Město Rakovník
MěstoRakovník

Krátce z města - 28. 2. 2019

-

logo

Město Rakovník zařazeno do pořadníku pro zapůjčení měřící stanice kvality ovzduší

Město Rakovník se dozvědělo, že Krajský úřad Středočeského kraje má k dispozici mobilní měřící stanici kvality ovzduší od spol. Envitech Bohemia, pomocí které bude monitorovat ovzduší ve Středočeském regionu. Tato stanice by měla monitorovat ovzduší převážně v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší. Hlavně místa zasažená průmyslovou výrobou, nadměrnou dopravou, ale i oblasti s velkým výskytem lokálních topenišť. MěÚ Rakovník požádal Středočeský kraj o zařazení do pořadníku na umístění mobilní měřící stanice ve městě Rakovníku.

 

MěÚ Rakovník obdržel odpověď od hejtmanky Středočeského kraje, v němž uvádí, že lokality měření jsou vybírány především s ohledem na oblasti s překročenými imisními limity. Dle map oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, které každoročně vydává Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), nepatří lokalita města Rakovník mezi nejhůře znečištěné oblasti ovzduší ve Středočeském kraji. Přesto na schůzce s ČHMÚ, která proběhla v loňském roce, týkající se výběru lokalit umístění mobilního monitoringu v následujících letech, bylo město Rakovník zařazeno do tzv. pořadníku.

 

 

Podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj na projekt „Obnova místních komunikací města Rakovník“

Rada města rozhodla podat žádost o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj na projekt „Obnova místních komunikací města Rakovník“ v rámci dotačního podprogramu 117D8230A – Podpora obnovy místních komunikací na rekonstrukci ulic Malinovského, Burianova, Rubínova a Rejčkova.

 

Význam tohoto projektu spočívá, kromě opravy komunikací, zejména v komplexním hospodaření s dešťovými vodami (zadržování v místě spadu, zpomalení a přesměrování jejich odvádění do dešťové kanalizace a přímo do Rakovnického potoka, nikoliv na ČOV). Jedná se o první etapu vodohospodářskou studií komplexně řešeného území. Díky povrchovým vodám z této lokality dochází každoročně při přívalových srážkách ke statisícovým až miliónovým škodám v níže položených lokalitách (viadukt, Komenského náměstí…). Úspěšná realizace tohoto projektu patří mezi priority města.

 

V roce 2019 lze od Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR) získat na obnovu stávajících místních komunikací max. 15 mil. Kč uznatelných nákladů při 50% spoluúčasti města. Mezi uznatelné náklady patří mj. obnova vlastních vozidlových komunikací včetně jejich odvodnění. Mezi uznatelné náklady nepatří obnova chodníků, vč. obrubníků, obnova veřejného osvětlení ani případných dalších inženýrských sítí.

Projekční investiční náklady na zmíněnou rekonstrukci výše uvedených ulic včetně řešení nakládání s povrchovými vodami činí 21,47 mil. Kč.

 

 

Bezplatná výpůjčka předzahrádek

Rada města, z důvodu rozvoje a podpory podnikatelské činnosti v historickém centru města, rozhodla zveřejnit záměr týkající se umístění předzahrádek pro restaurace formou bezplatné výpůjčky. Konkrétně se jedná o části p. p. č. 3627/9 (160 m2), 3627/6 (15 m2), 3629 (48 m2) v k. ú. Rakovník (LV 10001). Upozorňujeme, že výpůjčka bude moct být uzavřena až po udělení povolení zvláštního užívání komunikace, o které si musí každý provozovatel požádat odbor dopravy.

 

 

Opravu fasády Městské knihovny v Rakovníku má svého zhotovitele

V lednu avizovanou opravu fasády Městské knihovny v Rakovníku provede firma Dabirra s.r.o., Praha, za cenu 322 713,05 Kč vč. DPH.

Fasáda je značně poškozena, objevují se na ní nesoudržná místa, značný počet trhlin a barevnost fasády je působením slunečního záření také narušena. Rada města proto vypsala zadávací řízení. Při opravě fasády budou odstraněna veškerá nesoudržná místa, která budou nahrazena novou nastavovanou omítkou, trhliny budou proškrábnuty a vyplněny maltou. Opravený povrch západní fasády bude opatřen jednobarevným silikátovým fasádním nátěrem okrové barvy. Jižní fasáda (od Husova náměstí) bude opatřena nátěrem ve stávajících barvách tak, aby tvořila opticky jeden celek s fasádou domu č. p. 123.

 

Zadávací řízení na opravu střešní krytiny radnice

Rada města vypsala zadávací řízení k podání nabídky na výměnu střešní krytiny radnice, Husovo nám. 29 a 30 v Rakovníku. Stávající střešní krytina bude nahrazena novou z pálených tašek bobrovek, kladených ve dvojité vazbě, dále bude provedena výměna střešních latí a částečná oprava krovu.

 

 

Nadzemní nádrž pro TJ TATRAN RAKO Rakovník

Sportovní areál Tatran má v užívání tři hřiště z toho dvě s travním porostem a jedno s umělým povrchem, které se také musí zvlhčovat. V posledních letech se areál potýká s nedostatkem vody, který je zapříčiněn suchem. Rada města proto rozhodla objednat pro areál Tatranu nadzemní ocelovou nádrž u AgroZZN, a.s, Rakovník, za cenu 50 000,- Kč včetně DPH. Doprava a instalace nádrže byla domluvena s firmou Petr Kabele, která má k dispozici potřebnou techniku k této činnosti. Tyto práce budou provedeny za cenu 47 000,- Kč vč. DPH.

Datum vložení: 4. 3. 2019 0:00
Datum poslední aktualizace: 4. 3. 2019 0:00
Autor: Jiří Cafourek

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení