Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní projednávali..

Radni

Vybrané zprávy z 36. schůze rady města, která se konala 26. 2. 2020.

Rekonstrukce kuchyňky v MŠ V Lukách v Rakovníku

Tato rekonstrukce navazuje na rekonstrukce 2 kuchyněk, které byly provedeny v roce 2019. Rekonstrukce spočívá v novém položení dlažby, obložení stěn, rekonstrukci odpadů a elektriky. Součástí oprav je i přilehlé chodbička s nákladním výtahem. V případě realizace tohoto díla je přislíben věcný dar od firmy Lasselsberger. Rekonstrukci provede Josef Drábek, Rakovník, za celkovou cenu 162 342,- Kč vč. DPH.

Rekonstrukce chodeb a sociálního zařízení v MŠ Šamotka v Rakovníku

Stávající dlažba v MŠ Šamotka V Rakovníku je již v nevyhovujícím stavu, drolí se a hrozí nebezpečí úrazu, omítky jsou již opravovány a místy odpadávají. Rekonstrukce zahrnuje oškrabání malby včetně linkrustace (povrchová úprava plochy linkrustou), položení nové dlažby a obkladů v chodbách přízemí budovy, výměny 14 ks dveří včetně obložek, nové sociální zázemí pro zaměstnance, výmalbu. Rada města uzavřela smlouvu s Ladislavem Körnerem, Kněževes, který rekonstrukci provede za cenu 335 525, 36 Kč. Realizace proběhne během letních prázdnin.

Oprava jeviště Letního kina v Rakovníku

Avizovanou opravu jeviště Letního kina v Rakovníku provede Údržba městských komunikací Rakovník za cenu 809 433,30 Kč vč. DPH.

Oprava jeviště bude spočívat v odstranění kamenné obezdívky jeviště včetně základového pásu a odstranění stávajících betonových dlaždic. Následně bude proveden nový základový pás, obezdívka z žulových obrubníků (vlastní materiál města Rakovníka), nová betonová dlažba a celá plocha jeviště bude odvodněna za pomoci drenážních trubek svedených do stávající dešťové kanalizace.

Opravu fasády radnice Husovo nám. č. p. 29 a č. p. 30 v Rakovníku

Avizovanou opravu fasády radnice Husovo nám. č. p. 29 a č. p. 30 v Rakovníku provede Zdeněk Roudenský, Jesenice u Rakovníka, který opravu provede za cenu 187 976,53 Kč vč. DPH u budovy č. p. 29 a za cenu 265 363,89 Kč vč. DPH u budovy č. p. 30.

Bezplatná výpůjčka předzahrádek

Rada města, z důvodu rozvoje a podpory podnikatelské činnosti v historickém centru města, rozhodla stejně jako v roce 2019 zveřejnit záměr týkající se umístění předzahrádek pro restaurace formou bezplatné výpůjčky. Konkrétně se jedná o části p. p. č. 3627/9 (190 m2), 3629 (15 m2) a 3629 (48 m2) v k. ú. Rakovník (LV 10001). Upozorňujeme, že výpůjčka bude moct být uzavřena až po udělení povolení zvláštního užívání komunikace, o které si musí každý provozovatel požádat odbor dopravy.

Peněžitý dar od Kaufland Česká republika v. o. s.

Společnost Kaufland ČR se v návaznosti na výstavbu obchodního centra v Rakovníku obrátila na vedení města s nabídkou darování finančních prostředků. Rada města uzavřela se spol. Kaufland ČR darovací smlouvu na částku 200 000,- Kč, která bude využita na rozšíření a modernizaci workoutového hřiště. Dalším darem je jednorázový finanční dar 43 561,- Kč, který bude poskytnut na rozvoj městské zeleně.

Ošetření další části památné aleje

Rada města uzavřela smlouvu s Adamem Karhánkem, Rakovník, který provede avizované ošetření další části památné aleje kolem Rakovnického potoka za cenu 459 767,- Kč vč. DPH. Jedná se o část od MŠ Klicperova k mostu v Nádražní ulici.

V roce 2018 se provádělo ošetření aleje od lávky u botanické zahrady po proudu potoka až k lávce u ČOV obě strany – Rakovnického potoka. V roce 2019 se ošetření provádělo od mostu v Nádražní ulici po most u Botanické zahrady.

Zadávací řízení na dodání a instalaci sportovního plastového povrchu pro Hokejbalový stadion v Rakovníku

V areálu Hokejbalového hřiště je v současné době povrch asfaltový, tento povrch je žádoucí nahradit za povrch plastový, který je bezpečnější. Jedná se o povrch, který má maximální možný součinitel smykového tření za mokra, dále je zde zajištěna lepší ochrana pohybového aparátu uživatelů. Umělý povrch je odolný povětrnostním vlivům, je zaručen stálý odvod vody ze svého povrchu a rychleji vysychá. Plastový povrch se pokládá na zpevněnou plochu, kdy tuto podmínku plně zajistí stávající asfaltový povrch.  Odhadnutá cena za instalaci nového plastového povrchu včetně úprav mantinelů (přizvednutí) je cca 600 000,- Kč bez DPH. Rada města vypsala zadávací řízení na dodávku a instalaci tohoto typu povrchu.

Výměna podlahových krytin

Společnost Altryss s.r.o., Most, provede výměnu podlahových krytin v následujících školách:

  1. ZUŠ Rakovník

v koncertním sále a v jedné třídě za celkovou cenu 204 672,20 Kč vč. DPH.

  1. 2. ZŠ Rakovník – Stará Pošta

ve dvou třídách za celkovou cenu 148 532,70 Kč vč. DPH.

  1. 1. ZŠ Rakovník

ve třech třídách za celkovou cenu 230 512,40 Kč vč. DPH.

Oprava chodníku v ulici Kollárova

Rada města na základě žádosti Společenství vlastníků jednotek Kollárova 1888 – 1890, Rakovník, souhlasí s opravou přístupového chodníku v ulici Kollárova podél čp. 1888 - 1890 za celkovou cenu 208 906,50 Kč vč. DPH s tím, že bude poskytnuta spoluúčast žadatele ve výši 50 % celkových nákladů, město tedy na opravu poskytne částku ve výši 104 453,25 Kč.           

Přihlášené projekty do PaR 2020

Blíží se hlasování o projektech v rámci Participativního rozpočtu 2020. V termínu do 31. 12. 2019 byly doručeny 4 projekty:

  • Revitalizace dětského hřiště Hájek
  • Pořízení florbalových mantinelů
  • Měření ryhclosti v ulici Fr. Diepolta
  • Pořízení lezecké stěny

Popis projektů najdete na webových stránkách města.

urad/participativni-rozpocet/prihlasene-projekty-2020/

Dalším krokem mělo být veřejné projednání, na kterém by předkladatelé veřejně představili projekty a zodpověděli případné dotazy veřejnosti. Z důvodu vyhlášení nouzového stavu a omezení shromažďování většího počtu osob se veřejné projednání neuskutečnilo. Bude tedy zahájeno veřejné hlasování o představených projektech, o jeho spuštění budeme včas informovat.

Ceny města Rakovníka

Zastupitelstvo města projednalo návrh kulturní komise na ocenění osobností kulturního a společenského života a rozhodlo udělit Cenu města Rakovníka s finanční odměnou ve výši 10 000,‑ Kč Romanu Hartlovi, Radku Holopírkovi a „in memoriam“ udělit ocenění Pavlu Kouteckému.

Datum vložení: 23. 3. 2020 14:33
Datum poslední aktualizace: 23. 3. 2020 14:42
Autor: Jiří Cafourek

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení