Město Rakovník
MěstoRakovník

Poskytnuté informace 2018

Žádost ze dne 11. 1. 2018, vyvěšeno 15. 1. 2018

Žadatel požadoval zaslání investičních plánů města Rakovník, resp. rozpočet na rok 2018. Žadateli bylo odpovězeno, že rozpočet města Rakovník byl schválen na jednání zastupitelstva města dne 4. 12. 2017, usnesením č. 484/17. Toto usnesení poukazuje také na stav a připravenost jednotlivých investičních projektů odboru výstavby a investic. Informace o rozpočtu společně se zápisem z 20. zasedání zastupitelstva  jsou dostupné na internetových stránkách města. Odkazy byly žadateli též poslány.


Žádost ze dne 16. 1. 2018, vyvěšeno 31. 1. 2018

Žadatel požadoval poskytnutí informací, jak byl zpracován dopis žadatele ze dne 28. 5. 2017 kontaktní osobou na Odboru výstavby a investic při MěÚ v Rakovníku a kam byl případně postoupen, pokud kontaktní osoba neměla pravomoc jej dále zpracovávat a jak byly tyto připomínky zapracovány do projektu. Žadateli byly obě informace poskytnuty.


Žádost ze dne 23. 1. 2018, vyvěšeno 7. 2. 2018

Žadatel požadoval informaci, zda je město Rakovník vlastníkem sloupů vč. veřejného osvětlení na pozemkových parcelách, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů. Jednalo se o parcely č. 2065/6, 2065/10, 1015/21, 1639/5 a 1639/4 - vše v k. ú. Rakovník a kdo hradí spotřebovanou energii v případě, že město Rakovník je vlastníkem sloupů. Žadateli bylo odpovězeno, že město Rakovník není vlastníkem sloupů vč. veřejného osvětlení na zmiňovaných pozemkových parcelách.


Žádost ze dne 29. 1. 2018, vyvěšeno 15. 2. 2018

Žadatel požadoval poskytnutí lesních hospodářských plánů nebo osnov, které jsou zpracovány pro pozemky určené k plěnní funkcí lesa p. č. 1250/9 a p. č. 2175/20 v katastrálním území Lužná u Rakovníka, informaci zda si vlastník převzal osnovy a jaká plocha a objem lesa byly již vytěženy za dobu platnosti aktuálních plánů nebo osnov. Žadateli byly plány poskytnuty.


Žádost ze dne 5. 2. 2018, vyvěšeno 16. 2. 2018

Žadatel požadoval poskytnutí kopie stavebního a kolaudačního rozhodnutí na stavbu silnice realizované na pozemcích p. č. 234/15 v k. ú. Petrovice u Rakovníka a p. č. 1468 v k. ú. Řeřichy. Současně požadoval informaci, jaká projekční kancelář zpracovala projekt na stavbu výše uvedené silnice a na jakou zátěž byla tato komunikace vyprojektována resp. zrealizována. Žadateli bylo sděleno, že v archivu odboru dopravy se žádné stavební ani kolaudační rozhodnutí na stavbu výše uvedené silnice nenachází, kopii ani informaci tedy nebylo možné poskytnout.


Žádost ze dne 5. 2. 2018, vyvěšeno 19. 2. 2018

Žadatel požadoval poskytnutí kopie stavebního a kolaudačního rozhodnutí na stavbu silnice realizované na pozemcích p. č. 234/15 v k. ú. Petrovice u Rakovníka a p. č. 1468 v k. ú. Řeřichy. Současně požadoval informaci, jaká projekční kancelář zpracovala projekt na stavbu výše uvedené silnice a na jakou zátěž byla tato komunikace vyprojektována resp. zrealizována. Žadateli bylo sděleno, že v archivu stavebního úřadu se žádné stavební ani kolaudační rozhodnutí na stavbu výše uvedené silnice nenachází, kopii ani informaci tedy nebylo možné poskytnout. Tímto ani nelze podat informaci o projekční kanceláři a zátěži na jakou byla komunikace vyprojektována.


Žádost ze dne 22. 2. 2018, vyvěšeno 10. 3. 2018

Žadatel požadoval informaci, zda se nacházejí pozemky parc. č.: 718/3 a 718/12 v k. ú. Rakovník v I. a II. třídě ochrany BPEJ, kým a kdy bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení potřebné pro změnu využití u těchto pozemků a jak byla tato změna využití odůvodněna a jaký veřejný zájem byl v tomto případě zohledněn. Žadateli byly informace poskytnuty.


Žádost ze dne 26. 2. 2018, vyvěšeno 13. 3. 2018

Žadatel požadoval, zda nový výměr správního trestu ve výši 39 000,- Kč odborem dopravy MěÚ Rakovník ze dne 12. 2. 2018 pod spisovou značkou OD01/53594/2017/Ti není duplicitní s trestním příkazem ze dne 5. 12. 2017 č. jednací 8 T 7/2017-33. Žadateli bylo odpovězeno, že výše uvedený správní trest není duplicitní s trestním příkazem, neboť uvedeným trestním příkazem uznal Okresní soud v Rakovníku uvedenou osobu vinnou za skutek, jehož se dopustil 31. 10. 2017.


Žádost ze dne 7. 3. 2018, vyvěšeno 19. 3. 2018

Žadatel požadoval informace ohledně datumu, kdy nabyl právní moci příslušný kolaudační dokument pro výstavby kanalizace v obci Panoší Újezd, okres Rakovník. Žadateli byly informace poskytnuty.


Žádost ze dne 13. 3. 2018, vyvěšeno dne 8. 6. 2018

Žadatel požadoval informace, na základě jakého právního předpisu, resp. jeho konkrétního ustanovení vzniká stavbou trvalého oplocení úložiště lesních stromků (určených k výsadbě do přilehlých lesů) zastavitelná plocha, viz. text č.j. MURAX00O2HP2. Žadateli byly informace poskytnuty.


Žádost ze dne 13. 3. 2018, vyvěšeno dne 25. 6. 2018

Žadatel požadoval informace, jakým právním předpisem jsou stanovena pro státní úředníky kritéria pro hodnocení "snižování estetické a přírodní hodnoty krajinného rázu". Zároveň žadatel požadoval informaci, jaký význam má použitý pojem "okologicko-stabilizační funkce", viz. text č.j. MURAX00O2HP2. Informace byly žadateli poskytnuty.


Žádost ze dne 13. 3. 2018, vyvěšeno dne 28. 3. 2018

Žadatel požadoval informace, jakým způsobem oplocený pozemek o velikosti 50x25 cm použitý pro uskladnění sazenic lesních stromků ve volné krajině nepříznivě ovlivňuje migrační prostupnost krajiny. Žadateli byly informace poskytnuty.


Žádost ze dne 13. 3. 2018, vyvěšeno dne 28. 3. 2018

Žadatel požadoval informace, na základě jakého právního předpisu, je nezbytné žádat o odnětí nebo omezení pozemku PUPFL pro úložiště sazenic lesních stromků, resp. v jakém právním předpise je zakázáno využít lesní pozemek např. osázený krytokořennými odrostky dubů a pod nimi ve stínu skladovat sazenice lesních stromků pro výsadbu do okolních lesních pozemků, samozřejmě chráněných proti přemnožené zvěři, viz. text. č.j.: MURAX00OHP2. Žadateli byly informace poskytnuty.


Žádost ze dne 23. 3. 2018, vyvěšeno 5. 4. 2018

Žadatel požadoval zaslání územního rozhodnutí na stavbu "Dálnice D6 Krupá", které bylo dle ŘSD vydáno v 08/2006, informaci zda je územní rozhodnutí stále platné, případně zda bylo změněno či časově prodlužováno a v případě změny zaslat rozhodnutí o změně, resp. časovém prodloužení. Žadateli bylo územní rozhodnutí o umístění stavby ze dne 15. 8. 2016 pod č.j. Výst.2290/2006/Va zasláno a byla podána informace, že je stále platné a nebylo změněno ani časově prodlužováno. 


Žádost ze dne 23. 4. 2018, vyvěšeno 3. 5. 2018

Žadatel požadoval poskytnutí informací z řízení vedeného pod spisovou značkou OD01/54080/2017Gurbo 1176 a to obsah správního spisu, policejní spis, protokol z jednání a to včetně případných výpovědí svědků. Žadateli byly informace poskytnuty.


Žádost ze dne 21. 5. 2018, vyvěšeno dne 28. 5. 2018

Žadatel požadoval informace týkající se informací v souvislosti s nařízením GDPR, především způsob zajištění výkonu osoby pověřené ochranou osobních údajů, náklady na uvedení naší organizace do souladu s GDPR. Žadateli byly informace poskytnuty.


Žádost ze dne 24. 5. 2018, vyvěšeno 8. 6. 2018

Žadatel požadoval sdělení uvažované výše vstupného v připraveném Aquaparku Rakovník pro jednotlivé kategorie osob, uváženého počtu zaměstnanců Aquaparku Rakovník, odhadované výše ročních mzdových nákladů, nákladů na energie a na provoz Aquaparku Rakovník zahrnující drobné opravy a údržbu atrakcí a jiného vybavení. Žadateli byly informace poskytnuty.


Žádost ze dne 24. 5. 2018, vyvěšeno 5. 6. 2018

Žadatel požadoval sdělení za jakou cenu /např. dle vyúčtování za rok 2017) odebíralo město Rakovník od dodavatele elektrické energie 1 kWh elektrické energie, a to jak v nízkém, tak i vysokém tarifu pro budovy města, pro veřejné osvětlení a jiná odběrná místa. Žadateli byly informace poskytnuty.


Žádost ze dne 28. 5. 2018, vyvěšeno 19. 6. 2018

Žadatel požadoval zaslání kompletní kopie spisového materiálu, vedeného správním orgánem pod uvedenou spisovou značkou OD01/12374/2018/Ti.. Žadateli byla kopie poskytnuta.


Žádost ze dne 29. 5. 2018, vyvěšeno 12. 6. 2018

Žadatel požadoval sdělení, zda byla v souvislosti s žadatelovou osobou a jejími vlastnickými právy k pozemkům p.č. 699/5 a 699/7 v k.ú. Lužná u Rakovníka či v souvislosti s rozhodnutím odboru MěÚ Rakovník sp.zn. ODE01/29801/2017/SET ze dne 1. 6. 2017 nebo v souvislosti s trestním spisem sp.zn. KRPS-2379043-14/TČ-2017-011281, podávána na městský úřad jakákoliv stížnost či podnět zejména ze strany J. H., bytem Lužná u Rakovníka za období od 7. 11. 2017 do data poskytnutí této informace. Žadateli byly informace poskytnuty.


Žádost ze dne 4. 6. 2018, vyvěšeno 6. 6. 2018

Žadatel požadoval informace týkající se úředního "Sdělení" ze dne 21. 5. 2018, konkrétně - z jakého podnětu a komu bylo "Sdělení" určeno, všechny doklady, kterými stavebník - Obec Branov prokazovala stavebníhmu úřadu, že dnem 6. 6. 2016 údajně zahájila stavbu. Žadateli byly informace poskytnuty.


Žádost ze dne 6. 6. 2018, vyvěšeno 11. 6. 2018

Žadatel požadoval informaci, zda je na pozemku parcely č. 342 v objektu č.p. 311 v obci Lužná 1, okr. Rakovník zaevidována studna. Pokud ano, žadatel požaduje poskytnutí kopie a dokladů k této studni. Žadateli byly informace poskytnuty.


Žádost ze dne 14. 6. 2018, vyvěšeno dne 25. 6. 2018

Žadatel požadoval o vydání potvrzení o tom, kdo má právo čerpat vodu z vodního zdroje umístěného v obci a katastrálním území Hředle, na pozemcích parcelní číslo 2620/1, 2620/2, 2622/1, 2622/2. Žadateli byla informace poskytnuta.


Žádost ze dne 15. 6. 2018, vyvěšeno dne 2. 7. 2018

Žadatel požadoval o sdělení, jaký zdroj vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou v současnosti používá obec Hředle, okres Rakovník (dále jen "nový zdroj"), sdělení, jakou kapacitu má nový zdroj, kopii povolení nakládání s vodami vydaného pro obec Hředle k novému zdroji, včetně kopií všech případných písemných prodloužení tohoto povolení, kopii protokolu k poslední čerpací zkoušce nového zdroje, kopii protokolu k poslední zkoušce jakosti a nezávadnosti vody z nového zdroje, kopii kolaudačního rozhodnutí nového zdroje, kopii písemného dokladu o tom, kdy obec začala využívat tento nový zdroj, kopii písemného dokladu o tom, kdy obec přestala využívat starý zdroj vody umístěný v obci a katastrálním území Hředle, na pozemcích parcelní číslo 2620/1, 2620/2, 2622/1, 2622/2.

Žádost byla částečně odmítnuta, protože uvedené informace - kopii protokolu k poslední čerpací zkoušce nového zdroje, kopii protokolu k poslední zkoušce jakosti a nezávadnosti vody z nového zdroje, kopii písemného dokladu o tom, kdy obec začala využívat tento nový zdroj a kopii písemného dokladu o tom, kdy obec přestala využívat starý zdroj vody umístěný v obci a katastrálním území Hředle, na pozemcích parcelní číslo 2620/1, 2620/2, 2622/1, 2622/2 - nemůže povinný subjekt žadateli poskytnout. Důvodem neposkytnutí kopií písemných dokladů je skutečnost, že nejsou evidovány ve vodoprávní evidenci a povinný subjekt je nemá k dispozici.


Žádost ze dne 25. 6. 2018, vyvěšeno 5. 7. 2018

Žadatel požadoval informaci v podobě kopie dokumentu odboru životního prostředí ze dne 13. 6. 2018 k dané věci ČOV a kanalizace Branov. Žadateli byla kopie poskytnuta.


Žádost ze dne 20. 7. 2018, vyvěšeno 3. 8. 2018

Žadatel požadoval zaslání kopie kolaudace černé stavby garáže postavené v roce 2008 na p.č. 616/73 a vestavbě do objektu stp. 6053 včetně protokolu s dokladem o vlastnictví stavebníka OV Rakovník kolaudované po roce 2008. Žadateli bylo sděleno, že se ve spisech založených v archivu stavebního úřadu nenachází žádná listina, která by se týkala kolaudace stavby garáže na pozemcích parc. Č. 616/73, stp. Č. 6053 a která by byla vyhotovena po roce 2008 a proto kopii nemůže úřad poskytnout.


Žádost ze dne 30. 7. 2018, vyvěšeno dne 7. 8. 2018

Žadatel požadoval informaci, zda je ukončeno šetření napadení, které bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu k projednání dne 3. dubna 2018 Policií České republiky, obvodním oddělením Jesenice pod Č. j. KRPS-70634-6/PŘ-2018-011212. Žadateli bylo odpovězeno, že řízení přestupku stále probíhá a dosud nebylo pravomocně ukončeno.


Žádost ze dne 7. 8. 2018, vyvěšeno dne 21. 8. 2018

Žadatel požadoval informace o sdělení celkového počtu podaných žádostí v roce 2017 a 2018 o vydání rozhodnutí o umístění novostavby bytového domu či na povolení změn dokončené stavby, kterými došlo i ke změne účelu užívání stávající stavby na bytový dům v k.ú. Rakovník, o sdělení spisových značek zahájených řízení na základě žádostí specifikovaných v předchozím sdělení, o sdělení celkového počtu podaných žádostí v roce 2018 o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků v k.ú. Rakovník a o sdělení počtu podaných žádostí v roce 2018 o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků v k.ú. Rakovník a spisové značky takto zahájených řízení, ve kterých bylo opatřováno či dokladováno závazné stanovisko dle § 96b stavebního zákona. Žadateli byly informace poskytnuty.


Žádost ze dne 7. 8. 2018, vyvěšeno dne 21. 8. 2018

Žadatel požadoval informaci k novému parkovacímu systému v Rakovníku, konkrétně na sdělení výše nákladů spojenými s parkovacím systémem. Žadateli byly informace v pěti bodech ze šesti poskytnuty, informace ke zbývajícímu bodu nemá úřad k dispozici.


Žádost ze dne 9. 8. 2018, vyvěšeno dne 13. 8. 2018

Žadatel požadoval o sdělení, jakým způsobem byla přestupková věc, uvedená pod sp. zn. SO02/72298/2017, vyřízena. Žadateli bylo odpovězeno, že řízení o přestupku pod sp. zn. SO02/72298/2018 stále probíhá a dosud nebylo pravomocně ukončeno. Věc byla dne 26. 6. 2018 předána odvolacímu orgánu.


Žádost ze dne 31. 8. 2018, vyvěšeno dne 17. 9. 2018

Žadatel požadoval o zaslání kopie vydaného územního rozhodnutí a stavebního povolení na výstavbu novostavby polyfunkčního domu "Na Sekyře" umístěného převážně na pozemku parc.č. 3875/2 v katastrálním území Rakovník. Dále o sdělení, jak byl při rozhodování stavebního úřadu o stavebního záměru popsaného v bodě 1 této žádosti splněn a odůvodněn požadavek na umístění odstavných a parkovacích stání v souladu s normovými hodnotami, tj. zejména kolik, kde a jakých bylo umístěno odstavných či parkovacích stání a jak je výpočet takových ploch řešen v projektové dokumentaci ověřené stavebním úřadem. Žadateli byla kopie vydaného územního rozhodnutí a požadované informace poskytnuty.


Žádost ze dne 29. 9. 2018, vyvěšeno dne 15. 10. 2018

Žadatel požadoval veškeré informace ohledně spisu Spis.zn.OZP01/48918/2018/Ho. Žadateli byly poskytnuty anonymizované kopie veškerých dokumentů týkající se tohoto spisu.


Žádost ze dne 2. 10. 2018, vyvěšeno dne 2. 10. 2018

Žadatel podal ústní žádost o poskytnutí informací, týkající se žádostí o uzavření dohod o stanovení podmínek dočasného užívání pozemku z důvodu záboru městských pozemků, za účelem pořádání volební kampaně strany Svobodných. Žadateli byl materiál poskytnut k nahlédnutí.


Žádost ze dne 11. 10. 2018, vyvěšeno dne 23. 10. 2018

Žadatel poždaoval poskytnutí kopie manipulačního řádu rybníku Horní - Boubrlák, pokud je správnímu úřadu k dispozici, a jakékoliv dokumentace ke stavbě na pozemku p.č. 1386 v k.ú. Zdeslav u Rakovníka. Žadateli bylo odpovězeno, že MěÚ Rakovník, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad disponuje ve vodoprávní evidenci manipulačním řádem soustavy rybníku na Javornici z roku 1994, jehož součástí je i výkresová část týkající se malé vodní nádrže rybník Horní Zdeslavský. Manipulační řád je k dispozici k nahlédnutí na MěÚ Rakovník, odboru životního prostředí.


Žádost ze dne 26. 10. 2018, vyvěšeno dne 2. 11. 2018

Žadatel požadoval sdělení, jakou písemností a kdy správní orgán vyrozuměl poškozeného (písemné poučení poškozeného) J. P. o možnosti uplatnit nárok na náhradu škody, která mu byla způsobena spácháním přestupku, který odbor dopravy řešil pod sp. Zn. OD01/32139/2016/HAM. Žadateli bylo sděleno, že poškozený byl dne 15. 6. 2016 vyrozuměn o možnosti uplatnění náhrady škody, způsobené při dopravní nehodě dne 1. 6. 2016, písemností určenou do vlastních rukou. 


Žádost ze dne 1. 11. 2018, vyvěšeno dne 6. 11. 2018

Žadatel požadoval sdělení, jakým způsobem byla vyřízena přestupková věc, uvedená pod sp. zn. SO02/72298/2017, zda již byla pravomocně rozhodnuta a v kladném případě poskytnutí anonymizovaných kopií relevantních rozhodnutí. Žadateli bylo sděleno, že výše uvedené rozhodnutí bylo pravomocně ukončeno, kdy nadřízený orgán řízení zastavil dle § 86 odst. 1 písm. a) zák. č. 250/2016 Sb. Kopie rozhodnutí nadřízeného orgánu bylo taktéž zasláno. 


Žádost ze dne 2. 11. 2018, vyvěšeno dne 12. 11. 2018

Žadatel požadoval poskytnutí potvrzení o tom, jaká komunikace je umístěna na níže uvedených pozemcích v k.ú. Rynholec, resp. Lány a potvrzení o tom, že její veřejná uživatelnost není omezena; rovněž žádost o poskytnutí kopie kolaudačního rozhodnutí/souhlasu k užívání komunikací parc. č. 902, kat. území Lány a parc. č. 772/1, kat. území Rynholec.Žadateli bylo sděleno, že pro pozemek p.č. 902 k.ú. Lány je příslušný silniční správní úřad Městský úřad Kladno, odbor dopravy, v archivu odboru dopravy MěÚ Rakovník se žádné kolaudační rozhodnutí/souhlas na stavbu silnice na pozemku p.č. 772/1 k.ú. Rynholec a p.č. 902 k.ú. Lány nenachází a kopii tedy nelze poskytnout. Ve výše uvedené věci provedl odbor dopravy dne 8. 11. 2018 místní šetření a žadateli bylo sděleno, že na pozemku p.č. 772/1 k.ú. Rynholec se nachází účelová komunikace, která je veřejnosti přístupná.


Žádost ze dne 2. 11. 2018, vyvěšeno dne 8. 11. 2018

Žadatel požadoval sdělení čísla jednacího, pod kterým bylo sdělení o vyrozumění J. P. o možnosti uplatnění náhrady škody, způsobené při dopravní nehodě dne 1. 6. 2016 vypraveno a zároveň zaslání kopie uvedeného dokumentu včetně doručenky. Žadateli byla kopie zaslána.


Žádost ze dne 30. 11. 2018, vyvěšeno dne 13. 12. 2018

Žadatel požadoval sdělení informace, zda byl na MěÚ Rakovník vydán rodný list novorozenému dítěti u konrétních rodičů. Žadateli bylo odpovězeno, že požadovaný rodný list nebyl matričním úřadem MěÚ Rakovník vydán. 


Žádost ze dne 30. 11. 2018, vyvěšeno dne 5. 12. 2018

Žadatel požadoval vyplnění dotazníku na téma kastrační program. Žadateli bylo odpovězeno na otázky, ke kterým měl MěÚ Rakovník k dispozici podklady.


Žádost ze dne 21. 12. 2018, vyvěšeno dne 4. 1. 2019

Žadatel požadoval sdělení informace, zda je ukončeno šetření napadaní syna žadatele ze dne 2. 3. 2018 na autobusové zastávce v obci Šanov. Žadateli bylo odpovězeno, že řízení tohoto přestupku nebylo dosud pravomocně ukončeno.

 

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení