Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní projednávali ...

Radní projednávali ...  1

Vybrané zprávy z 96., 97. a 98. schůze rady města.

Rekonstrukce ul. Bří Burianů v Rakovníku

Na základě vypsaného zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce ul. Bří Burianů, Rakovník“ byla k realizaci vybrána společnost Froněk, spol. s r.o. Její nabídková cena činí 7 454 219 Kč bez DPH (9 019 605 Kč vč. DPH). Na základě aktualizovaného rozpočtu projektanta v roce 2022 byla odhadovaná cena 9,9 mil. Kč bez DPH. Předpoklad pro zahájení stavebních prací je 1. 8. 2022 a dokončení do 15. 12. 2022. Tato akce je podmíněna a koordinována se VSOR, který přislíbil dokončení obnovy sítí do konce srpna.

Pro připomenutí: Jde o ulici Bří Burianů vč. dokončení ulice Hlavačovská v začátku úseku a části ulice Koubkova na konci úseku bude rekonstruována v celkové délce cca 400 m od křižovatky s ul. Havlíčkovou až po křižovatku s ul. Pod Bendovkou. Krátké úseky slepé části ul. Hlavačovská a ul. Na Rybníčku byly již realizovány v roce 2018. Ulice Pod Bendovkou byla realizována v roce 2016. Jedná se tedy o třetí a závěrečnou etapu rozsáhlého projektu. V letech 2020-1 byla provedena rekonstrukce vedení NN společností ČEZ Distribuce, nemohlo však dojít na demontáž betonových sloupů, protože je na nich umístěno veřejné osvětlení. K demontáži tedy dojde v koordinaci po realizaci nového VO v rámci naší investiční akce. Akce je rovněž koordinována se VSOR, ten práce na výměně vodovodu a opravách kanalizace provede před zahájením resp. částečně v souběhu s naší investicí.

 

Rekonstrukce mostů č. 16 a č. 17, Rakovník

V březnu bylo zahájeno zadávací řízení v režimu zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavby „Rekonstrukce mostů č. 16 a č. 17, Rakovník“. V daném termínu nebyla doručena žádná nabídka, bylo tedy rozhodnuto zadávací řízení v současné době zrušit. Předpokládaná hodnota celé zakázky byla 9 055 000 Kč bez DPH.

Pro připomenutí: Most č. 17 pod Papírnou byl navržen na realizaci v roce 2022. Předpokládaná hodnota stavby mostu č. 17 je podle rozpočtu projektanta 4,25 mil. Kč vč. DPH. Na most č. 16 bylo vydáno stavební povolení v lednu 2021, předpokládané náklady podle rozpočtu projektanta jsou ve výši 5,2 mil. Kč vč. DPH.

 

Dodávka vnitřního vybavení Víceúčelového studijního a společenského centra Rakovník

V koordinaci se stavbou VSSC tak, aby vlastní dodávka nábytku a mobiliáře byla navázána na skutečný termín dokončení stavby, bylo zahájeno zadávací řízení k podání nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku „Dodávka vnitřního vybavení Víceúčelového studijního a společenského centra Rakovník“.  Tato veřejná zakázka se skládá ze tří částí: atypická dodávka vybavení, sedací nábytek a typový mobiliář.

Rada města rozhodla uzavřít smlouvy v jednotlivých částech zakázky takto:

  1. atypická dodávka vybavení: společnost AWICO s.r.o. činí 6 761 029 Kč bez DPH (8 180 845 Kč vč. DPH)
  2. sedací nábytek: společnost FORM spol. s r.o. činí 1 400 660 Kč bez DPH (1 694 798,60 Kč vč. DPH)
  3. typový mobiliář: společnost Dřevozpracující výrobní družstvo činí 1 326 790 Kč bez DPH (1 605 415,90 Kč vč. DPH)

Zahájení dodávek včetně montáže je plánováno v září a dokončení vybavení do konce listopadu 2022.  V položce rozpočtu města na rok 2022 je na vybavení zahrnuta částka 12 mil. Kč, která pokryje úhradu výše uvedených dodávek.

 

Rekonstrukce technického pavilonu MŠ Průběžná v Rakovníku

Bylo vyhlášeno zadávací řízení na rekonstrukci technického pavilonu v MŠ Průběžná v Rakovníku. Projektová dokumentace na úpravy technického pavilonu vznikla z požadavku paní ředitelky MŠ, důvodem je zaměření MŠ na sportovní aktivity. Z pavilonu vznikne hrací a cvičební prostor pro děti.

Projekční cena po aktualizaci v roce 2022 činí 1 183 297,85 Kč vč. DPH a zahrnuje rekonstrukce podlah a stěn v pavilonu a v umývárně, osazení nových dveří, kazetové podhledy, novou zdravotechniku včetně úpravy vodovodu a kanalizace a rekonstrukci elektroinstalace.  Termín této akce je plánován od 6. 6. 2022 do 31. 7. 2022.

 

II. etapa revitalizace školního dvora – 1. ZŠ Rakovník

Na základě vypsaného zadávacího řízení veřejné zakázky „II. etapa revitalizace školního dvora – 1. ZŠ Rakovník“ byla k realizaci vybrána společnost Stavební podnik spol. s r.o. Nabídková cena firmy je 2 090 235 Kč vč. DPH, předpokládaná projekční cena byla 1 818 741,52 Kč vč. DPH. Předpokládaná doba zahájení stavebních prací je od 1. 7. 2022, dokončení dle smlouvy o dílo nejpozději do 20. 8. 2022. Tato akce by měla být financována z dotace od spol. Rakona částkou 2 mil. Kč.

Pro připomenutí: V roce 2019 byla zrealizována I. etapa rekonstrukce školního dvora, která zahrnovala výstavbu venkovní učebny a revitalizaci části dvora spočívající v položení nové zámkové dlažby, založení travnatých ploch a osazení hracích prvků a mobiliáře. V současné době je dokončena rekonstrukce sousední budovy „Omáčkovny“ a proto je v plánu realizovat revitalizaci zbývající části dvora, která by spočívala ve výstavbě skladu přiléhajícího k budově Omáčkovny a v dodláždění dvora ke vjezdu do areálu.

 

Rekonstrukce chodeb a schodiště v MŠ Vinohrady v Rakovníku

Na základě vypsaného zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce chodeb a schodiště v MŠ Vinohrady v Rakovníku“ byla k realizaci vybrána společnost Stavební podnik spol. s r.o. Nabídková cena firmy je 823 985 Kč vč. DPH, projekční cena dle zpracovaného položkového rozpočtu byla 667 290,04 Kč vč. DPH. Předpokládaná doba zahájení stavebních prací je 1. 7. 2022, dokončení dle smlouvy o dílo nejpozději do 26. 8. 2022.

Pro připomenutí: Rozpočet na tuto akci byl vypracován na základě žádosti ředitelky MŠ prostřednictvím jejího návrhu na údržbu a opravy na rok 2022. Rekonstrukce zahrnuje položení nové dlažby na chodbách v přízemí a I. patře, dále rekonstrukci schodiště a položení dlažby v úklidových místnostech a předsíňkách k šatnám v přízemí a v I. patře.

 

Nové šatny u hokejbalového hřiště v Rakovníku

Bylo rozhodnuto zahájit zjednodušené podlimitní řízení na výběr zhotovitele stavby „Nové šatny u hokejbalového hřiště v Rakovníku“. Ve sportovním areálu hokejbalu v Rakovníku se nachází šatny pro hráče hokejbalu, které jsou vybudované ze stavebních buněk. Stavební buňky už při instalaci nebyly nové, ale používané již několik let. V současné době už životnost těchto buněk pomalu končí a jejich oprava je v současné době nerentabilní. Na základě těchto skutečností odbor správy majetku oslovil projekční Ateliér Kprojekt, s.r.o. o vypracování projektové dokumentace na vybudování nových šaten ve stejném místě, kde se v současné době nachází stávající šatny.

Nově navržené šatny se sociálním zařízením mírně navýší kapacitu šaten pro sportovce a zajistí jim odpovídající komfort. Šatny jsou navrženy jako jeden zděný objekt. Nové šatny nahradí v plném rozsahu stávající technicky, funkčně i esteticky nevyhovující buňky, které budou rozebrány a odstraněny. Objekt bude jednopodlažní, podél východní hranice pozemku, v návaznosti na řadové garáže na sousedním pozemku. Přepokládaná cena za výstavbu nových šaten pro hráče hokejbalu je 8 750 000 Kč vč. DPH. Zvažujeme i možnost získání finančních prostředků v rámci dotačních titulů, pokud budou vypsány a náš stavební záměr bude vyhovovat podmínkám získání dotace na část výstavby objektu šaten, a to na zelenou střechu a zdroj tepla tepelné čerpadlo.

 

Rozšíření Sportovní haly Rakovník – projektová dokumentace

V únoru 2021 jsme na základě poptávkového řízení uzavřeli smlouvu o dílo se společností Sportovní projekty s.r.o. na vypracování architektonické studie rekonstrukce a přístavby Sportovní haly Rakovník, kterou jsme převzali v červnu 2021. Abychom mohli případně žádat o dotaci, je potřeba jako povinnou přílohu doložit potřebné podklady dokumentace pro stavební povolení stavby, dokumentace pro provedení stavby, stavební povolení a rozpočet stavby. Proto jsme v červnu 2021 zahájili zjednodušené podlimitní řízení na výběr zhotovitele projektu „Rozšíření Sportovní haly, Rakovník – projektová dokumentace“. Zadavateli byla v termínu pro podání nabídek doručena jedna elektronická nabídka od společnosti Atelier 99 s.r.o. ve výši 8 840 000 Kč bez DPH. Doručená nabídková cena však dvojnásobně převýšila předpokládanou hodnotu zakázky, která byla stanovena ve výši 4,2 mil Kč bez DPH. Tuto částku jsme odhadli z poměru již vysoutěžených cen na projektovou dokumentaci bazénu a tribuny na SK a částky z rozpočtu projektanta na realizaci těchto staveb. Zadávací řízení bylo tedy zrušeno.

Na základě požadavku vedení města bylo rozhodnuto obnovit realizaci tohoto projektu. Prozatím byla uzavřena smlouva k administraci zadávacího řízení. Zahájení projektových prací předpokládáme v druhé půli roku 2022, dokončení do konce roku 2023. Přepokládanou výši ceny za projektové práce nyní nejsme schopni odhadnout. Předpokládané náklady na rekonstrukci sportovní haly jsou podle odevzdané studie a předběžného odhadu z roku 2021 ve výši 209,696 mil. Kč bez DPH.

 

Pro připomenutí

Linka pomoci Ukrajině

Město Rakovník zřídilo speciální tel. linku 725 552 130 a kontaktní email pomocukrajine@murako.cz  pro ukrajinské uprchlíky a dobrovolníky, kteří jim pomáhají.

Linka bude k dispozici ve dnech pondělí – pátek v čase 8:00 – 16:00 hod.

Případně je možné své dotazy zasílat i na již zmiňovaný email: pomocukrajine@murako.cz.

 

Den otevřených dveří – Jesle

Ve středu 18. 5. 2022 v čase 9:00 - 11:00 a 14:00 - 15:30 hod. se uskuteční Den otevřených dveří se zápisem v Jeslích Rakovník.

 

Konšelský tuplák 2022

V sobotu 28. 5. 2022 od 14:00 hod se v radničním dvoře v Rakovníku (vstup z náměstí) konají pivní slavnosti. Můžete se těšit na 12 pivovarů, dobré jídlo a spoustu dobré muziky. Ke každé vstupence dostanete půllitr, do kterého si můžete nechat čepovat lahodný zlatavý mok. Vstupné 200 Kč.

 

REVOLUTION TRAIN v Rakovníku

Šest stříbrných obrněných vagónů

= 4 kinosály, 8 interaktivních místností a v nich příběh, jak snadné je propadnout drogám a jak těžké je se závislosti zbavit.

Vlak zastaví ve vlakové stanici Rakovník dne 30. 5. 2022.

Cílem vlakového programu REVOLUTION TRAIN je prostřednictvím zapojení lidských smyslů zapůsobit na návštěvníka a inspirovat jej k pozitivním životním volbám. Jsou zde představeny mechanismy, kterými drogová závislost vzniká až do důsledků, které v životě závislého čekají. Díky zapojení do reálného příběhu, emotivním situacím a interaktivnímu přístupu dokáže program zaujmout a dát prostor k přemýšlení nad nebezpečím legálních i nelegálních drog.

Program trvá 90 minut a je určen jak pro školní skupinky (od 12 do 17 let) tak i pro širokou veřejnost (od 10 let). Vítáni jsou i rodiče, protože náznaky užívání drog se objevují již u dětí ve velmi nízkém věku. Rodiče si závislosti u dítěte dlouho nemusí všimnout a nakonec může být pozdě. 

Dopolední program je rezervován pro základní a střední školy z města Rakovník. Odpoledne je otevřeno pro širokou veřejnost od 15:30 do 18:00 hodin. Program začíná každých 20 minut.

Vstup bude díky městu Rakovník po celou dobu zdarma.

Vlak byl již ve více než 185 městech Česka, Slovenska a Německa a projekt navštívilo přes 185 tisíc lidí. 

REVOLUTION TRAIN dlouhodobě podporuje Národní protidrogová centrála. Podporu a záštity projektu udělili Policejní prezident PČR, Ministerstvo vnitra a ministr zdravotnictví ČR. Velkou podporou jsou pozitivní reakce dětí a pedagogů, kteří se programu zúčastnili.

Odkaz na trailer: https://www.youtube.com/watch?v=n_a5N6Qxo8U&t=23s

www.revolutiontrain.cz

 

Datum vložení: 16. 5. 2022 9:59
Datum poslední aktualizace: 16. 5. 2022 10:01
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení