Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní projednávali ...

Radní projednávali ... 1

Vybrané zprávy ze 79., 80. a 81. schůze rady města.

Ošetření části památné aleje – dotace

Bylo zažádáno o dotaci od Ministerstva životního prostředí v rámci „Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020“ na projekt „Ošetření části památné aleje – Rakovnický potok“.

Předmětem projektu je ošetření další části památné aleje po obou stranách Rakovnického potoka a to od Lounského mostu k MŠ Klicperova. Je nutné stromořadí průběžně udržovat, neboť vlivem povětrnostních podmínek a stářím památných stromů v minulosti hodně památných stromů zaniklo. Spodní větve stromů jsou často suché a odumřelé a hrozí tak pádem do okolí stromů nebo přímo na silnice či cesty. Více či méně jsou proschlé i koruny jednotlivých stromů.

Podmínkou získání dotace je, že minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 000 Kč (bez DPH). Naše předpokládané výdaje činí 722 975 vč. DPH, zahrnují ošetření památných stromů, likvidaci dřevní hmoty a výsadbu 10 ks Tilia cordata, řez, kotvení – trojnožka, mulč a zálivka.

Dotace by byla 60 %, což je 433 785 Kč. Výše dofinancování projektu z vlastních zdrojů by tedy činila 289 190 Kč.

 

Revitalizace Husova náměstí

V zásobníku projektů města Rakovník je studie revitalizace Husova náměstí již od roku 2011. Řešené území zahrnuje celou plochu Husova náměstí vč. navazujících komunikací a vjezdu do prostoru náměstí, Žižkovo náměstí, východní část ulice Martinovského a jižní část ulice V Hradbách.

Dlouhodobým záměrem je komplexní vyřešení veřejného prostoru městské památkové zóny jako celku, po stránce estetické, provozně - funkční a dopravní a vytvoření tak atraktivního prostředí v centru města pro místní obyvatele i návštěvníky. Zpracování studie prostoru náměstí v roce 2010 vyplynulo z potřeby řešit rychleji jednotlivé opravy dílčích částí historického jádra města.

V blízké budoucnosti bude v prostoru náměstí nutno vyměnit značnou část jednotné kanalizace a doplnit či zrekonstruovat inženýrské sítě, které se nacházejí na konci své životnosti. Zároveň v současné době probíhá stavba objektu č. p. 167 a 168 na rohu Husova a Žižkova náměstí a dojde i na úpravu parteru nástupní plochy.

Dle dostupných informací víme, že IROP zařadil mezi připravované aktivity pro období 2021 – 2027 téma revitalizace veřejných prostranství. Proto bylo rozhodnuto zahájit přípravu projektu „Revitalizace Husova náměstí“ a objednat u Architektonického atelieru ARKÁDA, spol. s r.o., projektové práce v rozsahu územní studie, za celkovou cenu ve výši 150 000 Kč bez DPH.

 

Údržba hřišť SK Rakovník a TJ TATRAN Rakovník

Na základě zadávacího řízení bylo rozhodnuto uzavřít smlouvu s Mgr. Liborem Šímou, jejímž předmětem jsou údržbové práce travních hřišť a hřiště s umělým povrchem v areálech SK Rakovník a TJ TATRAN Rakovník za max. cenu hrazenu městem za jedno hřiště/rok ve výši 80 000 Kč vč. DPH.

Jedná se o stejnou firmu, která tuto údržbu prováděla do 30. 6. letošního roku a nabídla ve výběrovém řízení nejnižší cenu. Firma po celou dobu plnění smlouvy prováděla údržbu jednotlivých hřišť kvalitně a sportovní kluby jsou spokojené. Součástí smlouvy je ceník s pevně stanovenými cenami za jednotlivý úkon, ceny jsou zároveň platné i pro provozovatele jednotlivých areálů. Na jednotlivé práce jsou uzavírány objednávky, které v jejich součtu nesmí přesáhnout stanovený limit 80 000 Kč vč. DPH na jedno hřiště, dle uzavřené smlouvy. Nad rámec stanoveného cenového limitu si jednotlivé sportovní kluby hradí údržbové práce na hřištích z vlastních finančních zdrojů.

 

Poskytnutí dotace z rozpočtu města z Programu regenerace MPR a MPZ

Římskokatolická farnost Rakovník dokončuje obnovu pískovcové dlažby v lodi kostela sv. Bartoloměje. Jedná se o velmi finančně náročnou akci, která byla prováděna v několika etapách. Farnost podala žádost o poskytnutí dotace z rezervy Programu regenerace MPR a MPZ a dotace jí byla Ministerstvem kultury ČR poskytnuta.

Rada města proto doporučila zastupitelstvu města poskytnout dotaci z rozpočtu města z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2021 Římskokatolické farnosti Rakovník ve výši 499 401 Kč (400 000 Kč příspěvek z Programu regenerace a 99 401 Kč povinný příspěvek města Rakovník ve výši 10% z celkové částky 994 002 Kč).

 

Dodávka vnitřního vybavení VSSC Rakovník

Stavba víceúčelového studijního a společenského centra probíhá zatím podle stanoveného harmonogramu. Předpoklad dokončení a zahájení jejího provozu je přelom roku 2022/23. Z původního rozsahu celé projektové dokumentace byla vyčleněna dodávka vnitřního vybavení (nábytek) jako samostatná veřejná zakázka. Proto bylo navrženo začít s výběrem dodavatele na vnitřní vybavení (interiéru) v dostatečném předstihu.

Zadávací řízení předpokládáme zahájit v 1. čtvrtletí roku 2022 tak, aby vlastní dodávka nábytku a mobiliáře byla navázána na skutečný termín dokončení stavby.

Pro urychlení výběru administrátora zakázky jsme napřímo oslovili Mgr. Ing. Hebkého, advokátní kancelář, který pro město již zajistil mnoho zadávacích řízení a byla s ním uzavřena příkazní smlouva za cenu 26 000 Kč bez DPH a zároveň zpracovatelská smlouva, jejímž předmětem je zpracování osobních údajů mezi správcem a zpracovatelem.

 

Stavební úpravy vstupního parteru – VSSC Rakovník

Bylo rozhodnuto zahájit zjednodušené podlimitní řízení na výběr zhotovitele stavby „Stavební úpravy vstupního parteru – Víceúčelové studijní a společenské centrum Rakovník“.

Parter před jižní fasádou do Husova náměstí bude pouze předlážděn a jeho celková rekonstrukce bude provedena až s úpravou celého náměstí.  Parter před východními fasádami nové knihovny bude výrazně upraven. Úprava bude z jihu ohraničena kostelem Sv. Bartoloměje (mezi zvonicí a kostelem bude vedena objízdná trasa), ze severu budovou Gymnázia Zikmunda Wintera, z východu pak cca budovou školky V Hradbách a ze západu rekonstruovanými budovami víceúčelového centra. Parter je navržen v celé ploše jako bezbariérový, na ploše nejsou žádné schody, ani výškové rozdíly mezi různými typy dlažeb, kromě stávající dlážděné komunikace propojující Husovo nám. se Žižkovým nám., která bude i nadále lemována obrubníky. Celý prostor bude rozčleněn pravidelným zadlážděním ve dvou barevných odstínech. Čtverce budou odděleny světlými pásy tvořícími pravidelný rastr celé plochy. Před jižní fasádu gymnázia (východní část upravovaného parteru) je navržena klidová zóna s jedenácti menšími stromy krytými čtvercovou mříží, ke kterým budou osazeny lavičky ve tvaru “V”. Na plochu budou doplněny odpadkové koše a před vstup budou osazeny dva pilíře pro osvětlení. Od jihu k severu proběhne územím pás dlažby určený pro průjezd vozidel. Vymezený koridor bude zvýrazněn nízkými kamennými patníky umožňující sezení a novými uličními lampami s výškou stožáru do šesti metrů. Západní část parteru před budovou knihovny bude provedena ve stejné povrchové úpravě jako část východní a do parteru budou doplněny odpadkové koše, lavičky, stojan na kola a na jižní okraj bude vysazen dominantní strom (lípa) s lavičkou.

Předpoklad pro možné zahájení stavebních prací je červen 2022 a dokončení do 15. prosince 2022, resp. max. 6 měsíců. Rozpočet pro stavbu včetně dokumentace byl aktualizován v říjnu 2021 pro stanovení aktuální cenové hladiny. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je nyní stanovena na 12,8 mil. Kč bez DPH.

 

Program regenerace MPR a MPZ na rok 2022

Rada města rozhodla o zařazení uvedených památkově chráněných objektů do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR na rok 2022:

  • Muzeum č. p. 1 (žadatel – Muzeum T. G. M. Rakovník, vlastník - Středočeský kraj)
  • areál domu č. p. 133 Česká chalupa (soukromý vlastník)
  • dům č. p. 233 Samson (vlastník Město Rakovník),
  • dům č. p. 227 (soukromý vlastník)

Spoluúčast na dofinancování kulturních památek ze strany města je dána pravidly dotačního programu a činí minimálně 10% z celkové ceny prací, a to u objektů ve vlastnictví fyzických osob a u církví.

 

 

Pro připomenutí

 

Soutěž „O nejkrásněji nazdobený vánoční stromeček“

Letos byl vyhlášen již 7. ročník soutěže pro děti mateřských a žáky 1. stupně základních škol v Rakovníku „O nejkrásněji nazdobený vánoční stromeček“.

Každá škola obdrží jeden označený vánoční stromeček od Městských lesů Rakovník, který bude vystaven na Husově náměstí před budovami radnice, stromky se budou instalovat v pondělí 6. 12. 2021. Děti budou své stromky zdobit v termínu od 7. - 12. 12. 2021.

Hlasování bude probíhat formou ankety ve dnech 10. - 15. 12. 2021 na webových stránkách města. Hlavní vítěz soutěže bude oceněn zvláštní cenou. Oceněni budou též všichni účastníci soutěže.

Ceny budou dle aktuální epidemiologické situace předány před budovou radnice ve čtvrtek 16. 12. 2021.

 

Vánoční strom

Letos bude dominantou Husova náměstí smrk stříbrný, který bude dopraven na své místo již příští neděli, tedy 21. 11. 2021.

Tradiční rozsvícení vánočního stromu na Husově náměstí v Rakovníku je naplánováno o týden později - na neděli 28. 11. 2021 od 16:00 hod. Moderátorkou akce bude Marcela Tomčíková, vystoupí zde děti z MŠ Klicperova, děti paní učitelky Míly Seidlové ze ZÚŠ v Rakovníku, Milan Zimmermann a Hradní duo.

 

Setkání s hejtmankou

V souvislosti s blížícím se konáním výjezdu hejtmanky Středočeského kraje paní Petry Peckové a dalšími členy Rady SK, který se uskuteční v úterý 30. listopadu v Rakovnickém regionu, si Vás dovolujeme pozvat k setkání a diskuzi s hejtmankou a radními Středočeského kraje. Toto setkání se uskuteční v úterý 30. listopadu od 17:00 hod v Domě Osvěty. Pozvánka ZDE.

 

Dokončená rekonstrukce Malinovského ulice

V Rakovníku proběhla komplexní rekonstrukce komunikací a chodníků (včetně odvodnění) ulic Malinovského, Rubínova, Rejčkova a Burianova. Práce začaly již na podzim loňského roku. Kvůli počasí byly přerušeny a stavba opět začala od března letošního roku.  

Město Rakovník obdrží od poskytovatele Ministerstva pro místní rozvoj v rámci dotace z programu Podpora rozvoje regionů 2019+ celkem 4,5 mil. Kč.

Kromě rekonstrukce povrchu komunikací se vybudovaly retenční nádrže, které v době přívalových dešťů odlehčí přetížené kanalizaci. Povrchové retence byly vybudovány v zeleném pásu v Malinovského ulici. Zároveň bylo položeno drenážní potrubí podél celé soustavy, které zabrání promáčení podkladních vrstev komunikací.  Také parkovací pásy a betonová dlažba jsou propustné v maximální možné míře.  Všechny úpravy pomůžou v řešeném území při přívalovém dešti zadržet téměř 400 metrů krychlových vody.

Na hospodaření s dešťovou vodou bude zároveň poskytnuta dotace z Programu Operační program životní prostředí 2014 – 2020 Ministerstva životního prostředí na úhradu nákladů ve výši 3,6 mil. Kč.  Celková hodnota zakázky je 16,5 mil. Kč včetně DPH a provedla ji firma Froněk dopravní stavby, spol. s r.o.

 

Přílohy

Setkaní_HT_Rakovnik (2).pdf

Setkaní_HT_Rakovnik (2).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 795,7 kB
Datum vložení: 18. 11. 2021 8:40
Datum poslední aktualizace: 18. 11. 2021 8:45
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení