovitostí na kanalizaci a demontáž sloupů el. vedení (ČEZ). Součástí naší stavby bylo kromě komplexní rekonstrukce povrchů komunikace a chodníků, odvodnění i zřízení nového místa pro kontejnery a rekonstrukce VO. V průběhu prací došlo k několika změnám oproti původnímu projektu, došlo zejména k úsporám na sanaci pláně, podkladních vrstvách (kdy byly částečně využity původní), dále kabeláž VO byla již provedena spolu s pokládkou kabelů ČEZ a nebylo nutné použít odvodňovací pasy ve vjezdech. Cena díla se snížila z původních 9 019 605 Kč vč. DPH na 8 595 765 Kč vč. DPH, tedy o 423 840 Kč vč. DPH.

 

Naučné panely

Naučné panely u významných historických budov a na místech s vysokým kulturně-historickým významem v historickém jádru města i v okrajových částech města byly jedním z vítězných projektů participativního rozpočtu města letošního roku. Umístění bude následující: Sokolovna, Mayerova vila + Lechnýřovna, Husovo náměstí, památník bratrů Burianů, Židovská čtvrť, hřbitov a Masarykova obchodní akademie.

Instalace naučných panelů byla již objednána u Lokša PrePress, s.r.o. s termínem dokončení 30. 11. 2022. Vzhled a umístění naučných stojanů musel odsouhlasit Národní památkový úřad v Praze a Odbor školství a památkové péče, kultury MěÚ v Rakovníku. Ihned po vydání rozhodnutí památkové péče byla provedena objednávka na speciální sklo, na které se bude tisknout schválený text a fotografie. Vzhledem k časové tísni poddodavatel, který tyto speciální skla pro společnost Lokša PrePress, s.r.o., dodává, není schopen termín dodání splnit a navrhuje posunout termín dodání speciálních skel na březen příštího roku. V současné době jsou připraveny betonové podstavce, na které budou panely instalovány a bylo tedy rozhodnuto přesunout termín dokončení do 31. 3. 2023.

 

Pro připomenutí:

2. zasedání zastupitelstva města

2. zasedání zastupitelstva města se koná v pondělí 12. 12. 2022 od 17:00 hodin v Kulturním centru v Rakovníku. Na webových stránkách najdete program zasedání a v den konání i odkaz na přímý přenos - aktualne/online-prenos-zm/

 

Soutěž „O nejkrásněji nazdobený vánoční stromeček“

Rada města vyhlásila již 8. ročník soutěže pro děti mateřských a žáky 1. stupně základních škol v Rakovníku „O nejkrásněji nazdobený vánoční stromeček“.

Každá škola obdržela jeden označený vánoční stromeček od Městských lesů Rakovník, který je vystaven na Husově náměstí před budovami radnice až do 6. 1. 2023.

Hlasování bude probíhat formou ankety ve dnech 9. - 14. 12. 2022 na webových stránkách města. Hlavní vítěz soutěže bude oceněn zvláštní cenou. Oceněni budou též všichni účastníci soutěže.

Ceny budou předány před budovou radnice ve čtvrtek 15. 12. 2022 v 10:00 hod.

 

Adventní svícení

V úterý 13. 12. 2022 se koná tradiční akce Městské knihovny „Adventní svícení“. Program začíná na Husově náměstí od 16:30 hod. (plakát k akci najdete ZDE)

 

Pohoda V Brance

Ve čtvrtek 15. 12. 2022 od 8:00 – 16:00 hodin se koná na dvorku V Brance tradiční adventní řemeslný trh. (plakát k akci najdete ZDE)

 

Rakovnické nadělení

V sobotu 17. 12. 2022 se bude konat od 13:00 – 17:00 hodin „Rakovnické nadělení“ na Husově náměstí. (plakát k akci najdete ZDE)

 

 

Přílohy

Adventni_sviceni.jpg

Adventni_sviceni.jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 101,35 kB

Pohoda_v_brance.jpg

Pohoda_v_brance.jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 106,79 kB

Rakovnicke_nadeleni.jpg

Rakovnicke_nadeleni.jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 105,08 kB
Datum vložení: 8. 12. 2022 11:24
Datum poslední aktualizace: 8. 12. 2022 11:26
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení