Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní projednávali..

RM

Vybrané zprávy z 34. schůze rady města, která se konala 4. 2. 2020.

Zadávací řízení na garáž v areálu SK Rakovník

Výstavba garáží v areálu SK je součástí velkého projektu revitalizace stadionu SK Rakovník. Jedná se o náhradu stávajících dřevěných garáží, které jsou již za hranou svojí životnosti. V rozpočtu města pro rok 2020 je na tuto akci alokováno 1,7 mil. Kč, prozatím je předpoklad, že tato částka bude dostačující.

Z důvodu priorit a urychlení řešení jednoho z nejpalčivějších problémů areálu bylo rozhodnuto o realizaci výstavby garáží v předstihu před připravovanou rekonstrukcí tribuny.

Rada města proto zahájila zadávací řízení na zakázku malého rozsahu „Garáž v areálu SK Rakovník“. Termín provádění prací je stanoven od 1. 4. do 30. 9. 2020 s tím, že délka výstavby nepřekročí 120 kalendářních dnů.

 

Zadávací řízení na projekt „Kolna a skleník na pozemku s pečovatelskou službou“

Rada města zahájila zadávací řízení na zakázku malého rozsahu „Kolna a skleník na pozemku s pečovatelskou službou“. V zahradě Domova s pečovatelskou službou vznikne kolna, malý skleník a zvýšený záhon. Prostory zahrady budou osvětleny. Terénní úpravy zahrnují snížení terénu od nároží budovy tak, aby byl přístup do zahrady vlídný i pro obyvatele se sníženou schopností pohybu. Předpokládaná cena této zakázky je stanovena na částku 780 000,- Kč vč. DPH. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je nejdříve 1. 3. 2020 a předpokládaná doba výstavby je 90 dní.

 

Stanovení výše nájmu za hrobová místa a ceny služeb spojených s hrobovým místem pro rok 2020

Radě města byl předložen seznam nákladů na služby spojené s hrobovými místy na městských pohřebištích za rok 2019. V loňském roce byla z rozpočtu města na městská pohřebiště investována částka 1 626 124,73 Kč.

Rada dále projednávala stanovení ceníku za služby spojené s hrobovým místem a rozhoduje s účinností od 1. 3. 2020 ponechat ceny ve stejné výši jako v roce 2019, tedy cenu za služby spojené s nájmem hrobového místa (120 Kč/m2) a cenu nájemného za hrobové místo (30 Kč/ m2), z důvodu dosavadní péče uživatelů o majetek města a snižování nákladů města v oblasti péče o případně opuštěná hrobová místa a zařízení.

 

Rekonstrukce bytu č. 5 v S. K. Neumanna 1508 v Rakovníku

Rada města objednala u Údržby městských komunikací Rakovník rekonstrukci bytu č. 5 v S. K. Neumanna, čp. 1508 v Rakovníku, za celkovou cenu 346 349,- Kč bez DPH.

Tento byt byl vybrán, jelikož byl několikrát vytopen z hořejšího bytu z důvodu závady na vodovodním potrubí.

Rekonstrukce bytu zahrnuje bourací a zednické práce, výrobu nové kuchyňské linky včetně dodání nového elektrického sporáku, obkladačské práce, podlahářské práce, nový rozvod elektřiny, instalatérské práce včetně nového zařízení koupelny a nahrazení karmy elektrickým ohřívačem vody.

 

Rekonstrukce dvou kuchyněk v MŠ Vinohrady v Rakovníku

V loňském roce byly v MŠ Vinohrady v Rakovníku zrekonstruovány dvě kuchyňky, nyní se jedná o dvě zbývající. Tato rekonstrukce navazuje na rekonstrukce sociálních zařízení, které proběhly v roce 2017 a 2018.

Při rekonstrukci dojde k novému položení dlažby, obložení stěn, rekonstrukci odpadů a elektriky. Součástí oprav jsou i přilehlé chodbičky s nákladním výtahem. V případě realizace tohoto díla je přislíben věcný dar od firmy Lasselsberger. Rekonstrukci provede společnost MAZURSTAV, s.r.o., Kněževes, za celkovou cenu 247 948,72 Kč vč. DPH.

 

Výměna a montáž vnitřních obložkových dveří v 1. MŠ a MŠ Klicperova v Rakovníku

V 1. MŠ v Rakovníku dojde k výměně a montáži 15 ks vnitřních obložkových dveří a prahů včetně zednického začištění za celkovou cenu 141 856,- Kč vč. DPH. V MŠ Klicperova dojde ke stejné výměně ovšem 24 ks za celkovou cenu 288 379,- Kč vč. DPH. Obě zakázky provede společnost LiLi-Stav s.r.o., Kounov.

 

Ošetření části památné aleje

V roce 2018 se provádělo ošetření aleje od lávky u botanické zahrady po proudu potoka až k lávce u ČOV obě strany – Rakovnického potoka. V loňském roce se ošetření provádělo od mostu v Nádražní ulici po most u Botanické zahrady. Nejen vzhledem k tomu, že Rakovnická alej byla zvolena alejí roku 2019, bylo by více než vhodné pokračovat v ošetření další části aleje, a to od MŠ Klicperova k mostu v Nádražní ulici. Rada města vypsala zadávací řízení k podání nabídky na ošetření části památné aleje podél Rakovnického potoka.

 

Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení na nábřeží E. Beneše

Rada města objednala rekonstrukce chodníků na nábř. E. Beneše, které provede Údržba městských komunikací Rakovník, za celkovou cenu 693 100,10 Kč vč. DPH. Jedná se o rekonstrukci chodníků vedoucích od silnice č. II/229 až k plaveckému bazénu.

Chodníky jsou v celkově špatném stavu, obrubníky jsou poničené a na několika místech jsou pod úrovní chodníku, protože na něj často vjíždí vozidla. Tím se stává situace nebezpečnou, neboť jsou ohrožováni chodci využívající chodník. Z tohoto důvodu by nově zrekonstruovaný chodník měl osazené vyšší obrubníky, aby se předešlo najíždění vozidel.

Celková rekonstrukce byla rozplánována na 5 etap, které se budou moci realizovat postupně. Rekonstrukce bude probíhat s ohledem na aktuální klimatické podmínky a vytíženost ÚMK Rakovník. Výměnu 9 ks sloupů veřejného osvětlení na nábř. E. Beneše provede společnost ERIMP s.r.o., Rakovník za celkovou cenu 183 796,47 Kč vč. DPH.

 

Provozní řád v turistické ubytovně ve Skryjích

Ve třetím čtvrtletí roku 2019 došlo v této ubytovně k rozsáhlým stavebním úpravám celého objektu v hodnotě 2 304 465,25 Kč. V posledních letech také narůstá zájem klientů o ubytování nejen v letních měsících, ale celoročně, což zvyšuje náklady na provoz objektu především v zimních měsících.

Náklady v roce 2019 včetně rekonstrukce činily 2 567 617,08 Kč, výnosy v roce 2019 činily 178 249,62 Kč. Rada města schválila změnu provozního řádu pro turistickou ubytovnu Skryje spočívající v navýšení ceny za ubytování.

V ceně jsou zahrnuty kromě samotné ceny za ubytování či pronájem celé chaty i náklady na ložní prádlo, elektrickou energii, palivo, vodu, odpady a užití dalšího vybavení ubytovny.

Provozní řád a bližší informace najdete na webových stránkách města.

volny-cas/turisticka-ubytovna-skryje/

 

Opravu střechy šaten v areálu TJ TATRAN Rakovník

Stávající střecha na šatnách v areálu TJ TATRAN Rakovník je ve velmi špatném technickém stavu. Střechou do šaten zatéká na několika místech, a to i přes lokální opravy v loňském roce. V současné době je část střechy provizorně zakryta plachtou, aby nedocházelo k zatečení do vnitřních prostor.

Rada města vypsala zadávací řízení k podání nabídky na opravu střechy šaten v areálu TJ TATRAN Rakovník, Šamotka, Rakovník. Odhadovaná cena za opravu střechy je cca 300 000,- Kč bez DPH.

 

Rekonstrukci sociálního zařízení v Loutkovém divadle v Rakovníku

Stávající sociální zařízení v Loutkovém divadle je původní od doby samotné výstavby Loutkového divadla a tudíž není v dobrém technickém stavu. Jsou zde zastaralá vrchní splachovadla a obklady již nejdou dostatečně vyčistit. Dále zde dojde k instalaci sprchového koutu z důvodu osobní hygieny loutkoherců po představení.

Rada města vypsala zadávací řízení k podání nabídky na rekonstrukci sociálního zařízení v Loutkovém divadle v Rakovníku. Projekční cena za rekonstrukci sociálního zařízení je 464 786,89 Kč vč. DPH.

 

Snížení ceny díla – Rekonstrukce ulic Zdeňka Štěpánka, Vinohradská, bezejmenná a U Křížku

V loňském a letošním roce dochází k rekonstrukcím ulic Zd. Štěpánka, bezejmenná, Vinohradská a U Křížku. Rekonstrukce probíhá ve spolupráci se správci sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, optické kabely a VO). V loňském roce došlo k dokončení rekonstrukcí v ulicích bezejmenná a Vinohradská a v letošním roce se rekonstruují ulice Zd. Štěpánka a U Křížku.

I. etapa byla dokončena do 31. 12. 2019 (bezejmenná a Vinohradská) a II. Etapa bude dokončena do 31. 5. 2020 (Zd. Štěpánka a U Křížku). Stavební práce na II. etapě již vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám započaly.

Po skončení prací na rekonstrukci plynovodu byly zjištěny méně práce, díky kterým došlo o snížení ceny díla o 591 713,46 Kč vč. DPH. Celková cena díla tak nyní činí 17 368 495,61 Kč vč. DPH.

Datum vložení: 12. 2. 2020 13:53
Datum poslední aktualizace: 12. 2. 2020 13:56
Autor: Jiří Cafourek

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení