Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní projednávali ...

Radní projednávali ... 1

Vybrané zprávy ze schůzí rady města.

Stavební úpravy šaten 2. ZŠ Rakovník

Bylo rozhodnuto zahájit veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace na projekt „Stavební úpravy šaten 2. ZŠ Rakovník“.

V roce 2018 byla dokončena studie na tento projekt. Cílem projektu je rozšíření počtu šatnových kojí ve stávajících nevyhovujících šatnách základní školy a vybudování prostoru pro pobyt žáků ve volných hodinách – školní klub. Školní šatny již nevyhovují požadavkům současného provozu školy a školní klub by měl umožnit soustředění dětí po dobu poledních přestávek a volného času mezi vyučovacími hodinami. Práce zároveň zahrnují i uvolnění části prostoru dvora a bourání částí stávajících objektů. Vzhledem k omezeným podmínkám, kdy není možné prostor dvora zcela zastavět, vedly důvody k řešení umístit školní klub do patra nad část nově budovaných šaten.

Předpokládané realizační náklady stavby dle projektanta z roku 2018 jsou cca 15 mil. Kč bez DPH, přesná výše bude známa po odevzdání položkového rozpočtu.

 

Technologie recyklace prací vody z pískových filtrů

Na základě opakovaně vypsaného zadávacího řízení na výběr zhotovitele na dodání a instalaci „Technologie recyklace prací vody z pískových filtrů“ v Aquaparku v Rakovníku bylo radou města rozhodnuto uzavřít smlouvu o dílo se společností Rewat Energy s.r.o. za celkovou cenu 4 222 900 Kč vč. DPH. Za předpokladu, že tento projekt nebude zrealizován ještě v letošním roce, bude zařazen do rozpočtu na rok 2023.

Pro připomenutí: Aquapark v Rakovníku byl rekonstruován v letech 2018 – 2019. Technologie čištění vody v rámci rekonstrukce byla zvolena v té době standartním způsobem zakončena pískovými filtry. Při této technologii čištění dochází k částečnému úbytku vody, která nelze dále vyčistit, tato voda odtéká do kanalizace. V současné době se na trh dostala možnost odpadní vodu z pískových filtrů, která již nelze použít, dále vyčistit za pomoci ozonu a dál využít v bazénu.

Bazénová technologie, která pracuje na klasickém principu pískové filtrace, dezinfikuje na bázi chlóru a doplňkové dezinfekce ozonem shromažďuje mechanické nečistoty na bazénových filtrech. Tyto filtry je nutné čistit zpětným proplachem vodou a vzduchem. Při tom vzniká velké množství prací vody v závislosti na velikosti filtru cca 5 – 20 m3 vypuštěných za cca 3 – 6 min. Tato voda je dle platné legislativy nahrazena vodou čerstvou. Jedná se o 30 - 60 l/os a den v závislosti na systému její úpravy a cirkulace. Nová technologie recyklace prací vody z pískových filtrů, má za úkol vodu, která je použita na vyprání filtrů a byla by vypuštěna do kanalizace, vyčistit od běžného znečištění na parametry pitné vody a tuto vodu následně vrátit do bazénů a systému její úpravy a cirkulace.

Základní princip úpravy vody ozonem je založen na celkové filtraci s využitím ozonizace a jeho vlastností. Ozon rozloží vše ve vodě na základní částice, které jsou následně efektivně odfiltrovány s minimem prací vody. Voda je tohoto principu bakteriologicky i mikrobiologicky dezinfikovaná. Čištěná voda z pískových filtrů za pomoci nové technologie recyklace vody ztrácí v minimální míře svoji teplotu, tudíž dochází k úspoře nákladů za ohřev vody. V současné době se používá voda z vodovodního řadu a musí se znovu ohřívat na teplotu používanou v bazénu. Další úsporou je použití samotné vody, která již byla v systému a nemusí se tedy nákladně doplňovat z vodovodního řadu a znovu platit. Dle odhadu může dojít při použití nové technologie recyklace vody z pískových filtrů k úspoře až 1 000 000 Kč za rok.

Na základě výše uvedených skutečností provozovatel Aquaparku Rakovník, Údržba městských komunikací Rakovník, spol. s.r.o. dodala nákres technologie recyklace prací vody z pískových filtrů včetně výkazu výměr pro potřeby výběru dodavatele této technologie.

 

Oprava minigolfových drah v areálu GOLFCLUB 85 Rakovník 

Současný stav povětrnostních podmínek nedovolil zahájit práce na opravě minigolfových drah a je předpoklad, že do konce roku nebude možné je zahájit. Důvodem je převážně náročnost na vytvrdnutí používaného materiálu, pro který je třeba teplot cca 15 °C a 0,4 % vlhkosti. Pokud budou práce provedeny za nižších teplot a vyšší vlhkosti může dojít k zhoršené kvalitě povrchu a tím se sníží celková životnost opravených drah. S dodavateli tedy bylo dohodnuto posunout termín realizace na příští rok s tím, že ceny zůstanou zachovány dle již uzavřených smluv.

Pro připomenutí: Město Rakovník má ve svém vlastnictví sportovní areál minigolfu Pod Nemocnicí v Rakovníku, který byl vystaven v roce 2006. Od výstavby areálu nebyla provedena větší oprava na jednotlivých drahách, kromě několika estetických úprav v barevnosti.

V současné době je povrh drah na několika místech poškozen tak, že je třeba provést větší opravy. Na základě poptávkového řízení byl vybrán Jaroslav Klouček, který opravu drah provede za celkovou cenu 220 360 Kč bez DPH. Oprava bude spočívat v celkovém přebroušení, domodelování spádů, vysprávka destruovaných ploch, uzavření epoxidovou stěrkou a následným finálním nátěrem drah.  Po opravě minigolfových drah je třeba provést lajnování, které bylo zadáno Miroslavovi Jelínkovi za cenu 29 740 Kč bez DPH.

 

Úspora energií

Město Rakovník se snaží řešit momentální vysoké ceny energií úspornými opatřeními. Jedním  z příkladů je upravená doba nasvícení kulturních památek pouze do 22:00 hod. Zároveň plánujeme omezit rozsah a dobu vánoční osvětlení, které bude zapnuto pouze společně s veřejným osvětlením. V rámci rekonstrukce ulic samozřejmě měníme staré lampy za ty úsporné. U veřejného osvětlení dáváme na zapínací body regulátory, které ovlivňují intenzitu světla z hlediska okolních vlivů. Zároveň došlo prozatím k mírnému snížení intenzity osvětlení, kterou je možné případně ještě změnit.

Co se týče budov úřadu, tak došlo k regulaci vytápění i osvětlení, zaměstnanci úřadu byli poučeni a v místech, kde je to možné, využíváme spíše denní světlo než zářivky. Zároveň byli ředitelé příspěvkových organizací vyzvání k  úsporným opatřením, jelikož již na podzim bylo nutné navýšit neinvestiční příspěvky právě kvůli vysokým zálohám za energie.

Momentálně nejdůležitějším krokem ke zmírnění dopadu vysokých cen za energie je pro nás instalace fotovoltaických panelů na střechy městských budov.  Budovy máme již vytipované a zpracováváme potřebné podklady, abychom mohli využít případných vypsaných dotačních titulů pro instalaci.

 

Modernizace veřejného osvětlení ve městě Rakovník

S ohledem na realizaci úspor v oblasti veřejného osvětlení podalo město žádost o poskytnutí dotace vypisované Ministerstvem průmyslu a obchodu prostřednictvím Národního plánu obnovy, komponenty 2.2.2, zaměřené na rekonstrukci veřejného osvětlení. Tato žádost prošla úspěšně formální kontrolou a hodnocením a městu byly rezervovány finanční prostředky ve výši 3 535 020 Kč.

Podmínkou přiznání dotace je realizace veřejné zakázky a doložení podkladů do 2. 2. 2023. Bylo tedy rozhodnuto zahájit zadávací řízení na výběr zhotovitele na tento projekt. Výše dotace byla stanovena dle vypočtené úspory energie (téměř 60 % oproti současnému stavu). Předpokládaná celková hodnota stavebních prací činí cca 5,8 mil. Kč a v rámci tohoto projektu by mělo být vyměněno 396 starých svítidel převážně podél páteřních silnic ve městě (Pražská, Plzeňská, Dukelských hrdinů, Lišanská atd.) za modernější a úspornější. Roční úspora nákladů na elektrickou energii by měla činit cca 336 tis. Kč.

 

Vybudování fotovoltaického systému na bazénu

Vzhledem k možnosti dotační podpory na instalaci FVE na budovy v majetku města a současně s aktuální situací na poli energetiky jsme vstoupili v jednání s několika společnostmi, které se zabývají procesem pořizování FVE. Nejvhodnější budovou k instalaci je momentálně Městský plavecký bazén. Pokud by bylo možné instalovat FVE pouze na novou střechu z lepených vazníků nad hlavní bazénovou halou, byl by instalovaný výkon okolo 150 kWp. Pokud vyhoví staticky všechny okolní střechy, můžeme se dostat až na 270 kWp. Odhadované náklady na realizaci jsou 5,5 mil. Kč, resp. 9,5 mil. Kč při maximálním využití.

Předpokládané ušetřené roční náklady jsou 900 tis. Kč, resp. 1,6 mil. Kč při ceně 6 Kč/kWh.  Při uvažované výši dotace 60 % je pak doba návratnosti odhadována na cca 2,5 roku. V současné době je pro nás možné využít výzvu SFŽP, která je otevřena do 15. 3. 2023. Realizaci projektu od vydání rozhodnutí je pak nutno dokončit do dvou let.

Na základě těchto skutečností uložila rada města příslušnému odboru připravit návrh smlouvy s Energy Benefit Centre, a. s., jejímž předmětem bude projektová dokumentace, podání žádosti o dotaci a manažerské řízení procesu vedoucího k vybudování fotovoltaického systému na budově Městského plaveckého bazénu v Rakovníku, za cenu 759 500 Kč bez DPH.

 

Pro připomenutí:

Alej roku 2022

Alej v Čermákových sadech byla nominována do soutěžní ankety Alej roku 2022 - https://alejroku.cz/2022/jirovcova-alej-v-cermakovych-sadech

Hlasování probíhá od středy 2. listopadu 2022 do středy 11. ledna 2023 na stejných webových stránkách https://alejroku.cz/.

 

Soutěž „O nejkrásněji nazdobený vánoční stromeček“

Rada města vyhlásila již 8. ročník soutěže pro děti mateřských a žáky 1. stupně základních škol v Rakovníku „O nejkrásněji nazdobený vánoční stromeček“.

Každá škola obdrží jeden označený vánoční stromeček od Městských lesů Rakovník, který bude vystaven na Husově náměstí před budovami radnice, stromky se budou instalovat v úterý 6. 12. 2022. Děti budou své stromky zdobit v termínu od 7. - 8. 12. 2022.

Hlasování bude probíhat formou ankety ve dnech 9. - 14. 12. 2022 na webových stránkách města. Hlavní vítěz soutěže bude oceněn zvláštní cenou. Oceněni budou též všichni účastníci soutěže.

Ceny budou předány před budovou radnice ve čtvrtek 15. 12. 2022 v 10:00 hod.

 

Vánoční strom

Letos bude dominantou Husova náměstí jedle, která bude dopravena na své místo již příští neděli, tedy 20. 11. 2022.

Tradiční rozsvícení vánočního stromu na Husově náměstí v Rakovníku je naplánováno o týden později - na neděli 27. 11. 2022 od 16:00 hod. Moderátorkou akce bude Marcela Tomčíková, vystoupí zde děti z MŠ Klicperova, Milan Zimmermann a Hradní duo.

 

Datum vložení: 11. 11. 2022 10:14
Datum poslední aktualizace: 11. 11. 2022 10:16
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení