Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní projednávali ...

Radní projednávali ... 1

Vybrané zprávy ze 6. schůze rady města.

Program pro poskytování dotací města Rakovníka – oblast sociálních věcí a zdravotnictví

Město Rakovník každoročně vyhlašuje řízení o poskytování finančních příspěvků v sociální oblasti a ve zdravotnictví. Předložený program vychází z pravidel, podle kterých dotační proces funguje již několik let. Částka určena do těchto dotací je ve výši 150 000 Kč. Žádosti musejí být doručeny do podatelny ve lhůtě od 1. 2. 2023 do 10. 2. 2023 do 12.00 hod.

Veškeré informace jsou zveřejněné na webu města: urad/granty-pujcky-dotace/

 

Rozpis rozpočtu města

Rada města na základě usnesení zastupitelstva města č. 114/22 ze dne 12. 12. 2022 provedla rozpis rozpočtu a schválila provádění změn rozpisu rozpočtu. Rozpočet města bude zveřejněn na úřední desce v sekci Rozpočet. 

 

Průzkumný vrt – TJ Tatran Rakovník

Společnost Chemcomex, a.s. provedla od 1. 11. 2022 do 28. 11. 2022 vrtné práce včetně hydrodynamické čerpací a stoupací zkoušky v délce 14 + 2 dny. Dále byly odebrány dva vzorky vody k zjištění kvality čerpané vody. Během vrtných prací byl přítomen geolog, který následně provede celkové vyhodnocení provedeného vrtu, včetně zajištění povolení k čerpání vody.

Na základě odebraných vzorků vody je předpoklad, že vodu z vrtu bude možné používat pro závlahu areálu TJ Tatran Rakovník. Voda bude odebíraná jako voda užitková, protože voda z vrtu v několika faktorech překračuje limity možnosti použití jako vody pitné. Jedná se o překročení v limitech zákal, hořčík, mangan, nikl, zaznamenané v druhé zkoušce ze dne 22. 11. 2022. Jedná se o mírná překročení limitů, které by nemělo mít vliv na získání povolení čerpání vody z vrtu. Vyhodnocení vrtu bude zasláno na Povodí Vltavy k odsouhlasení čerpání a následně proběhne řízení vodoprávním úřadem.

Vystrojený vrt byl proveden strojní vrtnou soupravou RDBS s vysokotlakým kompresorem Atlas Copco XRVS 476. Nesoudržné horniny byly odvrtány ponorným příklepovým kladivem se vzduchovým výplachem s průběžným pažením pracovní ocelovou pažnicí ø 273 mm do hloubky 21 m. Soudržné horniny byly odvrtány ponorným příklepovým kladivem ROK 875 s roubíkovou korunkou ø 254 mm do hloubky 73 m. V úseku 72-73 m byla zastižena zavalená štola. Vrtné nářadí se začalo klínovat a nebylo možno pokračovat ve vrtání. Vrt byl po dohodě s geologem ukončen. Vrtné nářadí bylo odtěženo. Po vytažení nářadí byl vrt průchozí do hloubky 65 m. Do vrtu byla zapuštěna zárubnice PVC-Tl ø 160 určená pro styk s pitnou vodu. Okolo vystrojovací zárubnice byl proveden obsyp vodárenským kačírkem 4 - 8 mm překrytý 0,5 m vysokou vrstvou písku. V úseku 25-21 m bylo provedeno těsnění vrtu granulovaným bentonitem. V horní části vrtu bylo mezikruží v nesoudržných horninách vyplněno vytěženým materiálem. Pracovní pažení bylo vytěženo a vrt dokončen. Ústí vrtu bylo osazeno ocelovou chráničkou s uzavíratelným poklopem.

Vzhledem k tomu, že původní předpoklad hloubky vrtu byl stanoven na 105 m, ale z důvodu navrtání zasypané štoly, byly práce ukončeny v hloubce 72 m a samotný vrt je průchozí v hloubce 65 m, došlo k úspoře finančních prostředků v celkové částce 83 490 Kč vč. DPH.

 

MIOS Rakovník

Radě města byl předložen k projednání rozbor hospodaření Městského informačního systému v Rakovníku za rok 2021, který zajišťuje společnost INFORM v.o.s., na základě smlouvy na zajištění městského informačního systému na území města Rakovník. Na základě smlouvy má zhotovitel odvádět městu Rakovník 33% z čistého zisku ročně, a to v požadované formě (finanční prostředky nebo mobiliář) a ze svého podílu z hospodaření střediska Rakovník, který na něho připadá, se zavazuje reinvestovat zpět pro potřeby města 30% např. na vybudování čekáren MHD a veřejné autobusové dopravy, zastávek autobusů, vybavení těchto čekáren lavičkami, skříňkami jízdních řádů, vybavení dětských hřišť a veřejných parků, vybavení pěších zón a dalších zařízení města Rakovník dle pokynů.

Z rozboru hospodaření MIOS Rakovník za rok 2021 je patrné, že z podílu smluvních vztahů Města Rakovník a INFORM v.o.s. Beroun za rok 2021 byl zisk ve výši 361 697 Kč, z této částky náleží společnosti INFORM 66 % tj. 238 720 Kč a z této částky musí ještě INFORM investovat zpět 30 % do mobiliáře tj. 71 616 Kč. Městu pak připadne zbývající zisk tj. 122 977 Kč. Celkem tedy 71 616 + 122 977 = 194 593 Kč. Z částky 194 593 bylo odečteno 1 206 Kč, které byly použity jako doplatek z přečerpané částky na výrobu označníků v loňském roce.  Celkem tedy pro letošní rok městu připadá částka ve výši 193 387 Kč.

Bylo navrženo tuto částku vyčerpat v naturálním plnění, a to pořídit na autobusové zastávky nové označníky zastávek tzv. krákorce. Ve městě máme cca 70 autobusových zastávek a některé označení jsou několik let za svou životností. Společnost nabízí krákorec za cenu 15 306,50 vč. DPH. V tomto případě bychom pořídili 13 kusu označníků – krákorců. V průběhu let by bylo vhodné vyměnit postupně i zbývající. V loňském roce jsme již z nárokované částky některé označníky vyměnili a je tedy vhodné pokračovat ve výměně. Nyní tedy budou vyměněny označníky u těchto zastávek: Rakovník Autostop – 2x; Rakovník Na Cikánce. – 2x; Rakovník Zákonův mlýn – 2x; Rakovník ZZN – 2x; Rakovník Šamotka – 2x; nově vzniklá zastávka Dukelských hrdinů– 1x; Rakovník Průhon 1x Rakovník vila Vácha – 1x . Celková částka ve výši 198 984,5 Kč převyšuje částku pro vyčerpání v letošním roce, která činí 193 387 Kč. Rozdíl ve výši 5 597,50 Kč bude zohledněn v příštím vyúčtování, které bude o tuto částku nižší.

 

Rekonstrukce mostů č. 16 a č. 17

Na profilu zadavatele města byla dne 18. 3. 2022 uveřejněna kompletní zadávací dokumentace na dodavatele stavby obou dvou mostů. Zadavatel v tomto termínu neobdržel žádnou nabídku, proto rada města rozhodla zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby zrušit. Nově jsme již zadávací řízení neopakovali, protože situace na trhu s ocelí byla nejistá a dodavatelé mostních staveb neměli o realizaci těchto mostů v roce 2022 zájem.

Rada města přijala usnesení, ve kterém rozhoduje realizovat stavby v pořadí, které stanovily mostní prohlídky. Proto byly do zásobníku investic na rok 2023 zařazeny právě tyto mosty. Zastupitelstvo města schválilo 12. 12. 2022 realizaci mostu č. 16 a 17 v roce 2023. V předstihu tedy byl tedy odsouhlasen administrátor zadávacího řízení Mgr. Ing. Robert Hebký, který pro nás již to původní připravoval, a tak budeme moci již začátkem roku zahájit výběr dodavatele stavby.

Projektovou dokumentaci na Most č. 17 přes Rakovnický potok Pod Papírnou zpracovala projektová kancelář PROJEKT servis spol. s r.o. a na Most č. 16 přes Rakovnický potok u Hradcova mlýna zpracovala projektová kancelář VANER s.r.o. Podkladem pro zpracování projektových dokumentací byly výsledky hlavních mostních prohlídek z roku 2017 zpracovaných společností PONTEX spol. s.r.o. Stavební povolení na tyto stavby jsou v platnosti. Předpoklad realizace prací je květen 2023, dokončení ještě v roce 2023. Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky v současné době odhadujeme na cca 13 mil. Kč bez DPH. V návrhu rozpočtu na rok 2023 je počítáno s položkou ve výši 13 mil Kč. Úhrada závazku z této smlouvy a následně stavby bude poté provedena z této položky v návaznosti na vysoutěženou cenu.

 

Regenerace MPZ – ul. Palackého

V roce 2021 zpracovala společnost Ateliér Kprojekt, s.r.o. projektovou dokumentaci na regeneraci MPZ Rakovník V. etapa – ul. Palackého. V roce 2023 jsou plánované výměny inženýrských sítí, které mají být hotové do srpna 2023. V návaznosti na tento termín bychom mohli pokračovat s rekonstrukcí celé komunikace.

Zastupitelstvo města schválilo 12. 12. 2022 realizaci stavby ul. Palackého v roce 2023. Abychom co nejdříve po Novém roce zahájili výběr dodavatele stavby, byla již nyní předložena ke schválení zadávací dokumentaci. Zakázka bude zpracována v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek. Samotná stavba, vzhledem ke svému rozsahu a předpokládaným realizačním nákladům bude soutěžena jako zjednodušené podlimitní řízení. Rada města prozatím schválila uzavření příkazní a zpracovatelské smlouvy na administraci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavebních prací na zakázku „Regenerace MPZ Rakovník V. etapa, ul. Palackého“ s Mgr. Jakubem Grafnetterem.

Odhadovaná cena na regeneraci MPZ z roku 2021 dle projektanta je cca 8,7 mil Kč bez DPH. Předpoklad zahájení realizace prací je září 2023, ihned po dokončení obnovy vodovodu, kanalizace a plynovodu.

 

Revitalizace Husova náměstí – projektová dokumentace

Po uzavření příkazní smlouvy s Ing. Hebkým na administraci zadávacího řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace bylo nyní zahájeno podlimitní řízení na výběr zhotovitele projektu „Revitalizace Husova náměstí, Rakovník – projektová dokumentace“.

Územní studii na revitalizaci Husova náměstí, Rakovník zpracoval v červnu 2022 Architektonický ateliér ARKÁDA, spol. s r.o. a je podkladem pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. Podrobnosti ke studii a průběhu jejího vzniku jsou k dispozici na mesto-1/rozvoj-mesta/pripravovane-projekty/revitalizace-husova-namesti/.

Projekt bude mj. řešit vodní prvek ve středu náměstí. Jeho podobu ponecháváme nyní zcela na dodavateli projektové dokumentace. Dále je předmětem projektu rekonstrukce inženýrských sítí, zejména kanalizace, VO, smart prvky, mobiliář, elektromobilitu, rekonstrukci povrchů, obnovu zeleně apod. Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace, jejíž součástí bude projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, dokumentace pro provádění stavby, výkaz výměr, položkový rozpočet, včetně komplexního zajištění inženýrské činnosti.

Zahájení projektových prací předpokládáme v první polovině roku 2023, dokončení do 2 měsíců od vydání pravomocného společného povolení (předpoklad do 6/2024). Předpokládáme, že by se nabídky na vypracování projektové dokumentace mohly pohybovat v rozmezí do 3,5 mil. Kč. Část nákladů na revitalizaci náměstí by mohla pokrýt dotace z Integrovaného operačního programu (IROP) v rámci specifického cíle 2.2 Zelená infrastruktura.

 

Datum vložení: 22. 12. 2022 9:21
Datum poslední aktualizace: 22. 12. 2022 9:22
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení