Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní a zastupitelé projednávali ...

Radní a zastupitelé projednávali ... 1

Vybrané zprávy z 14. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 7. 6. 2021 a ze 70. schůze rady města, která se konala 9. 6. 2021.

Závěrečný účet města za rok 2020

Zastupitelstvo města schválilo Závěrečný účet města Rakovníka za rok 2020 s tím, že souhlasilo s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad. V Závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění příjmů a výdajů v členění dle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích včetně tvorby a použití peněžních fondů tak, aby bylo možné zhodnotit hospodaření města a jím zřízených a založených organizací.

Součástí Závěrečného účtu je dále vyúčtování finančních vztahů k veřejným rozpočtům a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Rakovník za rok 2020. Vzhledem k výsledku tohoto přezkoumání není třeba přijímat žádná nápravná opatření.

 

Prodej pozemků

Zastupitelstvo města odsouhlasilo na svém zasedání:

  • prodej pozemku 4m2 v k. ú. Hořesedly Ředitelství silnic a dálnic ČR za cenu 800 K; jedná se o zapomenutý příkop u komunikace, ostatní pozemky v k. ú. Hořesedly dotčené stavbou D6 byly již prodány na začátku roku 2020,
  • prodej pozemků v k. ú. Hořesedly společnosti Help Invest, s. r. o. za kupní cenu 3 651 000 Kč; jedná se zde o pozemky, které nejsou zasíťované, a nad částí je vedení vysokého napětí,
  • darování pozemku 310 m2 v k. ú. Rakovník Středočeskému kraji za účelem realizace akce „II/229 Rakovník, připojení na II/237“ (obchvat města, trasa B3), o tento pozemek bylo dodatečně požádáno, ostatní pozemky pro obchvat se v loňském roce již převedly Středočeskému kraji.

 

Participativní rozpočet 2021

Zastupitelstvo města schválilo realizaci projektu „Výsadba lipového stromořadí podél cyklostezky Rakovník - Olešná“, který byl přihlášen jako jediný projekt do Participativního rozpočtu 2021.

Hlasování probíhalo od 8. 3. 2021 do 31. 3. 2021 a zúčastnilo se ho celkem 158 respondentů, z toho byly vyřazeny 4 neplatné odpovědi. Každý respondent měl k dispozici 2 pozitivní hlasy a 1 negativní hlas. Hlasování proběhlo v hlasovacím modulu Survio prostřednictvím elektronického hlasovacího lístku. Jednotliví respondenti byli garanty ověřeni a ztotožněni. Projekt získal celkem 286 hlasů pozitivních hlasů.

 

Dodávka výpočetní techniky pro Městský úřad Rakovník

Tato veřejná zakázka byla zahájena a zveřejněna na profilu zadavatele od 29. 4. 2021 do 19. 5. 2021. V termínu byly podány čtyři nabídky. Společnost C SYSTEM CZ a.s. ve všech bodech splnila požadavky zadávacího řízení a vešla se do předpokládané výše nákladů. Bylo tedy rozhodnuto uzavřít kupní smlouvu s C SYSTEM CZ a.s., jejímž předmětem je dodání 165 ks PC All-in-One včetně klávesnic a myší, za celkovou cenu 2 996 400 Kč bez DPH.

 

Rezervační systém

Rakovnicky odbor dopravy se již delší dobu potýká s větším množstvím klientů, kteří sem, díky rozvolnění místní příslušnosti, jezdí z okolních ORP (Kladno, Slaný, Beroun). Právě z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že v nejbližších dnech bude na webových stránkách města spuštěn rezervační systém.

Prozatím bude nasazen pouze pro agendy odboru dopravy. Dle zájmu se poté rozhodne, zda bude využíván i jinými agendami úřadu, např. na evidenci obyvatel, na matrice apod.

 

Rekonstrukce mostu č. 17, Rakovník

Bylo zahájeno zadávací řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce mostu č. 17, Rakovník“.  Jedná se most v havarijním stavu v lokalitě Pod Papírnou. Předběžné investiční náklady dle rozpočtu projektanta jsou 3,51 mil. Kč bez DPH. Předpoklad termínu stavebních prací je od 2. 8. do 31. 12. 2021.

 

Multifunkční hřiště u Sokolovny

Bylo zahájeno zadávací řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výstavba multifunkčního hřiště u Sokolovny v Rakovníku“. Ve sportovním areálu Sokolovny v Rakovníku se nachází v ploše mezi atletickým oválem a oplocením asfaltové hřiště na basketbal. Toto asfaltové hřiště je využíváno širokou veřejností a k výuce tělocviku žáků z místních škol. Stávající asfaltová plocha je na několika místech popraskaná a hrozí zde nebezpečí úrazu. Projekční cena za výstavbu multifunkčního hřiště u Sokolovny je 3 166 053,61 Kč vč. DPH.

Datum vložení: 16. 6. 2021 12:26
Datum poslední aktualizace: 16. 6. 2021 12:29
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení