Město Rakovník
MěstoRakovník

Krátce z města - 22.8.2019

-

logo

Informační tabule v Nádražní ul. bude odstraněna

V Nádražní ulici v Rakovníku nalezneme od roku 1993 zvukový informační nosič DARUMA CITY WOICE IV. generace. V nosiči je umístěna aktivní orientační mapa města.  Informační tabuli provozovala společnost DARUMA s. r. o. na vlastní náklady, elektro přípojku a dodávku elektrické energie financovalo město. Výroba spotů v německém a anglickém jazyce, včetně jejich aktualizací, byla financována městem.

 

Valná hromada společnosti rozhodla dne 11. 2. 2019 o tom, že výše uvedený zvukový informační nosič DARUMA CITY WOICE IV. generace nebude napříště provozovat.

 

Společnost DARUMA spol. s r. o. předložila městu Rakovník návrh na odstranění vyprázdněného informačního nosiče (bez finančních nároků), nebo na odprodej tohoto zařízení. Vzhledem k tomu, že nebylo nalezeno efektivní uplatnění tohoto zařízení, rozhodla rada města o jeho odstranění.

 

Zahájení veřejné zakázky na projektové práce pro rekonstrukce mostů

Byla zahájena veřejná zakázka malého rozsahu na projektové práce „Rekonstrukce mostů č. 03, 05 a 16, v k. ú. Rakovník“. V únoru 2018 byl odbor výstavby a investic pověřen RM k zahájení přípravy projektových dokumentací na rekonstrukci některých mostů (usn. RM 65/18).

 

V loňském roce byly zahájeny projekční práce na mostech č. 15 (u koupaliště) a 17 (Pod papírnou) a lávkách č. 14 (u koupaliště - odstranění) a 18 (u Kohoutova mlýna). Na mosty byly zpracovány příslušné projektové dokumentace, provedena majetkoprávní vypořádání a v současné době probíhají stavební řízení. Po vydání pravomocných SP bude následovat dokončení a odevzdání posledních stupňů PD a následně předpokládáme realizaci výběru zhotovitele na stavbu nového mostu č. 15 a odstranění lávky č. 14 a původního mostu č. 15 u koupaliště. Předpoklad je provést výběr zhotovitele do konce roku 2019 a v roce 2020 realizovat stavbu.

 

V letošním roce je na základě dříve přijatého usnesení v plánu zahájit projekční přípravu rekonstrukce mostů č. 03 a 16 (za ČOV) přes potok Huřvinka resp. Rakovnický potok, č. 05 (průmyslová zóna, u jatek) přes Černý potok. Podkladem jsou protokoly hlavních mostních prohlídek (HMP) mostů a lávek z prosince 2017, zajištěné OSM MěÚ. U všech citovaných mostů je dle HMP stavební stav V. nebo VI. tj. špatný, nebo velmi špatný.

 

Výsledek veřejné zakázky na rekonstrukci ulic Zdeňka Štěpánka, bezejmenná, Vinohradská a U Křížku v Rakovníku

Rada města rozhodla na základě výsledku podlimitní veřejné zakázky uzavřít smlouvu o dílo s ROBSTAV k. s., Praha 4, jejímž předmětem je rekonstrukce ulic Zdeňka Štěpánka, bezejmenná, Vinohradská a U Křížku v Rakovníku, za celkovou cenu 16 861 650,- Kč vč. DPH. V letošním roce byly zahájeny stavební práce na rekonstrukcích inž. sítí ve výše zmíněných ulicích. Po skončení uvedených stavebních prací přistoupí město Rakovník ke kompletní rekonstrukci chodníků a vozovek.

 

Hodnotící zpráva parkovacího systému

Radě města na své 22. schůzi, která se konala dne 14. 8. 2019, byla předložena Hodnotící zpráva parkovacího systému na Husově náměstí. Zpráva vyhodnotila systém po 11 měsících provozu. Členové rady vzali zprávu na vědomí, rozhodli ponechat současný parkovací systém beze změn a uložili odboru správy majetku zahájit jednání o cenové nabídce na zavedení mobilní platby/MPLA pro parkovací systém na Husově náměstí.

Hodnotící zpráva je k nahlédnutí a ke stažení na webových stránkách města.

 

Květnatá louka v Pražské ulici

Rada města objednala u firmy Adam Karhánek, Rakovník, založení a údržbu květnaté louky v lokalitě Pražské ulice naproti Přažské bráně, pod prodejnou mercedesů Rakovník za celkovou cenu 36 400,- Kč bez DPH. Pokud se zakládání květnatých luk osvědčí, nebyl by problém do budoucna založit další na více místech ve městě.

 

Participativní rozpočet

Návrh Pravidel participativního rozpočtu projednalo zastupitelstvo města na svém 4. zasedání dne 18. 3. 2019, kde byly vzneseny připomínky k doplnění a úpravě předkládaných pravidel.

Do pravidel byly přidány body, diskutované na koordinačních schůzkách, které probíhaly po zastupitelstvu. Členům zastupitelstva města tedy bylo doporučeno schválit Pravidla pro předkladatele participativního rozpočtu 2020. Organizačními garanty participativního rozpočtu pro rok 2020 byli doporučeni zastupitelé MUDr. Ivo Trešl a Mgr. Jan Mudra.

Datum vložení: 22. 8. 2019 0:00
Datum poslední aktualizace: 22. 8. 2019 0:00
Autor: Jiří Cafourek

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení