Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní projednávali ...

Radní projednávali ... 1

Vybrané zprávy z 15. schůze rady města.

Modernizace veřejného osvětlení

Během vypsaného zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Modernizace VO ve městě Rakovník“ byly doručeny 3 nabídky. Na základě doporučení komise rozhodla rada města uzavřít smlouvu o dílo s firmou Pavel Srp, jehož nabídková cena činí 2 092 778,49 Kč vč. DPH. Termín dokončení díla je stanoven nejpozději do 15. 10. 2023.

Pro připomenutí:

V rámci tohoto projektu bude vyměněno 396 starých svítidel převážně podél páteřních silnic ve městě (Pražská, Plzeňská, Dukelských hrdinů, Lišanská atd.) za modernější a úspornější.

Na výše uvedený projekt požádalo město o poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy v rámci výzvy č. NPO 1/2022 Rekonstrukce veřejného osvětlení prostřednictvím spol. Metrolux, kdy předpokládaná hodnota byla vypočtená na 4,8 mil. Kč bez DPH, dotace měla činit 2,9 mil. Kč bez DPH a spoluúčast města 1,9 mil. bez DPH Kč. Vypsali jsme zadávací řízení, které prošlo kontrolou společnosti Metrolux a pro jistotu jsme ještě požádali o kontrolu administrátora zadávacích řízení, kterého využívá město při jiných zadávacích řízeních. Následně jsme byli tímto administrátorem upozorněni, že je VZ nesprávně začleněna, jelikož se nejedná o VZMR na stavební práce, ale o podlimitní VZ na dodávky. Zároveň jsme byli upozornění, že zpracovaná technická specifikace, resp. podmínky dotace jsou nastaveny podle určitého typu svítidla, a nevyhovují potřebám města. Přepracovali jsme tedy technickou dokumentaci a zadávací podmínky, které sice nesplňují podmínky dotace, ale garantují stejnou úsporu energie, nejsou diskriminační, pro město jsou vyhovující a podařilo se nám vysoutěžit cenu ve výši 1 729 569 Kč bez DPH, která je nižší než původně zamýšlená spoluúčast města.

Naši žádost o poskytnutí dotace jsme tedy vzali zpět právě z důvodu změny požadovaných technických parametrů svítidel dle potřeb města.

 

Rekonstrukce střechy Sokolovny – dotace

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky v rámci specifického cíle 4.4 Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích avizuje vypsání 52. výzvy IROP – Památky. Tato výzva je určena pro národní kulturní památky v přechodových regionech. Přesné podmínky výzvy dosud nejsou známy, ale předpokládá se, že budou obdobné jako v předchozím programovacím období. Orientační datum vyhlášení výzvy je 16. 5. 2023. Výše dotace v předchozím období byla 85 % celkových způsobilých výdajů. Za těchto podmínek by město mohlo obdržet dotaci až 16 mil. Kč.

Rekonstrukce střechy na Sokolovně byla projektantem vyčíslena na 19,6 mil. Kč včetně DPH. V rámci tohoto projektu bude vyměněna dosluhující střešní krytina (alukryt) za novou měděnou, včetně plechování, svodů a žlabů, opravy krovů a opravy stropních konstrukcí a podhledů nad velkým a malým sálem. Další vyvolanou investicí je potom úprava sociálního zařízení na bezbariérové. V současné době je zažádáno o stanoviska dotčených orgánů a následně bude požádáno o stavební povolení a výběr zhotovitele bezbariérového sociálního zařízení. Všeobecnou podmínkou IROP totiž je bezbariérovost objektu a otevření památky veřejnosti. Prozatím není známo, zda bude výzva hodnocena pomocí věcných kritérií (bodování) nebo zda bude záležet na rychlosti podání žádosti.

Pro podání žádosti je nutno vypracovat studii proveditelnosti, která je povinnou součástí všech žádostí o poskytnutí podpory z IROP. V rámci poptávkového řízení byly osloveny čtyři dotační společnosti s žádostí o zajištění dotačního managementu včetně vypracování studie proveditelnosti a podání žádosti. Bylo rozhodnuto uzavřít smlouvu o dílo se společností RDG Advisory, s.r.o., jejímž předmětem je podání žádosti o dotaci a zajištění manažerského řízení v období realizace a udržitelnosti projektu „Rekonstrukce střechy na objektu Sokolovny“, za cenu 200 000 Kč bez DPH. V případě přiznání dotace bude akce realizována v roce 2024/2025.                                          

 

Regenerace Palackého ulice

Během vypsaného zjednodušeného podlimitního řízení na výběr zhotovitele stavby „Regenerace MPZ Rakovník“ V. etapa, ul. Palackého“ byly doručeny 3 nabídky. Na základě doporučení komise rozhodla rada města uzavřít smlouvu o dílo se STAVKOM Veletice s.r.o. Jejich nabídková cena činí 10 042 998 Kč vč. DPH. Předpoklad realizace prací je od září 2023 do června 2024 resp. max. 10 měsíců.

Zároveň jsme formou poptávky zajistili nabídky na realizaci technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP. V případě TDS nejvýhodnější nabídku předložil BUNG CZ s.r.o. za cenu 447 700 Kč vč. DPH. U koordinátora BOZP nejvýhodnější nabídku předložil RAKOFIRE s.r.o. za cenu 104 423 Kč vč. DPH. Formou objednávky bude zajišťovat autorský dozor projekční kancelář Ateliér Kprojekt, s.r.o. v nabídnuté ceně 48 400 Kč vč. DPH. Záchranný archeologický výzkum realizuje Muzeum T. G. Masaryka v ceně do 6 000 Kč (není plátcem DPH).

Pro připomenutí:

Od dubna do srpna 2023 budou po koordinaci s námi probíhat rekonstrukce inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, plynovod). Předpoklad zahájení prací na komunikaci, chodnících, VO, odvodnění, zeleni atd. naším zhotovitelem je od září 2023. Odhadovaná cena z roku 2021 dle projektanta je cca 8,63 mil Kč bez DPH.

Tento projekt byl dlouhodobě připravován a informace k němu jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách města - mesto-1/rozvoj-mesta/pripravovane-projekty/palackeho-ulice/

 

Energetická koncepce města

Během vypsaného zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování energetické koncepce města Rakovník“ bylo doručeno 5 nabídek. Na základě doporučení komise rozhodla rada města uzavřít smlouvu o dílo se společností Moore Advisory CZ s.r.o. Jejich nabídková cena činí 445 280 Kč vč. DPH. Předpokládaná realizace je od května 2023 do 30. 11. 2023.

Pro připomenutí:

Rada města na své 9. schůzi rozhodla o podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci výzvy EFEKT 3/2023, z Programu EFEKT III, vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.  Městu byla přiznána dotace v maximální možné výši 500 tis. Kč. Z přislíbené dotace lze hradit výdaje na zpracování koncepce včetně tisku a grafických úprav. Podmínkou je vypracování koncepce ještě v roce 2023 a vysoutěžení zhotovitele včetně zaslání podkladů poskytovateli dotace do 13. 5. 2023. Předpokládané náklady na základě průzkumu trhu na zpracování pro město velikosti Rakovníka se pohybují okolo 600 tis. Kč bez DPH.

 

Dopravní řešení ul. Dukelských hrdinů, Na Francouzích a Pod Nemocnicí v Rakovníku“

Bylo zahájeno zjednodušené podlimitní řízení na výběr zhotovitele stavby „Dopravní řešení ul. Dukelských hrdinů, Na Francouzích a Pod Nemocnicí v Rakovníku“. Tento projekt vznikl v souvislosti s bytovou výstavbou v ul. Na Francouzích. Investor poskytl pro rozšíření komunikace Na Francouzích část pozemku. Jeho největším přínosem je zvýšení bezpečnosti silničního provozu včetně chodců.

Projektovou dokumentaci zpracovala společnost Ateliér Kprojekt, s.r.o. v srpnu 2022 a březnu 2023 a je podkladem pro dopravní řešení ulic Dukelských hrdinů, Na Francouzích a Pod Nemocnicí v Rakovníku. Rozpočtové náklady, dle rozpočtu projektanta, jsou 13,3 mil. Kč vč. DPH. Předpoklad zahájení stavebních prací je od září 2023. Doba provádění díla včetně klimatické přestávky a koordinace s realizací rekonstrukce vodovodu a přeložkami kabelových sítí a investorem bytové výstavby je 12 měsíců.

Více informací k projektu najdete na webu města: mesto-1/rozvoj-mesta/pripravovane-projekty/dopravni-reseni-ul-na-francouzich/

 

Nabíjecí stanice na elektrokola

Z důvodu zkvalitnění cykloturistiky ve městě Rakovník bylo rozhodnuto zakoupit 2 ks nabíjecí stanice na elektrokola za celkovou cenu 164 457,15 Kč vč. DPH.

Odbor správy majetku vytipoval možné lokality, kde by nabíjecí stanice mohly být nainstalovány. První lokalita je na Husově náměstí ve středovém pasu u nového pilíře na elektrickou energii, druhá lokalita byla vytipována před vchodem do Městského plaveckého bazénu, kde bude nabíjecí stanice umístěna na opěrné zdi.

 

Datum vložení: 5. 5. 2023 12:34
Datum poslední aktualizace: 21. 6. 2023 9:36
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení