Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní a zastupitelé projednávali ...

Radní a zastupitelé projednávali ... 1

Vybrané zprávy z mimořádné 89. a 90. schůze rady města a ze 17. zasedání zastupitelstva města.

Finanční dar Ukrajině

Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout finanční dar na pomoc Ukrajině ve výši 1 000 000 Kč na účet Velvyslanectví Ukrajiny v ČR. Tento obnos bude použit na nákup obranného materiálu.

 

Program pro poskytování dotací města v oblasti:

Rada města rozhoduje o žádostech do výše 50 000 Kč, zastupitelstvo města u částek přesahujících v žádosti tuto částku.

 

1. sociálních věcí a zdravotnictví

V souladu s vyhlášeným programem pro poskytování dotací v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví bylo přijato celkem 7žádostí. Město v příslušné rozpočtové položce vyčlenilo na tyto dotace 150 000 Kč. Nerozdělená rezerva je 2 000 Kč.

Rada města rozhodla poskytnout dotace v celkovém objemu 38 000 Kč a zastupitelstvo města v celkovém objemu 110 000 Kč. Zastupitelstvo města dále rozhodlo neposkytnout dotaci subjektu Dementia I. O. V., z. ú., na projekt „Poradna Včera“ z toho důvodu, že je poptávka služby pokryta více subjekty a v této oblasti je omezené množství finančních prostředků.

 

2. kultury

V souladu s vyhlášeným programem pro poskytování dotací v oblasti kultury bylo podáno 37 žádostí s celkovým požadavkem na 1 562 760 Kč. V rozpočtu města je schválená částka 1 000 000 Kč.

Rada města rozhodla poskytnout dotace v celkové výši 552 000 Kč a zastupitelstvo města v celkovém objemu 410 000 Kč. Některé z částek nebyly poskytnuty z důvodu nesplnění základních podmínek žádosti, vysokých vynaložených nákladů či žádné zpětné vazby na město Rakovník. Nerozdělená rezerva je 38 000 Kč.

 

3. podpory zájmových spolků

V souladu s vyhlášeným programem pro poskytování dotací v oblasti podpory zájmových spolků bylo podáno 25 žádostí s celkovým požadavkem na 1 035 272 Kč. V rozpočtu města je schválena částka 400 000 Kč. Rada města rozhodla poskytnout dotace v celkovém objemu 295 000 Kč a zastupitelstvo města v celkovém objemu 100 000 Kč. Z důvodu nedodržení termínu podání byla jedna žádost odmítnuta. Nerozdělená rezerva v programu je 5 000 Kč.

 

4. životního prostředí

V souladu s vyhlášeným programem pro poskytování dotací v oblasti životního prostředí bylo podáno 7 žádostí s celkovým požadavkem na 240 594 Kč. V rozpočtu města je schválena částka 150 000 Kč. Rada města rozhodla poskytnout dotace v celkové výši 108 800 Kč a zastupitelstvo města v celkovém objemu 10 000 Kč. Nerozdělená rezerva v programu je 31 200 Kč.

 

5. prevence patologických jevů

V souladu s vyhlášeným programem pro poskytování dotací v oblasti prevence patologických jevů bylo podáno 12 žádostí s celkovým požadavkem na 357 575 Kč. V rozpočtu města je schválena částka 150 000 Kč. Rada města rozhodla poskytnout dotace v celkové výši 150 000 Kč. V programu nebyla vytvořena rezerva.

 

6. sportu

V souladu s vyhlášeným programem pro poskytování dotací v oblasti sportu byly podány 82 žádosti s celkovým požadavkem na 9 631 463 Kč. V rozpočtu města je na dotace v oblasti sportu schválená částka 4 000 000 Kč. Rada města rozhodla poskytnout dotace v celkovém objemu 698 300 Kč a zastupitelstvo města v celkovém objemu 3 093 000 Kč. Některé ze žádostí byly odmítnuty z toho důvodu, že dle komise se jedná o činnosti družstva a příspěvky byly tím pádem posuzovány v rámci příspěvků na činnost. Nerozdělená rezerva v programu je 208 700 Kč.

 

Dotace – tradiční akce

Rabasova galerie Rakovník pořádá již tradičně, za podpory města Rakovník, Mezinárodní festival komorní hudby a výtvarného umění Heroldův Rakovník 2022. V rozpočtu města je na konání této akce vyčleněna částka 120 000 Kč, která bude galerii poskytnuta.

Muzeum T. G. M. Rakovník pořádá, za podpory města Rakovník, akci Vysoká brána 2022. V rozpočtu města je na konání této akce vyčleněna částka 90 000 Kč, která bude muzeu poskytnuta.

 

Program regenerace MPR a MPZ v roce 2022

Na základě žádosti města Rakovník o poskytnutí státní finanční podpory ve výši 1 078 000 Kč provedlo Ministerstvo kultury ČR přepočet a v souladu se zásadami dotačního programu přidělilo městu Rakovník pro rok 2022 částku 200 000 Kč. Současně ministerstvo doporučilo poskytované částky, vzhledem k jejich výši, pokud možno nedělit na podporu více akcí. Tato dotace bude využita na opravu fasády Samsonu. Dalšími žadateli byli majitelé domu č. p. 133, majitelé domu č. p. 277 a Muzeum T. G. M Rakovník, jehož žádost ministerstvo kultury pro rok 2022 z programu vyloučilo – vyhodnotilo požadované práce jako modernizaci, nikoliv jako rekonstrukci, jak vyžaduje dotační program.

 

Spoluvlastnické podíly - IBD

V roce 2000 byla zahájena výstavba bytových domů v lokalitě na Zátiší v ulici Otýlie Beníškové a Jirkovského. Byly zde vybudovány tři bytové domy s tím, že na výstavbu byla poskytnuta státní dotace, jejímž příjemcem bylo město. Výstavbu inicializovalo Investiční bytové družstvo Rakovník a domy byly stavěny v etapách. Město pro výstavbu všech domů poskytlo pozemky, které zůstaly doposud v jeho vlastnictví. Podmínkou pro poskytnutí dotace byla garance města, že bude spoluvlastníkem domů a byty budou využívány výhradně k bydlení za zvýhodněných podmínek.

Uplynula 20 letá lhůta, kdy měly být byty dle podepsané smlouvy privatizovány za dodržení současných právních předpisů.

Nakonec na zářijovém zasedání zastupitelstva města bylo rozhodnuto, že bude sestavena pracovní skupina složené ze zastupitelů a zástupců odboru správy majetku, která bude jednat o podmínkách a podrobnostech úplatného převodu spoluvlastnického podílu s tím, že na jednání pracovní skupiny budou přizváni zástupci Investičního bytového družstva Rakovník. Skupina se po několika jednáních rozhodla předložit zastupitelům města 4 varianty vypořádání spoluvlastnických podílů. Ani jedna z těchto variant nezískala potřebnou většinovou podporu.

Zastupitelstvo města tedy pověřilo kancelář tajemníka úřadu přípravou žalobního návrhu na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k domům č. p. 2603, 2604 a 2605 s tím, že bude o budoucím postupu v této věci rozhodnuto nezávislým arbitrem.

 

Investiční akce v roce 2022

Vzhledem ke schválenému zapojení zůstatku z minulých let do rozpočtu města bylo rozhodnuto zahájit přípravy na již schválené investiční akce města.

Jedná se o most č. 17 přes Rakovnický potok Pod Papírnou, most č. 16 přes Rakovnický potok u Hradcova mlýna a ulici Bří Burianů.

 

Most č. 17:

V roce 2021 proběhly pravidelné mostní prohlídky a vzhledem k časovému posunu plánu obnov mostů také mimořádné mostní prohlídky, jejichž cílem bylo stanovení harmonogramu aktuální potřebnosti a výhledu do roku 2027. Usnesením RM byl stanoven harmonogram pro rekonstrukci mostů a lávek ve špatném stavu. (2022 – most č. 17, 2023 – most č. 16, 2024 – most č. 3, 2025 – lávka č. 4, 2026 – lávka č. 5, 2027 – lávka č. 18). Ze závěrů vyplývá, že most č. 17 pod Papírnou je ve stavu ze všech v nejhorším a byl navržen na realizaci v roce 2022. Předpokládaná hodnota stavby mostu č. 17 je podle rozpočtu projektanta 4,25 mil. Kč vč. DPH.

 

Most č. 16

Závěry již v roce 2017 prokázaly, že pravděpodobně při výstavbě tohoto mostu došlo k sesednutí základů a nelze vyloučit možnost jejich podemílání. Spíše však tato porucha vznikla opět v důsledku vyššího provozu po mostě, který byl ve své době budován jako provizorní hospodářský přejezd. Nyní je v železobetonových rámech odhalena výztuž, která koroduje. Provizorně byla osazena betonová svodidla na obě strany vozovky, která zabraňují zatěžování mostu na okrajích. Na most č. 16 bylo vydáno stavební povolení v lednu 2021, předpokládané náklady podle rozpočtu projektanta jsou ve výši 5,2 mil. Kč vč. DPH.

Předpoklad realizace prací na obou mostech je od 1. června 2022 do 15. června 2023.

 

Rekonstrukce ul. Bří Burianů, Rakovník

Ulice Bří Buranů vč. dokončení ulice Hlavačovská v začátku úseku a části ulice Koubkova na konci úseku bude rekonstruována v celkové délce cca 400 m od křižovatky s ul. Havlíčkovou až po křižovatku s ul. Pod Bendovkou. Krátké úseky slepé části ul. Hlavačovská a ul. Na Rybníčku byly již realizovány v roce 2018. Ulice Pod Bendovkou byla realizována v roce 2016. Jedná se tedy o třetí a závěrečnou etapu rozsáhlého projektu. V letech 2020-1 byla provedena rekonstrukce vedení NN společností ČEZ Distribuce, nemohlo však dojít na demontáž betonových sloupů, protože je na nich umístěno VO. K demontáži tedy dojde v koordinaci po realizaci nového VO v rámci naší investiční akce. Akce je rovněž koordinována se VSOR, ten práce na výměně vodovodu a opravách kanalizace provede před zahájením resp. částečně v souběhu s naší investicí v červnu a červenci 2022. Předpoklad realizace práce je 15. 7. až 15. 12. 2022. Předpokládaná odhadovaná hodnota veřejné zakázky na základě v roce 2022 aktualizovaného rozpočtu projektanta je 9,9 mil. Kč bez DPH.

 

Participativní rozpočet 2022

V termínu do 31. 12. 2021 byly doručeny 3 projekty v rámci Participativního rozpočtu 2022.

Jedná se o tyto projekty:

  • Systém elektronické atletické časomíry
  • Naučné panely
  • Autobusová zastávka ul. Dukelských hrdinů

Všechny doručené projekty byly následně zkontrolovány garanty po formální stránce. Projekty splňují veškeré náležitosti stanovené pravidly. Následně byly projekty zaslány k vyjádření příslušným odborům úřadu. Dalším krokem je veřejné projednání, na kterém by měli předkladatelé veřejně představit projekt a zodpovědět případné dotazy veřejnosti. Toto projednání garanti projektu uspořádají ve středu dne 16. 3. 2022 od 17 hodin ve Wintrově síni. Následně bude zahájeno veřejné hlasování.

 

 

Pro připomenutí

 

Veřejné projednávání územní studie – Husovo náměstí

Ve středu 9. 3. 2022 od 16:00 hod proběhne v Kulturním centru v Rakovníku veřejné představení územní studie Husovo náměstí.

 

Participativní rozpočet 2022

Ve středu 16. 3. 2022 od 17:00 hod ve Wintrově síni Městského úřadu Rakovník proběhne veřejné představení a projednání přihlášených projektů v rámci Participativního rozpočtu roku 2022.

 

Linka pomoci Ukrajině

Město Rakovník zřídilo speciální tel. linku 725 552 130 a kontaktní email pomocukrajine@murako.cz  pro ukrajinské uprchlíky a dobrovolníky, kteří jim pomáhají.

Linka bude k dispozici ve dnech pondělí – pátek v čase 8:00 – 16:00 hod.

Případně je možné své dotazy zasílat i na již zmiňovaný email: pomocukrajine@murako.cz.

Datum vložení: 8. 3. 2022 13:15
Datum poslední aktualizace: 8. 3. 2022 13:21
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení