Město Rakovník
MěstoRakovník

Předpisy

Přehled právních předpisů

Přehled nejdůležitějších právních předpisů, podle nichž město Rakovník jako povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace, a které upravují další práva občanů ve vztahu k městu Rakovník a Městskému úřadu Rakovník. Přehled právních předpisů slouží občanům k rychlejší orientaci v právních předpisech, které město Rakovník i jeho městský úřad aplikují a řídí se jimi. Níže uvedený výčet právních předpisů není úplný, jedná se o základní právní předpisy, kterými se město a jeho městský úřad řídí.  Město Rakovník i jeho městský úřad se řídí ve své činnosti celou řadou dalších právních předpisů. Seznam těchto právních předpisů je pravidelně zveřejňován ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.

Přístup k právním předpisům zveřejněným ve Sbírce zákonů, k mezinárodním smlouvám vyhlašovaným ve Sbírce mezinárodních smluv, k právním předpisům města Rakovníka a k pravidlům vydaným jeho orgány je umožněn na jednotlivých pracovištích Městského úřadu Rakovník.

Výčet nejdůležitějších právních předpisů: (Pozn.: zákony lze nalézt na webových stránkách portal.gov.cz)

 • zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v platném znění
 • zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, v platném znění
 • zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, v platném znění
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, v platném znění
 • zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění
 • zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, v platném znění
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 • zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
 • zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, v platném znění
 • zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění
 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
 • zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění
 • zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
 • zákon č. 635/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích, v platném znění
 • zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, v platném znění
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • zákon č. 250/2016, Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění
 • zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění
 • zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 • zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
 • zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v platném znění
 • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění
 • zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, v platném znění
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
 • zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, v platném znění
 • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
 • zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, v platném znění
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
 • zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), v platném znění
 • zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění
 • zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění
 • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
 • zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
 • zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění
 • zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění
 • zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění
 • zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
 • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského původního fondu, v platném znění
 • zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění
 • zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
 • zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění
 • zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění
 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
 • zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, v platném znění
 • zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění
 • zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, v platném znění
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění
 • zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění
 •  

Tento výčet právních předpisů není úplný. Jsou zde uvedeny pouze nejzákladnější právní předpisy.

 

Seznam platných, obecně závazných vyhlášek města a nařízení města.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení