Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní projednávali ...

Radní projednávali ... 1

Vybrané zprávy z 55. schůze rady města, která se konala 4. 11. 2020.

Respitní pobyty

Město zajišťuje respitní pobyty pro děti v pěstounské péči na základě dohod uzavřených mezi pěstouny a úřadem. Pobyty jsou hrazeny z příslušné státní dotace. Rada města tedy projednala možné termíny na rok 2021 k respitním pobytům dětí v pěstounské péči a ze sociálně – znevýhodněného prostředí. Děti mají během příštího roku možnost jet třikrát do Skryj, během velikonočních prázdnin do Bohutína v Brdech a v srpnu do Bavorova na Prachaticku.

 

Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2021

Níže uvedené památkově chráněné objekty byly zařazeny do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR na rok 2021:

  • Muzeum č. p. 1 (žadatel – Muzeum T. G. M. Rakovník, vlastník - Středočeský kraj),
  • areál domu č. p. 133 Česká chalupa (majitelé, Rakovník),
  • kostel sv. Bartoloměje v Rakovníku (vlastník Římskokatolická farnost Rakovník),
  • dům č. p. 223 (vlastník Město Rakovník).

 

Podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova místních komunikací ulic Bratří Burianů, Hlavačovská a Koubkova“ z programu MMR ČR

Rada města schválila podání žádosti na projekt „Obnova místních komunikací ulic Bratří Burianů, Hlavačovská a Koubkova“. Na základě Výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2021 lze od Ministerstva pro místní rozvoj ČR získat příspěvek na obnovu stávajících místních komunikací od 2 mil. Kč do max. 10 mil. Kč. Dotace je poskytována až do výše 60 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Budou podporovány akce zaměřené na obnovu místních komunikací.

 

Snížení ceny projektu „Odstranění lávky č. 14, mostu č. 15 a novostavba mostu č. 15 v k. ú. Rakovník“

Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci projektu „Odstranění lávky č. 14, mostu č. 15 a novostavba mostu č. 15 v k. ú. Rakovník“ Předmětný dodatek se týká zejména odpočtu přeložky vedení CETIN, kterou jsme nakonec realizovali za podstatně výhodnějších podmínek přímo s CETIN. Dále je několik položek výměrově zpřesněno odpočty i přípočty dle skutečnosti.

Cena díla se tímto opatřením sníží z původních 12 339 952, 68 Kč vč. DPH na 11 822 874,69 Kč vč. DPH. Úspora nákladů tedy dosáhne částky 517 077,99 Kč vč. DPH.

 

Víceúčelové studijní a společenské centrum Rakovník

Pro plánovanou výstavbu víceúčelového studijního a společenského centra Rakovník byla vybrána společnost POHL cz, a.s. Nabídková cena společnosti činí 88.578.936,- Kč bez DPH. Předpokládaná doba zahájení stavebních prací je leden 2021, dokončení dle smlouvy o dílo nejpozději do 21 měsíců od předání staveniště. Nabídková cena zohledňuje všechny zadavatelem stanovené požadavky vyplývající ze zadávací dokumentace a vlastní projektové dokumentace stavby. Na výstavbu VSSC bude město Rakovník čerpat dlouhodobý úvěr.

 

Pro připomenutí:

Omezení úředních hodin

Omezení úředních hodin MěÚ Rakovník se prodlužuje dle usnesení vlády až do pátku 20. 11. 2020. Nadále tedy platí:

          Pondělí           8:00 - 13:00 hod

          Středa           12:00 - 17:00 hod

Stejné omezení platí i pro centrální pokladnu MěÚ. Poplatky je možné uhradit převodem na účet MěÚ Rakovník. Tel. kontakty: poplatky za komunální odpad (313 259 104), ostatní místní poplatky (313 259 133).

Omezení se vztahuje také na podatelnu.  U zadního vchodu do budovy radnice byla umístěna schránka, do které lze vkládat podání, na která nepotřebujete potvrzení z podatelny. MěÚ Rakovník preferuje podání prostřednictvím České pošty nebo elektronicky (email: posta@murako.cz, datová schránka: qb9bqrd).

V rámci obecního živnostenského úřadu apelujeme o preferování telefonických dotazů.

Na odboru dopravy máme aktuálně omezení personálního charakteru z důvodu čerpání OČR kvůli uzavření škol a některých MŠ, ale ani to neohrožuje činnost orgánu ani nepřiměřeně neomezuje práva klientů.

Vzhledem k mimořádným opatřením žádáme občany, aby omezili osobní návštěvu budov a kanceláří Městského úřadu Rakovník ve věci vyřizování záležitostí pouze na nezbytně nutné případy. 

 

17. listopad – Svíčky pro demokracii, klíče pro radost

Ať žádný klíč není zbytečný, ani ten, ke kterému už není zámek. Každý máme doma nějaké osiřelé klíče, které nikam nepatří. Zavěste je jako připomínku klíčového okamžiku naší historie, 31. výročí sametové revoluce, na náš kruh u sochy Sisyfa dne 17. listopadu 2020.

Kruh ať je symbolem propojení jednotlivých dílků společnosti – nás občanů. Svíčky ať hoří jako památka na momenty, kdy jsme začali o své budoucnosti rozhodovat sami.

Starosta města Rakovníka Luděk Štíbr a místostarosta Honza Švácha se rozhodli, že za každý zavěšený klíč věnují 1,- Kč Pečovatelské službě Rakovník. Získané prostředky budou použity k zajištění dárkových balíčků pro psychickou pohodu, v současné době velmi osamělých, nájemníků domů s pečovatelskou službou v Rakovníku. K jejich předání dojde v adventním čase s viditelným označením všech dárců, kteří je finančně podpořili.

Kdyby se chtěl kdokoliv připojit s korunou za každý klíč, bude v kolektivu Klíčníků radostně přijat. Potenciální dárci budou po 17. listopadu zveřejněni také na profilech sociálních sítí a stránkách města.

Nejde o nabádání ke shromažďování lidí, jde jen o to, aby se lidé na chvíli zastavili a přemýšleli, jaký význam vlastně 17. listopad má a případně, aby pomohli těm, kteří to teď potřebují. Zastavit se, zapálit svíčku a pověsit klíč …

Datum vložení: 11. 11. 2020 8:55
Datum poslední aktualizace: 11. 11. 2020 8:57
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení