Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní projednávali ...

Radní projednávali ... 1

Vybrané zprávy ze 105. a 106. schůze rady města.

Vyvolávací systém propojený s rezervačním systémem

Město Rakovník využívá vyvolávací systém k zajištění přehledného a plynulého odbavení občanů v oblastech dopravní a občansko-správní agendy. Funguje na základě přidělení pořadového čísla občanům, které je pak následně vyvoláno na obrazovce. Zároveň je možné prostřednictvím webových stránek města využít rezervační systém, který umožňuje pomocí několika snadných kroků rezervovat si čas k vyřízení vybraných správních úkonů. Náš nový požadavek byl vedle nového technického a programového vybavení především propojení právě vyvolávacího systému s tím rezervačním. Významný prvek modernizace je tzv. služba WebCall, která umožní objednávání občanů přes internet na konkrétní úkon, datum a čas, zobrazení aktuálního stavu o obsazenosti a obsluze občanů na přepážkách a rozesílání potvrzovacích a upozorňovacích SMS objednaným občanům. Nový vyvolávací systém s propojeným rezervační systémem dodá městu společnost Kadlec – elektronika, s.r.o. za cenu 332 180 Kč bez DPH. Dodací lhůta je stanovena nejpozději do 31. 12. 2022, občany budeme včas o možnosti využití informovat.

 

Žádost o dotaci na projekt „Stavební úpravy šaten a sociálního zařízení Zimního stadionu v Rakovníku“

Národní sportovní agentura zveřejnila specifickou výzvu 19/2022 zacílenou na podporu organizovaného sportu místního charakteru v rámci programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura. Městu se nabídla příležitost ucházet se o dotaci na projekt „Stavební úpravy šaten a sociálního zařízení na ZS v Rakovníku“. Na tento projekt bylo vydáno stavební povolení dne 30. 11. 2016 odborem výstavby a investic. Následně došlo k jeho prodloužení v roce 2019.

V roce 2021 byla již podána žádost o dotaci na tento projekt z jiného programu Národní sportovní agentury, ta ale bohužel nebyla úspěšná.

Předpokládaný rozpočet stavebních úprav šaten a sociálního zařízení (ubytovny) na ZS v Rakovníku z roku 2020 činí za 1. NP a 2. NP celkem 14 100 683,17 Kč vč. DPH, z toho uznatelná část projektu se týká stavebních úprav šaten a sociálního zařízení v 1. NP a předpokládané způsobilé výdaje činí 11,24 mil. Kč. Vzhledem k malému časovému odstupu od vyhlášení dotace a otevření příjmu žádostí není nyní již prostor pro přepočtení rozpočtu do aktuální cenové hladiny. Výzva byla vypsána jako soutěžní a bude otevřena pro podávání žádostí do 16. 10. 2022. Dotace by pak byla ve výši 50 % z celkových způsobilých výdajů, což činí cca 5,62 mil. Kč.

 

Žádost o dotaci na projekt „Modernizace dílen a cvičné kuchyně 2. ZŠ Rakovník“

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky avizovalo vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného operačního programu 2021-2027 v oblasti vzdělávací infrastruktury, konkrétně modernizaci a budování odborných učeben základních i středních škol. Pro tuto výzvu máme již připraven projekt „Modernizace odborných učeben 1. ZŠ Rakovník“, jehož podání žádosti bylo již schváleno, ale rádi bychom maximálně efektivně využili dotační možnosti a připravujeme proto další vhodný projekt na rekonstrukci cvičných kuchyněk a dílen na 2. ZŠ Rakovník.

Projekt se zabývá rekonstrukcí žákovských dílen v 1. PP a rekonstrukcí cvičné žákovské kuchyně v 1. PP. V rámci rekonstrukce dílen mají být realizována opatření na snížení vlhkosti prostor, vybudována nová elektroinstalace, rozvody kanalizace, vody, topení a vzduchotechniky. Prostory dílen jsou funkčně rozčleněny na 3 části – sklad, přípravnu a univerzální žákovskou dílnu. Všechny místnosti budou nově vybaveny dle požadavků školy. Při rekonstrukci žákovských kuchyněk dojde k výměně elektroinstalace, vylití nových podlah, opravě stěn, stropů a instalaci nových keramických obkladů. Prostor bude také vybaven novým funkčním zařízením a nábytkem (stoly, židle, kuchyňské linky vč. spotřebičů a kuchyňským nádobím).

Předběžné náklady na celý projekt se pohybují v částce 10,288 mil. Kč. Částka na vybavení kuchyně je odhadnuta na 438 tis. Kč vč. DPH. Zařízení dílen vč. nábytku a strojů potom na 4,85 mil. Kč. Náklady na stavební práce se v tuto chvíli odhadují na 5 mil. Kč. V případě přidělení dotace očekáváme podporu ve výši cca 80 % z uznatelných nákladů.

 

Nájem nebytového prostoru v č. p. 1713 v Rakovníku 

Tento prostor je od začátku roku nevyužívaný a dříve sloužil jako jídelna pro Střední průmyslovou školu. Celkové výměry prostoru jsou 95 m2. V budově je nyní využit prostor pouze v jedné části, kde má TJ TZ klub boxerů. Zbývající část budovy je prázdná. Dotčený prostor se nachází ve střední části, v další části je také prostor vhodný k pronájmu, který bude volný od léta.

Bylo tedy rozhodnuto zveřejnit záměr nájmu, neboť v blízké době nemá odbor správy majetku žádné investiční záměry v této budově. Pronájem bude nabízen formou elektronické aukce tak, aby byla zaručena transparentnost výběrového řízení. Nájemné bylo stanoveno na vyvolávací částku 5 000 Kč/měsíc, neboť případný nájemce zde bude muset provést opravy dle způsobu využití prostoru. Veškeré informace budou vloženy na úřední desku města.

 

Oprava minigolfových drah v areálu GOLFCLUB 85 Rakovník 

Město Rakovník má ve svém vlastnictví sportovní areál minigolfu Pod Nemocnicí v Rakovníku, který byl vystaven v roce 2006. Od výstavby areálu nebyla provedena větší oprava na jednotlivých drahách, kromě několika estetických úprav v barevnosti.

V současné době je povrh drah na několika místech poškozen tak, že je třeba provést větší opravy. Na základě poptávkového řízení byl vybrán Jaroslav Klouček, který opravu drah provede za celkovou cenu 220 360 Kč bez DPH. Oprava bude spočívat v celkovém přebroušení, domodelování spádů, vysprávka destruovaných ploch, uzavření epoxidovou stěrkou a následným finálním nátěrem drah.  Po opravě minigolfových drah je třeba provést lajnování, které bylo zadáno Miroslavovi Jelínkovi za cenu 29 740 Kč bez DPH.

 

Šatny pro pozemní hokej HC 1972 Rakovník – projektová dokumentace

V prvním termínu zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Šatny pro pozemní hokej HC 1972 Rakovník – projektová dokumentace“ byla doručena pouze 1 nabídka. Bylo tedy rozhodnuto zadávací řízení zrušit a zahájit opakované zadání.

Nyní byly doručeny 2 nabídky, po posouzení byla vybrána společnost ARTENDR s.r.o., která projektovou dokumentaci vypracuje za celkovou cenu 290 000 Kč bez DPH. Doba na zpracování projektových prací je 22 týdnů od podpisu smlouvy.

Pro připomenutí:

Šatny pro pozemní hokej a ostatní zázemí jsou již v nevyhovujícím stavu, bylo tedy rozhodnuto zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace na stavbu 32 buněk v areálu SK. Jedná se o nahrazení budovy stejného rozsahu na stejném místě, kde nyní fungují šatny PH a které jsou nyní za hranicí životnosti.

V dubnu 2022 si nechali pozemní hokejisté zpracovat studii u Ing. Petra Křižáka. Tato studie je podkladem pro další stupně projektové dokumentace. Požadavkem je vytvoření dvoupatrové budovy z modulárních konstrukcí. Pro dodržení normových požadavků budou konstrukce doplněny dodatečným zateplením, tepelným čerpadlem a protipožárními opatřeními. Předpokládané náklady na výstavbu těchto šaten očekáváme okolo 25 mil. Kč bez DPH. Tato investice by se nejspíše stala ne provizorním, ale dlouhodobým řešením, namísto připraveného projektu na modernizaci celého areálu.

 

Ošetření části památné aleje

V r. 2018 se provádělo ošetření aleje od lávky u botanické zahrady po proudu potoka až k lávce u ČOV, v r. 2019 od mostu v Nádražní ulici po most u Botanické zahrady  a v roce 2020 ošetření od MŠ Klicperova k mostu u Billy. Vloni byla ošetřena část potoka od Lounského mostu k MŠ Klicperova a letos se bude ošetřovat část od železničního mostu u Tyršova koupaliště až k mostu u Aquaparku.

Poptávkovým řízením byly osloveny 4 firmy, byla vybrána společnost ARBOREA s. r. o. s nabídkovou cenou 266 900 Kč bez DPH. Cenová nabídka zahrnuje ošetření památných a ostatních stromů, likvidaci dřevní hmoty a výsadbu 12 ks nových lip. Práce proběhnou v termínu od 1. 10. 2022 – 15. 12. 2022.

 

 

 

Datum vložení: 7. 10. 2022 20:24
Datum poslední aktualizace: 7. 10. 2022 20:26
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení