Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní projednávali

Radní projednávali 1

Vybrané zprávy z 34. schůze rady města.

Dotace Rabasově galerii

Rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 130 000 Kč Rabasově galerii Rakovník, která pořádá již tradičně, za podpory města Rakovník, Mezinárodní festival komorní hudby a výtvarného umění Heroldův Rakovník 2024.

 

Dotace Muzeu T.G.M. Rakovník

Rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč Muzeu T.G.M. Rakovník, které pořádá již tradičně, za podpory města Rakovník, akci Vysoká brána 2024.

 

Valorizace na základě míry inflace za rok 2023

Vzhledem k nárůstu inflace za rok 2023, která činí 10,7 % projednávala rada města valorizaci některých cen za služby a také nájemních či pachtovních smluv.

S účinností od 1. 3. 2024 rozhodla ponechat ceny za služby spojené s nájmem hrobového místa i cenu nájemného za hrobové místo ve stejné výši jako v roce 2023, a to z důvodu dosavadní péče uživatelů o majetek města a snižování nákladů města v oblasti péče o případně opuštěná hrobová místa a zařízení. Kalkulace výše ceny služeb bude umístněná na vývěskách městského pohřebiště.

V případě nájemních a pachtovních smluv na nebytové prostory a pozemky bylo rozhodnuto valorizovat v souladu s mírou inflace za rok 2023, a to u všech smluv podléhajících valorizaci s výjimkou nebytových prostor situovaných v městské památkové zóně, kde není valorizace uplatněna v zájmu podpory podnikání v této oblasti.

U bytů ve vlastnictví města se bude navyšovat u všech smluv podléhajících valorizaci, a to v souladu s mírou inflace za rok 2023.

           

Rekonstrukce jižní fasády budovy Staré pošty

Rada města zahájila zadávací řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce jižní fasády budovy Staré Pošty – Martinovského č. p. 176 v Rakovníku“.

Budova západní stranou přiléhá k nemovitosti č. p. 198. Oprava havarijního stavu západního štítu nemovitosti č.p. 176 proběhla v roce 2016. Budova je využívána 2. základní školou Rakovník pro výuku žáků I. stupně.

Rozpočet na rekonstrukci jižní fasády činí 1 163 308,66 Kč bez DPH, bude provedena s ohledem na závazné stanovisko MěÚ Rakovník a zahrnuje oklepání poškozené vápenné omítky včetně opravy, nový dvouvrstvý silikátový fasádní nátěr. Oprava soklu až po první římsu bude provedena sanační vápennou omítkou. Termín rekonstrukce je plánován od 24. 6. 2024 do 30. 8. 2024.

 

Městský kamerový dohledový systém na období let 2023 – 2027

Rada města rozhodla zahájit dílčí veřejnou zakázku „Městský kamerový dohledový systém Rakovník na období let 2023–2027 - výzva k podání nabídek č. 1.“ v dynamickém nákupním systému.

Rada města již v minulosti rozhodla o zařazení jednoho účastníka do dynamického nákupního systému k rozšíření MKDS Rakovník, čímž byl DNS zaveden a je možné nyní poptávat potřebné zboží a služby.

Nyní rada města odsouhlasila znění první výzvy k podání nabídek, která řeší dodání kamer, jejich zapojení a integraci do kamerového systému a souvisejících služeb týkajících se kamerových bodů Vladislavova, Pražská, Lišanská, a dále rozšíření o licence, rozšíření serverové části a datového úložiště.

Předpokládaná hodnota této zakázky je 1,5 mil. vč. DPH. Tato částka vychází z výhledu plánu investic na údržbu, upgrade a rozšíření MKDS na 4 roky, který poskytla Městská policie. Předpokládaná doba dodání kamer je do června 2024.

Pro připomenutí:

Pro letošní rok byla zastupitelstvem schválena investiční akce na rozšíření městského kamerového dohlížecího systému o další kamerové body v Lišanské a Vladislavově ulici a modernizace stávajícího kamerového bodu v Pražské ulici. Na webu Krajského úřadu Středočeského kraje byla zveřejněna pravidla pro avizovanou výzvu Programu 2024 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu prevence. Tento program se zabývá mimo jiné prevencí kriminality, alokace programu je 2 000 000 Kč pro dvě tematická zadání – sociální a situační prevenci. V rámci situační prevence lze žádat o dotaci max. 200 tis. Kč na rozšíření a modernizaci stávajících městských kamerových dohlížecích systémů, jejichž provoz bude zajišťovat výhradně obecní policie nebo Policie ČR.

 

Projektové dokumentace pro výrobu elektrické energie z FVE na objektech MŠ V Parku, MŠ Průběžná a 3. ZŠ v Rakovníku

Během vypsaného zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zpracování komplexních projektových dokumentací pro výrobu elektrické energie z FVE na objektech MŠ V Parku, MŠ Průběžná a 3. ZŠ Rakovník“, byly doručeny 4 nabídky. Na základě doporučení komise rozhodla rada města uzavřít smlouvy o dílo se společností CZECHIA GROUP s.r.o., jejichž nabídková cena činí 277 090 vč. DPH.

 

Zpracování projektové dokumentace projektu „Parkování u sportovní haly v Rakovníku“

V souvislosti s přípravou projektu sportovní haly, jehož součástí je i výstavba nových parkovacích míst v prostoru stávajícího dopravního terminálu, jsme si  nechali zpracovat jednoduchou studii řešení parkování v severní části dopravního terminálu, vzniklé rozšířením plochy stávajícího P+R parkoviště a zrušením severního nástupiště v jedné linii s novým parkovištěm pro aquapark. Tímto řešením při zrušení pouze 6 autobusových stání navýšíme parkovací kapacitu na 103 parkovacích míst. Studie byla projednána i s hlavním uživatelem dopravního terminálu společností Transdev, a.s. a jejím prostřednictvím i PID. Budoucí plánované nárůsty autobusové dopravy v souvislosti se vznikem klíčového uzlu Čtyřmezí si mohou vyžádat i přestavbu celého dopravního terminálu za účelem jeho zefektivnění. V souvislosti se zpracováním PD a v rámci realizace budou samozřejmě zřízena i parkovací místa s dobíjecími stanicemi pro elektromobily.

Rada města tedy rozhodla zadat komplexní projektové práce včetně inženýrské činnosti na projekt „Parkování u sportovní haly v Rakovníku“ v ceně 358 765 Kč vč. DPH u projekční kanceláře Ateliér Kprojekt.          

Datum vložení: 5. 2. 2024 10:32
Datum poslední aktualizace: 5. 2. 2024 10:34
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení