Město Rakovník
MěstoRakovník

Dotazy od občanů

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik je jedna plus jedna 
Autor: Hlavsová S.

Dobrý den.

Děkujeme za podnět. Jsem rád, že Vám mohu podat příznivou informaci. Vámi zmiňovaný chodník bude opraven v nejbližší době doplněním původní dlažby do flexibilního lepidla s tím, že celková rekonstrukce je plánována do příštího roku.

Jan Švácha

Autor: Hlavsová

Dobrý den.

Tato otázka by měla být adresována spíše orgánům Svazku měst a obcí pro dopravní obslužnost. Podle dostupných informací však smlouvy vždy podepisoval  předseda svazku. Který konkrétně v té době, však nedokážu odpovědět.

Jan Švácha

Autor: Ivo Tábořík

Dobrý den.

Děkuji za informaci. Váš podnět byl předán na odbor správy majetku města. Lokalita bude zařazena do návrhu rozpočtu pro rok 2012.

Jan Švácha

Autor: Emil Čolič Ra- Myslbekova 1704
Dobrý den.  Podle informace referentky ochrany ovzduší Odboru životního prostředí paní Bendlové se můžete obrátit na Hasičský záchranný sbor. Přímo pak na pana Kadeřábka, telefonní číslo 723 220 502.
Jan Švácha
Autor: Panoška
 
Dobrý den, děkuji za dotaz. Svojí odpovědí Vás v současné době zklamu, abych Vám dal vzápětí naději do budoucna. Vzhledem k tomu, že v letošním a příštím roce budou probíhat výkopové práce ČEZ, RWE i CB Computers v ulici Čelakovského a mají pokračovat i do Hwiezdoslavovy ulice, nemělo by smysl chodníky v současné době (vyjma lokálních oprav) rekonstruovat. V budoucnu by se totiž měly v souvislosti se sítěmi dělat nové. Děkuji za pochopení.
Jan Švácha
Autor: Ing. Petr Kozel
 
V rámci současné diskuze k parkovacímu systému v centru města, bude řešen také problém parkování a pohybu vozidel ve Vysoké ulici. Je navrženo osadit do opravené lokality dopravní značení pro obytnou zónu. Toto značení znamená snížení rychlosti v lokalitě na 20 km/hod, stání vozidel pouze na vyznačených parkovacích místech a upozorňuje na zvýšený pohyb lidí a obzvláště dětí. Předpokládám, že parkování i v této části bude regulováno například parkovacími automaty. Problematiku rezidentů a abonentů by řešila rada města nařízením. Mimo 17 parkovacích míst se počítá s částečným stáním podél celé Vysoké ulice, čímž by se počet parkovacích míst hlavně pro rezidenty zvětšil. Vyhrazená parkovací místa mohou být povolena ve výjimečných případech, pokud o tom rozhodne rada. Vhodnější by bylo, kdyby v dané lokalitě bylo dopravních značek co nejméně.
Zdeněk Nejdl
Autor: Josef Kopřiva, DiS.

 

Děkuji za Váš podnět. Odbor správy majetku města situaci prověří a v případě potřeby (jsou-li stromy na městském pozemku) lokalitu upraví tak, aby byla bezpečná pro chodce.

Jan Švácha

Autor: Zuzana Vondráčková
 
Dobrý den,
děkujeme za Váš dotaz. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Přihlášení k poplatku se vyřizuje na Městském úřadu v Rakovníku, na ekonomickém odboru, číslo dveří 22. Ujme se Vás referentka místních poplatků paní Jana Nováková, v její nepřítomnosti pak referenti v kanceláři číslo 19. Velikost psa na výši poplatku nemá vliv. Za prvního psa chovaného v rodinném domě se platí 360 korun, za druhého a každého dalšího pak 540 korun. Za psa chovaného v ostatních bytových domech se platí 800 korun, za druhého a každého dalšího psa pak 1200 korun. Pro úplnost informace bych rád dodal, že zákon umožňuje vybírat za každého psa až 1500 korun. Případné další dotazy konzultujte s paní Novákovou – telefon 313 259 131, e-mail - jnovakova@murako.cz.
Jan Švácha
Autor: Petr Knap

Dobrý den,

další zastupitelstvo města Rakovníka zasedá 26. září od 17.00 v KC Rakovník. Na internetových stránkách zatím termíny zastupitelstev nejsou uvedeny a beru jako dobrý podnět, aby zde umístěny byly.

Jan Švácha

Autor: vendy
 
Dobrý den,
Odpověď tentokrát nebude vůbec jednoduchá a je třeba citovat zákon. Je-li v rozhodnutí o umístění stavby v rámci výrokové části stanovena mimo jiné i  podmínka o materiálu, ze kterého má oplocení být, je možné změnit tuto podmínku výroku pouze formou změny rozhodnutí o umístění stavby. Stavební zákon v tomto ohledu nehledí na velikost či rozsah změn a pouze konstatuje, že je použito ustanovení § 94 stavebního zákona (Územní rozhodnutí lze změnit na žádost oprávněného, jestliže se změnila územně plánovací dokumentace nebo jiné podklady pro územní rozhodnutí nebo podmínky v  území, a to tak, že se jeho dosavadní část nahradí novým územním rozhodnutím). Osobně bych Vám doporučil kontaktovat příslušné oddělení stavebního úřadu (pro venkov paní Marii Kynclovou, telefonní číslo 313 259 165, pro město Rakovník pan Aleše Gregora, telefonní číslo 313 259 164) a nad konkrétním spisem se domluvit na zákonných možnostech.
Jan Švácha

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení