Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní projednávali

Radní projednávali 1

Vybrané zprávy z 38. a 39. schůze rady města.

Stavební úpravy sociálního zařízení v objektu sokolovny

Během vypsaného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Stavební úpravy sociálního zařízení v objektu sokolovny, Tyršova č. p. 733 v Rakovníku“, byly doručeny 3 nabídky. Na základě doporučení komise rozhodla rada města uzavřít smlouvy o dílo se společností B+P HÁJEK STAVBA s.r.o., jejichž nabídková cena činí 635 931,91 Kč vč. DPH.

Pro připomenutí:

Bezbariérové sociální zařízení bude postaveno v nároží severovýchodní části budovy, kde je umístěna stávající umývárna, jejíž součástí jsou dvě samostatné kabinky WC a sprcha s bidetem. Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem projektové řešení respektuje zachování stávající kapacity počtu kabin WC s tím, že jedna kabina bude současně využívána jako bezbariérová s přímým vstupem z chodby a druhá kabina se vstupem z umývárny (stávající řešení). Rovněž je zachována i sprchová kabina s vlastním vstupem. Stavební úpravy zahrnují drobné změny dispozičního uspořádání příček. Dispoziční úpravy vyvolají úpravy vnitřních rozvodů vodovodní instalace, splaškové kanalizace, elektroinstalace, úpravy povrchů stěn a podlah. Rozpočtová cena za stavební úpravy je 817 054,67 Kč vč. DPH.

 

Den Země

K příležitosti Dne Země, který připadá na 22. dubna, se v Rakovníku bude konat několik akcí a my bychom Vás rádi na ně pozvali:

 • Dne 17. 4. 2024 uspořádá Střední zemědělská škola Rakovník ve spolupráci s Městem Rakovník v rámci oslav Dne Země úklid Rakovnického a Černého potoka.
 • Dne 18. 4. 2024 od 13:00 hodin do 16:30 hodin bude pro veřejnost otevřena Farní zahrada v Rakovníku, která byla zaregistrována jako významný krajinný prvek a v roce 2008 a počátkem roku 2009 zrekonstruována za finanční podpory Města Rakovníka, Středočeského kraje a řady dalších sponzorů. Farní zahrada se nachází naproti Muzeu T. G. Masaryka u Pražské brány v Rakovníku.
 • Dne 19. 4. 2024 od 8:15 hodin pořádá Dům dětí a mládeže Rakovník ve spolupráci se Střední zemědělskou školou Rakovník za finanční podpory Města Rakovník jarní kolo Ekologické soutěže pro základní a střední školy. Akce proběhne v Botanické zahradě v Rakovníku, kde budou žáci a studenti odpovídat na otázky z oblasti přírody a ekologie. Soutěž bude spojena s přednáškou v Klubu DDM Rakovník na téma “Domácí ekologie pro každého“.
 • Dne 19. 4. 2024 od 10:50 hodin pořádá 2. ZŠ Rakovník v rámci akce Ukliďme Česko a oslav Dne Země úklidovou akci v okolí školy a na dalších vybraných lokalitách.

 

Rekonstrukce plochy u ČOV v Rakovníku

Během vypsaného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce plochy u ČOV v Rakovníku“, byly doručeny 2 nabídky. Na základě doporučení komise rozhodla rada města uzavřít smlouvy o dílo se společností Froněk, spol. s r.o., jejichž nabídková cena činí 582 546 Kč vč. DPH.             

Pro připomenutí:

Tuto rekonstrukci projednávala rada města již v loňském roce, akce byla odložena, jelikož se započalo s rekonstrukcí dvou mostů a na této ploše byla deponie materiálu. Primárně se jedná o opravu nezpevněné plochy na pozemku p. p. č. 519/6. Občané zde odstavují vozidla a pak pokračují třeba na bruslích po cyklostezce směr Křivoklát, nebo se jdou jen projít.

Oprava této plochy, ale nazvaná jako zřízení parkoviště byla přihlášena do participativního rozpočtu v roce 2023, projekt byl zamítnut s tím, že územní plán nepočítá s uvedenou plochou pro parkoviště, ale jako s plochou pro technickou infrastrukturu. Plocha se i tak může opravit, nebudou se však na ní vyznačovat ani vodorovná, ani svislá dopravní značení, a tudíž nebude považována za oficiální parkoviště. Bude se jednat o odstavnou plochu. Předpokládaná částka je po aktualizaci rozpočtu vyšší než 500 tis. Kč.

 

Dodávka venkovních tribun v areálu SK Rakovník

Během vypsaného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „„Dodávka venkovních tribun v areálu SK Rakovník“, byla doručena pouze 1 nabídka. Vzhledem k tomu, že se jednalo o nabídku společnosti, se kterou probíhala jednání ještě před vypsání zadávacího řízení, doporučila komise radě města uzavřít smlouvy o dílo se společností GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o., jejichž nabídková cena činí 1 372 140 Kč vč. DPH.          

Pro připomenutí:

V roce 2023 byla zpracována studie na rozvržení umístění mobilních tribun v prostoru zbourané tribuny mezi hřištěm na fotbal a hřištěm na pozemní hokej v areálu SK. V únoru 2024 zpracovaly Sportovní projekty s.r.o. projektovou dokumentaci pěti modulů tribun bez zastřešení

pro celkem 250 diváků, dvou skladových kontejnerů a zpevněné plochy v prostoru zbourané tribuny. Vzhledem k omezeným prostředkům pro tuto investici je v tomto projektu počítáno pouze s tribunami směrem k hřišti na pozemní hokej. Město samozřejmě počítá s tím, že podle volných finančních prostředků dodělá v dalších letech i tribunu pro fotbalisty.

Zahájení výroby předpokládáme co nejdříve po podpisu kupní smlouvy, zahájení dodávky tribuny předpokládáme v červnu 2024, aby byla tribuna dokončena před zahájením avizovaného mezinárodního turnaje pozemních hokejistek.

 

Lávka M5 přes Černý potok v ul. Kuštova, Rakovník

Během vypsaného zadávacího řízení na veřejnou zakázku Lávka M5 přes Černý potok v ul. Kuštova, Rakovník“, byla doručena pouze 1 nabídka. Vzhledem k nabídkové ceně 3 408 531,40 kč včetně DPJ, která převyšovala odhadovanou cenu, bylo rozhodnuto zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu a vypsat nové zadávací řízení.

Pro připomenutí:

V roce 2020 zpracovala projektová kancelář VANER s.r.o. projektovou dokumentaci na rekonstrukci lávky pro pěší mostu M5 přes Černý potok v Rakovníku v ulici Kuštova v průmyslové zóně Západ.

Stávající lávka mostu M5 je dle poslední hlavní mostní prohlídky z dubna 2023 v havarijním stavu a měla by být uzavřena. Ve spolupráci s projekční kanceláří jsme navrhli nejekonomičtější řešení v podobě rekonstrukce původního, dnes nepoužívaného silničního mostu na lávku pro pěší, kdy spodní stavba bude zachována a na ní bude osazena nová ocelobetonová nosná konstrukce s využitím současných nosníků. Nepotřebná část bývalé mostovky bude odbourána, stejně tak jako stávající lávka. Stavba zahrnuje i přeložku veřejného osvětlení a úpravu vedení chodníku z/na novou lávku.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky podle rozpočtů projektanta po aktualizaci v roce 2024 je 1,2 mil. Kč bez DPH. Vzhledem ke zkušenostem z předcházejících zakázek na mosty se dá ovšem předpokládat cenový nárůst. Zahájení stavebních prací předpokládáme v 7-9/2024 s termínem dokončení do 30/11/2024.

 

Sešlapávání plastů a papíru: Malý krok pro občana, velký přínos pro Rakovník

V poslední době se stále častěji setkáváme s přetíženými odpadovými kontejnery ve městě Rakovník. Plasty a papíry, které denně vyhazujeme, zabírají více místa, než je nutné. To vede k přeplnění kontejnerů a zvyšuje potřebu jejich častějšího vyvážení, což má dopad nejen na vzhled našeho města, ale i na životní prostředí a rozpočet města.

Jakým způsobem můžeme jako občané přispět k efektivnějšímu a šetrnějšímu nakládání s odpady? Řešením je jednoduchý, avšak účinný krok: sešlapávání plastů a papíru před jejich vhozením do odpadového kontejneru.

Proč je sešlapávání důležité?

 1. Úspora prostoru v kontejnerech: Sešlapáním plastových a papírových obalů výrazně snížíme jejich objem. To znamená, že do kontejnerů se vejde více odpadu, což zmenšuje potřebu jejich častého vyvážení. Méně vyvážení znamená méně emisí ze svozových vozidel, což je přínosné pro kvalitu ovzduší v našem městě.
 2. Efektivnější recyklace: Recyklační zařízení pracují efektivněji, když je odpad kompaktnější. Sešlapáváním plastů a papírů usnadňujeme jejich zpracování a zvyšujeme šance, že budou úspěšně recyklovány místo toho, aby skončily na skládce.
 3. Zachování zdrojů: Recyklací šetříme nejen prostředí, ale i ekonomické zdroje. Sešlapáním odpadu přispíváme k tomu, že méně materiálu skončí jako odpad a více se jich vrátí do oběhu jako nové produkty.

Jak správně sešlapávat odpady?

 • Plastové obaly: Plastové lahve je nejlepší sešlápnout podélně a uzavřít víčkem, aby si zachovaly svůj zmenšený objem. U větších plastových obalů odstraňte veškerý vzduch a pokud možno je rozřežte na menší části.
 • Papírové a kartonové obaly: Kartonové krabice rozložte nebo roztrhejte na menší části. Staré noviny, časopisy nebo kancelářský papír stlačte do kompaktnějších balíků.

Význam pro Rakovník

Sešlapáváním plastů a papírů před vhozením do odpadového kontejneru děláme pro naše město Rakovník velkou službu. Tento jednoduchý akt přispívá k lepší recyklaci, snižování emisí a ochraně našeho prostředí. Jako občané máme moc udělat změnu svými každodenními činy. Začněme tímto malým, ale významným krokem k udržitelnější budoucnosti. Začleňme sešlapávání odpadu do naší rutiny a staňme se příkladem pro naše sousedy a přátele. Společně můžeme Rakovník učinit zelenějším a čistějším místem pro život. Připojte se k nám v této snaze a staňte se příkladem.

Fotodokumentaci k danému rozboru najdete na fb Královské město Rakovník.

 

Kurz, který učí proměnit podnikatelské vize v realitu

Jak přetvořit podnikatelské příležitosti v úspěšné a ziskové podnikání? Odpověď nabízí bezplatný kurz, který město Rakovník už potřetí otevírá svým občanům ve spolupráci s projektem Podnikni to! Kurz je šance, díky které se jejich vize mohou stát realitou. Bez ohledu na to, zda teprve začínají, mají nápad v hlavě nebo chtějí zdokonalit své podnikání, prakticky prověřené techniky a know-how jim umožní dosáhnout svých cílů. 

Cyklus pěti na sebe navazujících setkání, která probíhají jednou týdně účastníky naučí, jak se dá podnikat s minimem začátečnických chyb a rizik. Podnikatel z praxe v roli lektora díky osobní zkušenosti pomůže nahlédnout do různých zákoutí světa podnikání.

Účastníci si odnesou osvědčené postupy, jak dát vlastnímu projektu hlavu a patu a postavit pevné základy. Dozví se, jak oslovit a získat zákazníky, postupně nápad budovat od minimálního produktu a jak si všechno pečlivě a kvalitně propočítat.

Nezáleží na tom, jak velký projekt hledají. Ať už sní o malé lokální firmě, přivýdělku k zaměstnání nebo mezinárodní firmě, získají praktický plán, jak úspěšně rozjet jakýkoli smysluplný projekt. 

Kurz je vhodný pro zaměstnané, studenty i rodiče. Základním předpokladem je podnikavé myšlení a chuť rozvíjet vlastní nápady. 

Kurz probíhá za oficiální podpory města Rakovník. Díky spolupráci s Podnikni to! tak strategicky rozvíjí podnikání a podnikavost svých občanů. 

Kurz se skládá z 5 setkání, která budou probíhat jednou týdně vždy ve čtvrtek. První workshop odstartuje v úterý 23. 4. 2024 v 17:30 ve Wintrově síni Radnice, Husovo náměstí 27, Rakovník.

Účast je díky podpoře města Rakovník a Středočeského kraje zdarma. Zájemci se můžou přihlásit na webu podniknito.cz na podstránce s názvem Kurz podnikání v Rakovníku

 

Informace o kurzu Podnikni to! v Rakovníku:

 • Kurz je určen pro občany města a okolních obcí.
 • Úvodní workshop začíná 23. 4. 2024 v 17:30.
 • Kurz proběhne ve Wintrově síni Radnice, Husovo náměstí 27, Rakovník. 
 • Celkem je připraveno 5 tematických setkání, vždy v úterý od 17:30 do 20:00.
 • Kurz povede zkušený podnikatel, majitel galanterie Čendulka, Josef Hošek.

 

Datum vložení: 12. 4. 2024 11:46
Datum poslední aktualizace: 12. 4. 2024 12:19
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení