Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní projednávali ...

Radní projednávali ... 1

Vybrané zprávy z 9. schůze rady města.

Autobusová zastávka v ulici Dukelských hrdinů

V loňském roce byla stavba nové autobusové zastávky přihlášena do Participativního rozpočtu města. Jako jediný projekt neměla při veřejném hlasování dostatečnou podporu. Původně se totiž počítalo s variantou, která zahrnovala klasický záliv pro autobusy, a s tím spojené kácení minimálně třech stromů, které lemují silnici č. II/227. Proto se tehdy u občanů v této lokalitě zvedla velká vlna nevole, která přebila nezbytnost zastávky. Nově zpracovaný projekt již s kácením stromů nepočítá, jelikož došlo k dohodě s Policií ČR, která povolila umístit zastávku na vozovku. Takové zastávky již ve městě máme, např. v ul. Vladislavova.

Celá stavba nové zastávky spočívá ve vyznačení vodorovného dopravního značení na silnici č. II/227, mezi stromy je navržena pokládka části zámkové dlažby. Při pokládce dojde k navýšení terénu, a tudíž se stavba nedotkne ani kořenového systému stávajících stromů. Prostor mezi chodníky, které vedou k nástupišti, bude ponechán zelený. Stavba proběhne samozřejmě s velkou opatrností ke stávajícím stromům a zeleni.

Zastávka by měla sloužit pro obyvatele přilehlé lokality, kde vznikla i nová výstavba bytových domů, pro děti, které jezdí ze školy a nejbližší zastávku mají u nemocnice s tím, že potom musí jít podél nejfrekventovanější silnice v Rakovníku a v neposlední řadě i pro občany, kteří si chtějí nakoupit v blízkém marketu. Celá stavba byla konzultována i s dopravcem Transdev, který provozuje městské i mimoměstské autobusové linky. Autobusovou zastávku bude realizovat Údržba městských komunikací Rakovník, spol. s r. o. za celkovou cenu 168 571,08 Kč vč. DPH.                                                        

 

Kvalita pitné vody v Rakovníku

Radě města byly předloženy pro informaci kontrolní rozbory pitné vody vodovodu Rakovník provedené za III. a IV. čtvrtletí roku 2022. Kvalita dodávané pitné vody je kontrolována v souladu s platnou legislativou od vlastního zdroje (vrtu, studny) až ke kohoutku zákazníka. Sledování kvality vody zahrnuje rozbory surové vody, vody v procesu úpravy a v neposlední řadě rozbory pitné vody v distribuční síti. Dohled nad kvalitou dodávané pitné vody provádí v průběhu celého roku místně příslušná stanice krajské hygienické služby.

Pitná voda dodávaná RAVOS, s.r.o. je z 99,5% voda podzemní. Největším a zásadním zdrojem s vysokou kvalitou podzemních vod je soustava vrtů v jímacím území Rakovnického potoka. Rozbory vyhověly hygienickým limitů u jednotlivých ukazatelů pitné vody dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanovují hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Vyhláška stanovuje jednak doporučené hodnoty a jednak nejvyšší mezní hodnoty, které nesmí být překročeny. Voda, která je dodávána do domácností, podstupuje řadu kontrol a musí odpovídat přísným požadavkům norem. Plán sledování kvality vody, jak pro úpravny vody, tak i pro distribuční síť, je vypracován provozovatelem v souladu s platnou legislativou.

 

Šatny na 2. ZŠ Rakovník

Na základě vypsaného zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého „Stavební úpravy šaten 2. ZŠ Rakovník – projektová dokumentace – opakované zadání“ byl vybrán ze 4 doručených nabídek Petr Mareček, který projektovou dokumentaci vypracuje za cenu 696 000 Kč. Doba na zpracování projektových prací je 24 týdnů od podpisu smlouvy.

Pro připomenutí:

V roce 2018 byla dokončena studie na tento projekt. Cílem projektu je rozšíření počtu šatnových kojí ve stávajících nevyhovujících šatnách základní školy a vybudování prostoru pro pobyt žáků ve volných hodinách – školní klub. Školní šatny již nevyhovují požadavkům současného provozu školy a školní klub by měl umožnit soustředění dětí po dobu poledních přestávek a volného času mezi vyučovacími hodinami. Práce zároveň zahrnují i uvolnění části prostoru dvora a bourání částí stávajících objektů. Vzhledem k omezeným podmínkám, kdy není možné prostor dvora zcela zastavět, vedly důvody k řešení umístit školní klub do patra nad část nově budovaných šaten. Předpokládané realizační náklady stavby dle projektanta z roku 2018 jsou cca 15 mil. Kč bez DPH, přesná výše bude známa po odevzdání položkového rozpočtu.

 

Revitalizace Husova náměstí

Rada města v prosinci zahájila zadávací řízení v režimu zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace Husova náměstí, Rakovník – projektová dokumentace“.

S ohledem na skutečnost, že jsme ve lhůtě pro podání nabídek obdrželi pouze jednu nabídku, bylo rozhodnuto zadávací řízení zrušit a ihned opětovně zahájit.

Pro připomenutí:

Územní studii na revitalizaci Husova náměstí, Rakovník zpracoval v červnu 2022 Architektonický ateliér ARKÁDA, spol. s r.o. a je podkladem pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. Podrobnosti ke studii a průběhu jejího vzniku jsou k dispozici na mesto-1/rozvoj-mesta/pripravovane-projekty/revitalizace-husova-namesti/.

Projekt bude mj. řešit vodní prvek ve středu náměstí. Jeho podobu ponecháváme nyní zcela na dodavateli projektové dokumentace. Dále je předmětem projektu rekonstrukce inženýrských sítí, zejména kanalizace, VO, smart prvky, mobiliář, elektromobilitu, rekonstrukci povrchů, obnovu zeleně apod. Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace, jejíž součástí bude projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, dokumentace pro provádění stavby, výkaz výměr, položkový rozpočet, včetně komplexního zajištění inženýrské činnosti.

Zahájení projektových prací předpokládáme v první polovině roku 2023, dokončení do 2 měsíců od vydání pravomocného společného povolení (předpoklad do 6/2024). Předpokládáme, že by se nabídky na vypracování projektové dokumentace mohly pohybovat v rozmezí do 3,5 mil. Kč. Část nákladů na revitalizaci náměstí by mohla pokrýt dotace z Integrovaného operačního programu (IROP) v rámci specifického cíle 2.2 Zelená infrastruktura.

 

Energetická koncepce města

Ministerstvo průmyslu a obchodu v prosinci 2022 vyhlásilo v rámci Programu EFEKT III, oblasti Energetický management a koncepce, výzvu pro podávání žádosti o dotaci na zpracování místní energetické koncepce. Vzhledem k situaci na trhu s energiemi je potřeba tuto problematiku řešit komplexně a plošně. Dotace je určena na zpracování místní energetické koncepce, která bude nástrojem a návodem, jak optimalizovat dodávku energie vůči spotřebovávané energii v lokalitě konkrétní obce. Tento dokument by měl sloužit místní samosprávě jako návod pro komplexní řešení zajištění dodávky a spotřeby energie. Základem místní energetické koncepce je analýza současného stavu energetické situace, přehledu všech lokálních zdrojů energie, detailní zmapování spotřeby energie na daném území ve veřejném i soukromém sektoru a sestavení energetické bilance na daném území. Podrobněji by se měla potom zabývat energetickou koncepcí obecního majetku. Návrhem optimálního řešení by potom byl Energetický akční plán.

V rámci Programu by město mohlo na vypracování strategického dokumentu energetické koncepce získat dotaci až 500 tis. Kč, maximálně však do výše 70 % způsobilých výdajů. Náklady na vypracování

dokumentu pro město velikosti Rakovníka se pohybují okolo 500 tis. Kč. Z poskytnuté dotace lze hradit výdaje na zpracování koncepce včetně tisku a grafických úprav. Podmínkou je vypracování koncepce ještě v roce 2023. Na základě těchto skutečností bylo uloženo příslušnému odboru připravit žádost o poskytnutí dotace.

 

Veřejné představení – obchvat města – trasa B3

Pro stavbu „II/229 Rakovník, připojení na II/237 (obchvat města, trasa B3)“ nabylo první moci hlavní stavební povolení 9. 1. 2023. Další potřebné stavební povolení pro vodní díla nabylo právní moci již v březnu 2020, a jeho platnost byla v roce 2022 prodloužena.

V současné době se zpracovává projektová dokumentace provádění stavby/pro výběr zhotovitele. A v současné době se dokončuje majetkoprávní vypořádání.

Předmětem projektu je návrh části obchvatu Rakovníka o délce 1,85 km, který se nachází severně od města, mimo zastavěné území. Stavba obchvatu bude sloužit především k převedení tranzitní dopravy ze silnic II/229 (ul. Lišanská) a II/237 (ul. Luženská) směřujících do centra města Rakovníka na nově navrhovanou komunikaci obchvatu. Stavba bude mít svým charakterem pozitivní vliv na snížení intenzit tranzitní dopravy v centru města, což bude mít za následek zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy ve městě i jeho okolí, ale také příznivější podmínky pro chodce a obecné zvýšení kvality života snížením emisí z tranzitní dopravy.

Předmětem úprav je také zřízení sjezdů pro dopravní připojení stávajících nemovitostí a objektů, ale také plánovaných budoucích záměrů. V neposlední řadě dojde také k úpravě chodníků a ploch pro pěší pro zajištění pěších vazeb v dotčeném území. Součástí stavby jsou také přeložky inženýrských sítí, odvodnění, zabezpečovací a ochranná opatření a vegetační úpravy.

Veřejné představení projektu trasy B3 proběhne ve čtvrtek 23. 2. 2023 od 17:00 hod. v Kulturním centru v Rakovníku. Zúčastní se projektanti z Metroprojektu a zástupce investora (KSÚS).

Datum vložení: 13. 2. 2023 8:34
Datum poslední aktualizace: 17. 3. 2023 8:42
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení