Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní a zastupitelé projednávali

Radní projednávali 1

Vybrané zprávy ze 7. zasedání zastupitelstva města a ze 37. schůze rady města.

Rekonstrukce bytu č. 11 v č. p. 4, Nádražní ulice v Rakovníku

Během vypsaného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce bytu č. 11 v č. p. 4, Nádražní ulice v Rakovníku“, byly doručeny 4 nabídky. Na základě doporučení komise rozhodla rada města uzavřít smlouvy o dílo se společností TOVA STAVBY s.r.o., jejichž nabídková cena činila 697 310,26 Kč bez DPH.

Pro připomenutí:

Bylo vypsáno zadávací řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce bytu č. 11 v č. p. 4, Nádražní ulice v Rakovníku“. Byt má výměru 63 m2 a dispozici 2 + 1.Rozpočet na rekonstrukci činí 821 495,80 Kč bez DPH. Je zde počítáno s kompletní rekonstrukcí bytu, tj. podlahy, stěny, obklady, nová elektroinstalace, zdravotechnika, kanalizační a vodovodní vedení, elektroinstalace, výměna oken, dveří, kuchyňské linky a spotřebičů. Rekonstrukce je plánována v termínu od 18. 3. 2024 do 3. 5. 2024.

 

Rekonstrukce plochy u ČOV, Rakovník

Bylo zahájeno zadávací řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce plochy u ČOV v Rakovníku“. Tuto rekonstrukci projednávala rada města již v loňském roce, akce byla odložena, jelikož se započalo s rekonstrukcí dvou mostů a na této ploše byla deponie materiálu. Nyní jsou mosty dostavěné a zkolaudované.

Primárně se jedná o opravu nezpevněné plochy na pozemku p. p. č. 519/6. Občané zde odstavují vozidla a pak pokračují třeba na bruslích po cyklostezce směr Křivoklát, nebo se jdou jen projít.

Oprava této plochy, ale nazvaná jako zřízení parkoviště byla přihlášena do participativního rozpočtu v roce 2023, projekt byl zamítnut s tím, že územní plán nepočítá s uvedenou plochou pro parkoviště, ale jako s plochou pro technickou infrastrukturu. Plocha se i tak může opravit, nebudou se však na ní vyznačovat ani vodorovná, ani svislá dopravní značení, a tudíž nebude považována za oficiální parkoviště. Bude se jednat o odstavnou plochu. Předpokládaná částka je po aktualizaci rozpočtu vyšší než 500 tis. Kč.

 

Městský kamerový dohledový systém Rakovník na období let 2023 – 2027 

Na základě výsledku dílčí veřejné zakázky „Městský kamerový dohledový systém Rakovník na období let 2023–2027 - výzva k podání nabídek č. 1“rozhodla rada měst uzavřít smlouvu o dílo s PKE ČR s.r.o., jejichž nabídková cena je 1 481 766 Kč vč. DPH.                                                             

Pro připomenutí:

Rada města rozhodla zahájit dílčí veřejnou zakázku „Městský kamerový dohledový systém Rakovník na období let 2023–2027 - výzva k podání nabídek č. 1.“ v dynamickém nákupním systému. Již v minulosti bylo rozhodnuto o zařazení jednoho účastníka do dynamického nákupního systému k rozšíření MKDS Rakovník, čímž byl DNS zaveden a je možné nyní poptávat potřebné zboží a služby.

Nyní rada města odsouhlasila znění první výzvy k podání nabídek, která řeší dodání kamer, jejich zapojení a integraci do kamerového systému a souvisejících služeb týkajících se kamerových bodů Vladislavova, Pražská, Lišanská, a dále rozšíření o licence, rozšíření serverové části a datového úložiště.

Předpokládaná hodnota této zakázky je 1,5 mil. vč. DPH. Tato částka vychází z výhledu plánu investic na údržbu, upgrade a rozšíření MKDS na 4 roky, který poskytla Městská policie. Předpokládaná doba dodání kamer je do června 2024.

Na webu Krajského úřadu Středočeského kraje byla zveřejněna pravidla pro avizovanou výzvu Programu 2024 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu prevence. Tento program se zabývá mimo jiné prevencí kriminality, alokace programu je 2 000 000 Kč pro dvě tematická zadání – sociální a situační prevenci. V rámci situační prevence lze žádat o dotaci max. 200 tis. Kč na rozšíření a modernizaci stávajících městských kamerových dohlížecích systémů, jejichž provoz bude zajišťovat výhradně obecní policie nebo Policie ČR.

 

Lávka M5 přes Černý potok v ul. Kuštova, Rakovník

Bylo zahájeno zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavbu „Lávka M5 přes Černý potok v ul. Kuštova, Rakovník“.

V roce 2020 zpracovala projektová kancelář VANER s.r.o. projektovou dokumentaci na rekonstrukci lávky pro pěší mostu M5 přes Černý potok v Rakovníku v ulici Kuštova v průmyslové zóně Západ.

Stávající lávka mostu M5 je dle poslední hlavní mostní prohlídky z dubna 2023 v havarijním stavu a měla by být uzavřena. Ve spolupráci s projekční kanceláří jsme navrhli nejekonomičtější řešení v podobě rekonstrukce původního, dnes nepoužívaného silničního mostu na lávku pro pěší, kdy spodní stavba bude zachována a na ní bude osazena nová ocelobetonová nosná konstrukce s využitím současných nosníků. Nepotřebná část bývalé mostovky bude odbourána, stejně tak jako stávající lávka. Stavba zahrnuje i přeložku veřejného osvětlení a úpravu vedení chodníku z/na novou lávku.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky podle rozpočtů projektanta po aktualizaci v roce 2024 je 1,2 mil. Kč bez DPH. Vzhledem ke zkušenostem z předcházejících zakázek na mosty se dá ovšem předpokládat cenový nárůst. Zahájení stavebních prací předpokládáme v 7-9/2024 s termínem dokončení do 30/11/2024.

 

Rekonstrukce jižní fasády budovy Staré pošty – Martinovského č. p. 176 v Rakovníku

Během vypsaného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce jižní fasády budovy Staré pošty – Martinovského č. p. 176 v Rakovníku“ bylo doručeno 6 nabídek. Na základě doporučení komise rozhodla rada města uzavřít smlouvy o dílo se společnosti ZKRAT STAVBA s.r.o., jejichž nabídková cena činila 606 594,68 Kč včetně DPH.

Pro připomenutí:

Rada města zahájila zadávací řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce jižní fasády budovy Staré Pošty – Martinovského č. p. 176 v Rakovníku“. Budova západní stranou přiléhá k nemovitosti č. p. 198. Oprava havarijního stavu západního štítu nemovitosti č.p. 176 proběhla v roce 2016. Budova je využívána 2. základní školou Rakovník pro výuku žáků I. stupně.

Rozpočet na rekonstrukci jižní fasády činí 1 163 308,66 Kč bez DPH, bude provedena s ohledem na závazné stanovisko MěÚ Rakovník a zahrnuje oklepání poškozené vápenné omítky včetně opravy, nový dvouvrstvý silikátový fasádní nátěr. Oprava soklu až po první římsu bude provedena sanační vápennou omítkou. Termín rekonstrukce je plánována od 24. 6. 2024 do 30. 8. 2024.

 

Dodávka venkovních tribun v areálu SK Rakovník

Bylo zahájeno zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na projekt „Dodávka venkovních tribun v areálu SK Rakovník“. V roce 2023 byla zpracována studie na rozvržení umístění mobilních tribun v prostoru zbourané tribuny mezi hřištěm na fotbal a hřištěm na pozemní hokej v areálu SK. V únoru 2024 zpracovaly Sportovní projekty s.r.o. projektovou dokumentaci pěti modulů tribun bez zastřešení

pro celkem 250 diváků, dvou skladových kontejnerů a zpevněné plochy v prostoru zbourané tribuny. Vzhledem k omezeným prostředkům pro tuto investici je v tomto projektu počítáno pouze s tribunami směrem k hřišti na pozemní hokej. Zahájení výroby předpokládáme co nejdříve po podpisu kupní smlouvy, zahájení dodávky tribuny předpokládáme v červnu 2024, aby byla tribuna dokončena před zahájením avizovaného mezinárodního turnaje pozemních hokejistek.

 

Přihlášené projekty do Participativního rozpočtu 2024

 V termínu do 31. 12. 2023 byly doručeny 4 projekty v rámci Participativního rozpočtu 202:

  • Cykloúsek u Tyršova koupaliště
  • Hnízda pro jiřičky a vlaštovky
  • Pískoviště zpátky na hřiště
  • Revitalizace dětského hřiště v Čermákových sadech

Všechny doručené projekty byly následně předloženy k vyjádření jednotlivým odborům městského úřadu. Poté byly veškeré informace představeny radě města a také formou informativní zprávy zastupitelstvu města.

Rada města rozhodla vyřadit všechny 4 projekty z dalších fází administrace z důvodu nesplnění Podmínek pro předkladatele a uložila odboru správy majetku připravit varianty technického řešení sjezdu na cyklostezku u Tyršova koupaliště k následné realizaci v roce 2024 a návrh revitalizace a rekonstrukce dětského hřiště v Čermákových sadech.

Zastupitelstvo města na svém 7. zasedání dne 11. 3. 2024 vzalo tyto projekty na vědomí a zároveň schválilo usnesení rady města o jejich vyřazení z dalšího procesu.

Další informace k doručeným projektů jsou zveřejněné na webu města: urad/participativni-rozpocet/prihlasene-projekty-2024/

 

Program pro poskytování dotací města v roce 2024 - sport

Město Rakovník každoročně podporuje aktivity občanů, zájmových spolků aj. v oblasti sportu, kultury, životního prostředí a prevence sociálně patologických jevů, které nemají komerční charakter, realizují se na území města a významně tím přispívají k obohacení kulturního, společenského a sportovního života a zlepšení jeho životního prostředí.

Na poskytnutí dotací v oblasti sportu bylo podáno 70 žádostí, 4 žádosti byly podány po řádném termínu. Celkový požadavek na dotace je 8 199 607 Kč. V rozpočtu města je na dotace v oblasti sportu schválená částka 4 000 000 Kč. Rada města rozhodla poskytnout dotace v celkové výši 1 466 000 Kč. Zastupitelstvo města rozhodlo o částce 2 420 000 Kč. Nerozdělená rezerva v programu je 114 000 Kč. Zastupitelstvo města rozhoduje o žádostech s požadovanou dotací vyšší než 250 000 Kč.

Datum vložení: 18. 3. 2024 10:30
Datum poslední aktualizace: 7. 5. 2024 16:13
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení