Město Rakovník
MěstoRakovník

Poskytnuté informace 2017

Žádost ze dne 4. 1. 2017

Žadatel požadoval zaslání investičních plánů města pro rok 2017 a rozpočtu města. Žadateli byla informace poskytnuta zasláním odkazu na rozpočet města a na profil zadavatele.


Žádost ze dne 12. 1. 2017

Žadatel žádal o zaslání snímku z passportu místních komunikací města Rakovníka týkající se pozemních komunikací Nad Nemocnicí a Dukelských hrdinů. Žadateli byly informace ohl. ulice Dukelských hrdinů zaslány, ohl. komunikace Nad Nemocnicí bylo vydáno rozhodnutí o část. odmítnutí žádosti.


Žádost ze dne 13. 1. 2017

Žadatel požadoval zaslání kopie projektové dokumentace či studie uvažovaného Aquaparku Rakovník a zaslání kopie technicko-ekonomické studie podnikatelského záměru uvažovaného Aquaparku Rakovník. Žadateli byl poskytnut odkaz na projektovou dokumentaci pro provedení stavby (zde), která je k dispozici na profilu zadavatele a poskytnuta informace, že technicko-ekonomická studie podnikatelského záměru nebyla zpracována, protože se nejedná o podnikatelský záměr. Žadatel se následně ještě dotazoval, zda město Rakovník opravdu nemá žádnou zpracovanou rešerši či studii, jejímž závěrem by bylo určení předpokládaného počtu návštěvníků, výše vstupného či předpokládaných pravidelných nákladů a tržeb. Povinný subjekt poskytl následující odpověď:

"Dobrý den,
město Rakovník skutečně žádnou zpracovanou rešerši ani studii nemá. Otázkou jsme se však samozřejmě zabývali.
Co se nákladů týče, jedná se o náklady při plném provozu. Nicméně, stejně jako v jiných aquaparcích, i zde budou fungovat úsporná opatření – např. tobogány nebudou puštěny v době výuky plavání, světla budou mít intenzitu nastavenou s ohledem na venkovní světelné podmínky apod. Počítáme tedy s náklady v rozsahu 9,5- 10 mil. Kč.
Vstupné jako takové bude zřejmě rozděleno do několika úrovní – například jen bazén, jen saunový svět, bazén + atrakce, bazén + saunový svět a plné vstupné. Výše vstupného zatím není stanovena, ale bude se pohybovat v podobné výši, jako v okolních zařízeních obdobného typu. V Berouně se, po prvním roce po otevření, ustálil počet návštěvníku aquaparku na cca 480 platících osob denně (v tomto počtu nejsou započítány plavecké školy, pronájmy bazénu a další aktivity). V rámci starého bazénu byl příjem cca 3 mil. Kč/rok (návštěvnost potom cca 220 osob na den, ale včetně plaveckých škol). Předpokládáme, že v novém aquaparku se budou příjmy pohybovat ve výši cca 5- 5,5 mil. Kč/rok (jak vidíte, ohledně odhadu příjmů se držíme velmi při zemi). Počítáme tedy, že město Rakovník bude provoz dotovat částkou 4 – 5 mil. Kč/rok, což je ve zhruba stejné výši, jakou se dotoval starý bazén (roční dotace činila 4,4 mil. Kč).
S pozdravem"

 

Žádost ze dne 19. 1. 2017
Žadatel požadoval informaci o podnětu, na základě kterého OŽP MÚ Rakovník provedl dne 3. 1. 2017 místní šetření. Informace byla žadateli podána.

 

Žádost ze dne 20. 1. 2017
Žadatel žádal o informaci, zda a případně kdy byl proveden druhý ořez šeříků u parkoviště Na Váze v Rakovníku v roce 2016. Žadateli byla poskytnuta informace, že 2. ořez šeříků byl proveden v období od 9. 9. do 23. 9. 2016.


Žádost ze dne 24. 1. 2017

Žadatel požádal o informace 1) zda a jaká správní řízení jsou vedena proti P. F. u správního orgánu, 2) pokud vede správní orgán proti P. F. řízení v souvislosti s pěstováním rostlin konopí na konkretizované adrese, které bylo zjištěno v období podzim 2016 - zaslání kopie policejního stanoviska (analýzy) k obsahu množství látek THC v zabavených rostlinách, 3) pokud bylo ve věci dle bodu 2 již rozhodnuto - zaslání kopie rozhodnutí. Informace byly v maximálním možném rozsahu poskytnuty.


Žádost ze dne 24. 1. 2017

Žadatelka žádala o soupis všech radních (jméno a politická strana) města Rakovníka od roku 2012 do roku 2014 včetně. Žadatelce byl soupis poskytnut.


Žádost ze dne 30. 1. 2017

Žadatel žádal o sdělení, zda má město uzavřenu nájemní smlouvu na umístění reklamního poutače a zaslání xerokopie a zaslání kopie zaměření sousední pozemkové parcely. Žadateli byla poskytnuta informace, že město žádnou problematiku reklamního poutače neřešilo, ani nezpracovávalo žádné zaměření.


Žádost ze dne 13. 2. 2017

Žadatel žádal o poskytnutí kopie sdělení ze dne 18. 10. 2016. Žadateli byla kopie sdělení poskytnuta.


Žádost ze dne 16. 2. 2017

Žadatel požadoval zaslání investičních plánů města pro rok 2017 a rozpočtu města. Žadateli byla informace poskytnuta zasláním odkazu na rozpočet města a na profil zadavatele.


Žádost ze dne 23. 2. 2017

Žadatel žádal o poskytnutí kopií povolení k nakládání s podzemními vodami pro obec Křivoklát, které vydal MěÚ Rakovník v r. 2004 a rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení k nakládání s podzemními vodami pro obec Křivoklát, které vydal MěÚ Rakovník v r. 2008. Kopie byly žadateli poskytnuty.


Žádost ze dne 24. 2. 2017

Žadatelka se dotazovala na to, zda úřad vede jakoukoliv evidenci tzv. šikanózních žádostí o informace a na počet vyřízených žádostí o informace v letech 2015-2016. Žadatelce bylo odpovězeno, že úřad evidenci tzv. šikanózních žádostí nevede a že v roce 2015 bylo vyřízeno 39 žádostí a v roce 2016 celkem 97 žádostí.


Žádost ze dne 3. 3. 2017

Žadatel požadoval poskytnutí odoprávního Rozhodnutí k povolení výstavby kořenové ČOV pro obec Křivoklát vydaném MěÚ Rakovník a kolaudační Rozhodnutí a podmínky provozování kořenové ČOV pro obec Křivoklát vydaném MěÚ Rakovník. Žadateli byly požadované dokumenty poskytnuty.


Žádost ze dne 20. 3. 2017

Žaddatel žádá o informaci, jaký je počet hrobových míst na městském hřbitově v Rakovníku, u kterých není evidováno zaplaceného nájemného z hrobového místa, tzn. u kolika hrobových míst není uzavřen žádný nájemní vztah, a počet hrobových míst, kde je evidováno nezaplacené nájemné z již ukončených nájemních smluv. Žadateli byla informace poskytnuta - u 888 hrobových míst na městském hřbitově není uzavřen žádný nájemní vztah, jedná se o volná hrobová místa opatřená nebo neopatřená hrobovým zařízením, na která již nikdo neuzavřel smlouvu nebo se k nim nehlásí; počet hrobových míst na městském hřbitově, kde je evidováno nezaplacené nájemné z již ukončených nájemních smluv je 0.


Žádost ze dne 20. 3. 2017

Žadatel požádal o poskytnutí kopií všech vyjádření státní správy lesů a sdružených stanovisek odboru životního prostředí MěÚ Rakovník ke komplexním pozemkovým úpravám v k. ú. Čistá u Rakovníka od doby zahájení projekčních prací do doby schválení těchto komplexních pozemkových úprav. Kopie byly žadateli poskytnuty.


Žádost ze dne 23. 3. 2017

Žadatel požadoval informace k projektové dokumentaci k ČOV pro odkanalizování areálu hradu Křivoklát, a to formou nahlédnutí do spisu a případného pořízení kopií ze spisu. S žadatelem byl domluven termín, při němž si spis prohlédl a vyžádal si kopii situačního výkresu, která mu byla vydána.


Žádost ze dne 27. 3. 2017

Žadatel žádal o informaci týkající se konkretizace oplocení pozemků dle konstatování v konkr. č. j. Dále žádal informaci, zda zábrana pro vjezd motorových vozidel na nepovolenou skládku je snižováním nebezpečí ekologické katastrofy ve smyslu § 18 odst. 5 stavebního zákona. Žadateli byly požadované informace poskytnuty.


Žádost ze dne 10. 4. 2017

Žadatel požadoval kopie hodnot kontrolního sledování odebraných vzorků v období od 1.1. 2016 do 31. 3. 2017 pro vypouštění přečištěných odpadních vod do Rakovnického potoka, odebraných v měrném objektu stávající kořenové ČOV městysu Křivoklát. Tyto údaje byly žadateli poskytnuty.


Žádost ze dne 24. 4. 2017

Žadatel požadoval protokoly měření vyhotovené institucí, která provedla měření Hodnot kontrolních hodnot sledování odebraných vzorků v období od 1. 1. 2016 - 31. 3. 2017 pro vypouštění přečištěných odpadních vod do Rakovnického potoka, odebraných v měrném objektu stávající kořenové ČOV městysu Křivoklát. Žadateli byly požadované údaje poskytnuty


Žádost ze dne 25. 4. 2017

Žadatel požadoval o poskytnutí informací o tom, jaká rozhodnutí zastupitelstva či rady města byla ve vztahu ke konkretizovanému pozemku učiněna od r. 2010, jaké kroky byly učiněny k realizaci usnesení č. 153/15 zastupitelstva, jaká jednání proběhla mezi městem a ostatními spoluvlastníky pozemku či jejich právními předchůdci (v případě existence zápisů jejich kopie), zda byly ze strany města ostatním spoluvlastníkům pozemku či jejich právním předchůdcům odeslány výzvy k vypořádání podílového spoluvlastnictví. Žadateli byly požadované informace poskytnuty.


Žádost ze dne 3. 5. 2017

Žadatel požadoval informaci listiny územní rozhodnutí a dále stavební povolení vždy s označením právní moci, které vydala osoba povinná na úpravu toku Berounka na parc. č. 980/12, kú Skryje nad Berounkou. Žadateli nebyly požadované informace poskytnuty, protože MěÚ Rakovník, odbor životního prostředí nevydal v předmětné věci územní rozhodnutí ani stavební povolení. 


Žádost ze dne 4. 5. 2017

Žadatelka osobně požádala o nahlédnutí do spisu a následně o poskytnutí kopie vybraných dokumentů. Kopie byly poskytnuty.


Žádost ze dne 10. 5. 2017

Žadatelka požadovala informace k rodinnému domu v obci Kostelík - zda bylo k dané nemovitosti evidováno v minulosti stavební povolení, žádost o povolení stavby nebo rekonstrukce, projektová dokumentace, žádost o zbourání stavby apod. Dále požadovala informaci, zda v případě možného dodatečného povolení stavby nebude toto v rozporu s územním plánem a zda současná majitelka podala žádost o dodatečné povolení stavby, příp. kdy. Žadatelce byly požadované informace poskytnuty.


Žádost ze dne 11. 5. 2017

Žadatelka požadovala informaci - potvrzení o vyvěšení záměru města Rakovník prodat pozemek parc. č. 2879/3, k. ú. Rakovník na úřední desce a potvrzení o vyvěšení záměru města Rakovník prodat pozemek parc. č. 2908/4, k. ú. Rakovník na úřední desce. Žadatelce byly požadované informace k bodu č. 1 poskytnuty, v bodu č. 2 byla seznámena s informací, že se nejednalo o prodej, ale směnu.


Žádost ze dne 16. 5. 2017

Žadatel žádal o přehled všech získaných dotací, které město Rakovník získalo za roky 2015, 2016 a 2017 s uvedením konkrétních dat - dárce/částka/projekt. Žadateli byla poskytnuta souhrnná tabulka s požadovanými údaji.


Žádost ze dne 25. 5. 2017

Žadatelé požadovali poskytnutí informací týkajících se stavby PTSA 40_95 22/0,4 kV ČEZ v k. ú. Všesulov a dále návazné informace v dané věci. Informace byly žadatelům poskytnuty.


Žádost ze dne 1. 6. 2017

Žadatel žádal o poskytnutí seznamu právnických osob, které splňují podmínky ustanovení §2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., v nichž má město majetkovou účast. Žadateli bylo sděleno, že tyto podmínky splňuje spol. Městské lesy Rakovník, spol. Údržba městských komunikací Rakovník a spol. Skládka Vrbička.


Žádost ze dne 26. 6. 2017

Žadatel požadoval poskytnutí kopie průvodního dopisu, kterým byl ve věci "Deklarace existence veřejně přístupné účelové komunikace Za Nemocnicí v Rakovníku" předán spis KÚ Středočeského kraje. Žadateli byla kopie poskytnuta.


Žádost ze dne 29. 6. 2017

Žadatel požadoval poskytnutí kompletní kopie spisového materiálu vedeného odborem dopravy. Kopie spisového materiálu byly poskytnuty.


Žádost ze dne 4. 7. 2017

Žadatel žádal o zaslání kopie vyjádření či souhlasu Policie ČR s umístěním světelné reklamy a pylonu OC. Žadateli byla kopie poskytnuta.


Žádost ze dne 4. 7. 2017

Žadatel požadoval informace o smluvním vztahu uzavřeném mezi společností EKO-KOM, a. s., a Městem Rakovník, a to ve věci případného uzavření smlouvy/deklarace spolupráce s žadatelem. Požadované informace byly poskytnuty.


Žádost ze dne 7. 7. 2017

Žadatelka žádala o poskytnutí informací o informačním systému pro vedení účetnictví, jeho modulů, počtu licenci, výdajů apod. Informace týkající se IS Ginis a IS Vera byly poskytnuty.


Žádost ze dne 10. 7. 2017

Žadatel požadoval informaci, jakým způsobem zajistilo Město Rakovník do budoucna svůj souhlas s využíváním pozemku k zásobování nemovitosti čp. 100 při odprodeji tohoto strategického pozemku. Informace byla žadateli poskytnuta.


Žádost ze dne 17. 7. 2017

Žadatel žádal o poskytnutí informace, jakým způsobem vymáháme daňové nedoplatky a v případě, že tak činíme prostřednictvím daňové exekuce dle daňového řádu, zda daňový nedoplatek vymáhá úřad, nebo příslušný celní úřad. Pokud je tak činěno prostřednictvím soudního exekutora podle exekučního řádu, zda máme uzavřenu smlouvu s konkr. exekutorem a pokud ano, s jakým, nebo zda vždy využíváme stejného exekutora, tak jakého. Informace byly poskytnuty.


Žádost ze dne 19. 7. 2017

Žadatelka požadovala poskytnutí informace, kdo byl investorem stavby rekonstrukce plynovodní přípojky Rakovník, Čelakovského ulice; které subjekty byly dodavateli této stavby a který subjekt byl pověřen realizací přípojek plynu od hlavního řadu do domů čp. 1175, 701, 862, 702, 859, 942, 943, 947, 944, 974, 946, 975, 711 v Čelakovského ulici v Rakovníku. Žadatelce bylo sděleno, že investorem byla společnost RWE GasNet, s. r. o., zhotovitelem pak firma MIVET, s. r. o., která realizovala také jednotlivé přípojky.


Žádost ze dne 24. 7. 2017

Žadatel požadoval kopie pozemkových map pro VKP č. 43 v k. ú. Zavidov (po provedených KPÚ) a k. ú. Václavy (po digitalizaci katastrálních map). Žadateli byly kopie pozemkových map poskytnuty.


Žádost ze dne 27. 7. 2017

Žadatel požádal o informace 1) kolik podnětů k provedení kontroly podle § 17 odst. 2 OchOvzd bylo na Měú Rakovník podáno, 2) v kolika případech bylo provozovateli stacionárního zdroje zasláno upozornění s poučením podle § 17 odst. 2 OchOvzd, 3) v kolika případech byla provedena kontrola přímo v obydlí provozovatele stacionárního zdroje podle § 17 odst. 2 OchOvzd, 4) kolik bylo uloženo pokut, v jaké výši (jednotlivě) a na základě jakých skutkových podstat přestupků uvedených v § 23 OchOvzd na základě provedených kontrol podle § 17 odst. 2 OchOvzd, 5) jakým způsobem reálně probíhají kontroly přímo v domácnostech prováděné na základě § 17 odst. 2 OchOvzd, 6) kolikrát orgán ochrany ovzduší využil možnost vyžádat si od provozovatele stacionárního zdroje informace o jeho provozu podle § 17 odst. 1 písm. d) OchOvzd. Žadateli bylo sděleno, že 1) 8, 2) 0, 3) 0, 4) 0, 5) 0, 6) 7.


Žádost ze dne 4. 8. 2017

Žadatel žádal o doložení informace, 1) zda bylo na úřední desce MěÚ Rakovník přístupné oznámení zahájení řízení Povolení změny stavby Křivoklát - kanalizace a vodovod (změna stavby před dokončením) a 2) v jakém termínu a také zda bylo a v jakém termínu zveřejněno na úřední desce oznámení o vydání Rozhodnutí. Žadateli bylo sděleno, že předmětné dokumenty nebyly účastníkům řízení doručovány veřejnou vyhláškou, a proto nebyly vyvěšené na úřední desce MěÚ Rakovník.


Žádost ze dne 8. 8. 2017

Žadatel žádal o informaci, zda hranice VKP č. 43 v k. ú. Zavidov uvedená v projektové dokumentaci komplexních pozemkových úprav pro k. ú. Zavidov, kterou objednal, proojednal a schválil stát, resp. Státní pozemkový úřad a na zakládě které vydal dnes v právní moci rozhodnutí o těchto komplexních pozemkových úpravách (zapsaných do KN) je platná. Žadateli bylo sděleno, že hranice je neplatná.


Žádost ze dne 8. 8. 2017

Žadatel požádal o informaci, jaké má správní odbor na mysli důkazy k prokázání nároku a jeho výše ve věci konkrétního řízení. Žadateli bylo upřesněno, že je tím myšlena např. účtenka, či faktura za opravu oplocení.


Žádost ze dne 16. 8. 2017

Žadatel žádal o informace 1) zda jsou v obci problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky, 2) zda se proti škodlivým ptákům bráníme, příp. jak, 3) zda jsme se setkali s plašiči ptáků zn. Birdgard, 4) zda poskytuje obec dotace na obranu proti škodlivým ptákům majitelům památek či zemědělcům, 5) zda obec poskytuje náhrady škod způsobené ptáky. Žadateli bylo odpovězeno, že 1) ano, s holuby, 2) ano, odchytem, 3) ne, 4) ne, 5) ne.


Žádost ze dne 21. 8. 2017

Žadatel požádal o sdělení, jak bylo projednáno pochybení týkající se vymýcení stromů a keřů. Žadatel byl informován o tom, že uvedené kácení stromů a keřů bylo řádně oznámeno a nedošlo k porušení zákona.


Žádost ze dne 21. 8. 2017

Žadatelka požádala o informaci, jak byla vyřízena jí podaná stížnost, zda byla provedena v místě kontrola a kým/kdy a s jakým výsledkem. Žadatelce byly informace poskytnuty.


Žádost ze dne 5. 9. 2017

Žadatelka požadovala informace týkající se vodoprávního dozoru v obci Bělbožice. Žadatelce byly informace poskytnuty.


Žádost ze dne 2. 10. 2017

Žadatel požádal o kopii katastrální mapy se zákresem hranic VKP č. 43 v k. ú. Zavidov. Dále požadoval informaci, na základě jakých souřadnic je možné vytyčit hranici VKP č. 43 v k. ú. Zavidov, konkrétně na pozemku p. č. 1456 a 1401/1 v k. ú. Zavidov. Žadateli byla kopie mapy a informace poskytnuta.


Žádost ze dne 6. 10. 2017

Žadatel požadoval sdělení k označení věcně a místně příslušného správního orgánu/stavebního úřadu, který řízení (úpravy prostranství Na Sekyře) zahájil s uvedením, jakým způsobem bylo zahájení řízení oznámeno, čísla jednacího a spisové značky a dále o konkretizace rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu dle §25 odst. 6 písm. c) bod 3 o zvláštním užívání - údaje ke způsobu zahájení řízení a způsobu vyrozumění přímých účastníků řízení; doložení skutečností týkajících se projednání a stavu provedení nových sjezdů a nájezdů. Žadateli byly informace poskytnuty.


Žádost ze dne 9. 10. 2017

Žadatel požádal o kopii mapy s vyznačením 2 vnějšího ochranného pásma vodních zdrojů veřejného vodovodu Nový Dvůr u Řeřich stanovené rozhodnutím č. j. vod. 235-823/85-122, a to pouze část tohoto ochranného pásma v k. ú. Řeřichy. Žadateli byla kopie mapy poskytnuta.


Žádost ze dne 12. 10. 2017

Žadatel požadoval informace o stavebních a vodoprávních řízeních v obci Skryje nad Berounkou od 20. 8. 2015 dosud. Žadateli byla poskytnuta informace, že v termínu od 20. 8. 2015 doposud proběhly v obci Skryje nad Berounkou 2 řízení.


Žádost ze dne 15. 10. 2017

Žadatel požadoval informaci, zda a jaká konkrétní pravomocně neskončená řízení jsou vedena proti osobě J. L. ve věci přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a přestupků na úseku dopravy a silničního hospodářství. Žadateli byla informace poskytnuta.


Žádost ze dne 16. 10. 2017

Žadatel požadoval informaci, na základě jakého právního předpisu může vodoprávní úřad nekonat při vědomí existence nepovolené stavby vodovodu, konkrétně propojení vodních zdrojů Zavidov s vodojemem. Žadateli bylo odpovězeno.


Žádost ze dne 20. 10. 2017

Žadatel požádal o informaci, zda bude nově scelený pozemek (částečně připojený z k. ú. Petrovice) splňovat podmínku ÚP Zavidov na minimální velikost stavebního pozemku 800 m2 a zda bude možné na takto vzniklý - scelený pozemek umístit RD, když stávající ÚP Zavidova nově připojené pozemky neřeší a v ÚP Petrovice se nachází v ploše neurbanizované. Žadateli bylo na jeho žádost odpovězeno.


Žádost ze dne 22. 10. 2017

Žadatel požadoval informace o počtu přestupků řešených OD MěÚ Rakovník týkajících se porušení zákona č. 361/2000 Sb., a to za rok 2016 a 2017 dosud. Dále požadoval sdělení aktuálního počtu zaměstnanců, kteří se podílejí na řešení přestupkové agendy vč. jejich jmen a funkcí a platu. Tyto informace byly poskytnuty s tím, že údaje o platech byly anonymizovány (pouze referent-částka, bez uvedení jména).


Žádost ze dne 23. 10. 2017

Žadatel požadoval informace, zda byla v souvislosti s jeho osobou a jejími vlastnickými právy k pozemkům parc. č. 699/699/5, či v souvislosti s rozhodnutím OD MěÚ Rakovník nebo trestním oznámením podávána na MěÚ jakákoliv stížnosti či podnět, zejména osobou J. H. Žadateli byly informace poskytnuty.


Žádost ze dne 23. 10. 2017

Žadatel požadoval informaci, na základě jakého právního předpisu městský úřad opakovaně poskytl zákres VKP Zavidov Václavy - k. ú. Zavidov do neplatné katastrální mapy - p. č. 1429, 1430, 1427 v k. ú. Zavidov neexistují. Žadateli bylo odpovězeno, že seznam platných souřadnic lomových bodů vymezujících VKP Zavidov Václavy v k. ú. Zavidov jsou v současné době stále stejné, jako v roce 2014, kdy byla hranice digitalizována. Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí poskytl výše uvedený zákres hranic VKP Zavidov Václavy - k. ú. Zavidov dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Žádost ze dne 30. 10. 2017

Žadatel požadoval informaci, na základě jakého právního předpisu poskytuje MěÚ v Rakovníku schematický náčrt (č. j. MURA/58355/2017) a zároveň požadoval poskytnutí nezkresleného mapového podkladu, ze kterého je patrné, které pozemky v k. ú. Řeřichy patří či nepatří do "PHO 2 vnější". Žadateli bylo odpovězeno, že předmětný mapový podklad byl poskytnut na základě žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve druhé žádosti bylo žadateli sděleno, že jeho požadovaná informace se se nevztahuje k působnosti MěÚ v Rakovníku a z toho důvodu byla jeho žádost odložena.

Žadatel podal na postup MěÚ stížnost a záležitost rozhodvoal Krajský úřad Středočeského kraje, který postup MěÚ v Rakovníku při částečném odložení žádosti potvrdil.


Žádost ze dne 30. 10. 2017

Žadatel požadoval informaci, zda bylo vydáno stavební povolení ve věci územního rozhodnutí ČOV Zavidov č.j. Stav/328.3/163/07/Če. Žadateli byla poskytnuta informace, že Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí vydal na základě výše uvedeného územního rozhodnutí stavební povolení dne 6. 10. 2009.


Žádost ze dne 3. 11. 2017

Žadatel požadoval zaslání kopie kolaudací - stavba garáže u rodinného domu čp. 1285 v Rakovníku, vč. protokolů o místních šetření. Žadateli byly kopie poskytnuty.


Žádost ze dne 6. 11. 2017

Žadatel požadoval konkretizaci rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu, dále doložení skutečností týkajících se projednání a stavu provedení nových sjezdů a nájezdů ke své nemovitosti a jakým způsobem byly zapracovány připomínky projednané s investorem. Žadateli byly informace poskytnuty.


Žádost ze dne 6. 11. 2017

Žadatel požadoval výpis všech vodních děl z evidence vodprávního úřadu nacházejících se na pozemku č. 399 Kněževes 270 01. Dále požadoval informaci o dokumentu ve kterém je zakresleno vodní dílo - dešťová kanalizace obce Kněževes 270 01 ze které vodoprávní úřad vychází při řízeních, a kde je zaznamenána kanalizační stoka v ulici Pražská v Kněževsi 270 01. Žadateli byly informace poskytnuty.


Žádost ze dne 6. 11. 2017

Žadatel požádal o nahlédnutí do spisu stavební dokumentace sousedních objektů, konkrétně o č. p. 141 Kněževes 27001 a č. p. 212 Kněževes 27001. Stavební úřad se domnívá, že se žadateli jednalo o informaci, zda se v archivu stavebního úřadu nachází dokumentace k uváděným objektům. Stavební úřad žadateli sdělil, že kontrolou archiválií nebyla žádná dokumentace k výše uvedeným objektům nalezena. Žadatel byl také upozorněn, že nahlížení do spisu se řídí příslušným ustanovením zákona č.500/2004 Sb. (správní řád).


Žádost ze dne 9. 11. 2017

Žadatel požadoval kopii dopisu ze dne 6. 11. 2017. Žadateli byla kopie poskytnuta.


Žádost ze dne 10. 11. 2017

Žadatel požádal o sdělení č.j. řízení, v rámci kterého p. A. G. provedl místní šetření dne 6. 5. 2015 v 16:45 hodin na soukromém pozemku č. par. 399, Kněževes 270 01. Žadateli bylo sděleno, že nebylo nalezeno č.j. řízení, které by vedl p. A. G. na pozemek p.č. 399 Kněževes.


Žádost ze dne 13. 11. 2017

Žadatel požadoval poskytnutí informací ke spisu Výst./5038/2016/Me - kterých nemovitostí se kontrola odkanalizování týkala a zda byly tyto kontroly u všech povinných nemovitostí provedeny dle norem ČSN EN 1610, ČSN 75 0905. Žadateli bylo odpovězeno, že kontrola odkanalizování se týkala nemovitostí č. p. 276, 339, 317, 336, 319, 52, 212, 141, 249, 275, 264, 316, 265, 283, 378, 384 a 346 Kněževes u Rakovníka. Stavební úřad vykonává svou činnost na základě zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a jeho provádejících vyhlášek, v tomto případě dle vyhlášky č. 26/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, konkrétně dle ustanovení § 4.


Žádost ze dne 15. 11. 2017

Žadatel požadoval informace: a) jakým způsobem zajišťujeme/hodláme zajistit souhlad zpracování osobních údajů s GDPR, b) zda jsme zadali nebo plánujeme zadat v rámci zadávacího řízení veřejnou zakázku na právní služby (advokátních kanceláří) v souvislosti s implementací GDPR, c) kolik příspěvkových organizací zřizujeme, d) zda jako ORP implementujeme nebo plánujeme implementovat GDPR i pro obce/společně s obcemi ve správním obvodu. Žadateli bylo sděleno, že a) přes externí firmu, b) na základě veřejné zakáky byla již firma vybrána, c) 14, d) ne.


Žádost ze dne 16. 11. 2017

Žadatel požadoval informace: a) jaká je maximální a průměrná odezva Informačního systému evidence obyvatel, tj. v Registru rodných čísel, Evidence obyvatel, Evidence občanských průkazů a Evidence cestovních dokladů na úřadě v Rakovníku, b) který úkon v Informačním systému evidence obyvatel je časově nejnáročnější a kolik zabere času, c) jaký evidujeme celkový počet výpadků Informačního systému evidence obyvatel v letech 2014, 2015, 2016 a k datu podání žádosti v roce 2017, d) zda podporuje náš úřad provoz okterní / lokální databáze Informačního systému evidence obyvatel na lokálním serveru, e) pokud ano, jaké jsou finanční náklady spojené s jeho provozem, f) kdo tento provoz zajišťuje. Žadateli bylo sděleno, že povinný subjekt informace uvedené pod bodem a), b), c), e) a f) nemá (taková data neeviduje, nesleduje, neshromažďuje). V případě bodu d) náš úřad nepodporuje provoz okresní / lokální databáze Informačního systému evidence obyvatel na lokálním serveru.


Žádost ze dne 20. 11. 2017

Žadatel požadoval kopie rozhodnutí o stanovení ochranných pásem vodních zdrojů pro osadu Nový Dvůr, jehož součástí je schematický náčrt. Žadateli byla kopie poskytnuta.


Žádost ze dne 27. 11. 2017

Žadatel požadoval zaslání kopie cenové nabídky na pokládku obrubníku podél parkoviště "Na Váze". Žadateli byla kopie zaslána.


Žádost ze dne 28. 11. 2017

Žadatel požadoval informaci týkající se výsledku šetření místního šetření, které bylo provedeno na základě oznámení J. H. ze dne 29. 5. 2017. Dále požadoval identifikaci jakéhokoliv dalšího oznámení, žádosti, podnětu či řízení, které bylo úřadu podáno nebo bylo iniciováno J. H., týkající se žadatelovi osoby a jeho práv k pozemkům parc. č. 678/2, 678/3, 699/7, 696/1 v k. ú. Lužná. Žadateli byl výsledek šetření zaslán formou sdělení ze dne 11. .12. 2017. K druhému bodu stavební úřad do dne 12. 12. 2017 neevidoval jakékoliv další oznámení, žádost, podnět či řízení, které bylo podáno nebo iniciováno J. H., a které se by se týkalo žadatelovy osoby a jeho práv. 


Žádost ze dne 29. 11. 2017

Žadatel požadoval zaslání kopie "vyjádření stavebního úřadu po provedeném šetření" daného České policii v Rakovníku a Okresnímu soudu zastupitelství v Rakovníku. Žadateli kopie nebyla zaslána, protože úřad tímto dokumentem nedisponuje a nevyhotovoval jej.


Žádost ze dne 12. 12. 2017

Žadatel požadoval:

1) Vodoprávní rozhodnutí k povolení biologické ČOV pro obec Křivoklát a Městečko vydaném MěÚ Rakovník (investiční akce VSOZ4 r. 2016, 2017).

2) Kolaudační rozhodnutí (Rozhodnutí k trvalému užívání) a podmínky provozování ČOV (uvedené v bodu 1.) pro obec Křivoklát a Městečko, vydané MěÚ Rakovník.

3) Projaktovou dokumentaci k ČOV (uvedené v bodu 1.) pro odkanalizování obce Křivoklát a Městečko, na kterou bylo vydáno Rozhodnutí povolení stavby v OÚ Rakovník ref. Životního prostředí a následně bude nebo bylo vydáno Rozhodnutí k trvalému užívání vydaném OÚ Rakovník, ref. živ. prosttředí. 

Žádost byla částečně odmítnuta, povolení z bodu 1. byla poskytnuto, žádost k poskytnutí informace k bodu č. 2. a 3. byla odmítnuta.


Žádost ze dne 23. 12. 2017

Žadatel požadoval informace a) jakým způsobem vymáháme daňové nedoplatky za nezaplacené pokuty, b) v případě, že tak činíme prostřednictvím daňové exekuce podle daňového řádu, zda daňový nedoplatek vymáhá odbor našeho úřadu nebo zda o vymáhání požádáme příslušný celní úřad, c) zda máme uzavřenou smlouvu s konkrétním exekutorem, případně s jakým. Žadateli bylo odpovězeno následovně: a) Zajištěním vymáhání daňových nedoplatků je dle organizační struktury města Rakovník pověřen ekonomický odbor zařazený do Městského úřadu Rakovník. b) Daňové nedoplatky za nezaplacené pokuty jsou vymáhány především prostřednictvím soudních exekutorů, dle zákona č. 120/2001 Sb, exekuční řád, v menší míře daňovou exekucí podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. c) Město Rakovník má uzavřeny smlouvy o spolupráci se třemi soudními exekutory, informace byly žadateli poskytnuty.


Žádost ze dne 27. 12. 2017

Žadatel požadoval informace ohledně výsledku šetření na základě žádosti na prošetření likvidace odpadních vod u 15 nemovitostí v obci Panoší Újezd, podané 7. 7. 2017. Provedení vodoprávního dozoru. Konkrétně požadoval informace, které z nemovitosti uvedené v žádosti, likvidují odpadní vody jiným způsobem, než napojením na veřejnou splaškovou kanalizaci. Žadateli byly informace poskytnuty.


Žádost ze dne 27. 12. 2017

Žadatel požadoval informaci, zda je Město Rakovník vlastník sloupů vč. veřejného osvětlení na pozemkových parcelách, které jsou ve vlastnictví NewCo Immo CZ GmbH. Jedná se o pozemkové parcely u OC u autobusového nádraží. Dále požadoval informaci, kdo hradí spotřebovanou elektrickou energii v případě, že je Město Rakovník vlastníkem sloupů vč. veřejného osvětlení. Žadateli byla informace poskytnuta.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení