Město Rakovník
MěstoRakovník

ochrana osobních údajů

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

 
Městský úřad Rakovník provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo je takových osobních údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona:
 

Evidence daní a poplatků

 • Účel zpracování: evidence daní a poplatků
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: plátci daní a poplatků
 • Kategorie příjemců údajů: útvary města Rakovníka,
 • Doba uchování: 20 let
   

Územní a stavební řízení

 • Účel zpracování: vedení správních řízení a vydávání opatření ve smyslu stavebního zákona
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: stavebník
 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Rakovník, případně příslušné městské či obecní úřady, kdy zdejší stavební úřad v rámci své působnosti rozhoduje v  jejich správních územích
 • Doba uchování:  dle spisového a skartačního řádu
 

Agenda přestupků a správních deliktů

 • Účel zpracování: řízení o přestupcích a správních deliktech
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci přestupkového řízení
 • Kategorie příjemců údajů:  soudy, státní zastupitelství, Policie ČR, Magistráty a městské úřady, pojišťovny, krajský úřad
 • Doba uchování: 5 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)
 

Agenda silničního hospodářství

 • Účel zpracování: řízení o silničním hospodářství
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci řízení
 • Kategorie příjemců údajů: Policie ČR, vlastníci a správci komunikací, projektanti, stavební úřady, krajský úřad
 • Doba uchování: 10 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)
 

Agenda registru vozidel

 • Účel zpracování: registrace vozidel
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci řízení
 • Kategorie příjemců údajů:  soudy, exekutoři, Policie ČR, Magistráty a městské úřady, finanční úřady, správy sociálního zabezpečení, krajský úřad
 • Doba uchování: 5 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)
 

Agenda řidičských průkazů

 • Účel zpracování: registrace řidičů a řidičských průkazů, profesních průkazů, digitálních karet
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci řízení 
 • Kategorie příjemců údajů:  soudy, Policie ČR, Magistráty a městské úřady, krajský úřad, Ministerstvo dopravy ČR
 • Doba uchování: 5 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)
 

Agenda zkušebních komisařů

 • Účel zpracování: registrace žadatelů o řidičské oprávnění
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci řízení
 • Kategorie příjemců údajů: Magistráty a městské úřady, zdravotnická zařízení, Policie ČR, krajský úřad
 • Doba uchování: 5 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)
 

Agenda vymáhání pokut

 • Účel zpracování: vymáhání pokut
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: plátci pokut
 • Kategorie příjemců údajů:  soudy, peněžní ústavy, cizinecké policie, věznice, Magistráty a městské úřady, úřady práce, ČSSZ, plátci mezd (u exekučních titulů), krajský úřad
 • Doba uchování: 5 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)
 

Živnostenský rejstřík – evidence podnikatelů

 • Účel zpracování: živnostenský rejstřík
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o živnostenský list FO, statutární orgán PO, odpovědný zástupce
 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Rakovník, Obchodní rejstřík, Finanční úřad, OSSZ, ZP, ČSÚ, ÚP, Policie ČR, Cizinecká policie
 • Doba uchování: po dobu podnikatelské činnosti subjektu
 

Rejstřík zemědělských podnikatelů

 • Účel zpracování: rejstřík zemědělských podnikatelů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o zápis do evidence zemědělských podnikatelů FO, statutární orgán PO, odpovědný zástupce
 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Rakovník, Obchodní rejstřík, Finanční úřad, OSSZ, ZP, ČSÚ, ÚP, Policie ČR, Cizinecká policie
 • Doba uchování: po dobu podnikatelské činnosti subjektu
 

Opatrovnictví osob, jejich pobyt není znám

 • Účel zpracování: ustanovení opatrovníka osobám, jejichž pobyt není znám
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: opatrovanec
 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Rakovník
 • Doba uchování: 5 let
 

Oblast sociální věcí

 • Účel zpracování: zajištění sociální péče občanů správního obvodu pověřeného úřadu a ORP
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o dávky hmotné nouze, sociální péče a žadatelé o příspěvek na péči, příp. jiné sociální služby
 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Rakovník, úřad práce, OSSZ, KÚ Středočeského kraje
 • Doba uchování: dávky hmotné nouze 15 let, příspěvek na péči 10 let, dávky sociální péče a ostatní sociální péče 5 let
 

Sociálně-právní ochrana dětí podle zákona č. 359/1999 Sb.,

 • Účel zpracování: zajištění sociálně-právní ochrany dětí
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje Kategorie subjektu údajů: dítě, jehož práva mají být chráněna, a jeho rodiče
 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Rakovník, soudy, orgány činné v trestním řízení, Veřejný ochránce práv
 • Doba uchování: 15 let 
 

Grantové řízení

 • Účel zpracování: poskytování finančních příspěvků na podporu aktivit občanů, zájmových sdružení a spolků na území města v oblasti kultury, sportu a životního prostředí
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, bankovní spojení
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o finanční příspěvek
 • Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rakovník
 • Doba uchování: 5 let dle spisového a skartačního řádu
 

Přestupky na úseku památkové péče a autorského zákona

 • Účel zpracování: řízení o přestupcích na úseku památkové péče a autorského zákona
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci přestupkového řízení
 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Rakovník, odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu
 • Doba uchování: 5 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)
 

Personální a mzdová agenda

 • Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, ředitelé příspěvkových organizací zřízených městem, členové volebních komisí a ostatních komisí a výborů
 • Kategorie příjemců údajů: Město Rakovník, OSSZ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce, závodní lékař, vzdělávací agentury, soudy
 • Doba uchování: 5 nebo 10 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)
 

Výběrová řízení na obsazení volných pracovních míst

 • Účel zpracování : zajišťování agendy výběrových řízení v souladu s ust. zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kategorie osobních údajů : adresní a identifikační údaje, výpis z Rejstříku trestů, doklad o dosaženém vzdělání, lustračním osvědčení (u vedoucích funkcí).
 • Kategorie subjektu údajů : účastníci výběrových řízení.
 • Kategorie příjemců : útvary města Rakovníka, (členové výběrových komisí).
 • Doba uchování : po dobu trvání výběrového řízení.
 

Majetkové smlouvy

 • Účel zpracování: uzavírání majetkoprávních smluv při nakládání s majetkem města
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: občané, firmy, s nimiž se smluvní vztah uzavírá
 • Kategorie příjemců údajů: odbor správy majetku (následně ekonomický odbor a archiv), dále pak jsou smlouvy postoupeny na katastrální úřad
 • Doba uchování:údaje se uchovávají jako identifikační údaje uvedené ve smlouvě. S výjimkou nájemních smluv, které jsou uchovávány po dobu platnosti, tu máme evidované smlouvy od roku 1990 neustále.
 

Matrika

 • Účel zpracování: vedení matrik, změny jména a příjmení
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje
 • Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby
 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ,Ministerstvo vnitra, soudy,VZP,ČSÚ,
       krajské vojenské velitelství,ÚZIS,ČSSZ,zastupitelské úřady
 • Doba uchování : 100 let
 

Ověřování podpisů na listinách

 • Účel zpracování: agenda ověřování podpisů a listin
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověření podpisu nebo listiny
 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Rakovník
 • Doba uchování: 10 let
 

Identifikace

 • Účel zpracování: provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o provedení identifikace
 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Rakovník
 • Doba uchování: 10 let
 

Czech POINT

 • Účel zpracování: vydání výpisu z Rejstříku trestů
 • Kategorie osobních údajů: identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o výpis z RT
 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Rakovník
 • Doba uchování: 6 let
 

Cestovní doklady

 • Účel zpracování: vydávání cestovních dokladů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o cestovní průkaz
 • Kategorie příjemců údajů: útvary města Rakovníka, Ministerstvo vnitra ČR
 • Doba uchování: 15 let
 

Hlášení pobytu obyvatel

 • Účel zpracování: hlášení pobytu obyvatel
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: osoby ohlašující pobyt na území města Rakovníka
 • Kategorie příjemců údajů: útvary města Rakovníka, Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR
 • Doba uchování: 50 let
 

Vydávání občanských průkazů

 • Účel zpracování: vydávání občanských průkazů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o vydání občanského průkazu
 • Kategorie příjemců údajů: útvary města Rakovníka, Ministerstvo vnitra ČR
 • Doba uchování: 15 let
 

Volební seznamy

 • Účel zpracování: stálý seznam voličů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: občané města Rakovníka starší 18 let
 • Kategorie příjemců údajů: útvary města Rakovníka
 • Doba uchování: stále - seznam je průběžně aktualizován
 

Volební komise

 • Účel zpracování: zajištění voleb
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí
 • Kategorie příjemců údajů: útvary města Rakovníka
 • Doba uchování: 5 let
 

Vydávání voličských průkazů

 • Účel zpracování: zajištění voleb – vydávání voličských průkazů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz
 • Kategorie příjemců údajů: útvary města Rakovníka
 • Doba uchování: 5 let 
   

Vodoprávní řízení

 • Účel zpracování: vedení správních řízení a vydávání opatření ve smyslu vodního a stavebního zákona
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů:  účastník řízení
 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Rakovník, případně příslušné městské či obecní úřady, kdy zdejší správní úřad v rámci své působnosti rozhoduje v  jejich správních územích
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu
   

Agenda lesní hospodářství

 • Účel zpracování: vedení agendy lesního hospodářství a vedení správních řízení ve smyslu lesního zákona a zákona o obchodu s reprodukčním materiálem
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci řízení, žadatelé
 • Kategorie příjemců údajů: MěÚ Rakovník, odborný lesní hospodář, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, projektanti, taxační kanceláře
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu 

Agenda rybářství

 • Účel zpracování: řízení o rybářství
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci řízení
 • Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu
   

Agenda myslivosti

 • Účel zpracování: řízení o myslivosti
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci řízení
 • Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu
 

Agenda ochrany zvířat proti týrání

 • Účel zpracování: řízení vedená na úseku ochrany zvířat proti týrání
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci řízení
 • Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu
 

Přestupky na úseku myslivosti a ochrany zvířat proti týrání

 • Účel zpracování: řízení o přestupcích
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci přestupkového řízení
 • Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí, soudy,Policie ČR
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu
 

Agenda ochrany zemědělského půdního fondu

 • Účel zpracování: vedení správních řízení, vydávání závazných stanovisek a vyjádření
       ve smyslu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů:  účastníci řízení, žadatelé 
 • Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí, pověřené    obecní úřady, celní úřad
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu
 

Přestupky na úseku zemědělství a na úseku rostlinolékařské péče

 • Účel zpracování: vedení řízení o přestupcích
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů:  účastníci přestupkového řízení
 • Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu
 

Přestupky na úseku ochrany ovzduší

 • Účel zpracování:řízení o přestupcích
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci přestupkového řízení
 • Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu
 

Přestupky na úseku odpadového hospodářství

 • Účel zpracování: řízení o přestupcích
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci přestupkového řízení
 • Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu
 

Agenda ochrany přírody a krajiny

 • Účel zpracování: vedení správních řízení, vydávání závazných stanovisek a vyjádření ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci řízení, žadatelé
 • Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu
 

Přestupky na úseku ochrany přírody a krajiny

 • Účel zpracování: řízení o přestupcích
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci přestupkového řízení
 • Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu
 

Poskytování informací dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

 • Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů:  žadatelé o informaci 
 • Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí
 • Doba uchování: dle spisového a skartačního řádu

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení