Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní projednávali ...

Radní projednávali ... 1

Vybrané zprávy z 58. schůze rady města, která se konala 16. 12. 2020.

Vyhlášení Programu pro poskytování dotací města Rakovníka v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví v roce 2021

Město Rakovník každoročně vyhlašuje řízení o poskytování finančních příspěvků v sociální oblasti a ve zdravotnictví. Snažíme se o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a zdravotnictví a pro uspokojování potřeb svých občanů v těchto oblastech. Jde především o uspokojování potřeby sociálního bezpečí, zamezení sociální exkluze, nápomoc zdravotně znevýhodněným občanům, seniorům, rodinám s dětmi a rozvoje a ochraně zdraví.

Maximální výše dotace pro jednoho žadatele v tomto programu se nestanovuje, její výše bude individuálně stanovena po zohlednění následujících skutečností ve vzájemných souvislostech:

  1. Upřednostňují se projekty lokálního charakteru, které se realizují ve prospěch obyvatel města, nebo na území města a které výrazně přispějí ke zlepšení a zkvalitnění sociálního života občanů a zdravotní péče, mimo území města mohou probíhat projekty ve formě různých speciálně zaměřených pobytových kursů a školení určených zejména pro ucelené skupiny.
  2. Upřednostňují se programy zaměřené na stávající služby.
  3. Potřebnost služby, předpokládaný počet uživatelů.
  4. Finanční rozvaha projektu a jeho reálnost a zajištění.
  5. Upřednostňuje se poradenství odborné před všeobecným.
  6. Na programy z oblasti zdravotnictví může být určeno maximálně 20% částky určené do programu.

V roce 2021 byla do programu vyčleněna částka 150.000,- Kč.  Žádosti musejí být doručeny do podatelny ve lhůtě od 25. 1. 2021 do 29. 1. 2021 do 12.00 hod.

 

Vyhlášení Programu pro poskytování dotací města Rakovníka v oblasti sportu v roce 2021

Dotační program se vyhlašuje jako výraz aktivní účasti města na zlepšení sportovního vyžití občanů města.

V roce 2021 byla do programu vyčleněna částka 4 000 000,- Kč, z toho částka ve výši 1 300 000,- Kč bude rozdělena na sportující děti a mládež narozené po 1. 1. 2002, registrované v příslušných sportovních oddílech, lze doložit jejich členství i jinak. Výše dotace bude stanovena na základě počtu došlých žádostí, a to ve stejné výši na každého mládežnického sportovce splňujícího výše uvedena kritéria, avšak v maximální výši 1 000,- Kč na jednotlivce.  

 

Vyhlášení Programu pro poskytování dotací města Rakovníka v oblasti kultury v roce 2021

Dotační program se vyhlašuje jako výraz aktivní účasti města k obohacení kulturního života ve městě.

V roce 2021 byla v rozpočtu na podporu stanoveného účelu vyčleněna částka 1 000 000,- Kč.

 

Vyhlášení Programu pro poskytování dotací města Rakovníka v oblasti životního prostředí v roce 2021

Dotační program se vyhlašuje jako výraz aktivní účasti města ke zlepšení životního prostředí a informovanosti občanů města v této oblasti.

V roce 2021 byla v rozpočtu na podporu stanoveného účelu vyčleněna částka 150 000,- Kč.

 

Vyhlášení Programu pro poskytování dotací města Rakovníka v oblasti prevence sociálně patologických jevů v roce 2021

Dotační program se vyhlašuje jako výraz aktivní účasti města na eliminaci nežádoucích sociálně patologických jevů a informovanosti občanů města v této oblasti.

V roce 2021 byla v rozpočtu na podporu stanoveného účelu vyčleněna částka 150 000,- Kč.

 

Vyhlášení Program pro poskytování dotací města Rakovníka na podporu zájmových spolků v roce 2021

Dotační program se vyhlašuje jako výraz aktivní účasti města ke zkvalitnění života a aktivního využití volného času občanů města.           

V roce 2021 byla v rozpočtu na podporu stanoveného účelu vyčleněna částka 340 000,- Kč.

 

U všech výše uvedených programů se maximální celková výše dotace pro jednoho žadatele v tomto programu nestanovuje, její výše bude individuálně stanovena po zohlednění následujících skutečností ve vzájemných souvislostech:

  1. Upřednostňují se projekty lokálního charakteru, které se realizují na území města a které výrazně přispějí ke zlepšení sportovního vyžití občanů města, a které realizuje subjekt působící trvale ve městě.
  2. Dotace se přiděluje na základě výsledku výběru z předložených písemných materiálů popisujících projekt a není na ni právní nárok.
  3. Povinná minimální finanční spoluúčast žadatele na celkových nákladech projektu činí 20 %.

Všechny žádosti musejí být doručeny do podatelny ve lhůtě od 18. 1. 2021 do 29. 1. 2021 do 12.00 hod.         

 

Poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR

Městu Rakovník bude poskytnuta dotace z Programu rozvoje venkova ČR na úhradu nákladů projektu „Výměna výplní otvorů 2. ZŠ Rakovník – východní fasáda přístavby“ v celkové výši 160 000,- Kč. Hodnota této investic činila 746 089,- Kč včetně DPH. Stavební práce byly provedeny v období 07/2020 – 08/2020.

 

Navýšení poplatku za odtah či manipulaci s vozidlem

V roce 2012, kdy došlo k novelizaci zák. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, město Rakovník uzavřelo smlouvu se společností TRAK s. r. o., která pro město Rakovník provádí odtahy a manipulace s vozidly a autovraky. Jako jediná odtahová společnost v Rakovníku vlastní odtahové vozidlo „s rukou“, které je potřeba při úkonech spojených s čištěním vozovky.          

Vzhledem k navyšujícím se počtům manipulací s vozidly (tzv. nadzvedávání při čištění vozovky) a odtahů čím dál těžších vozidel, společnost TRAK požaduje navýšení ceny na 1 000,- Kč včetně DPH. Původní cena 600,- Kč se již 8 let nezměnila, dojde tedy k uzavření dodatku smlouvy. Což znamená, že dojde zároveň i k navýšení ceny poplatku za odtah vozidla na již zmiňovaných 1 000,- Kč.      

 

TJ Tatran – souhlas s případnou rekonstrukcí povrchu hlavního hřiště

TJ Tatran Rakovník požádal o udělení souhlasu s případnou rekonstrukcí povrchu hlavního hřiště v areálu na Šamotce a dále o souhlas s dofinancováním dotace. Uvádí, že mají připravený projekt na rekonstrukci hřiště, kdy celkové náklady jsou odhadovány na 7 251 483,-. Náklady chtějí uhradit z dotace, kterou se pokusí v roce 2021 získat. Pro podání žádosti o dotaci je nutný souhlas vlastníka s rekonstrukcí a také s případnou spoluúčastí na dofinancování, která bude dle sdělení Tatranu 30%. Dodávají, že spoluúčast města na rekonstrukci by byla nutná, jelikož vlastní prostředky nemají.

Rada města tedy spolku souhlas s rekonstrukcí udělila a přislíbila, že v případě získání dotačního titulu na rekonstrukci, bude v orgánech města projednáno financování spoluúčasti ve výši 30% z celkové investice.

 

 

 

Datum vložení: 22. 12. 2020 9:07
Datum poslední aktualizace: 22. 12. 2020 12:35
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení