Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní projednávali..

RM

Vybrané zprávy z 33. schůze rady města, která se konala 22. 1. 2020.

Zajištění péče o zraněné a opuštěné druhy živočichů

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zajištění péče o zraněné a opuštěné druhy živočichů na správním území města Rakovník, jako obce s rozšířenou působností, se záchrannou stanicí AVES, Kladno. Ve schváleném rozpočtu města Rakovníka jsou finanční prostředky na péči o handicapované živočichy ve výši 20 000,- Kč. Tato částka bude poskytnuta ZS AVES na základě uvedené smlouvy z rozpočtu odboru životního prostředí. Za rok 2019 (od 1. 1. 2019 do 4. 12. 2019) převzala záchranná stanice AVES do péče celkem 50 živočichů z katastru města Rakovníka.

Provoz jeslí pro veřejnost v době letních a vánočních prázdnin v roce 2020

Na poslední radě města byla schválena úprava týkající se provozu jeslí během letních a zimních prázdnin v roce 2020. Jesle budou pro veřejnost uzavřeny v termínu od 7. 7. 2020 do 31. 7. 2020 a od 23. 12. 2020 do 31. 12. 2020. V posledním červencovém týdnu proběhne každoroční generální úklid a příprava na nový školní rok. Uzavření jeslí po dobu vánočních prázdnin kopíruje uzavření základních a mateřských škol, v roce 2021 jesle otevřou dne 4. 1. V tomto období by nebylo možné zajistit stravování, protože jsou všechna školská zařízení uzavřena.

Jesle budou dále uzavřeny dne 16. 11. 2020, protože tento den před státním svátkem připadá na pondělí. V takové dni bývá minimální počet dětí a provoz je mimořádně neekonomický. Lze předpokládat i uzavření Ráčku a nemožnost odebírat stravu.

Výše zaopatřovacího příspěvku v červenci 2020, kdy budou jesle otevřené pouze tři dny, je stanovena na 280,‑ Kč/1 den docházky a zaopatřovací příspěvek za měsíc červenec 2020 bude účtován až v měsíci srpnu téhož roku. Výše zaopatřovacího příspěvku v jeslích v srpnu 2020 je stanovena na 500,- Kč při absenci dítěte po dobu celého měsíce.

Příběhy našich sousedů

Rada města na své 19. schůzi dne 26. 6. 2019 rozhodla o zapojení se do projektu „Příběhy našich sousedů“ v případě zájmu rakovnických základních škol. Koordinátor projektu pro město Rakovník provedl monitoring zájmu základních škol a dne 13. 1. 2020 nám potvrdil účast 4-5 týmů základních škol, což je ideální počet pro zapojení se do projektu.

Rada města souhlasila se zapojením se do tohoto projektu a rozhodla uzavřít smlouvu o spolupráci s neziskovou organizací POST BELLUM, o. p. s., IČ 26548526, Štěpánská 704/61, Praha 1, Nové Město, která projekt organizačně zajistí za cenu 113 000,- Kč.

Příběhy našich sousedů jsou vzdělávacím projektem neziskové organizace Post Bellum pro žáky 7. ‑ 9. tříd základních škol, popřípadě pro studenty škol středních. Ti se za doprovodu svých učitelů a pracovníků organizace Post Bellum na několik měsíců stanou rozhlasovými nebo televizními dokumentaristy. Žáci během půl roku vyzpovídají pamětníka ze svého okolí, natočí jeho vzpomínky, digitalizují fotografie, prozkoumají archivy a nakonec vytvoří rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument o jeho životě.

Projekt je zakončen slavnostní prezentací všech týmů před veřejností a odbornou porotou, na které studentské týmy soutěží o nejlépe zpracovaný a představený příběh.

Podrobný popis projektu najdete ZDE.

Zadávací řízení na rekonstrukci chodeb a sociálního zařízení v MŠ Šamotka v Rakovníku

Rada města vypsala výběrové řízení k podání nabídky na rekonstrukci chodeb a sociálního zařízení v Mateřské škole Šamotka, Šamotka čp. 259 v Rakovníku. Stávající dlažba je již v nevyhovujícím stavu, drolí se a hrozí nebezpečí úrazu, omítky jsou již opravovány a místy odpadávají. Rekonstrukce zahrnuje oškrabání malby včetně linkrustace, položení nové dlažby a obkladů v chodbách přízemí budovy, výměny 14 ks dveří včetně obložek, nové sociální zázemí pro zaměstnance, výmalbu. Předpokládané náklady se pohybují kolem částky 375 000,- Kč bez DPH. Termín realizace je plánován od 13. 7. 2020 do 21. 8. 2020.

Zadávací řízení na opravu jeviště Letního kina v Rakovníku

V Letním kině v Rakovníku proběhla v roce 2016 rekonstrukce sociálního zařízení a v roce 2019 celková rekonstrukce hlediště. Vnitřní prostory letního klina jsou v současné době v dobrém technickém stavu na základě výše uvedených rekonstrukcí. Celkový dobrý dojem prostor letního kina narušuje nevyhovující jeviště, které vykazuje značné technické poškození. Jsou zde popraskané betonové dlaždice, odpadává vnější obezdívka a boční schodnice jsou ve stavu, kdy hrozí nebezpečí úrazu.

Na základě těchto skutečností vypsala rada města zadávací řízení k podání nabídky na opravu jeviště Letního kina v Rakovníku. Předpokládané náklady na opravu jsou zhruba 634 000,- Kč bez DPH.

Oprava jeviště bude spočívat v odstranění kamenné obezdívky jeviště včetně základového pásu a odstranění stávajících betonových dlaždic. Následně bude proveden nový základový pás, obezdívka z žulových obrubníků (vlastní materiál města Rakovníka), nová betonová dlažba a celá plocha jeviště bude odvodněna za pomoci drenážních trubek svedených do stávající dešťové kanalizace.

Zadávací řízení na opravu fasády radnice Husovo nám. č. p. 29 a č. p. 30 v Rakovníku

Město Rakovník každým rokem využívá finanční podporu z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na opravy kulturních památek, které jsou v majetku města Rakovníka. V letošním roce odbor správy majetku navrhl z tohoto dotačního programu financovat opravu historické fasády radnice Husovo nám. č. p. 29 a č. p. 30 v Rakovníku.

Minimální podíl města Rakovníka v rámci dotačního programuje je 50% z celkové částky.

Odhadovaná částka na opravu fasády radnice č. p. 29 činí 160 000,- Kč bez DPH a na opravu fasády radnice č. p. 30 činí 230 000,- Kč bez DPH.

Rada města vypsala na základě těchto skutečností zadávací řízení k podání nabídky na opravu fasády radnice Husovo nám. č. p. 29 a č. p. 30 v Rakovníku.

Prověření variant investičního záměru rekonstrukce/novostavby Sportovní haly v Rakovníku

V roce 2019 převzalo město Rakovník od TJ TZ budovu Sportovní haly. Je nyní nutno pokračovat v přípravě rekonstrukce/demolice stavby/novostavby. Rada města objednala Analýzu variant investičního záměru rekonstrukce/novostavby Sportovní haly v Rakovníku u společnosti Sportovní projekty s.r.o., IČ 27060659, Sokolovská 87/95, 186 00 Praha 8, za cenu 197 000,- Kč bez DPH. Tato analýza poskytne vedení města všechny možné varianty řešení. Délka zpracování je plánována na 16 týdnů.

Datum vložení: 29. 1. 2020 14:30
Datum poslední aktualizace: 29. 1. 2020 15:31
Autor: Jiří Cafourek

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení