Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní projednávali..

47RM

Vybrané zprávy ze 47. schůze rady města, která se konala 8. 7. 2020.

Zahájení veřejné zakázky „Rozšíření Městského kamerového dohledového systému Rakovník“

Na konci května jsme informovali o získání dotace na nové kamerové body na Sokolovně v Rakovníku, Tyršova 733. Rada města nyní rozhodla zahájit dílčí veřejnou zakázku „Rozšíření Městského kamerového dohledového systému Rakovník“ v dynamickém nákupním systému.

Předpokládaná doba dodání kamer je srpen – říjen 2020.

V rámci Programu prevence kriminality 2020 Ministerstva vnitra ČR bylo městu na vybudování nových kamerových bodů v této lokalitě schváleno poskytnutí dotace ve výši 350 000,- Kč. Celkové náklady projektu jsou odhadovány na částku 458 590,- Kč vč. DPH. Město dofinancuje částku ve výši zhruba 24 % z celkových nákladů.

Výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Výměna oken Sokolovny Rakovník – závěrečná etapa“

Rada města Rakovník rozhodla dne 3. 6. 2020 na své 45. schůzi zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna oken Sokolovny Rakovník – závěrečná etapa“. Městu byla v tomto termínu doručena 1 nabídka. Protože nabídka obsahovala velký rozsah chyb (neobsahovala oceněný výkaz výměr, obsahovala chybný výpočet DPH. Místo 21% DPH byla uvedena částka ve výši 15% DPH), doporučila komise tuto nabídku neakceptovat. Rada města na základě výše uvedených informací tuto veřejnou zakázku zrušila a opětovně zahájila.

Poskytnutí finančních prostředků formou dotace v rámci Programu regenerace veřejných prostranství na sídlištích v roce 2019 

Dne 26. 6. 2020 obdrželo Město Rakovník oznámení o poskytnutí finančních prostředků formou dotace v rámci Programu regenerace veřejných prostranství na sídlištích v roce 2019 na území České republiky ve výši 6 mil. Kč. Poskytovatel dotace Státní fond podpory investic požaduje před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace doložit mimo jiné smlouvu o dílo se zhotovitelem stavby. Z tohoto důvodu musíme zahájit v co nejbližším termínu zadávací řízení.

Pro urychlení výběru administrátora zakázky byl napřímo osloven Mgr. Ing. Hebký, advokátní kancelář, který pro město již zajistil mnoho zadávacích řízení, nyní s ním rada města uzavřela smlouvu na zajištění přípravy a průběhu zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby „Regenerace sídliště Zátiší v Rakovníku – I. etapa“ za cenu 23 000,00 Kč bez DPH.

mesto-1/rozvoj-mesta/pripravovane-projekty/revitalizace-sidliste-zatisi/

Příslib finančních prostředků formou dotace v rámci programu Podpory obcí nad 10 000 obyvatel

Město Rakovník získalo příslib dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, v rámci programu Podpory obcí nad 10 000 obyvatel, dotační titul Podpora obnovy místních komunikací ve výši 6 922 975,- Kč. Podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace budou požadovány k doručení do 3 měsíců od vydání Registrace akce, tj. do 30. září 2020. Nejzazší termín ukončení realizace akce je do 31. října 2021. Z tohoto důvodu musíme zahájit v co nejbližším termínu zadávací řízení.

Pro urychlení výběru administrátora zakázky byl napřímo osloven Mgr. Ing. Hebký, advokátní kancelář, který pro město již zajistil mnoho zadávacích řízení, nyní s ním rada města uzavřela smlouvu na zajištění přípravy a průběhu zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby „Obnova místních komunikací ul. Malinovského, Rubínova, Rejčkova a Burianova“, za cenu 23 000,00 Kč bez DPH

Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu „Kolna a skleník na pozemku s Pečovatelskou službou“

Rada města uzavřela smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Kolna a skleník na pozemku s pečovatelskou službou“ se společností B + P Hájek stavba s.r.o., Rakovník, za cenu 942 048,02 Kč včetně DPH. Předpokládaná doba zahájení stavebních prací je od 1. 8. 2020, dokončení dle smlouvy o dílo nejpozději do 15. 12. 2020.

Výsledek zadávacího řízení na opravu zárubní zdi u kostela sv. Bartoloměje v Rakovníku

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s Ladislavem Humpálem, Rakovník, který opravu zárubní zdi u kostela sv. Bartoloměje v Rakovníku provede za cenu 2 265 145,68 Kč vč. DPH. Vzhledem ke složitosti stavebních prací byl u Ing. Otakara Hrdličky, Kladno, objednán autorský dozor na tuto opravu za cenu 25 000,- Kč (není plátce DPH). Zahájení prací je dle smlouvy od 1. 8. 2020 a dokončení do 14. 12. 2020.

Zahájení zadávacího řízení na rekonstrukci chodníků a vozovky v ulici Hwiezdoslavova

V ulici Hwiezdoslavova probíhá v letošním roce rekonstrukce inženýrských sítí. Jedná se o rekonstrukci plynovodu a přípojek, veřejného osvětlení, vodovodu a přípojek a kanalizace. Poté přistoupí Město Rakovník, za finanční spoluúčasti Innogy, k rekonstrukci povrchů. V tuto chvíli je třeba vypsat a vyvěsit zadávací řízení.

Rada města tedy rozhodla vypsat zadávací řízení k podání nabídek na rekonstrukci chodníků a vozovky v ulici Hwiezdoslavova v rozsahu dle projektové dokumentace Ateliéru Kprojekt s. r. o., č. A20/30.

Část ulice Hwiezdoslavova je již zrekonstruována a nyní se bude pokračovat s druhou částí od ul. Václavské směrem k ul. Kotkova. Projekční cena byla spočítána na 5,4 mil.

Celková délka ulice, která bude rekonstruována je 336 bm. V části od ulice Václavské po křižovatku s ulicí Křikavova, bude chodník vybudován pouze po jedné straně a na straně druhé bude zachován pás zeleně. V druhé části od křižovatky s ulicí Křikavova po ulici Kotkova bude po jedné straně chodník a na straně druhé bude vybudován parkovací pás. Zelený ostrůvek na křižovatce s ulicí Křikavova bude zachován. Chodníky jsou samozřejmě navrženy s bezbariérovým přístupem. Zahájení stavby je naplánováno na 15. 8. 2020 a ukončení do 30. 11. 2020.

Výsledek záměru prodeje pozemků a budovy „okálu u Bartoňského rybníka“

Záměr prodeje „okálu u Bartoňského rybníka“ byl zveřejňován opakovaně a naposledy od 21. 5. 2020 s tím, že zájemci mohli podávat nabídky do 30. 6. 2020. V daném termínu byla doručena jedna nabídka, která splnila podmínky záměru. Se zájemcem jednal odbor správy majetku přes dva měsíce a zjišťovali se možnosti budoucího využití. Zájemce byl tedy informován jak o stavu objektu, tak o možnostech využití. Vzhledem k tomu, že pro areál nemáme žádný investiční záměr a budova stále více chátrá, doporučuje rada města zastupitelstvu města prodat dotčené nemovité věci za kupní cenu 2 405 000,- Kč.

Darovací smlouvy na keramické obkladové materiály

Rada města rozhodla uzavřít darovací smlouvu s LASSELSBERGER, s.r.o., Plzeň, jejímž předmětem je věcný dar – poskytnutí keramických obkladových materiálů v celkové hodnotě 30 996,33 Kč vč. DPH. Materiál bude použit na již schválené rekonstrukce, konkrétně chodby v MŠ Šamotka, dětské šatny a kuchyňky v MŠ V Lukách a dvou kuchyněk v MŠ Průběžná. Spolupráce se společností LASSELSBERGER je pro město velmi přínosná, v letech 2016-2019, dosahuje částka na darovaný materiál 564 000,- Kč. 

Datum vložení: 17. 7. 2020 12:15
Datum poslední aktualizace: 17. 7. 2020 12:17
Autor: Jiří Cafourek

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení