Město Rakovník
MěstoRakovník

Opravné prostředky

Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí odborů MěÚ a orgánů města

1. Opravné prostředky proti rozhodnutí odborů Městského úřadu     

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho odboru Městského úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
     Proti opatření odboru, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podat opravné prostředky, ale je možno učinit podání, které dle obsahu projedná městská rada, starosta, tajemník.
Proti rozhodnutí odborů a strážníků městské policie při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat opravný prostředek.

2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města v přenesené i samostatné působnosti se podávají prostřednictvím podatelny městského úřadu, prostřednictvím elektronické podatelny - posta@murako.cz nebo datové schránky Města Rakovník, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
    
Proti opatřením rady nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Praha, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

     Proti ostatním úkonům orgánů města opravné prostředky nejsou.

3. Soudní přezkoumání
    
Došlo-li rozhodnutím odboru či orgánu města ke krácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, žalobu k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s čl. 87, odst. 1, písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu ČR.

 

 

 

 

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení