Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní projednávali...

RM46

Vybrané zprávy ze 46. schůze rady města, která se konala 17. 6. 2020.

Udělení souhlasu Městské knihovně Rakovník k přijetí dotace z Fondu Středočeského kraje

Knihovna byla úspěšná při žádosti o dotaci. Rada města tedy udělila souhlas Městské knihovně Rakovník k přijetí dotace ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek ve výši 100 000,- Kč na projekt Rok s knihovnou 2020.

Zahájení veřejné zakázky malého rozsahu „Kolna a skleník na pozemku s Pečovatelskou službou“

Rada města rozhodla zahájit zadávací řízení na zakázku malého rozsahu. Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. arch. Karel Zuska. Záměrem projektu je rozšířit pobytovou plochu pro obyvatele domova ve spojení s uskladněním materiálu pro využívání pozemku, který není v současné době využíván. Vybudováním pobytových místností v DPS na Pražské ulici vznikl nedostatek skladovacích prostor, pro které byly do té doby místnosti využívány. V zahradě Domova s pečovatelskou službou vznikne kolna, malý skleník a zvýšený záhon. Prostory zahrady budou osvětleny. Terénní úpravy zahrnují snížení terénu od nároží budovy tak, aby byl přístup do zahrady vlídný i pro obyvatele se sníženou schopností pohybu.

Předpokládaná hodnota této zakázky byla v roce 2018 projektantem stanovena na částku 780 000,- Kč vč. DPH. Předpokládaná doba provádění prací je od 1. 8. Do 15. 12. 2020.

Zadávací řízení na opravu zárubní zdi u kostela sv. Bartoloměje v Rakovníku

Bylo vypsáno zadávací řízení k podání nabídky na opravu zárubní zdi u kostela sv. Bartoloměje v Rakovníku. Zeď je v současné době ve velmi špatném technickém stavu zvláště z důvodu dlouhodobého působení povětrnostních podmínek, narušení kořeny blízko rostoucích stromů a prosakující a stékající dešťovou vodou. Na několika místech dochází k vypadávání kusového staviva (pískovcových bloků), které jsou povrchově zvětralé a místy dokonce i zcela v rozloženém charakteru stmeleného písku. Povrchově zvětralé jsou i některé schodišťové stupně a krycí desky. Dále jsou ve velmi špatném stavu sloupky zábradlí, které jsou ve spodních partiích zvětralé a vykloněné, dva sloupky jsou rozlomené a provizorně zajištěné ocelovou bandáží.

Projekční cena za výše uvedené práce činí 2 003 332,42 Kč vč. DPH, existuje ovšem předpoklad, že cena vzešlá ze zadávacího řízení bude nižší.

Výsledek zadávacího řízení na rekonstrukci plynové kotelny v areálu zimního stadionu v Rakovníku

Na základě zveřejněného zadávacího řízení byly doručeny čtyři nabídky. Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s Petrem Slapničkou, který rekonstrukci plynové kotelny v areálu zimního stadionu v Rakovníku provede za cenu 1 676 016,40 Kč vč. DPH. Během prohlídky stavby v rámci zadávacího řízení, byl zjištěn nevyhovující stávající stav elektroinstalace. Projektová dokumentace na rekonstrukci plynové kotelny neřešila úpravu stávajících elektrorozvodů kotelny. Na základě těchto skutečností odbor správy majetku oslovil tři firmy za účelem předložení cenové nabídky na úpravu elektrorozvodů plynové kotelny v Zimním stadionu v Rakovníku. Elektrorozvody byly objednány u Jana Součka, který podal nejlevnější nabídku 94 380,- Kč vč. DPH.

Pronájem bytu č. 2 v ul. Pražská

Na odbor správy majetku byla doručena v termínu jedna uzavřená obálka označená dle požadavku, která byla dne 9. 6. 2020 předložena k posouzení komisi. Komise otevřela přijatou obálku a vyhodnotila nabídku. Nabídka neobsahovala prohlášení o bezdlužnosti vůči pronajímateli. Při kontrole evidenčních údajů žadatelů byla zjištěna skutečnost, že je zájemce o byt evidován v insolvenčním rejstříku. Dotazem na ekonomickém oddělení bylo také zjištěno, že žadatel dluží městu platby za odpady. Rada města tedy vzala výše uvedené důvody na vědomí a rozhodla neuzavřít nájemní smlouvu. Nabídka pronájmu bytu č. 2 v čp. 7 v ulici Pražská v Rakovníku bude opětovně zveřejněna za minimální měsíční nájemné 10 919,- Kč s tím, že si město Rakovník vyhrazuje právo od nabídky pronájmu odstoupit. Nabídka bude zveřejňována opakovaně do doby podání nabídky.

Akce Jehla

V rámci blížících se prázdnin byla na úterý 23. 6. 2020 naplánována preventivní akce s názvem, „Jehla“. Akce se zúčastnili asistenti prevence kriminality. Byla zkontrolována dětská hřiště a jejich blízké okolí např. v ul. Dukelských hrdinů, Čermákových sadech, V Jamce, Čs. Legií a dalších. Pozitivní informace je, že nebyla nalezena žádná injekční stříkačka.

Městská policie nadále apeluje na veřejnost, aby v případě, že občané někde naleznou nebo zahlédnou nějaký infekční materiál, aby jej z důvodu vlastní bezpečnosti sami nesbírali, ale neprodleně zavolali na linku tísňového volání „156“. Městská policie následně zajistí odběrný sběr.

Datum vložení: 1. 7. 2020 11:34
Datum poslední aktualizace: 1. 7. 2020 11:36
Autor: Jiří Cafourek

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení