Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní a zastupitelé projednávali ...

Radní a zastupitelé projednávali ...  1

Vybrané zprávy ze 104. schůze rady města a z 19. zasedání zastupitelstva města.

Modernizace 1. ZŠ Rakovník – podání žádosti o podporu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky avizuje na září 2022 vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného operačního programu 2021-2027 v oblasti vzdělávací infrastruktury, konkrétně modernizaci a budování odborných učeben základních i středních škol.

Oddělené rozvoje města a investic připravuje do této výzvy projekt zabývající se vestavbou učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník. Ve 4. NP podlaží mají nově vzniknout 3 odborné učebny (zeměpisu, cizích jazyků a ateliér digitálních animací), 2 kabinety, sociální zázemí včetně nové bezbariérové toalety, místnost pro umístění historických hodin a také úklidová a technická místnost. Dále bude pořízeno vybavení a pomůcky do učeben přírodopisu, chemie a fyziky. Projekt se také zabývá dnes nezbytným zajištěním konektivity celého objektu. Součástí je taktéž bezbariérová dostupnost. Ta bude docílena vestavbou výtahu do schodišťového prostoru stávajícího historického schodiště. Na všechny výše uvedené aktivity (stavební práce, vybavení, pomůcky, konektivita) lze požadovat finanční podporu. Již v minulých letech město obdrželo na obdobné projekty realizované na 2. ZŠ a 3. ZŠ Rakovník podporu v celkové výši přes 34 mil. Kč.

Předběžné náklady na celý projekt se pohybují v částce 48 mil. Kč. V případě přidělení dotace je předběžně avizována podpora 90 % z uznatelných nákladů.

 

Rozšíření Sportovní haly, Rakovník – projektová dokumentace

Na základě vypsaného zadávacího řízení na zhotovitele projektu „Rozšíření Sportovní haly, Rakovník – projektová dokumentace – opakované zadání“ byly městu doručeny 2 nabídky. Komise nabídky vyhodnotila a rada města poté rozhodla, že bude uzavřena smlouva o dílo se společností STRAET ARCHITECTS s.r.o., za nabídkovou cenu 2 500 000 Kč bez DPH. Předpoklad pro zahájení prací bude ihned po uzavření smlouvy a dokončení nejpozději do 280 dnů od podpisu smlouvy.

Pro připomenutí: V únoru 2021 jsme na základě poptávkového řízení uzavřeli smlouvu o dílo se společností Sportovní projekty s.r.o. na vypracování architektonické studie rekonstrukce a přístavby Sportovní haly Rakovník, kterou jsme převzali v červnu 2019. Abychom mohli případně žádat o dotaci, je potřeba jako povinnou přílohu doložit potřebné podklady dokumentace pro stavební povolení stavby, dokumentace pro provedení stavby, stavební povolení a rozpočet stavby. Proto jsme v červnu 2021 zahájili zjednodušené podlimitní řízení na výběr zhotovitele projektu „Rozšíření Sportovní haly, Rakovník – projektová dokumentace“. Zadavateli byla v termínu pro podání nabídek doručena jedna elektronická nabídka od společnosti Atelier 99 s.r.o. ve výši 8 840 000 Kč bez DPH. Doručená nabídková cena však dvojnásobně převýšila předpokládanou hodnotu zakázky, která byla stanovena ve výši 4,2 mil Kč bez DPH. Tuto částku jsme odhadli z poměru již vysoutěžených cen na projektovou dokumentaci bazénu a tribuny na SK a částky z rozpočtu projektanta na realizaci těchto staveb. Zadávací řízení bylo tedy zrušeno.

Na základě požadavku vedení města bylo rozhodnuto v letošním roce obnovit realizaci tohoto projektu. Předpokládané náklady na rekonstrukci sportovní haly jsou podle odevzdané studie a předběžného odhadu z roku 2021 ve výši 209,696 mil. Kč bez DPH.

 

Technologie recyklace prací vody z pískových filtrů

Na základě vypsaného zadávacího řízení na výběr zhotovitele na dodání a instalaci „Technologie recyklace prací vody z pískových filtrů“ v Aquaparku v Rakovníku nebyla ve stanovené lhůtě podána ani jedna nabídka. Rada města tedy rozhodla opětovně zahájit tuto podlimitní veřejnou zakázku s tím, že došlo k menším úpravám v zadávací dokumentaci.

Pro připomenutí: Aquapark v Rakovníku byl rekonstruován v letech 2018 – 2019. Technologie čištění vody v rámci rekonstrukce byla zvolena v té době standartním způsobem zakončena pískovými filtry. Při této technologii čištění dochází k částečnému úbytku vody, která nelze dále vyčistit, tato voda odtéká do kanalizace. V současné době se na trh dostala možnost odpadní vodu z pískových filtrů, která již nelze použít, dále vyčistit za pomoci ozonu a dál využít v bazénu.

Bazénová technologie, která pracuje na klasickém principu pískové filtrace, desinfikuje na bázi chlóru a doplňkové desinfekce ozonem shromažďuje mechanické nečistoty na bazénových filtrech. Tyto filtry je nutné čistit zpětným proplachem vodou a vzduchem. Při tom vzniká velké množství prací vody v závislosti na velikosti filtru cca 5 – 20 m3 vypuštěných za cca 3 – 6 min. Tato voda je dle platné legislativy nahrazena vodou čerstvou. Jedná se o 30 - 60 l/os a den v závislosti na systému její úpravy a cirkulace. Nová technologie recyklace prací vody z pískových filtrů, má za úkol vodu, která je použita na vyprání filtrů a byla by vypuštěna do kanalizace, vyčistit od běžného znečištění na parametry pitné vody a tuto vodu následně vrátit do bazénů a systému její úpravy a cirkulace.

Základní princip úpravy vody ozonem je založen na celkové filtraci s využitím ozonizace a jeho vlastností. Ozon rozloží vše ve vodě na základní částice, které jsou následně efektivně odfiltrovány s minimem prací vody. Voda je tohoto principu bakteriologicky i mikrobiologicky dezinfikovaná. Čištěná voda z pískových filtrů za pomoci nové technologie recyklace vody ztrácí v minimální míře svoji teplotu, tudíž dochází k úspoře nákladů za ohřev vody. V současné době se používá voda z vodovodního řadu a musí se znovu ohřívat na teplotu používanou v bazénu. Další úsporou je použití samotné vody, která již byla v systému a nemusí se tedy nákladně doplňovat z vodovodního řadu a znovu platit. Dle odhadu může dojít při použití nové technologie recyklace vody z pískových filtrů k úspoře až 1 000 000 Kč za rok.

Na základě výše uvedených skutečností provozovatel Aquaparku Rakovník, Údržba městských komunikací Rakovník, spol. s.r.o. dodala nákres technologie recyklace prací vody z pískových filtrů včetně výkazu výměr pro potřeby výběru dodavatele této technologie. Předpokládaná cena za dodání a instalaci technologie recyklace prací vody z pískových filtrů je 3 000 000 Kč bez DPH.

 

Naučné panely

Zastupitelstvo města již v červnu schválilo realizaci jednoho z vítězných projektů Participativního rozpočtu 2022. Naučné panely budou umístěny u významných historických budov, na místech s vysokým kulturně-historickým významem v historickém jádru města i v okrajových částech města (Sokolovna, Mayerova vila + Lechnýřovna, Husovo náměstí, památník bratrů Burianů, Židovská čtvrť, hřbitov a Masarykova obchodní akademie).

Předkladatel projektu - Městská knihovna Rakovník oslovila společnost Lokša PrePress, s.r.o. o návrh technického provedení panelů, tak aby plnily maximálně svoji funkci, byly odolné povětrnostním vlivům, v největší možné míře odolné vandalizmu a zároveň svojí estetikou se hodily k umístění k historickým památkám města Rakovníka. Grafický návrh naučných panelů připravuje pan Roman Hartl společně s Městskou knihovnou Rakovník.

Na základě těchto skutečností nebyla oslovena jiná dodavatelská firma, ale veškeré návrhy vizualizace a technického provedení, bylo konzultováno se společností Lokša PrePress, s.r.o.  Cena za jeden panel je 59 556,20 Kč vč. DPH. Cena celkem za 7 ks naučných panelů činí 416 893,40 Kč vč. DPH. Instalace panelů bude zajištěna prostřednictvím společnosti Údržba městských komunikací Rakovník spol. s.r.o.

 

Navýšení neinvestičních příspěvků na provoz

Vzhledem k neustálému navyšování cen energií, služeb a materiálu schválilo zastupitelstvo města navýšení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkových organizací, zřizovaných městem Rakovník v oblasti školství a kultury.

Ředitelé byli vyzváni k odhadu čerpání příspěvku za letošní rok a zároveň přehodnotili čerpání některých položek v rozpočtu tak, aby alespoň částečně kompenzovali navýšené ceny energií, služeb a materiálu. V rámci úsporných opatření výrazně snižují částku určenou na opravy a údržbu, řešen je pouze havarijní stav. Zároveň přijali opatření směřující ke snížení spotřeby elektřiny (regulace osvětlení, vypínání spotřebičů – počítače, projektory apod.) a spotřeby tepla (nastavení nižší teploty ve společných prostorách).  I přes veškerá úsporná opatření a použití rezervního fondu k úhradě ztráty, bylo nutné navýšit neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkových organizací o celkovou částku 3 769 000,00 Kč pro rok 2022 takto:

  • Mateřská škola Klicperova Rakovník, Klicperova 1904, o 350 000 Kč
  • Mateřská škola V Parku Rakovník, Frant. Diepolta 2249, o 200 000 Kč
  • Mateřská škola Šamotka Rakovník, Šamotka 259, o 177 000 Kč
  • Mateřská škola Vinohrady Rakovník, Zd. Štěpánka 2232, o 124 000 Kč
  • 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153, o 93 000 Kč
  • 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3, o 200 000 Kč
  • 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, o 980 000 Kč
  • Školní jídelna Rakovník, Martinovského 270, o 550 000 Kč
  • Kulturní centrum Rakovník, o 1 095 000 Kč

 

Prodloužení ulice V Hradbách

Na základě žádosti Římskokatolické farnosti o změnu názvu ulice Žižkovo náměstí a po diskuzi na zasedání zastupitelstva města bylo rozhodnuto prodloužit stávající ulici V Hradbách od rohu Mateřské školy V Hradbách k rohu ulice Smetanova. Ulice Žižkovo náměstí se nezrušila a zůstává. Změna adresy se týká pouze Římskokatolické farnosti.

 

Pro připomenutí

 

Ochutnej Evropu v Rakovníku

V sobotu 24. 9. 2022 se v Rakovníku bude konat akce pod názvem Ochutnej Evropu. Tyto dny plné zábavy, soutěží, gastronomie a kultury pořádá v rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské Unie Středočeský kraj. (Plakát)

 

Rakovnický festival vína 2022

V sobotu 1. října se v Rakovníku uskuteční druhý ročník festivalu vína! Fanouškům dobrého vína se na Husově náměstí v Rakovníku představí 16 pečlivě vybraných vinařství z Čech a Moravy. Kromě stálic Českých festivalů vína, jakými jsou např. mutěnické Modré vinařství, čejkovické Vinařství Konečný, poddvorovské Vinařství Gertner či mikulovské Vinařství Rauš se svým nepřehlédnutelným sommelierem Lukášem Polišenským, se potkáte i se zcela novými vinaři. Celková nabídka bude velice pestrá, od lehkých ročníkových vín, přes perlivá a růžová vína, až po mohutná vína z francouzských sudů či vína vyrobená speciálními technologiemi.

Součástí akce bude také food zóna s rozmanitou nabídkou pokrmů a nápojů a v neposlední řadě bohatý doprovodný program. Vystoupí Cimbálová muzika Trnka, saxofonistka KJ Sax a originální hudební uskupení Electro Swing Allstars míchající prvky elektronické hudby s živými nástroji. Programem vás budou provázet moderátor Luděk Holý a sommelier Zdeněk Kintr.

Vstupné na akci bude zdarma. Víno se bude nalévat výhradně do festivalových sklenic, které budou k zakoupení přímo na místě za 100 Kč. Aktuální informace o akci jsou k dispozici na www.festivalyvina.cz. (Plakát)

 

Participativní rozpočet 2023

Zastupitelstvo města schválilo již 4. ročník participativního rozpočtu 2022 pod názvem „Rozhodněte sami“. Na tento projekt bude v rozpočtu města pro rok 2023 zahrnuta opět částka 1 mil. Kč. Veškeré informace najdete na webu města: urad/participativni-rozpocet/

 

 

 

 

 

Přílohy

ochutnej evropu_leták_Rakovník.jpg

ochutnej evropu_leták_Rakovník.jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 990,22 kB

plakat-rakovnicky-A3.jpg

plakat-rakovnicky-A3.jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 1,43 MB
Datum vložení: 13. 9. 2022 11:52
Datum poslední aktualizace: 14. 9. 2022 7:24
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení