Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní a zastupitelé projednávali

Radní a zastupitelé projednávali 1

Vybrané zprávy ze 17. a 18. schůze rady města a ze 4. zasedání zastupitelstva města.

Podnikni to!

Město Rakovník a Středočeský kraj podpořily podnikání svých občanů nabídkou kurzu Podnikni to!, jehož cílem je nastartovat zajímavé projekty. Závěr kurzu je zároveň možností pokračovat pod vedením odborníků v dlouhodobém a systematickém budování svých nastartovaných projektů a nápadů i navazování cenných kontaktů v městském Klubu podnikavců.

Zájem o kurz byl nadstandardní - registrovalo se téměř 40 občanů z města a okolních obcí v různých fázích podnikání, od začátečníků po zkušenější. Vybraní účastníci v malé skupině pod vedením zkušeného podnikatele hledali cesty k vybudování svých projektů a nápadů pomocí konceptu tzv. štíhlého přístupu v podnikání. Do budoucna tak získali široce uplatnitelné know-how, jak postupně projekt rozvíjet k úspěšné realizaci a obohatili se o nové inspirující pohledy.

Nabídka zapojit se do navazujícího Klubu podnikavců není jen pro absolventy, ale i pro veřejnost. Je pro všechny, kteří mají chuť a odhodlání budovat efektivní a funkční podnikání. Na setkáních, která probíhají jednou měsíčně, budou mít možnost pracovat na svých podnikatelských projektech v Rakovníku bez nutnosti dojíždět za cenným know-how daleko.

Součástí jsou diskuze projektů členů, jsou zváni hosté a experti na různá podnikatelská témata. Členové rakovnického Klubu podnikavců získají postupně kontakty na další podnikatele po celé republice, mentory a odborníky z inovačních center a podnikatelských inkubátorů.

Zaujal vás Klub podnikavců v Rakovníku? Přijďte na setkání! Nejbližší termíny, kontakty a informace zjistíte na webu klubpodnikavcu.cz.

 

Dodávka softwarových licencí pro rakovnické základní školy

Bylo vypsáno zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka softwarových licencí pro rakovnické základní školy“. Komise pro výchovu a vzdělávání Města Rakovník předložila tento návrh radě města ke schválení. Jde především o možný společný postup při inovaci výuky výpočetní techniky na základních školách. Spočívá v pořízení softwarových licencí Microsoft 365 A3, což přinese následující:

 • pro všechny školy stejné možnosti a prostředí se snadnou možností spolupráce učitelů, správců a žáků,
 • licence na aplikace Word, Excel, Powerpoint, Access a Teams pro celé školy,
 • Minecraft Education ve škole i doma,
 • Antivirová ochrana a firewall,
 • cloudové úložiště pro každého uživatele,
 • zajištění školní pošty Outlook/Exchange
 • Microsoft Intune pro komplexní správu všech školních zařízení,
 • a další podporované produkty v rámci licence.

Licence se platí ročně dle počtu zaměstnanců škol pracujících na počítači a ke každému placenému zaměstnanci je 40 žákovských licencí zdarma. Při společném nákupu je pravděpodobné, že se licence pořídí za výhodnější cenu. Toto rozhodnutí má návaznost na střední školy zřizované Středočeským krajem, kterým byly tyto licence rovněž zakoupeny zřizovatelem.

Předpokládané pořizovací náklady se pohybují kolem 1 650 Kč bez DPH za licenci, vzhledem k počtu 190 ks požadovaných licencí by tak roční náklady činily 313 500 Kč bez DPH. Vzhledem ke každoročnímu nárůstu cen je zde rovněž varianta se zafixováním cen na 3 roky. Nejvyšší přípustná částka tak bude pro potřeby zadávacího řízení nastavena na 1 000 000 Kč bez DPH za platnost licencí po dobu 3 let. Součástí dodávky nebude implementace, zaškolení a helpdesk. Tyto navazující činnosti včetně administrace a správu licenčních účtů si poté budou školy zajišťovat sami.

 

Rekonstrukce ulice Zdeňka Štěpánka – 2. část

Bylo zahájeno zjednodušené podlimitní řízení na výběr zhotovitele stavby „Rekonstrukce ulice Zdeňka Štěpánka – 2. část, Rakovník“. V uvedené ulici již v minulých letech proběhla kompletní rekonstrukce plynovodu a přípojek, veřejného osvětlení a také ČEZ provedl pokládku svého vedení. Nyní bude VSOR provádět přeložku vodovodu a přípojek ze soukromých zahrad do veřejné části komunikace. Rekonstrukce kanalizace a přípojek proběhne bezvýkopovou metodou v souběhu s přeložkou vodovodu. Nyní dojde ke kompletní rekonstrukci uvedené ulice. Projektovou dokumentaci zpracovala projektová kancelář Ateliér Kprojekt, s. r. o. Investiční náklady dle rozpočtu projektanta jsou 8,2 mil. Kč bez DPH. Předpoklad pro možné zahájení stavebních prací je 1. 8. 2023 a dokončení nejpozději do 30. 11. 2023.

 

Udělení Ceny města Rakovníka

Zastupitelstvo města schválilo návrh kulturní komise na ocenění osobností kulturního a společenského života. Bude jim udělena Cena města Rakovník, která bude spojená s finanční odměnou každému oceněnému ve výši 10 000 Kč, bude předána těmto osobnostem:

 • Alena Mutinská - za celoživotní přínos v oblasti kultury a divadelnictví
 • Ing. arch. Karel Zuska – za architektonický přínos městu Rakovník
 • Mgr. Kateřina Blažková – za poctivou práci v oblasti historie
 • Pan Petr Nejman – za mapování historie pomocí fotografického přístroje
 • Pan Pavel Nejman – za mapování historie pomocí fotografického přístroje

 

Udělení čestného občanství města Rakovníka

Čestné občanství města se uděluje v souladu se zákonem o obcích významným osobnostem, jejichž osobní či profesní život byl spojený s příslušným městem. Jedná se o osoby, jejichž činnost a zásluhy překračují hranice regionu a mají tak, mj. zásluhu na šíření dobrého jména města. Navrženými osobnostmi, kterým zastupitelstvo města udělilo čestné občanství, jsou:

 • MUDr. Jan Silber, in memoriam,
 • prom. biolog Václav Laňka, in memoriam.                                         

 

Oprava střechy na zimním stadionu

Město Rakovník má ve svém vlastnictví sportovní areál Zimního stadionu v Rakovníku, který se dělí na dvě části, první část na sportovní plochu s kluzištěm a druhou část se šatnami, ubytovnou a kanceláří HC Rakovník. Vzhledem k nevyhovujícímu stavu střešního pláště dochází ve všech částech k zatečení do vnitřních prostor Zimního stadionu. Na první část sportovní plochy s kluzištěm je zpracována architektonická studie na celkovou rekonstrukci včetně zastřešení. Do druhé části sportovního areálu se šatnami, ubytovnou a kanceláří HC Rakovník v současné době zatéká na několika místech a je nutná celková oprava střešního pláště.

Stávající střešní krytina je zhotovena z asfaltových pásů, které již neplní svoji funkci. Nová střešní krytina 600 m2 bude provedena z modifikovaného asfaltového pásu. Asfaltové pásy budou vytaženy pod atikový plech přes celou římsu atiky. Bude provedeno nové oplechování atiky probarveným zinkovým plechem a oprava hromosvodu. Na základě poptávkového řízení bylo rozhodnuto uzavřít smlouvu o dílo se společností SCHMALZ, MONTÁŽE s.r.o, jejichž nabídková cena činí 486 175 Kč bez DPH. Zahájení prací se předpokládá 1. 7. 2023, s termínem dokončení nejpozději do 30. 9. 2023.

 

Výměna oken a vchodových dveří v nebytovém prostoru Sídl. Gen. J. Kholla č. p. 1713 v Rakovníku – výsledek zadávacího řízení

Během vypsaného zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna oken a vchodových dveří v nebytovém prostoru Sídl. Gen. J. Kholla č. p. 1713 v Rakovníku“ byly doručeny 2 nabídky. Na základě doporučení komise rozhodla rada města uzavřít smlouvu o dílo s firmou Roman Topinka, jejichž nabídková cena činila 1 347 467,54 Kč vč. DPH. Předpokládaná doba zahájení prací je 1. 7. 2023, s termínem dokončení nejpozději do 31. 10. 2023.            

Pro připomenutí:

Nebytový objekt na Sídlišti Gen. J. Kholla č. p. 1713 v Rakovníku je využíván pro komerční účely. Objekt je rozdělen na tři úseky, kdy každý má svůj vlastní vchod. V současné době tento nebytový objekt využívá TJ Tělovýchovná zařízení Rakovník, z.s. a Lucie Trejbalová. Třetí část objektu bude užívána po opravě podlahy, která v současné době probíhá.

V objektu jsou instalovány původní okna a vchodové dveře, které jsou ve špatném technickém stavu. Dochází zde k značným únikům tepla. Na základě těchto skutečností byl vypracován výkaz výměr na výměnu oken a vstupních dveří v nebytovém objektu. Projekční cena za výměnu 49 ks oken a 6 ks vchodových dveří je 1 610 758 Kč vč. DPH.

 

Pro připomenutí:

 

REVOLUTION TRAIN

Protidrogový vlak bude přistaven na rakovnickém nádraží v pátek 23. 6. 2023. (plakát)

Základem projektu je protidrogový vlak – multimediální mobilní vlaková souprava (šest stříbrných obrněných vagónů = 4 kinosály, 8 interaktivních místností a v nich příběh, jak snadné je propadnout drogám a jak těžké je se závislosti zbavit), která nabízí jedinečné prostředí pro interaktivní zážitkové vzdělávání.

REVOLUTION TRAIN dlouhodobě podporuje Národní protidrogová centrála PČR. Jedná se o program prevence kriminality v souvislosti s užíváním návykových látek. Vzhledem k tomu, že se projekt „protidrogový vlak“ týká tak společensky negativního jevu, jakým drogy bezesporu jsou, doporučila policie ČR jeho prezentaci podporovat ve všech regionech. Záměrem vedoucího Územního odboru Rakovník Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje plk. Mgr. Jiřího Šilera bylo vytvořit tradici se systémovým přístupem, v rámci kterého by byl tento projekt v Rakovníku realizován každý rok s tím, že jej navštíví většina žáků základních škol, studentů středních škol a veřejnost tak, aby měl každý možnost tuto formu prevence drog poznat.

S návštěvou žáků protidrogového vlaku souvisí „návazný program“, jehož cílem je zvýšení právního vědomí nezletilých a vysvětlit jim, že zákon je od toho, aby je ochránil od nebezpečných situací, a nejen jim něco zakazoval. Formou soutěže a hry se žáci vracejí k vlakovému příběhu a sledují jej z nové perspektivy policejních týmů. Program probíhá přímo ve škole, je zdarma a vyžaduje dvě vyučovací hodiny. Návazný program si školy objednají při návštěvě vlaku.

 

Den otevřených dveří v nové knihovně

V pátek 23. 6. 2023 v čase 9 – 18 hod. se bude konat den otevřených dveří pro veřejnost v nových prostorech Víceúčelového studijního a společenského centra. (pozvánka)

 

 

 

 

Přílohy

Protidrogovy_vlak_Rakovnik_2023.pdf

Protidrogovy_vlak_Rakovnik_2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,09 MB

DOD_VSSC.jpg

DOD_VSSC.jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 130,66 kB
Datum vložení: 16. 6. 2023 7:13
Datum poslední aktualizace: 27. 6. 2023 10:29
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení