Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní projednávali ...

Radní projednávali ...  1

Vybrané zprávy ze 13. schůze rady města.

Den Země v Rakovníku

Od roku 1990 je 22. duben slaven jako světový svátek životního prostředí i v České republice. K příležitosti Dne Země, který připadá na 22. dubna, se v Rakovníku bude konat několik akcí:

  • Dne 13. 4. a 14. 4. 2023 pořádá Střední zemědělská škola Rakovník ve spolupráci s městem Rakovník v rámci oslav Dne Země úklid Černého a Rakovnického potoka.
  • Dne 19. 4. 2023 od 8:15 hodin pořádá Dům dětí a mládeže Rakovník ve spolupráci se Střední zemědělskou školou Rakovník jarní kolo Ekologické soutěže pro základní a střední školy. Akce proběhne v Botanické zahradě v Rakovníku, kde budou žáci a studenti odpovídat na otázky z oblasti přírody a ekologie. Soutěž bude spojena s přednáškou v Klubu DDM Rakovník na téma “Co to je ekologie“.
  • Dne 21. 4. 2023 pořádá Dům dětí a mládeže Rakovník cyklovýlet na Louštín. Sraz je v Klubu DDM Rakovník v Čermákových sadech v 15:00 hodin.
  • Dne 20. 4. 2023 od 13:00 hodin do 17:00 hodin bude pro veřejnost otevřena Farní zahrada v Rakovníku, která byla zaregistrována jako významný krajinný prvek a v roce 2008 a počátkem roku 2009 zrekonstruována za finanční podpory Města Rakovníka, Středočeského kraje a řady dalších sponzorů. Farní zahrada se nachází naproti Muzeu T. G. Masaryka u Pražské brány v Rakovníku.
  • Dne 21. 4. 2023 pořádá druhý ročník studentů Gymnázia Rakovník exkurzi na Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí, kde se seznámí s chodem odboru na úseku ovzduší, odpadového hospodářství a ochrany přírody.
  • Ve dnech od 17. 4. 2023 do 30. 4. 2023 bude pořádat Kroužek včelařské mládeže RAKOvčelaříci - VČELÍ STRÁŽ, z.s. pro veřejnost zábavně vědomostní soutěž o ceny “VČELÍ STEZKA“. Na plotě botanické zahrady budou umístěny soutěžní otázky a úkoly včetně podmínek soutěže. Více informací naleznete na stránkách www.vcelarici.cz a na facebookové skupině RAKOvčelaříci.
  • Dne 22. 4. 2023 od 18:00 hodin pořádá Kroužek včelařské mládeže RAKOvčelaříci – VČELÍ STRÁŽ, z.s. pro zájemce z řad veřejnosti přednášku “VČELY, JAK JE MOŽNÁ NEZNÁTE“. Akce proběhne v Rakovnické botanické zahradě – vchod brankou od potoka (cca 400 kroků od plaveckého bazénu směrem k zimnímu stadionu).
  • Dne 27. 4. 2023 pořádá 2. ZŠ Rakovník v rámci oslav Dne Země úklidovou akci v okolí školy a případně v dalších vybraných lokalitách.
  • Dne 6. 5. 2023 pořádá Rakovnický ornitologický spolek Fénix o. s. 27. ročník vycházky “Vítání ptačího zpěvu v Rakovníku“. Začátek akce je v 6:30 hodin na parkovišti pod Tyršovým koupalištěm. Na programu je vycházka za pozorováním, poslechem a určováním ptáků nenáročnou trasou dlouhou cca 4 km. V případě zájmu a dostatku času proběhne po vycházce kontrola obsazenosti budek na Hané. S sebou vhodnou obuv do terénu případně dalekohled a určovací pomůcky.

 

Školní družina 2. ZŠ – stavební úpravy šatny a sociálního zařízení

Během vypsaného zadávací řízení na stavební úpravy chodby, šatny a sociálního zařízení v I. patře družiny 2. ZŠ v ulici Fr. Diepolta 1542 v Rakovníku bylo doručeno 6 nabídek. Na základě doporučení komise rozhodla rada města uzavřít smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „Školní družina 2. ZŠ Rakovník - stavební úpravy šatny a sociálního zařízení“ s firmou REMIUMA s.r.o. Nabídková cena firmy REMIUMA s.r.o. činila 653 336,07 Kč bez DPH, tj. 790 536,64 Kč vč. DPH. Předpokládaná doba zahájení stavebních prací je od 3. 7. 2023, dokončení dle smlouvy o dílo nejpozději do 31. 7. 2023.

Pro připomenutí:

Dle výkazu výměr byl rozpočet odhadován na 760 025,49 Kč bez DPH. Cena zahrnuje výměnu oken, zařizovacích předmětů, keramických obkladů a dlažeb, PVC a vybavení šaten a výměnu osvětlovacích těles. Na základě zveřejněné výzvy č. 8 MAS Rakovnicko – Program rozvoje venkova (Fiche 20- Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech) bude podána na výše uvedený projekt žádost o dotaci. Dotace je ve výši 80 % způsobilých výdajů. Dle odhadovaných rozpočtových výdajů by město mohlo obdržet dotaci v max. výši 735 tis. Kč.

 

Energetická koncepce města

Rada města na své 9. schůzi rozhodla o podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci výzvy EFEKT 3/2023, z Programu EFEKT III, vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.  Městu byla přiznána dotace v maximální možné výši 500 tis. Kč. Z přislíbené dotace lze hradit výdaje na zpracování koncepce včetně tisku a grafických úprav. Podmínkou je vypracování koncepce ještě v roce 2023 a vysoutěžení zhotovitele včetně zaslání podkladů poskytovateli dotace do 13. 5. 2023. Vzhledem k těmto podmínkám bylo zahájeno zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování energetické koncepce města Rakovník“.  Předpokládané náklady na základě průzkumu trhu na zpracování pro město velikosti Rakovníka se pohybují okolo 600 tis. Kč bez DPH. Předpokládaná realizace je od 1. 5. 2023 do 30. 11. 2023.

 

Hospodaření s povrchovou vodou v areálu Botanické zahrady v Rakovníku

Během vypsaného zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Hospodaření s povrchovou vodou v areálu Botanické zahrady v Rakovníku – 1. etapa“ byly doručeny 2 nabídky. Na základě doporučení komise rozhodla rada města uzavřít smlouvu o dílo se společností ENVIRONMENTAL BUILDING a.s. Nabídková cena společnosti ENVIRONMENTAL BUILDING a.s činila 2 997 977,03 Kč bez DPH (cena 3 627 552,21 Kč vč. DPH). Předpokládané zahájení stavebních prací je od června do listopadu 2023.

Pro připomenutí:

V roce 2016 vznikla studie na celkové řešení botanické zahrady. Prvotním impulzem byly opakované žádosti k řešení situace na části zahrady, kde jsou vysazeny sbírkové rostliny a v posledních letech dochází k zamokřování. Dlouhodobě vytvářená sbírka s cennými rostlinami je v ohrožení, proto je součástí návrhu řešení odvodnění. Z celkové koncepce, která obsahuje výstavbu mj. environmentálního centra a nových skleníků, byla v roce 2017 zahájena příprava na realizaci stavby drobného rybníčku, který zajistí optimální výšku vodní hladiny ve sbírkové části.

Předpokládané náklady na tuto stavbu jsou podle rozpočtu projektanta ve výši 2 mil. Kč bez DPH z roku 2017. Zakázka byla od února do června 2018 opakovaně soutěžena. Jelikož v tomto období nebyla podaná žádná nabídka, oslovili jsme společnost Stavby Rakovník s.r.o., nabídková cena překročila předpokládanou hodnotu cca o 700 tis. Kč bez DPH a rada města rozhodla v roce 2018 zakázku zrušit.

(web: mesto-1/rozvoj-mesta/pripravovane-projekty/celkove-reseni-botanicke-zahrady/)

 

Rekonstrukce ul. Palackého

Připomínáme, že se dnes uzavřela ulice Palackého a zároveň i vjezd na Husovo náměstí z ulice Vysoká. Jedinou vjezdovou ulicí se přibližně na 14 dní stala ulice Trojanova, kde se otočil směr jízdy.

Pro připomenutí:

Vzhledem k plánované rekonstrukci Palackého ulice je potřeba informovat občany o průběhu stavby. Práce na stavbě započnou od úterý 11. 4. 2023 obnovou kanalizační stoky s postupem prací směrem od Husova náměstí. Následovat bude obnova vodovodního řadu společně s obnovou plynovodního řadu. To potrvá přibližně do září letošního roku, poté se začne s rekonstrukcí povrchů.

Po celou dobu stavby se ul. Trojanova stane ulicí vjezdovou, tedy bude zde otočen průjezd směrem od křižovatky na Váze na Husovo náměstí. Přibližně od 19. 4. 2023 bude v ulici nainstalována i vjezdová závora, o konkrétním termínu budeme informovat na webových stránkách města a přes sociální sítě.

Na počátku bude přibližně na 14 dní uzavřen vjezd z Vysoké ulice. Vysoká ulice bude průjezdná obousměrně s vjezdem i výjezdem do ul. Havlíčkova. Po celou tuto dobu bude vjezdová závora zvednutá. Po dokončení napojení kanalizační šachty ve vjezdu z Vysoké ulice na Husovo náměstí, dojde k obnovení průjezdu za standardních podmínek. Závora se opět zprovozní.

Vzhledem ke změně směru jízdy v ulici Trojanova dojde k otočení průjezdu okolo panelových domů č. p. 1797, 1798 a 1799. Nově bude průjezd umožněn směrem z křižovatky na Váze, Trojanovou ulicí a výjezd na ulici Čs. legií.

Více informací k rekonstrukci najdete na webu města: mesto-1/rozvoj-mesta/pripravovane-projekty/palackeho-ulice/

Datum vložení: 12. 4. 2023 10:20
Datum poslední aktualizace: 12. 4. 2023 10:22
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení