Město Rakovník
MěstoRakovník

Právní postavení dětí přicházejících na území ČR

Právní postavení dětí přicházejících na území ČR 1

v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině

Právní postavení dětí přicházejících na území ČR v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině 

(text v UA ZDE)

V souvislosti s válečným konfliktem způsobeným Ruskou federací na území Ukrajiny přichází do ČR mnoho nezletilých dětí, kterým jsou státní orgány ČR povinny poskytnout náležitou ochranu dle Úmluvy o právech dítěte. Aby bylo možné ochranu zajistit, je důležité, aby příslušné orgány o dětech přicházejících do ČR věděly. Jen tak lze zabránit případným únosům dětí a obchodování s nimi.

Dítě přichází s rodičem

Rodič, zákonný zástupce dítěte má povinnost zajistit, aby cizinec mladší 15 let pobýval na území ČR oprávněně. Stačí navštívit jedno z registračních center, příp. cizineckou policii a dítě registrovat.

Rodič, ale i nezl. dítě samo se v takovém případě mohou obrátit na orgán sociálně-právní ochrany dětí při každém městském úřadu obce s rozšířenou působností   (dále jen „OSPOD“) kdykoliv dobrovolně, např. se žádostí o pomoc při vyřizování nejrůznějších záležitostí, poskytnutí poradenství atd.

Dítě přichází s jinou osobou, která je prarodičem, praprarodičem, zletilým sourozencem či nevlastním rodičem

Tyto osoby jsou podle ukrajinského práva povinny zajistit dítěti péči a ochranu, a to i bez souhlasu rodičů či rozhodnutí příslušných orgánů. Tyto osoby tak mohou/musí nezl. dítě přihlásit k pobytu v ČR, vyřídit dávky SP a další záležitosti. Zároveň mají vůči dítěti v zásadě i  vyživovací povinnost.

Na OSPOD se tyto osoby či nezl. dítě mohou obrátit dobrovolně, obdobně jako rodiče se žádostí o pomoc či poradenství.

Dítě přichází s jinou osobou, která je jiným příbuzným či jinou osobou a dítě jí bylo svěřeno, resp. předáno jedním z rodičů nebo rozhodnutím příslušných ukrajinských úřadů.

Také tyto osoby jsou povinny zajistit přihlášení dítěte a zajištění oprávněnosti pobytu v ČR.

Zároveň je ovšem nutné doložit a prokázat vztah k dítěti např. úředními listinami vydanými příslušnými státními orgány Ukrajiny (např. doklady totožnosti, matriční doklady, rozhodnutí úřadů, dohoda s rodiči apod.).  V případě, že tento vztah nelze prokázat, lze jej nahradit čestným prohlášením doprovázející osoby o jejím vztahu k dítěti.

V případě, že se vztah k dítěti dokládá pouze čestným prohlášením, mají tyto osoby vůči OSPOD oznamovací povinnost o tom, že převzaly se souhlasem rodičů do péče nezl. dítě.

OSPOD následně posoudí, zda je zapotřebí přijmout další opatření na ochranu dětí. V takových rodinách provede šetření, přiměřeně a s ohledem na věk bude hovořit s dítětem (zda souhlasí s tím, že o něho bude daná osoba pečovat) a případně poskytne těmto osobám pomoc při vyřizování dalších úředních záležitostí, příp. návrhů k soudu na svěření nezl. dítěte do péče, jmenování poručníka apod.

Taková situace bude ze strany OSPOD posuzována vždy velmi individuálně s ohledem na další okolnosti.

Dítě přichází samo, bez doprovodu dospělé osoby

Zde přísluší oznamovací povinnost Policii ČR/cizinecké policii, která kontaktuje úřad obce, ve které se nezl. dítě nachází. Obec takové dítě zajistí, poskytne mu základní ochranu a oznámí veškeré skutečnosti příslušnému OSPOD, který přijme další opatření (většinou podání návrhu na nařízení předběžného opatření).

Dítě starší 14 let

Podle ukrajinského práva je dítě starší 14 let oprávněno samo rozhodovat o místě bydliště. V případě jeho umístění do péče jiné osoby se zásadně vyžaduje jeho souhlas. V případě, že osoba doprovází dítě starší 14 let na základě čestného prohlášení, má též oznamovací povinnost vůči OSPOD, který bude vždy zjišťovat stanovisko samotného nezl. dítěte.

 

Zároveň upozorňujeme, že stejně jako v případě dětí žijících trvale v ČR má každý právo upozornit OSPOD i u dětí přicházejících z Ukrajiny na zanedbávání či zneužívání rodičovské odpovědnosti či řádné neplnění povinností vyplývajících ze svěření do péče (nevhodná péče, nepřiměřené trestání, zneužívání apod.). Též ukrajinské dítě má právo samo, bez vědomí jiných osob, obrátit se na OSPOD se žádostí o pomoc.

 

OSPOD v Rakovníku je Vám ohledně nezl. dětí připraven pomoci a poskytnout základní i odborné sociální poradenství, příp. sepsat návrh k soudu apod.  Neváhejte nás proto kontaktovat na telefonních číslech 313 259 244, 727 871 019, příp. e-mailem:jwinzigova@murako.cz či osobně v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin a v pátek od 8.00 do 12.00 hodin.

Přílohy

Правовий статус дітей.pdf

Правовий статус дітей.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 420,63 kB
Datum vložení: 25. 3. 2022 6:50
Datum poslední aktualizace: 25. 3. 2022 6:57
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení