Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní projednávali ...

Radní projednávali ... 1

Vybrané zprávy z 87. a 88. schůze rady města.

Do práce na kole 2022

Do práce na kole (a také pěšky či poklusem) je celorepublikovou výzvou, jejíž 12. ročník se uskuteční v květnu 2022. Město Rakovník se společně s dalšími nadšenci zapojilo do výzvy v letech 2019, 2020 a 2021. Přestože poslední 2 ročníky byly oproti první účasti podstatně ovlivněné pandemickou situací, akce měla jednoznačně pozitivní ohlas. Smysl výzvy spočívá v tom, aby účastníci výzvy byli hravou formou motivováni k dopravě do svého zaměstnání udržitelnou formou – na kole, koloběžce, pěšky nebo během. V letošním roce se město Rakovník opět zapojí, informace k výzvě budeme sdílet na webových stránkách a fb Do práce na kole – Rakovník.

Bližší informace o výzvě naleznete na webových stránkách výzvy – www.dopracenakole.cz.

 

Kvalita pitné vody v Rakovníku

Radě města byly předloženy pro informaci kontrolní rozbory pitné vody vodovodu Rakovník provedené za III. a IV. čtvrtletí roku 2021. Kvalita dodávané pitné vody je kontrolována v souladu s platnou legislativou od vlastního zdroje (vrtu, studny) až ke kohoutku zákazníka. Sledování kvality vody zahrnuje rozbory surové vody, vody v procesu úpravy a v neposlední řadě rozbory pitné vody v distribuční síti. Dohled nad kvalitou dodávané pitné vody provádí v průběhu celého roku místně příslušná stanice krajské hygienické služby.

Pitná voda dodávaná RAVOS, s.r.o. je z 99,5% voda podzemní. Největším a zásadním zdrojem s vysokou kvalitou podzemních vod je soustava vrtů v jímacím území Rakovnického potoka.

Rozbory vyhověly hygienickým limitů u jednotlivých ukazatelů pitné vody dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanovují hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Vyhláška stanovuje jednak doporučené hodnoty a jednak nejvyšší mezní hodnoty, které nesmí být překročeny. Voda, která je dodávána do domácností, podstupuje řadu kontrol a musí odpovídat přísným požadavkům norem. Plán sledování kvality vody, jak pro úpravny vody, tak i pro distribuční síť, je vypracován provozovatelem v souladu s platnou legislativou.

 

Dodávka vnitřního vybavení VSSC

Bylo zahájeno zadávací řízení k podání nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku „Dodávka vnitřního vybavení Víceúčelového studijního a společenského centra Rakovník“.  Zadávací řízení zahajujeme v koordinaci se stavbou tak, aby vlastní dodávka nábytku a mobiliáře byla navázána na skutečný termín dokončení stavby. Veřejná zakázka se skládá ze tří částí: dodávka typových výrobků, dodávka sedacího nábytku a dodávka atypických výrobků, pro které jsou zpracovány samostatné soupisy dodávek.

Zahájené dodávek včetně montáže je plánováni v září, dokončení vybavení do konce listopadu 2022. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je v současné době podle aktualizovaného rozpočtu projektanta za všechny ve výši 7,154 mil. Kč bez DPH.

 

Provoz jeslí v roce 2022

Bylo rozhodnuto o uzavření jeslí pro veřejnost v termínu 4. 7. 2022, od 11. 7. 2022 do 29. 7. 2022, dne 18. 11. 2022 a od 23. 12. 2022 do 30. 12. 2022. Uzavření jeslí po dobu vánočních prázdnin kopíruje uzavření základních a mateřských škol. V roce 2023 poté jesle otevřou dne 2. 1. Tyto dny byly navrženy z důvodu předpokládaného minimálního zájmu o provoz a nemožnosti zajistit stravování.

Výše zaopatřovacího příspěvku v jeslích se stanovuje v červenci 2022 na 280 Kč/1 den docházky, tento zaopatřovací příspěvek bude účtován až v měsíci srpnu 2022. Dále bylo rozhodnuto, že při absenci dítěte po dobu celého července se příspěvek stanovuje na 280 Kč a při absenci dítěte po dobu celého srpna na 500 Kč. Běžná výše příspěvku je 2 600 Kč za měsíc.

 

Dotace v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví v roce 2022

V souladu s vyhlášeným programem pro poskytování dotací na úseku sociálních věcí a zdravotnictví bylo do 11. 2. 2022 přijato celkem sedm žádostí od sedmi subjektů. Město v příslušné rozpočtové položce vyčlenilo na tyto dotace 150 000 Kč.

Komise sociálních věcí v souladu s pověřením RM žádosti projednala a navrhla výši podpory jednotlivým žadatelům.  Rada města rozhoduje o žádostech do výše 50 000 Kč, zastupitelstvo města u částek přesahujících v žádosti tuto částku.

Bylo tedy rozhodnuto poskytnout dotace z rozpočtu města Rakovníka v roce 2022 v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví těmto subjektům:

  • Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje, příspěvková organizace, na podporu prezentace 10 000 Kč,
  • Člověk v tísni, o. p. s., na podporu činnosti dluhové poradny 3 000 Kč,
  • Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí, na podporu činnosti sociálně aktivizační služby 20 000 Kč,
  • Oblastní charita Červený Kostelec, na podporu zdravotně rehabilitačních pobytů - energie 5 000 Kč.

Zastupitelstvo města na svém březnovém zasedání bude rozhodovat o poskytnutí či neposkytnutí dotací těmto subjektům:

  • Domov Ráček o. p. s., na podporu činnosti
  • Svaz zdravotně postižených Rakovník, zapsaný spolek, na úhradu nájemného a účetních služeb
  • Dementia I. O. V., z. ú., na projekt „Poradna Včera“ 

 

Nadační fond GAUDEAMUS – peněžní dar

I letos jsme obdrželi žádost Nadačního fondu GAUDEAMUS o poskytnutí finanční podpory na organizaci v současné době největší dějepisné soutěže studentů gymnázií z České a Slovenské republiky. XXX. ročník soutěže se uskuteční v měsících říjen a listopad 2022.  Soutěžit se bude ve znalostech o 2. světové válce v Evropě 1939 -1945.

Naposledy byl v roce 2020 na organizaci této soutěže poskytnut dar ve výši 3 tis. Kč. Již řadu let se soutěže účastní také studenti Gymnázia Zikmunda Wintra Rakovník. Proto bylo rozhodnuto i v roce 2022 tento dar poskytnout.

 

Rekonstrukce fasády pavilonu A – 3. ZŠ Rakovník

Bylo vyhlášeno zadávací řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce fasády pavilonu A - 3. ZŠ Rakovník“.

V roce 2005 byla na pavilonu A provedena kompletní výměna stávajících dřevěných oken za okna plastová a byla zateplena fasáda systémem ETICS (tepelně izolační desky z fasádního pěnového polysterénu). Nyní se jedná se o celkovou rekonstrukci této fasády, která zahrnuje opravy stávající omítky, penetrační silikonový nátěr a krycí dvojnásobný silikonový nátěr v celé ploše a dále nový okapový chodník. Výkaz výměr je zaktualizován v roce 2022 a projektová cena činí 1 499 287,84 Kč vč. DPH. Termín této akce je plánován od 1. 6. 2022 do 20. 8. 2022.

 

Oprava fasády - Samson  

Zadávací řízení na „Opravu fasády historického objektu Samson č. p. 233 v Rakovníku“ bylo zveřejněno od 21. 1. 2022 do 2. 2. 2022. V daném termínu byly doručeny 3 nabídky. Jmenovaná komise je posoudila a poté bylo rozhodnuto uzavřít smlouvu o dílo s Romanem Topinkou, Rakovník, za cenu 577 073,20 Kč vč. DPH. Zahájení prací je plánováno na 1. 4. 2022 s dokončením do 30. 11. 2022. Při této opravě bude vynechána severní fasáda, která obsahuje sgrafity.

Město Rakovník požádalo na tuto akci o dotaci z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2022, kdy maximální částka dotace činí 50 % z uznatelných nákladů.

 

Pro připomenutí

Zasedání zastupitelstva města

V pondělí 7. 3. 2022 od 17:00 hod se bude v Kulturním centru v Rakovníku konat 17. zasedání zastupitelstva města. Vše bude možné sledovat v přímém přenosu, který bude zveřejněn na webových stránkách města.

 

Veřejné projednávání územní studie – Husovo náměstí

Ve středu 9. 3. 2022 od 16:00 hod proběhne v Kulturním centru v Rakovníku veřejné představení a projednávání územní studie Husovo náměstí.

 

Strategický plán na roky 2023 – 2033

Město Rakovník připravuje zpracování nového Strategického plánu na roky 2023 – 2033. V průběhu první poloviny roku budeme sbírat data, podněty od všech zúčastněných stran, analyzovat podklady a také se setkávat v rámci pracovních skupin. Postřehy a náměty k obsahu nového strategického plánu je možné zasílat do 31. 3. 2022 na adresu jjiratkova@murako.cz.

Více info najdete na webu města: mesto-1/rozvoj-mesta/strategicky-plan-1/

 

Datum vložení: 21. 2. 2022 11:53
Datum poslední aktualizace: 21. 2. 2022 11:55
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení