Město Rakovník
MěstoRakovník

Poskytnuté informace 2019

Žádost ze dne 3. 1. 2019, vyvěšeno 9. 1. 2019

Žadatel požadoval informace, zda náš správní orgán v minulosti využil služeb moderování, pořádání kulturní akce, vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun či další role osoby (moderátora) Petra Vojnara, zda náš správní orgán v minulosti plánoval či uvažoval o využití jeho služeb, zda disponujeme jakoukoliv smlouvou o dílo či jinou písmeností s uvedenou osobou a informaci o počtu obyvatel obce k 31.12.2018. Žadateli bylo odpovězeno, že MěÚ Rakovník v minulosti nevyužil služeb této osoby, neplánoval ani neuvažoval o využití služeb této osoby a ani nedisponuje žádnou písmeností s touto osobou. Počet obyvatel ke dni 3. 1. 2019 byl 15 199 a nezahrnuje cizince.


Žádost ze dne 3. 1. 2019, vyvěšeno 9. 1. 2019

Žadatel požadoval zaslání investičních plánů města Rakovník, resp. rozpočet na rok 2019. Žadateli bylo odpovězeno, že rozpočet města Rakovník byl schválen na jednání zastupitelstva města dne 10. 12. 2018, usnesením č. 145/18. Na tomto zasedání bylo také přijato usnesení č. 149/18, které poukazuje na stav a připravenost jednotlivých investičních projektů odboru výstavby a investic. Informace o rozpočtu společně se zápisem z 2. zasedání zastupitelstva  jsou dostupné na internetových stránkách města. Odkazy byly žadateli též poslány.


Žádost ze dne 1. 2. 2019, vyvěšeno 12. 2. 2019

Žadatel požadoval informace, kolik bylo úřadem MěÚ Rakovník v době od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018 zahájeno vyvlastňovacích řízení a kolik bylo vydáno rozhodnutí o vyvlastnění na základě vyvlastňovacích titulů. Žadateli bylo odpovězeno, že v uvedeném období MěÚ Rakovník nezahajoval žádné vyvlastňovací řízení a ani nevydal žádné rozhodnutí o vyvlastnění na základě žadatelem uváděných vyvlastňovacích titulů.


Žádost ze dne 3. 2. 2019, vyvěšeno 16. 2. 2019

Žadatel požadoval informace, jaké druhy pohledávek obec Rakovník vymáhá (např. jaké místní poplatky, pokuty, nájmy atd.), kolik úředníků vymáhání provádí, zda je využíváno pomoci soudních exekutorů, kolik bylo v evidenci dlužníků k 31. 12. 2018, jaká je celková částka (v Kč) neuhrazených pohledávek k 31. 12. 2018, jaká částka byla vymožena v roce 2016, 2017, 2018 z postoupených pohledávek k vymáhání. Žadateli byly informace poskytnuty.Žádost ze dne 13. 2. 2019, vyvěšeno 16. 2. 2019

Žadatel požadoval informaci, zda je ukončeno šetření napadení žadatelova syna ze dne 2.3.2018 na autobusové zastávce Šanov, které bylo iznámeno příslušnému správnímu orgánu k projednání dne 3.4.2018 Policií ČR, obvodním oddělením Jesenice pod čj.KRPS-70634-6/PŘ-2018-011212. Žadateli bylo odpovězeno, že řízení o přestupku nebylo dosud pravomocně ukončeno.


Žádost ze dne 20. 2. 2019, vyvěšeno dne 5. 3. 2019

Žadatel požadoval informaci, proč dosud nebylo řízení o přestupku, napadení žadatelova syna ze dne 2.3.2018 na autobusové zastávce Šanov, které bylo iznámeno příslušnému správnímu orgánu k projednání dne 3.4.2018 Policií ČR, obvodním oddělením Jesenice pod čj.KRPS-70634-6/PŘ-2018-011212, dosud pravomocně ukončeno, když se přestupek řeší již 10 měsíců. Žadateli bylo odpovězeno, že řízení o přestupku nebylo dosud pravomocně ukončeno z důvodu dvou odvolání účastníka řízení. Spis byl předán odvolacímu orgánu, kterým je Krajský úřad Středočeského kraje.


Žádost ze dne 20. 2. 2019, vyvěšeno 5. 3. 2019

Žadatel požadoval informace, zda město Rakovník vede evidenci městského mobiliáře a pokud ano, zda existuje možnost sdílení informací o městském mobiliáři v rámci otevřených dat, zda město Rakovník má zpracovaný pasport zeleně a pokud ano, zda existuje možnost sdílení informací o zeleni a jejím stavu v rámci otevřených dat, kolik laviček instalovaných v exteriéru (parky, ulice apod.) vlastní a spravuje město Rakovník, případně jím zřízené organizace, kolik odpadkových košů instalovaných v exteriéru (parky, ulice apod.) vlastní a spravuje město Rakovník, případně jím zřízené organizace, kolik stromů vlastní a spravuje město Rakovník, případně jím zřízené organizace. Žadateli bylo odpovězeno, že evidenci městského mobiliáře město Rakovník nevede. Pasport zeleně má město Rakovník zpracovaný, v současné době neexistuje možnost sdílení těchto informací v rámci otevřených dat. Dále, že informace o přesném počtu laviček se na MěÚ Rakovník nevyskytuje. Pokud by žadatel trval na získání této informace, muselo by fyzicky v terénu proběhnout spočítání a tento časově náročný úkon by byl zpoplatněn. Město Rakovník má ve vlastnictví 249 odpadkových kosů (plechové a kamenné). Dalších 111 odpadkových košů (plastové a na psí exkrementy) je ve vlastnictví společnosti Marius Pedersen. Město Rakovník má ve vlastnictví přibližně 9500 stromů.


Žádost ze dne 4. 3. 2019, vyvěšeno dne 14. 3. 2019

Žadatel požadoval poskytnutí kopie spisu, který se týká přestupkového řízení vedeného proti žadateli. Žadateli byla kopie poskytnuta.


Žádost ze dne 15. 3. 2019, vyvěšeno dne 29. 3. 2019

Žadatel požadoval zaslání elektronické kopie výpovědi svědka K. T. v přestupkovém řízení č.j. MURA/13073/2019, spisová značka: SO02/66763/2018/Ben, číslo případu: SO/524/2018. Žadateli byla kopie poskytnuta.


Žádost ze dne 1. 4. 2019, vyvěšeno 4. 4. 2019

Žadatel požadoval informace poskytnutí kopií zápisu MP Rakovník z incidentu Na Paraplíčku ze dne 19. 2. 2018 a zápisu MP Rakovník z incidentu na rohu ulic Wintrova a Mánesova ze dne 15. 3. 2019. Žadateli byly poskytnuty anonymizované kopie těchto zápisů.


Žádost ze dne 4. 4. 2019, vyvěšeno 16. 4. 2019

Žadatel požadoval informaci, kolik domovních čistíren odpadních vod povolil MěÚ Rakovník, odbor životního prostředí, v roce 2018 a kolik z těchto čistíren odpadních vod bylo realizovaných ohlášením a kolik vodoprávním povolením. Žadateli bylo odpovězeno, že MěÚ Rakovník, odbor životního prostředí,  v roce 2018 povolil celkem 31 domovních čistíren odpadních vod, z toho 4 domovní čistírny odpadních vod byly povoleny na ohlášení a 27 domovních čistíren odpadních vod bylo povoleno na stavební povolení společně s nakládáním s vodami.


Žádost ze dne 9. 4. 2019, vyvěšeno 18. 4. 2019

Žadatel požadoval zaslání kopie dohody o narovnání mezi městem Rakovník a bývalou tajemnicí MěÚ Rakovník ve formě e-mailové kopie úplného materiálu. Žadateli byla kopie poskytnuta v anonymizované podobě.


Žádost ze dne 23. 4. 2019, vyvěšeno 15. 5. 2019

Žadatel požadoval informace týkající se povolení oplocení lesa, které se nachází podél komunikace na p. č. 1460 v k. ú. Řeřichy (u Nového Dvora). Vzhledem k tomu, že MěÚ Rakovník, odbor výstavby a investic, jako stavební úřad nemá působnost stavebního úřadu v obci Řeřichy, nevztahuje se požadovaná informace k působnosti MěÚ Rakovník. Žadatel byl informován, že obec Řeřichy spadá do působnosti Obecního úřadu Čistá jako místně příslušného stavebního úřadu a jeho žádost byla odložena.


Žádost ze dne 22. 5. 2019, vyvěšeno 3. 6. 2019

Žadatel požadoval informace, jaké jsou záměry MěÚ ohledně možné výstavby bytového domu či ubytovny v sídlišti Bendovka, Fojtíkova ulice, Rakovník (bývalá kotelna). Žadateli bylo sděleno, že tato nemovitost (bývalá kotelna) není ve vlastnictví města Rakovník, MěÚ Rakovník s ní tedy nemůže mít žádné záměry.


Žádost ze dne 6. 6. 2019, vyvěšeno 20. 6. 2019

Žadatel požadoval informace zda povolilo či hodlá povolit město Rakovník právnické, fyzické či soukromé osobě výstavbu bytového domu či ubytovny v sídlišti Bendovka, Fojtíkova ulice, Rakovník (bývalá kotelna), zda má město Rakovník nějaký záměr, jak ochránit občany Bendovky a zda má město Rakovník zpracovaný nějaký plán proti byznysu s chudobou? Žadateli bylo sděleno, že povolení staveb vyřizuje nezávislá státní správa – stavební úřad, nikoli město. Město Rakovník jako účastník řízení se proti této výstavbě bude případně bránit všemi dostupnými prostředky.

Město Rakovník má zájem chránit veškeré občany města, nejenom obyvatele sídliště Bendovka, před jakýmikoliv nepříznivými vlivy, které by ovlivňovaly jejich bydlení nebo mělo vliv na jejich žití.

Město Rakovník nemá zpracovaný plán proti byznysu s chudobou, nicméně záležitosti tohoto charakteru nepodporuje.


Žádost ze dne 7. 6. 2019, vyvěšeno dne 28. 6. 2019

Žadatel poždaoval informace, jak by správní orgán města Rakovník zahájil správní řízení proti majiteli motorového vozidla, či provozovateli motorového vozidla v případě přestupku spočívajícím v překročení nejvyšší povolené rychlosti, jizdy křižovatkou v momentě, kdy na semaforu svítí červené světlo, či neoprávněného zastavení nebo stání, kdy řidič nění ztotožněn. Po kom je v takovém případě vymáhána uložená pravomocná sankce, zda je postup našeho správního orgánu odlišný u přestupců, kteří využívají možnosti zůstat vlastníkem motorového vozidla, avšak využívají "Virtuálního Provozovatele", zda existuje možnost, že by řízení o výše uvedených přestupcích bylo v nějakém případě zahájeno proti majiteli motorového vozidla, či je řízení zahájeno vždy proti provozovateli motorového vozidla, kolik bylo v roce 2018 v obci Rakovník vydáno pravomocných vykonatelných rozhodnutí ve věci tzv. přestupků provozovatele popsaných výše, jaká byla průměrná sankce a jaký byl celkový příjem Vaší obce z uvedených rozhodnutí.

Žadateli bylo odpovězeno, že správní orgán MěÚ Rakovník by postupoval dle § 125/f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"). Správní orgán MěÚ Rakovník nemá zkušenost s "Virtuálním provozovatelem" a správní orgán MěÚ Rakovník vydal v roce 2018 99 pravomocných vykonatelných rozhodnutí ve věci "přestupků provozovatele vozidla". Průměrná sankce činila 1.500,- Kč, celkový příjem 152.900,- Kč.


Žádost ze dne 10. 6. 2019, vyvěšeno 24. 6. 2019

Žadatel požadoval informaci zda a jakým způsobem byla vyřízena žádost adresovaná starostovi města Rakovník ze dne 1. 2. 2019. Žadateli bylo odpovězeno, že žádost ze dne 1. 2. 2019 adresovaná starostovi města evidovaná pod č. j. MURA/8589/2019 byla vyřízena založením s ohledem na skutečnost, že usnesení přijatá radou města se obecně nezdůvodňují a tudíž nebylo možné žádné konkrétní důvody sdělit. Na žadatelovu obdobnou žádost o sdělení bylo již v minulosti odpovězeno přípisem Městského úřadu Rakovník, odboru správy majetku, ze dne 31. 1. 2019 pod označením MURAX00QNGQL. Tato opakovaná žádost o sdělení v této záležitosti byla tedy pouze založena.


Žádost ze dne 13. 6. 2019, vyvěšeno 28. 6. 2019

Žadatel požadoval informaci ve věci sankce ve výši 81 000,- Kč, uložené městu Rakovník ve volebním období 2010-2014 ze strany Inspektorátu práce sankce za nerovné zacházení se zaměstnanci, a dožadoval se poskytnutí kopie rozhodnutí, kterým byla sankce uložena. Žadateli byla poskytnuta anonymizovaná kopie požadovaného dokumentu – Rozhodnutí Oblastního inspektorátu práce.


Žádost ze dne 13. 6. 2019, vyvěšeno 28. 6. 2019

Žadatel požadoval informaci týkající se věci sankce ve výši 81 000,- Kč, uložené městu Rakovník ve volebním období 2010-2014 ze strany Inspektorátu práce sankce za nerovné zacházení se zaměstnanci, a dožadoval se následujících informací:

  1. sdělení, kdy byla náhrada škody projednávána v radě města, číslo jednání rady a číslo usnesení, kterým bylo rozhodnuto,
  2. v případě, že věc projednávána v radě města nebyla, žádá o sdělení, kdo rozhodl o tom, že sankce nebude vymáhána, kdy a jakým způsobem,
  3. kdy byla věc předložena škodní a likvidační komisi města a kdo za její předložení odpovídal,
  4. jak bylo škodní a likvidační komisí rozhodnuto.  

Žadateli bylo odpovězeno následovně:

  1. Náhrada škody byla projednána dne 28. 3. 2012 na 36. schůzi rady města. V této věci bylo přijato usnesení č. 307/12.
  2. Věc byla projednána na radě města, viz. bod 1.
  3. Hlášení o škodě bylo předloženo Škodní komisi dne 18. 2. 2015 tajemnicí Městského úřadu Rakovník.  Vzhledem ke skutečnosti, že v uvedeném hlášení o škodě bylo u osoby odpovědné za škodu uvedeno: „xxx“  požádal předseda  Škodní komise dne 25. 3. 2015 starostu o stanovisko k této věci. Dle Interního sdělení ze dne 26. 3. 2015, starosta konstatoval, že žádost měla být nahlášena komisi již v roce 2011, kdy došlo k úhradě pokuty a dále, že dle zákona o obcích plní úlohu statutárního zástupce  ve vztahu k tajemníkovi starosta. Starosta tak požádal Škodní komisi o projednání věci a sdělení jejího stanoviska k určení odpovědné osoby a požadované výše náhrady škody.
  4. Dle zápisu škodní komise ze dne 26. 3. 2015 bylo Škodní komisí doporučeno zaměstnavateli, aby škoda byla uhrazena, a to v rámci limitu daném v § 257, odst. 2 zákona 262/2006 Sb.,  v platném znění, tj., až do výše 4,5 násobku průměrného měsíčního výdělku v částce blížící se celkové výši zjištěné škody. Dle uvedeného zápisu se komise ztotožnila s názorem starosty města, že za způsobenou škodu je odpovědná tajemnice úřadu.

Žádost ze dne 16. 6. 2019, vyvěšeno 2. 7. 2019

Žadatel požadoval čísla jednání rady města a číslo usnesení, kterým bylo před rokem 2015 rozhodnuto, že město Rakovník vstoupí do soudního sporu s J. O. Žadateli bylo odpovězeno, že tato záležitost se projednávala na 55. schůzi rady města konané dne 9. 1. 2013 a v rámci projednání bylo přijato usnesení č. 21/13.


Žádost ze dne 17. 6. 2019, vyvěšeno 2. 7. 2019

Žadatel požadoval poskytnutí kopií všech podkladových materiálů, na jejichž základě rada města rozhodovala ve věci vstupu města Rakovník do soudního sporu s J. O., včetně stanoviska právničky města L. T. a kopii rozsudku OS Rakovník, jímž byla žaloba města Rakovníka zamítnuta. Žadateli byly poskytnuty všechny kopie v anonymizované podobě.


Žádost ze dne 27. 6. 2019, vyvěšeno 9. 7. 2019

Žadatel požadoval informace o způsobu, kterým úřad zpracovává žádosti osob o vydání občanského průkazu, řidičského průkazu a cestovního pasu. Žadateli byly veškeré informace k řidičským průkazům podrobně poskytnuty. K problematice občanských průkazů a cestovních dokladů bylo žadateli sděleno, že tuto problematiku upravuje zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a dále Směrnice MV čj. MV-27690-25/SC-2018. MěÚ Rakovník postupuje v souladu s těmito předpisy a nemá žádné vlastní postupy.


Žádost ze dne 12. 7. 2019, vyvěšeno 19. 7. 2019

Žadatel požadoval poskytnutí části zvukového záznamu z jednání zastupitelstva města Rakovník ze dne 18. 3. 2019. Žadateli byla tato požadovaná část poskytnuta v anonymizované podobě.


Žádost ze dne 24. 7. 2019, vyvěšeno 26. 7. 2019

Žadatel požadoval poskytnutí kopie stavebního povolení výstavby pozemní komunikace I. a II. etapy na parc.č. 217/81 a 217/7 v k.ú. Nové Strašecí. Žadateli byla zaslána kopie stavebního povolení na stavbu komunikace pro výstavbu RD, Nové Strašecí na pozemku parc.č. 158/3, 217/7, 217/9, 217/28, 217/80 a 217/81 v katastrálním území Nové Strašecí.


Žádost ze dne 24. 7. 2019, vyvěšeno 8. 8. 2019

Žadatel požadoval:

1. seznam smluv, které náš územní samosprávný celek (kraj/statutární město) v období od 1. 1. 2015 do 23. 7. 2019 uzavřel se společností Atelier T - plan, s.r.o., IČ: 26483734, včetně všech dodatků,

2. čas plnění, resp. temríny plnění sjednané ve smlouvách uvedených pod bodem 1.,

3. data předání a převzetí plnění na základě smluv uvedených pod bodem 1.

Žadateli bylo sděleno následující:

1. Smlouva o dílo č. OVaI-D/0026/2016 na Zpracování rozboru udržitelného rozvoje území v rámci 4. úplné aktualizace ÚAP pro správní území města s rozšířenou působností Rakovník, ze dne 27.9.2016.

2. Dílo bude připraveno a předáno objednateli k datu 15.11.2016 k projednání se starosty obcí. Upravené dokončené dílo bude objednateli předáno k datu 15.12.2016.

3. Dílo bylo připraveno a předáno objednateli k datu 15.11.2016 k projednání se starosty obcí. Upravené dokončené dílo bylo objednateli předáno k datu 15. 12. 2016.


Žádost ze dne 15. 8. 2019, vyvěšeno dne 20. 8. 2019

Žadatel požadoval poskytnutí kopie projektové dokumentace k zahájenému vodoprávnímu řízení dne 1.8.2019 Sp.zn. OZP01/36909/2019Sm; Čj. MURA/37506/2019 "Vodovod Městečko - Křivoklát", na kterou bylo vydáno Rozhodnutí čj. MURA/25244/2017, Sp.zn.:OZP01/18848/2017/Sm ze dne 15.5.2017 vydaném OÚ Rakovník, ref.živ.prostředí. Žadateli byl upozorněn, že kopii projektové dokumentace lze dle § 168 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., zákona o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon) poskytnout, pokud žadatel předlouží souhlas toho, kdo dokumentaci pořídil. Žadateli byl zaslán návrh termínu k nahlížení do spisu.


Žádost ze dne 19. 8. 2019, vyvěšeno 22. 8. 2019

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda subjekt Domistav CZ a.s., IČ 26007177 a IČ 27481107 v minulosti podal vůči našemu orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakázek, případně požadoval poskytnutí těchto nabídek v anonymizované podobě.

Žadateli bylo odpovězeno, že ani jeden z výše uvedených subjektů nepodal vůči našemu orgánu nabídku ve smyslu veřejných zakázek.


Žádost ze dne 20. 8. 2019, vyvěšeno 2. 9. 2019

Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda město Rakovník povolilo právnické, fyzické či soukromé osobě výstavbu nebo rekonstrukci bytového domu či ubytovny v sídlišti Bendovka, Fojtíkova ulice. Žadateli bylo odpovězeno, že MěÚ Rakovník, odbor výstavby a investic, jako stavební úřad vydal v období od 1. 1. 2000 do 30. 8. 2019 13 rozhodnutí týkající se lokality Fojtíkova ulice, Rakovník. Žadateli byl zaslán seznam těchto rozhodnutí.


Žádost ze dne 9. 9. 2019, vyvěšeno dne 20. 9. 2019

Žadatel požadoval informace o celkových mzdových nákladech na pracovníky státní památkové péče spadající pod MÚ Rakovník, a to včetně počtu těchto pracovníků a jejich zařazení do platových tříd. Výše uvedené informace požadoval za časové období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. Žadateli byla zaslána tabulka těchto mzdových nákladů, celkové mzdové náklady dvou pracovníků zajišťující na ORP Rakovník výkon státní památkové péče činí 1.146.860,- Kč.


Žádost ze dne 26. 9. 2019, vyvěšeno dne 4. 10. 2019

Žadatel požadoval poskytnutí kopie opatření obecné povahy k dopravní značce č. B 21 a značce V 1a, obojí umístěné na silnici č. 237 v obci Rakovník poblíž čerpací stanice Robin Oil, obojí ve směru od obce Ruda do obce Rakovník. Žadateli bylo sděleno, že v archivu odboru dopravy se žádné opatření obecné povahy na výše uvedené dopravní značení na silnici č. II/237 v k. ú. Rakovník nenachází. Kopii tedy nelze poskytnout.


Žádost ze dne 7. 10. 2019, vyvěšeno dne 22. 10. 2019

Žadatel požadoval informaci, zda stavební odbor MěÚ Rakovník vydal stanovisko (souhlas) podle §15 odst. 2 stavebního zákona týkající se stavby "Křivoklát - kanalizace a vodovod". Žadateli bylo odpovězeno, že souhlas podle §15 odst. 2 stavebního zákona nebyl vydán z důvodu nedodržení podmínek stanovených v územním rozhodnutí, které dne 18. 10. 2007 pod č.j. 328.3-715/2007/Ší vydal Úřad Městysu Křivoklát, stavební odbor.


Žádost ze dne 14. 10. 2019, vyvěšeno dne 21. 10. 2019

Žadatel se dotazoval, zda bylo město Rakovník ke dni 9. 5. 2008 akcionářem společnosti Středočeská Plynárenská, a.s. (dnes innogy Energie, s.r.o.), se sídlem Praha 4, Novodvorská 803/82. PSČ 142 01 (dnes Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10), IČ 60193158 (dále jen "Společnost") z titulu vlastnictví akcií z jakékoli z emisí akcií emitovaných Společností (ISIN CZ0005078659 a 770950002269). Žadateli bylo odpovězeno, že po ověření v účetnictví města nebylo město Rakovník v roce 2008 akcionářem Společnosti, tzn. k rozhodnému datu 9. května 2008 nevlastnilo akcie Společnosti ani k tomuto datu nepozbylo vlastnických práv k akciím Společnosti.


Žádost ze dne 18. 10. 2019, vyvěšeno dne 18. 10. 2019

Žadatel ústně požádal o informaci, týkající se stanovení místní úpravy čj.: OD01/45286/2019/Do ze dne 8. 10. 2019 týkající se nestanovení místní úpravy spočívající v osazení dopravního značení v ulici Pražská a Smetanova (DZ B20a- snížená rychlost). Žadateli bylo umožněno nahlédnout do spisu.


Žádost ze dne 25. 10. 2019, vyvěšeno dne 1. 11. 2019

Žadatel požadoval informace, zda odbor životního prostředí (dále jen "OŽP") vychází při vydávání koordinovaného stanoviska pro stavební záměry z Nálezové databáze ochrany přírody, územně analytických podkladů, hodnot v území, limitů v území, vlastních průzkumů, zda má OŽP přístup do Nálezové databáze ochrany přírody, příp. od kdy, jaký přihlašovací údaj má OŽP do této databáze a zda byl tento přístup přidělen odboru nebo fyzické osobě. Žadateli bylo odpovězeno, že OŽP vychází při vydávání koordinovaného stanoviska pro stavební záměry z Nálezové databáze ochrany přírody, rovněž z územně analytických podkladů, dále z hodnot v území, limitů v území a vlastních průzkumů. OŽP MěÚ Rakovník má přístup do Nálezové databáze ochrany přírody od roku 2007. Přihlašovacím údajem je emailová adresa vedoucí oddělení ekologie krajiny. Přístup do této databáze byl přidělen fyzické osobě.


Žádost ze dne 29. 10. 2019, vyvěšeno dne 13. 11. 2019

Žadatel požadoval kopii sdělení, které bylo vydáno MěÚ Rakovník, odborem výstavby a investic k vydání stanoviska dle §15 z. 183/2006 Sb., k souladu stavebního povolení s územn. rorzhodnutím - pozemky pro tlak. kanal. Křivoklát. Žadateli byla kopie poskytnuta.


Žádost ze dne 20. 11. 2019, vyvěšeno dne 25. 11. 2019

Žadatel požadoval informaci, zda ke dni 21.11.2019 byly správnímu odboru předáno oznámení či podněty, na základě kterých by mohlo být zahájeno správní řízení z důvodu neposekání pozemků č.: 3065/22, 1015/7, 1015/77, 1015/24 - vše v k.ú. Rakovník. Žadateli bylo odpovězeno, že správnímu odboru a obecnímu živnostenskému úřadu bylo ke dni 21. 11. 2019 oznámeno neposekání pozemků č. 1015/77 a 1015/24 v k.ú. Rakovník.  Neposekání ostatních pozemků č. 3065/22, 1015/7, 1015/1 v k.ú. Rakovník nebylo správnímu odboru a obecnímu živnostenskému úřadu oznámeno.


Žádost ze dne 26. 11. 2019, vyvěšeno dne 2. 12. 2019

Žadatel požadoval prostřednictvím žádosti o informace vyplnění dotazníku, který se týkal pověřence GDPR pro MěÚ Rakovník - především jeho funkce, výše platu, pověřením atp. Žadateli byl dotazník vyplněn.


Žádost ze dne 2. 12. 2019, vyvěšeno dne 11. 12. 2019

Žadatel poždavoal informaci, zda bylo, kdy a pod jakým č.j. vydáno vodoprávní rozhodnutí k odběru podzemních vod pro 2 nově zřízenéstudny umístěné na soutoku potoků Ryšava a Požárecký potok v k.ú. Městečko u Křivoklátu, zřízených VSOZČ jako zdroj vody pro stavbu vodovod Městečko - Křivoklát, na kteoru bylo vydáno rozhodnutí č.j. MURA/25244/2017, sp. zn. OZP01/18848/2017Sm ze dne 15. 5. 2017 vydaném OÚ Rakovník, ref. živ. prostředí; poskytnutí kopie vydaného povolení k odběru podzemních vod pro tyto 2 nové zřízené studny na soutoku Ryšava a Požárecký potok v k.ú. Městečko u Křivoklátu s uvedeným povoleným množstvím odběru vody. 

Žadateli bylo odpovězeno, že MěÚ Rakovník, odbor životního prostředí, vydal rozhodnutím ze dne 11. 5. 2018, pod č.j. MURA/25635/2018 (sp. zn. OZP01/9406/2018/Sm) povolení k odběru podzemních vod ze dvou studní pro zdroj vody Městečko s napojením na VDJ Křivoklát. Kopie vydaného povolení byla poskytnuta po uhrazení poplatku za náklady spojené s pořízením kopie.

Žádost ze dne 14. 12. 2019, vyvěšeno dne 23. 12. 2019

Žadatel požadoval sdělení, dle jakých kritérií a jakým mechanismem jsou vybírání klienti do domova s pečovatelskou službou, který je MěÚ Rakovník zřízen, příp. spravován. Žadateli byla kritéria poskytnuta a zaslána na jeho email.


Žádost ze dne 18. 12. 2019, vyvěšeno dne 23. 12. 2019

Žadatel požadoval informaci o aktuálním počtu služebních psů a psovodů aktivně sloužících u rakovnické obecní/městské policie. Dále o jakékoliv informace o aktuálním využití těchto služebních psů a o jejich využití při spolupráci s ostatními složkami IZS, zejména s Policií České republiky.

Žadateli bylo odpovězeno, že Městská policie v Rakovníku nemá žádné služební psy ani psovody.


Žádost ze dne 19. 12. 2019, vyvěšeno dne 23. 12. 2019

Žadatel požadoval informace, jaké pozemky město Rakovník v k.ú. Rakovník prodalo od roku 2018 společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s. (např. poz. 1173/9 v k.ú. Rakovník), a jaká byla prodejní cena. Dále požadoval o podání informace, zda byl k prodeji vyhotoven znalecký posudek o ceně pozemků.

Žadateli bylo odpovězeno, že v roce 2018 prodalo město Rakovník společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s. pozemky p. p. č. 1167 (529 m2), 1173/67 (783 m2), 1173/68 (40 m2) a 1173/69 (9 m2), vše v k. ú. Rakovník (LV 10001), za cenu 1 300,- Kč/m2. Znalecký posudek nebyl vyhotoven.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení