Město Rakovník
MěstoRakovník

Dotazy od občanů

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Po kolika kolech jezdí motorka 
Autor: Panoška
 
Dobrý den, děkuji za dotaz. Svojí odpovědí Vás v současné době zklamu, abych Vám dal vzápětí naději do budoucna. Vzhledem k tomu, že v letošním a příštím roce budou probíhat výkopové práce ČEZ, RWE i CB Computers v ulici Čelakovského a mají pokračovat i do Hwiezdoslavovy ulice, nemělo by smysl chodníky v současné době (vyjma lokálních oprav) rekonstruovat. V budoucnu by se totiž měly v souvislosti se sítěmi dělat nové. Děkuji za pochopení.
Jan Švácha
Autor: Ing. Petr Kozel
 
V rámci současné diskuze k parkovacímu systému v centru města, bude řešen také problém parkování a pohybu vozidel ve Vysoké ulici. Je navrženo osadit do opravené lokality dopravní značení pro obytnou zónu. Toto značení znamená snížení rychlosti v lokalitě na 20 km/hod, stání vozidel pouze na vyznačených parkovacích místech a upozorňuje na zvýšený pohyb lidí a obzvláště dětí. Předpokládám, že parkování i v této části bude regulováno například parkovacími automaty. Problematiku rezidentů a abonentů by řešila rada města nařízením. Mimo 17 parkovacích míst se počítá s částečným stáním podél celé Vysoké ulice, čímž by se počet parkovacích míst hlavně pro rezidenty zvětšil. Vyhrazená parkovací místa mohou být povolena ve výjimečných případech, pokud o tom rozhodne rada. Vhodnější by bylo, kdyby v dané lokalitě bylo dopravních značek co nejméně.
Zdeněk Nejdl
Autor: Josef Kopřiva, DiS.

 

Děkuji za Váš podnět. Odbor správy majetku města situaci prověří a v případě potřeby (jsou-li stromy na městském pozemku) lokalitu upraví tak, aby byla bezpečná pro chodce.

Jan Švácha

Autor: Zuzana Vondráčková
 
Dobrý den,
děkujeme za Váš dotaz. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Přihlášení k poplatku se vyřizuje na Městském úřadu v Rakovníku, na ekonomickém odboru, číslo dveří 22. Ujme se Vás referentka místních poplatků paní Jana Nováková, v její nepřítomnosti pak referenti v kanceláři číslo 19. Velikost psa na výši poplatku nemá vliv. Za prvního psa chovaného v rodinném domě se platí 360 korun, za druhého a každého dalšího pak 540 korun. Za psa chovaného v ostatních bytových domech se platí 800 korun, za druhého a každého dalšího psa pak 1200 korun. Pro úplnost informace bych rád dodal, že zákon umožňuje vybírat za každého psa až 1500 korun. Případné další dotazy konzultujte s paní Novákovou – telefon 313 259 131, e-mail - jnovakova@murako.cz.
Jan Švácha
Autor: Petr Knap

Dobrý den,

další zastupitelstvo města Rakovníka zasedá 26. září od 17.00 v KC Rakovník. Na internetových stránkách zatím termíny zastupitelstev nejsou uvedeny a beru jako dobrý podnět, aby zde umístěny byly.

Jan Švácha

Autor: vendy
 
Dobrý den,
Odpověď tentokrát nebude vůbec jednoduchá a je třeba citovat zákon. Je-li v rozhodnutí o umístění stavby v rámci výrokové části stanovena mimo jiné i  podmínka o materiálu, ze kterého má oplocení být, je možné změnit tuto podmínku výroku pouze formou změny rozhodnutí o umístění stavby. Stavební zákon v tomto ohledu nehledí na velikost či rozsah změn a pouze konstatuje, že je použito ustanovení § 94 stavebního zákona (Územní rozhodnutí lze změnit na žádost oprávněného, jestliže se změnila územně plánovací dokumentace nebo jiné podklady pro územní rozhodnutí nebo podmínky v  území, a to tak, že se jeho dosavadní část nahradí novým územním rozhodnutím). Osobně bych Vám doporučil kontaktovat příslušné oddělení stavebního úřadu (pro venkov paní Marii Kynclovou, telefonní číslo 313 259 165, pro město Rakovník pan Aleše Gregora, telefonní číslo 313 259 164) a nad konkrétním spisem se domluvit na zákonných možnostech.
Jan Švácha
Autor: Petr Fric
Dobrý den,
děkujeme za Váš podnět. Musím bohužel konstatovat, že v letošním roce není na Tyršově koupališti naplánována žádná investice.  Je nám však jasné, že v budoucnu se nákladům v této lokalitě nevyhneme. K toaletám a sprchám: Při současném stavu věcí je problémem zřídit větší množství požadovaných hygienických zařízení.  Jde o to, že voda čerpaná pro zmíněné účely je ze studny a teče do jímky. Díky tomu mají sociální zařízení omezenou kapacitu. Je však třeba říci, že Vaše upozornění není jediné. Na Tyršově koupališti nám záleží a jeho stavem se budeme zabývat v nejbližší době.
Jan Švácha
Autor: Lenka Dubská

Dobrý den,

v nejbližší době se s žádnou razantní přestavbou Husova náměstí nepočítá.

Jan Švácha

Autor: Monika Veltruská
Dobrý den,
Věc není tak složitá, jak by se mohlo zdát. Povolení ke kácení dřevin je v kompetenci Vašeho obecního úřadu. Žádost o povolení ke kácení dřevin podává vlastník pozemku, nájemce či jiná oprávněná osoba se souhlasem vlastníka.
Povolení ke kácení ovšem není zapotřebí pro všechny stromy. Nevztahuje se totiž na dřeviny s danou velikostí. Zákon hovoří o obvodu kmene 80 cm měřeném ve výšce 130 cm nad zemí a keřových porostech do 40 m2. To tedy znamená, že pokud má strom větší obvod kmene než 80 cm v uvedené výšce, je třeba požádat o povolení ke kácení dřevin. Je nutné říci, že se to vztahuje na všechny druhy dřevin. Doporučuje se kácet dřeviny v období vegetačního klidu od 1. 10. do 31. 3.
Ke druhé otázce: Příslušným správním úřadem ke kontrole vypouštění odpadních vod je Odbor životního prostředí Městského úřad Rakovník. Na ten je třeba se obrátit a ten Vám také podá všechny potřebné informace k vyřešení vašeho problému. Volejte na telefonní číslo 259 111 237 paní Miroslavu Kučerovou.
Jan Švácha
Autor: Josef Kopřiva, DiS.
Dobrý den,
zatím není problém uzavřít manželství ani v jednom z uvedených termínů. Je však zapotřebí se zastavit na matrice Městského úřadu Rakovník co nejdříve. Zmíněné termíny totiž patří mezi ty, které manželské páry pro snadnou zapamatovatelnost vyhledávají. Například na 11. 11. 2011 již máme první zájemce.
Jan Švácha

SENIOR EXPRES

 služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení