Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní projednávali ...

Radní projednávali ... 1

Vybrané zprávy z 85. a 86. schůze rady města.

Program pro poskytování dotací města Rakovníka v roce 2022

V rámci Programu pro poskytování dotací města Rakovníka v roce 2022 bude rozděleno téměř 6 mil. Kč. Dotace jsou poskytovány v oblasti kultury, sportu, prevence patologických jevů, na podporu zájmových kroužků, životního prostředí a sociálních věcí a zdravotnictví.

Žádosti musejí být doručeny do podatelny Městského úřadu v Rakovníku ve lhůtě od 27. 1. 2022 do 11. 2. 2022 do 12:00 hodin (v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví je lhůta od 31. 1. 2022 do 11. 2. 2022 do 12:00 hodin). Žádost je možné zaslat také elektronicky, podmínkou je však podpis žádosti.

Formulář k žádosti je dispozici na webových stránkách města a na Městském úřadu Rakovník na odboru školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu nebo na odboru sociálně - právní ochrany dětí a sociální prevence.

Program pro poskytnutí dotací města Rakovníka v roce 2022 v oblasti

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu

kultury

1 000 000 Kč

prevence patologických jevů

150 000 Kč

sportu

4 000 000 Kč

na podporu zájmových spolků

400 000 Kč

životního prostředí

150 000 Kč

sociálních věcí a zdravotnictví

150 000 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veřejné dražby vozidel

Dle zákona o pozemních komunikacích je na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích zakázáno odstavovat nepojízdné či nezpůsobilé silniční vozidlo. Veškerá tato vozidla celý rok monitorujeme a dle uvedeného zákona vyzýváme provozovatele k jejich odstranění. Pokud po uplynutí 2 měsíců od doručení výzvy není vozidlo odstraněno, může město Rakovník vozidlo odstavit mimo pozemní komunikaci, o čemž následně informuje provozovatele.

Veškerá tato vozidla se odtahovala do spol. TRAK s. r. o., se kterou máme uzavřenou smlouvu o provádění odtahu motorových vozidel. Nevyzvedne – li si provozovatel ve lhůtě 3. měsíců od doručení oznámení, rozhodne příslušný silniční správní úřad o povolení prodeje silničního vozidla ve veřejné dražbě.

V současné době je na záchytném parkovišti připraveno k prodeji ve veřejné držbě 5 vozidel.  Město Rakovník nemůže, tak jako některá města v republice, provádět veřejnou dražbu samo, protože není vlastníkem dražených vozidel. Bylo tedy rozhodnuto uzavřít rámcovou smlouvu se soudním exekutorem Mgr. Ing. Jiřím Proškem, se kterým již město spolupracuje.

Nyní po stanovení minimální výše příhozu radou města, požádá odbor správy majetku exekutora o zahájení dražby. Budou mu zasílány veškeré materiály, jako jsou fotografie, pravomocné povolení prodeje a schválená výše minimálního příhozu. Veškeré dražby budou probíhat elektronicky s tím, že prohlídku vozidel, kterou exekutor v rámci dražební vyhlášky vypíše, zajistí odbor správy majetku.

Upozorňujeme, že nevíme, jestli jsou vozidla pojízdná a ani nejsme schopni tuto informaci zjistit. Můžeme hodnotit jen venkovní viditelný stav vozidla.

Pokud se vozidla nevydraží, budou předány k ekologické likvidaci. Poté budou náklady postoupeny k vymáhání. U všech výše vozidel, které budeme dražit, se bude jednat maximálně o koupi na náhradní díly.

 

Škoda Felicia, modrozelené barvy

Vozidlo je více poškozené. Má propíchnutou jednu pneumatiku, rezavé a zdeformované stěrače. U předního kola u spolujezdce je velká rezavá díra, ze které již padá přední nárazník. Totéž, pouze v menším rozsahu je na straně řidiče. Přední světlo je rozbité, včetně ohnutých plechů vedle blinkru. Všechny disky kol jsou rezavé. Vozidlo bylo zřejmě předtím již bourané, protože kapota je poskládána z několika barev. V autě je spousta odpadků a chybí jedna zadní sedačka. Navrhujeme výši minimálního příhozu 500 Kč.

V tuto chvíli evidujeme na vozidlo náklady ve výši 6 000 Kč (odtah a parkovné)

 

Škoda Felicia, červené barvy

Vozidlo je mírně poškozené. Má po celém obvodu oloupaný lak. Zadní kolo je propíchnuté. Lemy okolo vozidla jsou zpuchřelé a poodlepované na více místech. Rezavá jsou zrcátka a část karoserie, hlavně přední dveře. Přední kapota má komplet zmatnělý lak. Navrhujeme výši minimálního příhozu

500 Kč.

V tuto chvíli evidujeme na vozidlo náklady ve výši 6 000 Kč (odtah a parkovné)

 

Citroën Xsara Picasso, modré barvy

Vozidlo se zvenku nejeví moc poškozeně. Na několika místech je vidět rez. Nad zadním kolem je však velká rezavá díra. Uvnitř je značný nepořádek. Vozidlo je zřejmě nabourané, protože přední dveře u spolujezdce jdou otevřít na max. 15 cm. Je u nich vidět prohlubeň, zřejmě po nárazu. Navrhujeme výši minimálního příhozu 800 Kč.

V tuto chvíli evidujeme na vozidlo náklady ve výši 5 600 Kč (odtah a parkovné)

 

Peugeot 106, modrozelené barvy

Vozidlo je mírně poškozené. Má občas rezavá místa v karoserii. Zrcátko u řidiče je poškozené. Lemy podél vozidla jsou poškozeny a poodlepovány. Všechna kola mají rezavé disky. Navrhujeme výši minimálního příhozu 800 Kč.

V tuto chvíli evidujeme na vozidlo náklady ve výši 5 600 Kč (odtah a parkovné)

 

Ford Galaxy, modré barvy

Toto vozidlo je v nejhorším stavu ze všech. Předek vozidla je nabouraný, skla světlometů jsou komplet popraskaná. Přední nárazník je z části vyhnutý ven. Prasklá zrcátka. Vozidlo nemá zadní okno. Uvnitř je velký nepořádek a mimo sedačky řidiče, jsou veškerá ostatní sedadla naházená uvnitř a v kufru vozidla, včetně pneumatik. Jsou propíchnutá 2 kola. Navrhujeme výši minimálního příhozu 500 Kč.

V tuto chvíli evidujeme na vozidlo náklady ve výši 5 600 Kč (odtah a parkovné). S vozidlem bylo před odstraněním z komunikace 3x manipulováno v rámci blokového čištění, tj. na vymáhání je k tomuto případu nyní už 800 Kč.

 

Město v případě řešení těchto silničních vozidel odstavených na pozemních komunikacích postupuje dle zákona o pozemních komunikacích takto:

 

Postup při vracích:

Na žádost vlastníka komunikace (tj. žádost dává odbor správy majetku - OSM, protože jsou zástupci vlastníka) uloží silniční správní úřad (tj. odbor dopravy - OD) provozovateli vraku povinnost odstavený vrak odstranit mimo pozemní komunikaci. Po marném uplynutí 2 měsíců ode dne kdy byla pravomocně uložena povinnost vrak odstranit, zajistí vlastník komunikace (OSM) předání vraku provozovateli zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností (tj. zajistíme odtah do Traku a ekologickou likvidaci). Vše na náklady provozovatele vozidla. Poté se posílá faktura, pokud jí neuhradí, náklady vymáháme.

 

Postup při prošlých TK:

Městská policie (MěP) oznámí OSM nález vozidla s prošlou TK. Vystaví o tom protokol a vše nafotí. V kartě vozidla je ověřeno, zda je TK opravdu propadlá. Pokud vozidlo nemá RZ a nelze tedy zjistit provozovatele vozidla a to je uzamčeno, požádáme silniční správní úřad o otevření vozidla a zjištění provozovatele dle VIN kódu. Ti vylepí na vozidlo oznámení, kdy bude provedeno otevření. V určený den zajistí OSM člověka, který vozidlo otevře a poté opět zajistí jeho uzamčení. Po zjištění provozovatele zasílá OSM výzvu k odstranění vozidla mimo pozemní komunikaci a důvod proč nesmí být vozidla na pozemní komunikaci (tj. prošlá TK). Po marném uplynutí 2 měsíců ode dne doručení provozovateli vozidla, může být vozidlo odtaženo mimo pozemní komunikaci (my je dáváme na záchytné parkoviště do TRAKu). Poté vyzýváme provozovatele vozidla k vyzvednutí vozidla s údaji, kde se vozidlo nachází a způsobem jeho vyzvednutí. Nevyzvedne – li si provozovatel vozidlo do 3 měsíců od doručení výzvy, OSM zašle návrh na prodej uvedeného vozidla ve veřejné dražbě. O tomto prodeji rozhoduje silniční správní úřad. Pokud jsou splněny veškeré zákonné náležitosti, vydá OD rozhodnutí o prodeji. Poté proběhne veřejná dražba, kde ze získaných finančních prostředků dojde k úhradě nákladů, které byly spojeny s odtahem a parkovným vozidla. Pokud nějaké finanční prostředky ještě zbydou, zůstávajíc na účtu města a vyzveme provozovatele vozidla, aby si je vyzvedl. Pokud ani po dobu 2 let si prostředky nevyzvedne, vyzýváme ho opakovaně.  Pokud ani po opakované výzvě po dobu 1 roku si prostředky nevyzvedne, zůstávají městu.

Pokud se vozidla v dražbě neprodají, předávají se do zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností (ekologická likvidace). Veškeré náklady opět jdou za provozovatelem vozidla.

 

 

Oprava fasády – Samson

Každým rokem město Rakovník využívá finanční podporu z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na opravy kulturních památek, které jsou v majetku města Rakovníka. V letošním roce bychom rádi z tohoto dotačního programu financovali opravu fasády historického objektu Samson. Minimální podíl města Rakovníka v rámci dotačního programu je 50 % z celkové částky. Odhadovaná cena za opravu fasády je 400 000 Kč vč. DPH.

Bylo tedy rozhodnuto zahájit zadávací řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava fasády historického objektu Samson Vysoká č. p. 233 v Rakovníku“.

 

Úprava vstupního parteru – VSSC

Na základě vypsaného zjednodušeného podlimitního řízení na výběr zhotovitele stavby „Stavební úpravy vstupního parteru – Víceúčelové studijní a společenské centrum Rakovník“ byly doručeny 4 nabídky.  Komise posoudila všechny nabídky a bylo rozhodnuto uzavřít smlouvu se společností STAVKOM Veletice s.r.o., která stavební úpravy prostranství před VSSC provede za cenu 12 773 015 Kč vč. DPH. Předpoklad pro zahájení stavebních prací je červen 2022 a dokončení do 15. prosince 2022, resp. max. 6 měsíců od předání staveniště.

Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat společnost BRAIN, s.r.o. za cenu 172 546 Kč vč. DPH a výkon koordinátor BOZP společnost RAKOFIRE s.r.o. za cenu 69 696 Kč vč. DPH.

 

 

Datum vložení: 14. 2. 2022 8:25
Datum poslední aktualizace: 14. 2. 2022 8:27
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení