Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní a zastupitelé projednávali ...

Radní a zastupitelé projednávali ... 1

Vybrané zprávy z 11. schůze rady města a ze 3. zasedání zastupitelstva města.

Školní družina 2. ZŠ – stavební úpravy šatny a sociálního zařízení

Bylo zahájeno zadávací řízení na stavební úpravy chodby, šatny a sociálního zařízení v I. patře družiny 2. ZŠ v ulici Fr. Diepolta 1542 v Rakovníku. Rozpočet na tuto akci činí 760 025,49 Kč bez DPH a zahrnuje výměnu oken, zařizovacích předmětů, keramických obkladů a dlažeb, PVC a vybavení šaten a výměnu osvětlovacích těles.

Na základě zveřejněné výzvy č. 8 MAS Rakovnicko – Program rozvoje venkova (Fiche 20- Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech) bude podána na výše uvedený projekt žádost o dotaci. Dotace je ve výši 80 % způsobilých výdajů. Dle odhadovaných rozpočtových výdajů by město

mohlo obdržet dotaci v max. výši 735 tis. Kč. Termín realizace stavebních úprav je plánován od 3. 7. 2023 do 31. 07. 2023.

 

Hospodaření s povrchovou vodou v areálu Botanické zahrady v Rakovníku

V roce 2016 vznikla studie na celkové řešení botanické zahrady. Prvotním impulzem byly opakované žádosti k řešení situace na části zahrady, kde jsou vysazeny sbírkové rostliny a v posledních letech dochází k zamokřování. Dlouhodobě vytvářená sbírka s cennými rostlinami je v ohrožení, proto je součástí návrhu řešení odvodnění. Z celkové koncepce, která obsahuje výstavbu mj. environmentálního centra a nových skleníků, byla v roce 2017 zahájena příprava na realizaci stavby drobného rybníčku, který zajistí optimální výšku vodní hladiny ve sbírkové části.

Předpokládané náklady na tuto stavbu jsou podle rozpočtu projektanta ve výši 2 mil. Kč bez DPH z roku 2017. Zakázka byla od února do června 2018 opakovaně soutěžena. Jelikož v tomto období nebyla podaná žádná nabídka, oslovili jsme společnost Stavby Rakovník s.r.o., nabídková cena překročila předpokládanou hodnotu cca o 700 tis. Kč bez DPH a rada města rozhodla v roce 2018 zakázku zrušit.

Nyní bylo opětovně zahájeno zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Hospodaření s povrchovou vodou v areálu Botanické zahrady v Rakovníku – 1. etapa“. Předpokládané zahájení stavebních prací je od června do listopadu 2023. V zásobníku investičních projektů schválených zastupitelstvem města v prosinci 2022 je tento projekt uveden v seznamu investičních projektů, u kterých je vydáno pravomocné stavební povolení, a jsou připraveny k realizaci.

 

(web: mesto-1/rozvoj-mesta/pripravovane-projekty/celkove-reseni-botanicke-zahrady/)

 

Pravidla pro nahlížení do zápisů z jednání zastupitelstva města v navrhovaném znění

V návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 129/22 ze dne 12. 12. 2022, které bylo přijato
s úkolem umožnit nahlížení oprávněným osobám dle § 16 zákona o obcích do zápisů z jednání
zastupitelstva města elektronickou formou, byla zastupitelům předložena Pravidla pro nahlížení do zápisů z jednání zastupitelstva města, která byla schválena společně s novým zněním Jednacího řádu zastupitelstva města.

V našem případě se oprávněnou osobou pro nahlížení do zápisů z jednání zastupitelstva města, včetně pořizování výpisů či kopií z nich ve smyslu § 16 zákona rozumí:

 • občan města, který dosáhl věku 18 let (tj. zletilá fyzická osoba, která je státním občanem České republiky a je v Rakovníku hlášena k trvalému pobytu),
 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území města Rakovník nemovitost.

Oprávnění uvedená v § 16 zákona má i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním občanem a je v obci hlášena k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.

Oprávnění k nahlížení se dle zákona nevztahuje na právnické osoby. Tyto mohou využít postupu dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Není tak možné se dovolávat práv podle tohoto ustanovení zákona v případě, kdy by fyzická osoba byla majitelem obchodního podílu v obchodní společnosti (např. v s. r. o.), která by byla vlastníkem nemovitosti.

Tento způsob elektronické formy nahlížení dává občanům města a dalším oprávněným osobám kvalitativně lepší a úplnější informace, než které by byly dostupné pouhým zveřejňováním anonymizovaných zápisu z jednání zastupitelstva města. Tímto způsobem získá oprávněná osoby kompletní informace z jednání zastupitelstva města, na které má ze zákona nárok.

 

(Pravidla a registrační formulář: urad/samosprava/zastupitelstvo/)

 

Program pro poskytování dotací města v roce 2023 

Město Rakovník každoročně podporuje aktivity občanů, zájmových spolků aj. v oblasti sportu, kultury, životního prostředí a prevence sociálně patologických jevů, které nemají komerční charakter, realizují se na území města a významně tím přispívají k obohacení kulturního, společenského a sportovního života a zlepšení jeho životního prostředí.

V rámci Programu pro poskytování dotací města Rakovníka v roce 2023 bylo opět rozděleno téměř 6 mil. Kč. Částky, určené pro poskytování dotací z rozpočtu města ve vyhlašovaných programech byly schválené v rámci rozpočtu města na rok 2023 takto:

 • v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví 150 000 Kč
 • v oblasti kultury 1 000 000 Kč
 • na podporu zájmových spolků 400 000 Kč
 • v oblasti životního prostředí 150 000 Kč
 • v oblasti prevence sociálně patologických jevů 150 000 Kč
 • v oblasti sportu 4 000 000 Kč

 

Rada města rozhodla o žádostech do výše 50 000 Kč a zastupitelstvo město o poskytnutí či neposkytnutí u částek přesahujících v žádosti částku 50 000 Kč.  

Doručené žádosti v jednotlivých oblastech a poskytnuté dotace

oblast

Počet žádostí

Požadovaná částka

V rozpočtu vyčleněno

Schváleno RM

Schváleno ZM

rezerva

Sociální věci a zdravotnictví

7 (2 vzaty zpět)

294 000 Kč

150 000 Kč

40 000 Kč

110 000 Kč

0 Kč

Kultura

35 (+1 po termínu)

1 473 350 Kč

1 000 000 Kč

495 000 Kč

470 000 Kč

35 000 Kč

Zájmové spolky

20

1 112 260 Kč

400 000 Kč

221 500 Kč

178 500 Kč

0 Kč

Životní prostředí

6

147 445 Kč

150 000 Kč

100 000

-

50 000 Kč

Prevence soc. pat. jevů

12

346 775 Kč

150 000 Kč

145 000 Kč

5 000 Kč

0 Kč

Sport

75 (+ 5 po termínu)

8 429 826 Kč

4 000 000 Kč

613 000 Kč

3 330 500 Kč

56 500 Kč

 

 

Dotace Rabasově galerii

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 130 000 Kč Rabasově galerii Rakovník, která pořádá již tradičně, za podpory města Rakovník, Mezinárodní festival komorní hudby a výtvarného umění Heroldův Rakovník 2023.

 

Dotace Muzeu T.G.M. Rakovník

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč Muzeu T.G.M. Rakovník, které pořádá již tradičně, za podpory města Rakovník, akci Vysoká brána 2023.

 

Navýšení příspěvků na provoz

Zastupitelstvo města rozhodlo na základě žádosti navýšit příspěvky na provoz u HC Rakovník, SK Rakovník a GOLFCLUB 85 Rakovník.

HC Rakovník požádalo navýšení příspěvku na provoz areálu zimního stadionu o 35 % ze stávající výše

příspěvku, tj. o 647 500 Kč/rok (na celkovou částku 2 497 500 Kč), a to z důvodu nárůstu cen energií, kdy dle odhadů spotřeby a navýšení ceny dojde k nárůstu nákladů na energie o 1 280 000 Kč s tím, že pro odhad ceny byla brána zastropovaná výše cen energií.  Celkové odhadované náklady energií pro rok 2023 činí 3 624 000 Kč, v roce 2022 náklady činily 1 994 330 Kč. Rozdíl mezi příspěvkem a odhadovanými náklady na energie bude pokryt klubem, a to z příjmů za pronájmy. Dále jsou tu další náklady spojené s provozem areálu jako drobné opravy a údržba, které budou pokryty z příjmů klubu. V žádosti HC uvedlo, že zavedli úsporná opatření a zdražili vstupné. Navýšení bylo schváleno dle žádosti na celkovou částku 2 497 500 Kč.

 

Další žádost o navýšení příspěvku přišla od SK Rakovník, které žádala navýšení o 576 000 Kč/rok (na celkovou částku 2 076 000 Kč). Žádost zdůvodnili celkově rostoucími náklady na zajištění provozu, a to zejména rostoucími cenami energií. Zároveň upozornili na rostoucí inflaci a stejnou výši příspěvku od roku 2019. SK odhaduje navýšení nákladů zejména v energiích, a to o cca 552 000 Kč/rok a dalších 24 tisíc na ostatních nákladech. Celková výše odhadovaných nákladů na energie v roce 2023 činí 1 135 200 Kč, v roce 2022 činila 589 200 Kč.

Vzhledem k tomu, že největší podíl zbývajících nákladů je vždy vyčerpán na mzdové náklady správců areálů SK, rada města v tomto případě rozhodla o snížení limitu na mzdové prostředky a o sníženou část mzdových nákladů tedy ponížit požadované navýšení. Navýšení bylo navrženo pouze o částku 360 000 Kč, neboť celková výše příspěvku je na pokrytí energií dostačující. Navýšení bylo tedy schváleno na celkovou částku 1 860 000 Kč.

 

Žádost o navýšení příspěvku podal také Golfclub, který žádal o navýšení 15 000 Kč/rok. Navýšení zdůvodňují nárůstem cen energií. Golfclub jako jediný nevyužívá příspěvek na mzdové náklady a je čerpán plně na energie a drobné opravy. Odhadované náklady na energie pro rok 2023 činí 40 000 Kč, příspěvek na provoz činí 45 000 Kč/rok. Na samotný provoz areálu tak zůstává částka 5 000 Kč. Navýšení bylo schváleno na celkovou částku 60 000 Kč.

 

Autobusová zastávka v ulici Dukelských hrdinů

V loňském roce byla stavba nové autobusové zastávky přihlášena někdejším zastupitelem Milanem Letem do Participativního rozpočtu města. Jako jediný projekt neměla při veřejném hlasování dostatečnou podporu. Původně se totiž počítalo s variantou, která zahrnovala klasický záliv pro autobusy, a s tím spojené kácení minimálně třech stromů, které lemují silnici č. II/227. Proto se tehdy u občanů v této lokalitě zvedla velká vlna nevole, která přebila nezbytnost zastávky.

Zpracoval se tedy nový projekt, který již s kácením stromů nepočítal, jelikož došlo k dohodě s Policií ČR, která povolila umístit zastávku na vozovku. Celá stavba nové zastávky spočívá ve vyznačení vodorovného dopravního značení na silnici č. II/227, mezi stromy je položena zámková dlažba. Při pokládce došlo k navýšení terénu, a tudíž se stavba nedotkla ani kořenového systému stávajících stromů. Prostor mezi chodníky, které vedou k nástupišti, je ponechán zelený.

Zastávka bude sloužit pro obyvatele přilehlé lokality, kde vznikla i nová výstavba bytových domů, pro děti, které jezdí ze školy a nejbližší zastávku mají u nemocnice s tím, že potom musí jít podél nejfrekventovanější silnice v Rakovníku a v neposlední řadě i pro občany, kteří si chtějí nakoupit v blízkém marketu.

Stavba byla konzultována i s dopravcem Transdev, který provozuje městské i mimoměstské autobusové linky.  Autobusovou zastávku realizovala Údržba městských komunikací Rakovník, spol. s r. o. za celkovou cenu 168 571,08 Kč vč. DPH.    

 

(foto: aktualne/aktuality/autobusova-zastavka-vulici-dukelskych-hrdinu-735cs.html)

 

Naučné panely

Naučné panely u významných historických budov a na místech s vysokým kulturně-historickým významem byly jedním z vítězných projektů Participativního rozpočtu města roku 2022.

Umístění je následující:

 • Sokolovna
 • Mayerova vila + Lechnýřovna
 • Husovo náměstí
 • památník bratrů Burianů
 • Židovská čtvrť
 • Hřbitov
 • Masarykova obchodní akademie

Předkladatelem projektu byla Městská knihovna Rakovník, ta oslovila společnost Lokša PrePress, s.r.o. o návrh technického provedení panelů, tak aby plnily maximálně svoji funkci, byly odolné povětrnostním vlivům, v největší možné míře odolné vandalizmu a zároveň svojí estetikou se hodily k umístění k historickým památkám města Rakovníka.

Grafický návrh naučných panelů připravil pan Roman Hartl společně s Městskou knihovnou Rakovník. Cena za jeden panel činila 59 556,20 Kč vč. DPH. Cena celkem za 7 ks naučných panelů je tedy 416 893,40 Kč vč. DPH.  Instalace panelů byla zajištěna prostřednictvím společnosti Údržba městských komunikací Rakovník spol. s.r.o.

(foto: aktualne/aktuality/naucne-panely-v-rakovniku-734cs.html)

 

Datum vložení: 17. 3. 2023 13:57
Datum poslední aktualizace: 17. 3. 2023 13:59
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení