Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní a zastupitelé projednávali

Radní a zastupitelé projednávali 1

Vybrané zprávy z 31. schůze rady města ze 6. zasedání zastupitelstva města.

Šatny pro pozemní hokej HC 1972 Rakovník

Během vypsaného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Šatny pro pozemní hokej HC 1972 Rakovník“ byly doručeny 2 nabídky. Na základě doporučení komise rozhodla rada města uzavřít smlouvy o dílo se společností CUBESPACE s.r.o., jejichž nabídková cena činila 26 716 881,80 Kč včetně DPH. Předpoklad realizace je leden 2024 až 31. 5. 2024.

Pro připomenutí:

Projektovou dokumentaci zpracoval ARTENDR s.r.o. Jedná se o nahrazení stávajících šaten pro pozemní hokej a ostatní zázemí, které jsou již v nevyhovujícím stavu, budovou stejného rozsahu a na stejném místě. Stavba je navržena jako dvoupodlažní montovaný domek z typových buněk. 1. NP je navrženo pro dva sportovní oddíly (pozemní hokej a fotbal). Každý oddíl má svůj samostatný vstup. 2. NP bude užívat pouze pozemní hokej. Zázemí pro sportovce tvoří šatny, sociální zařízení a místnost pro rozhodčí. Do objektu bude přivedena voda pomocí veřejného vodovodu, odkanalizován do veřejné kanalizace a vybaven hromosvodem.

Předpokládaná hodnota stavby podle rozpočtu projektanta ze září 2023 22,3 mil Kč bez DPH. V zadávací dokumentaci stanovujeme maximálně přípustnou cenu ve výši 25 mil. Kč bez DPH. Předpoklad zahájení stavebních prací je leden 2024, dokončení do června 2024 s tím, že v červenci je plánováno evropské mistrovství pozemního hokeje.

 

Příprava programů pro lékaře ve městě Rakovník

Město připravuje programy, kterými by chtělo zatraktivnit Rakovník pro lékaře (aktuálně pediatry a zubaře), aby si ve městě otevřeli praxi. Do příštího rozpočtu na rok 2024 je na tento účel předběžně vyčleněna částka 1 400 000 Kč.

Jsou rozpracovány dva programy, jeden pro pediatry a stomatology s příslušnou atestací připravené otevřít praxi a jeden pro studenty stomatologie ve formě stipendia. O dalších podrobnostech k jednotlivým programům budeme informovat ihned po oficiálním vyhlášení.

 

Vydání Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Úprava obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství byla schválena z důvodu novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Obsahové náležitosti obecně závazné vyhlášky (sazba poplatku, splatnost, osvobození a úlevy) je ponecháno ve znění původní Obecně závazné vyhlášky č. 3/2021.

Úplné znění nové vyhlášky bude zveřejněno na webu města: urad/vyhlasky-a-narizeni-mesta-opatreni-obecne-povahy-1/

 

Vydání Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů

Úprava obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů byla schválena z důvodu novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Obsahové náležitosti obecně závazné vyhlášky (sazba poplatku, splatnost, osvobození a úlevy) je ponecháno ve znění původní Obecně závazné vyhlášky č.  5/2019.

Úplné znění nové vyhlášky bude zveřejněno na webu města: urad/vyhlasky-a-narizeni-mesta-opatreni-obecne-povahy-1/

 

Vydání Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu

Úprava obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu byla schválena z důvodu novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Obsahové náležitosti obecně závazné vyhlášky (sazba poplatku, splatnost, osvobození a úlevy) je ponecháno ve znění původní Obecně závazné vyhlášky č.  7/2019.

Úplné znění nové vyhlášky bude zveřejněno na webu města: urad/vyhlasky-a-narizeni-mesta-opatreni-obecne-povahy-1/

 

Vydání Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Úprava obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství byla schválena z důvodu novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Obsahové náležitosti obecně závazné vyhlášky bylo navrženo změnit v následujících parametrech: zvýšení sazby za dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje a služeb ze 3 Kč na 10 Kč za m² a den, zvýšení sazby za umístění zařízení sloužící pro poskytování služeb ze 3 Kč na 10 Kč za m² a den, zvýšení sazby za umístění zařízení cirkusů ze 3 Kč na 10 Kč za m² a den, zvýšení týdenní paušální částky za umístění zařízení cirkusů z 5 000 Kč na 15 000 Kč, zvýšení sazby za umístění lunaparků a jiných obdobných atrakcí z 10 Kč na 20 Kč za m² a den, zrušení osvobození pro umístění lešení a stavebního výtahu na veřejném prostranství po dobu prvních 30 dnů užívání, rozšíření přílohy č. 1 OZV, ve které jsou jmenovitě uvedena zpoplatněná veřejná prostranství o ulice Rejzkova, Cónova a Lužní. Ostatní parametry vyhlášky zůstaly ve znění původní Obecně závazné vyhlášky č. 3/2020.

Úplné znění nové vyhlášky bude zveřejněno na webu města: urad/vyhlasky-a-narizeni-mesta-opatreni-obecne-povahy-1/

 

Rozpočet města Rakovníka na rok 2024

Rozpočet města Rakovníka je finanční plán, který vyjadřuje finanční vztahy na straně příjmů a výdajů, podle něhož se řídí financování uskutečňovaných operací v průběhu kalendářního roku. Rozpočet města Rakovníka na rok 2024 se předkládá jako schodkový, tedy plánované příjmy pro rok 2024 jsou nižší než plánované výdaje.

Rozdíl mezi plánovanými příjmy a plánovanými výdaji je dorovnán financováním – zůstatkem finančních prostředků na běžných účtech ve výši 186 000 000,00 Kč.

Příjmy jsou rozpočtovány ve výši 455 300 000,00 Kč, a to dle schváleného rozpočtového výhledu města Rakovníka na období 2023–2025, dle skutečného plnění rozpočtu za předchozí rozpočtový rok, dle výpočtu daňových příjmů provedeného Ing. Luďkem Tesařem – Cityfinance a dle kvalifikovaného odhadu příjmů.

Celkové výdaje byly stanoveny ve výši 641 300 000,00 Kč. Tato částka se skládá z běžných výdajů jednotlivých útvarů a účelových fondů ve výši 425 630 000,00 Kč, kapitálových výdajů ve výši 185 625 000,00 Kč a splátek úvěrů ve výši 30 045 000,00 Kč. Při stanovení konkrétních výdajů se vycházelo z rozpočtového výhledu města na období 2023–2025 a odhadu výdajů a potřeb jednotlivých útvarů města Rakovníka. Útvary vycházely zejména z uzavřených smluvních vztahů, z potřeby dokončení rozpracovaných akcí financovaných z vlastních i cizích prostředků, ze vztahů, které vyplývají z obecně závazných právních předpisů, zejména z povinnosti zabezpečit určité činnosti a záležitosti pro občany a region dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a dále z nutnosti zabezpečit potřebné opravy a údržbu majetku města k jeho dalšímu efektivnímu využívání.

 

Ukazatele rozpočtu:

rámcový ukazatel rozpočtu – třída 1 (Daňové příjmy)                                            368 230 000,00 Kč

rámcový ukazatel rozpočtu – třída 2 (Nedaňové příjmy)                                          24 857 000,00 Kč

závazný ukazatel rozpočtu – třída 4 (Přijaté transfery)                                            62 213 000,00 Kč

celkové příjmy rozpočtu ve výši                                                                                  455 300 000,00 Kč

závazný ukazatel rozpočtu – pol. 8115 (Zapojení zůstatku minulých let)           186 000 000,00 Kč

celkové zdroje rozpočtu                                                                                               641 300 000,00 Kč

 

rámcový ukazatel rozpočtu – třída 5 (Běžné výdaje)                                              425 630 000,00 Kč

rámcový ukazatel rozpočtu – třída 6 (Kapitálové výdaje)                                      185 625 000,00 Kč

závazný ukazatel rozpočtu – pol. 8124 (Splátky úvěrů)                                            30 045 000,00 Kč

celkové výdaje rozpočtu                                                                                               641 300 000,00 Kč

 

Rozpočet města bude zveřejněn na úřední desce v sekci Rozpočet. Rozpis rozpočtu bude schválila rada města na své schůzi ve středu 13. 12. 2023.

 

Odkoupení pozemku p. p. č. 4435 v k. ú. Rakovník

Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení pozemku p. p. č. 4435 (1 835 m2) v k. ú. Rakovník za celkovou kupní cenu 7 707 000 Kč.

Odbor správy majetku, na základě pokynů vedení města, jednal o možném odkoupení pozemku na křižovatce ulic Trojanova a Na Sekyře, který je nezastavěný a minimálně udržovaný. Pozemek vlastnila společnost se zahraničními vlastníky, kteří zde v roce 2016 měli zájem provést výstavbu, avšak z důvodu omezení v památkové zóně jim nebyla povolena.

Od roku 2022 jsme se snažili se společností spojit a vše se podařilo až v první polovině letošního roku. Po první schůzce vlastníci projevili zájem o naši nabídku na odkoupení pozemku. Nechali jsme vyhotovit znalecký posudek, který v květnu určil cenu 8 441 000 Kč, tj. 4 600 Kč/m2. Při následných jednáních se podařilo s vlastníky dojednat snížení ceny na 4 200 Kč/m2, celková kupní cena tak činila 7 707 000 Kč.

Pozemek je pro město vhodné vlastnit, neboť se nachází v památkové zóně historického centra a nabízí se zde možnost vybudovat odpočinkovou zónu, park apod. Na pozemku nejsou žádné závazky.

 

Stanovení příspěvků na provoz pro rok 2024

Příspěvky na provoz jsou poskytovány klubům, které mají ve správě městské sportovní areály. Jeho čerpání je primárně určené na pokrytí nákladů na základní provoz (energie) a drobné opravy. Příspěvek je pravidelně vyúčtován a je kontrolována jeho využitelnost dle podmínek stanovených provozovatelskou smlouvou. Na rok 2024 bylo doporučeno pouze navýšení u spolku TJ Tělovýchovná zařízení, kterému jako jedinému nebyl příspěvek v posledních letech navýšen. Navýšení je o 200 000 Kč, a to zejména z důvodu nárůstu cen energií.

Schválené příspěvky:

 • TJ TATRAN Rakovník, z. s. - 1 140 000 Kč
 • SK Rakovník, z. s. a HC 1972 RAKOVNÍK, z. s. - 1 860 000 Kč
 • HC Rakovník, z. s. - 2 497 500 Kč
 • HVS Rakovník, z. s. - 150 000 Kč
 • GOLFCLUB 85 Rakovník, z. s. - 60 000 Kč
 • TJ Tělovýchovná zařízení Rakovník, z. s. - 800 000 Kč

 

Investiční projekty pro rok 2024

Zastupitelé města schválili zásobník investičních projektů. Jedná se o souhrnný přehled projektů, který byly realizovány v roce 2023 a souhrn plánovaných projektů, které by se měly realizovat v roce 2024. Dále pak o přehled projektů pro následující léta a další případné projekty, které by bylo vhodné realizovat v případě volných finančních prostředků.

Dokončené projekty v roce 2023:

 • Víceúčelové studijní a společenské centrum
 • Stavební úpravy vstupního parteru – Víceúčelové studijní a společenské centrum
 • Cyklostezka Rakovník – Kněževes – propojení
 • Most č. 16 Benešovy rámy-Hradcův mlýn
 • Most č. 17 Pod Papírnou
 • Rekonstrukce ul. Zd. Štěpánka 2. část
 • Botanická zahrada – řešení odvodnění
 • Šatny a sociální zařízení u hokejbalového hřiště
 • Skateboardové hřiště

Projekty v realizaci:

 • Rekonstrukce ulice Na Francouzích včetně dopravního řešení napojení
 • Regenerace MPZ V – ul. Palackého
 • Rekonstrukce ul. Jiráskova, Žlutického, Komenského nám.
 • Modernizace dílen a cvičné kuchyně 2. ZŠ Rakovník
 • schvaluje

Financování připravených projektů v roce 2024, případně letech následujících:

 • Šatny PH a SK – buňky, demolice tribuny
 • Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ
 • Modernizace MKDS Rakovník – kamerový bod Vladislavova, Pražská, Lišanská
 • rekonstrukce ulice Riegerova

V případě volných prostředků v rozpočtu města nebo v případě získání dotace fyzickou realizaci připravených investičních projektů a schválit jejich financování v roce 2024, případně letech následujících:

 • Nové architektonické řešení Husova náměstí včetně rekonstrukce inženýrských sítí
 • Botanická zahrada – východní část
 • most č. 5 (chodník na mostě přes Černý potok – Valeo)
 • Most č. 18 u Kohoutova mlýna
 • Nábř. Dr. Beneše – parkování u Zimního stadionu
 • Zimní stadion – rekonstrukce šaten a sociálního zařízení
 • FVE bazén
 • FVE MŠ Průběžná, MŠ V Parku a 3. ZŠ
 • Sokolovna – rekonstrukce střechy
 • Dopravní řešení ulice Spalova
 • Přístavba archivu budovy radnice
 • Modernizace odborných učeben 1. ZŠ
 • Modulární tribuny na SK

Investiční projekty, které se připravují k realizaci v letech následujících:

 • Rekonstrukce prostranství před vlakovým nádražím
 • Rozšíření Sportovní haly
 • Rozšíření šaten 2. ZŠ
 • Most č. 3 přes potok Huřvinka, za ČOV

Investiční projekty, u kterých je vydáno pravomocné stavební povolení, a jsou připraveny k realizaci:

 • Rekonstrukce a modernizace areálu SK Rakovník
 • V Lukách – Lužní ulice
 • Sokolovna – celková obnova
 • Obnova Čermákových sadů
 • Kanalizační sběrač – Zátiší Bulovna – ČOV Rakovník
 • Komunikace ke kynologickému cvičišti – I. etapa
 • Sídliště Bendovka – řešení komunikací

Další investiční projekty

 • Vodohospodářská studie, odvedení povrchových vod z lokality Zátiší
 • Řešení kapacit školní družiny 1. a 2. ZŠ Rakovník
 • Úprava prostranství v ul. Nádražní (Poliklinika)
 • Snížení energetické náročnosti MŠ Šamotka, Snížení energetické náročnosti DDM Rakovník
 • Regenerace panelového sídliště V Lukách
 • Městská tržnice
 • Rekonstrukce dopravního hřiště
 • Rekonstrukce Budovcova, Vackova, Nábřeží TGM mezi ul. Trojanovou a Nádražní, ul. Levého, U Hřbitova, Kokrdovská
 • Rekonstrukce Wintrova, Zahradní, Alešova, rekonstrukce komunikace Šamotka, Medová, Soukupova
 • Rozhledna
 • Provozní budova hřbitova a rozšíření kolumbária
 • Měřící stanice kvality ovzduší
 • Vybudování bezbariérové přístupové trasy po dvou lávkách přes Lišanskou ulici a lesopark Jamka
 • Sídliště U Křížku
 • Sídliště Zátiší
 • Rekonstrukce Tyršova koupaliště – výstavba hlediště, kabinek, dokončení
 • Rekonstrukce lávky č. 4
 • Dopravní řešení přispívající k bezpečnosti dopravy
 • Revitalizace sportovního areálu na Zátiší
Datum vložení: 13. 12. 2023 18:08
Datum poslední aktualizace: 13. 12. 2023 18:12
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení