Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní projednávali ...

Radní projednávali ... 1

Vybrané zprávy ze 101. schůze rady města.

Oprava sportovní palubkové podlahy ve Sportovní hale v Rakovníku

Na základě vypsaného zadávacího řízení komise posoudila doručené nabídky a byla vybrána firma ALTRYSS s.r.o., jako nejvýhodnější. Nabídková cena činí 1 550 925 Kč bez DPH, tj. 1 876 619,30 Kč vč. DPH. Předpoklad pro zahájení plnění smlouvy je 4. 7. 2022, dokončení dle smlouvy o dílo maximálně do 20. 8. 2022.

Pro připomenutí:

Město Rakovník je od roku 2019 vlastníkem Sportovní haly v Rakovníku. Tento objekt má v současné době nevyhovující sportovní palubkovou podlahu. Jedná se převážně o závady spočívající v odlupování dřevěného povrchu a tvorbě třísek, které jsou pro sportovce nebezpečné. U podlahy je poničen dřevěný rošt tak, že podlaha se na několika místech propadá. Podlaha byla v minulosti opravena za pomoci pryskyřice, která nejde odstranit a tvoří šupiny, tyto šupiny po uvolnění můžou způsobit zranění sportovců.

Na základě výše uvedených skutečností v loňském roce proběhla příprava na celkovou výměnu sportovní podlahy. Vzhledem k tomu, že se zároveň provedla studie celkové rekonstrukce Sportovní haly, kde v návrhu studie je snížení stropu nad sportovní podlahou, tak se od celkové rekonstrukce podlahy odstoupilo. V současné době se dále používá stávající nevyhovující palubková podlaha. Vzhledem k tomu že prozatím nevíme, v jakém roce proběhne celková rekonstrukce Sportovní haly a bude se jednat o finančně náročný projekt, bylo rozhodnuto zahájit opravu stávající palubkové podlahy. Oprava bude spočívat v demontáži dvou dřevěných vrstev podlahy a 50 % výměny propadlého roštu s tím, že se zachová stávající technologie sportovního povrchu a nebude nutné vyhovět novým normám na sportovní podlahy. Předpokládaná cena za opravu je 2 300 000 Kč vč. DPH.

 

Šatny pro pozemní hokej – projektová dokumentace

Bylo rozhodnuto zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace „Šatny pro pozemní hokej HC 1972 Rakovník – projektová dokumentace“,

V roce 2019 byla uzavřena smlouva se společností Atelier 99 s.r.o. na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci a modernizaci areálu SK Rakovník. Odhadovaná výše na rekonstrukci tribuny z roku 2020 dle projektanta je cca 140 mil bez DPH. Bohužel bez dotace není možné tuto stavbu v řádech milionů realizovat. Dotaci od NSA, kde jsme se minulý rok pokoušeli získat zdroje, se nepodařilo získat. V současné době není očekáván žádný relevantní dotační titul, kde bychom mohli očekávat finanční podporu. Jelikož jsou šatny pro pozemní hokej a ostatní zázemí již v nevyhovujícím stavu, bylo rozhodnuto zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace na stavbu 32 buněk v areálu SK. Jedná se o nahrazení budovy stejného rozsahu na stejném místě, kde nyní fungují šatny PH a které jsou nyní za hranicí životnosti.

V dubnu 2022 si nechali pozemní hokejisté zpracovat studii u Ing. Petra Křižáka. Tato studie je podkladem pro další stupně projektové dokumentace. Požadavkem je vytvoření dvoupatrové budovy z modulárních konstrukcí. Pro dodržení normových požadavků budou konstrukce doplněny dodatečným zateplením, tepelným čerpadlem a protipožárními opatřeními. Předpokládané náklady na výstavbu těchto šaten očekáváme okolo 25 mil. Kč bez DPH. Tato investice by se nejspíše stala ne provizorním, ale dlouhodobým řešením, namísto připraveného projektu na modernizaci celého areálu.

 

Technologie recyklace prací vody z pískových filtrů

Bylo rozhodnuto zahájit podlimitní řízení na výběr zhotovitele na dodání a instalaci „Technologie recyklace prací vody z pískových filtrů“ v Aquaparku v Rakovníku.

Aquapark v Rakovníku byl rekonstruován v letech 2018 – 2019. Technologie čištění vody v rámci rekonstrukce byla zvolena v té době standartním způsobem zakončena pískovými filtry. Při této technologii čištění dochází k částečnému úbytku vody, která nelze dále vyčistit, tato voda odtéká do kanalizace. V současné době se na trh dostala možnost odpadní vodu z pískových filtrů, která již nelze použít, dále vyčistit za pomoci ozonu a dál využít v bazénu.

Bazénová technologie, která pracuje na klasickém principu pískové filtrace, desinfikuje na bázi chlóru

a doplňkové desinfekce ozonem shromažďuje mechanické nečistoty na bazénových filtrech. Tyto filtry je nutné čistit zpětným proplachem vodou a vzduchem. Při tom vzniká velké množství prací vody v závislosti na velikosti filtru cca 5 – 20 m3 vypuštěných za cca 3 – 6 min. Tato voda je dle platné legislativy nahrazena vodou čerstvou. Jedná se o 30 - 60 l/os a den v závislosti na systému její úpravy a cirkulace. Nová technologie recyklace prací vody z pískových filtrů, má za úkol vodu, která je použita na vyprání filtrů a byla by vypuštěna do kanalizace, vyčistit od běžného znečištění na parametry pitné vody a tuto vodu následně vrátit do bazénů a systému její úpravy a cirkulace.

Základní princip úpravy vody ozonem je založen na celkové filtraci s využitím ozonizace a jeho vlastností. Ozon rozloží vše ve vodě na základní částice, které jsou následně efektivně odfiltrovány s minimem prací vody. Voda je tohoto principu bakteriologicky i mikrobiologicky dezinfikovaná. Čištěná voda z pískových filtrů za pomoci nové technologie recyklace vody ztrácí v minimální míře svoji teplotu, tudíž dochází k úspoře nákladů za ohřev vody. V současné době se používá voda z vodovodního řadu a musí se znovu ohřívat na teplotu používanou v bazénu. Další úsporou je použití samotné vody, která již byla v systému a nemusí se tedy nákladně doplňovat z vodovodního řadu a znovu platit. Dle odhadu může dojít při použití nové technologie recyklace vody z pískových filtrů k úspoře až 1 000 000 Kč za rok.

Na základě výše uvedených skutečností provozovatel Aquaparku Rakovník, Údržba městských komunikací Rakovník, spol. s.r.o. dodala nákres technologie recyklace prací vody z pískových filtrů včetně výkazu výměr pro potřeby výběru dodavatele této technologie. Předpokládaná cena za dodání a instalaci technologie recyklace prací vody z pískových filtrů je 3 000 000 Kč bez DPH.

 

Pro připomenutí

Uzavírka Žižkova náměstí

Úplná uzavírka Husova náměstí od č. p. 167 přes Žižkovo náměstí ke křižovatce s ul. V Hradbách v Rakovníku  bude probíhat z důvodu rekonstrukce komunikace v době od 7. 7. 2022 do 30. 9. 2022.

Po dobu této uzavírky bude výjezd z náměstí ulicí Trojanova. Celé náměstí bude zokruhováno a jižní část náměstí (od lahůdek u Cédlů č. p. 7 -  k prodejně knih č. p. 34) bude pro provoz vozidel otočena.

Dopravní obsluha ke 2. ZŠ a abonenti přilehlých obchodů budou moci provést zásobování standardně, poté se vrátí stejnou cestou (nikoliv průjezdem okolo kostela) na Husovo náměstí a budou také pokračovat ven ulicí Trojanova.

Obsluha ulic Martinovského a V Hradbách bude probíhat zprůjezdněním vozovky okolo finančního úřadu. Tato část bude sloužit pouze pro rezidenty, abonenty a zásobování v této lokalitě. Výjezd bude klasicky ulicí V Hradbách a přes otevřenou závoru na Žižkově náměstí ven.

Po celou dobu bude vjezd na náměstí zdarma.

 

Zrušení speciální linky

Ke dni 30. 6. 2022 bude zrušena speciální linka pro ukrajinské uprchlíky.

 

Rakovnické cyklování 2022

13. ročník Rakovnického cyklování se bude konat ve dnech 22. – 24. 7. 2022. Veškeré informace najdete na webu: https://www.rakovnickecyklovani.cz/ nebo na fb akce: https://www.facebook.com/Rakovnick%C3%A9-cyklov%C3%A1n%C3%AD-901438246671676.

Datum vložení: 13. 7. 2022 8:40
Datum poslední aktualizace: 13. 7. 2022 8:42
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení