Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní projednávali...

Radní projednávali

Vybrané zprávy ze 43. schůze rady města, která se konala 20. 5. 2020.

Získání dotace na nový kamerový bod v Rakovníku

Město Rakovník prostřednictvím programu Ministerstva vnitra ČR Program prevence kriminality – 2020 žádalo o poskytnutí dotace na rozšíření Městského kamerového dohledového systému. Městská policie vytipovala důležité body a v rámci žádosti o dotaci navrhla zřízení nových kamerových bodů na Sokolovně v Rakovníku, Tyršova 733.

V rámci Programu prevence kriminality 2020 Ministerstva vnitra ČR bylo městu na vybudování nových kamerových bodů v této lokalitě schváleno poskytnutí dotace ve výši 350 000,- Kč. Celkové náklady projektu jsou odhadovány na částku 458 590,- Kč vč. DPH. Rada města tak schválila dofinancování ve výši zhruba 24 % z celkových nákladů.

Realizace projektu je stanovena do 30. 11. 2020.

Podání žádosti o dotaci k projektu „Město Rakovník – efektivní veřejná správa“

Rada města na základě vyhlášené výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí, v rámci Operačního programu Zaměstnanost rozhodla podat žádost o dotaci k projektu „Město Rakovník – Efektivní veřejná správa“. Žádost pro město zpracuje brněnská společnost RPA Dotace, s.r.o.

Žádost se konkrétně týká zpracování generelu vodohospodářské infrastruktury, doplnění pasportu veřejné zeleně v oblasti dendrologie, pořízení 2 ks digitální úřední desky, rezervačního systému na vybrané úseky úřadu a pořízení hlasovacího a konferenčního systému pro zasedání zastupitelstva města.

Maximální výše celkových způsobilých výdajů činí 10 mil. Kč a míra podpory činí až 95 %.

Zadávací řízení na rekonstrukci kotelny v areálu Zimního stadionu v Rakovníku

Stávající tři plynové kotle v areálu jsou po 20 letém provozu ve velmi špatném technickém stavu. Technik provádějící opravu a údržbu plynových kotlů konstatoval, že v současné době v případě dalších oprav již nelze sehnat náhradní díly.

Na základě těchto skutečností byla vypracována projektová dokumentace na rekonstrukci kotelny v areálu Zimního stadionu v Rakovníku.

Rekonstrukce bude spočívat v odstranění původních 3 plynových kotlů, které budou nahrazeny 2 kondenzačními plynovými kotly s nerezovým výměníkem, v rámci rekonstrukce kotelny bude také provedena výměna velkoobjemového ohřívače vody o objemu 1 500 l, který je v současné době kvůli prasklému plášti nefunkční. Tento ohřívač vody je napojen na centrální otopný systém.

Projekční cena za výše uvedené práce je 1 523 461,10 Kč vč. DPH, předpokládá se, že cena vzešlá ze zadávacího řízení bude nižší. Rada města tak vypsala zadávací řízení k podání nabídky na rekonstrukci plynové kotelny v areálu Zimního stadionu v Rakovníku.

Rozšíření a modernizace workoutového hřiště v Čermákových sadech v Rakovníku

V současné době se v Čermákových sadech nachází workoutové hřiště, které bylo postaveno v roce 2014 firmou Enuma Elis s.r.o. za cenu 307 340 Kč vč. DPH. Toto hřiště je hojně využíváno veřejností a tudíž jeho rozšíření a modernizace bude velkým přínosem pro jeho další provozování. Město obdrželo od společnosti Kaufland Česká republika, Praha, peněžitý dar ve výši 200 000,- Kč, určený právě na rozšíření a modernizaci tohoto workoutového hřiště.

Na základě těchto skutečností byla kontaktována firma Enuma Elis s.r.o., která zde toto hřiště postavila a ta následně předložila cenovou nabídku na jeho rozšíření. Rozšíření bude spočívat ve zvětšení zpevněné plochy o 40 m2 na celkovou plochu o rozměru 85 m2. Zpevněná plocha bude z pryžových desek usazených na betonové desce, tak jako původní zpevněná plocha.

V rámci modernizace budou doplněny 4 cvičební stroje typu Battle Bar, Step up, Dip Bench Cut a Stalky. Dále bude dodána a instalována cedule provozního řádu, kde bude také oznámení o peněžitém daru společnosti Kaufland Česká republika v. o. s.

Rada města uzavřela smlouvu o dílo se společností Enuma Elis s.r.o., Praha 1, která provede rozšíření a modernizace workoutového hřiště v Čermákových sadech v Rakovníku za cenu 238 128,- Kč vč. DPH. Realizace bude provedena v termínu od 15. 6. 2020 do 31. 8. 2020.

Rekonstrukce dvou kuchyněk v MŠ Průběžná v Rakovníku

Rada města uzavřela smlouvu o dílo s MAZURSTAV, s.r.o., Kněževes, která provede rekonstrukci dvou kuchyněk v MŠ Průběžná, Rakovník, za celkovou cenu 323 176,82 Kč vč. DPH. Rekonstrukce bude provedena v termínu od 1. 7. 2020 do 10. 8. 2020. Rekonstrukce zahrnuje opravu vnitřních omítek, položení nové dlažby a obkladů, výměnu otopných těles, výměnu dveří, úpravu vnitřní kanalizace a vodovodu včetně výměny nových umyvadel a dřezů, nové elektro rozvody a výmalbu.

Poskytnutí slevy na nájemném v prostorách ve vlastnictví města

Původní návrh na odpuštění dvou měsíčních nájmů byl odložen z důvodu připravovaného dotačního titulu na nájemné. Ke dni projednání této zprávy však ještě stále nebyly zveřejněny podmínky čerpání dotace a máme tedy k dispozici pouze informaci z 6. 5. 2020 kdy je navrženo, že pokud pronajímatel poskytne nájemci slevu ve výši 30 %, bude stát nájemci kompenzovat 50 % nájemného a 20 % bude tedy hradit nájemce. Tato dotace by měla být na nájemné za období od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020.

V návaznosti na tento dotační titul rozhodla rada města poskytnout všem žadatelům slevu 30 % z měsíčního nájemného za období od 1. 4. 2020 do 30. 9. 2020. Sleva bude poskytnuta formou dodatku uzavřeného ke smlouvě. Při poskytnutí této slevy za období 6 měsíců „odpustí“ město nájemcům částku 579 483,- Kč.

Dále zůstává v platnosti usnesení rady o odložení splatnosti nájemného za období od 1. 4. do 30. 9. 2020. Splatnost těchto nájmů byla stanovena nejpozději do 30. 9. 2021. Jedná se však o volbu nájemce.

Výsledky Participativního rozpočtu 2020 

Celkem se zúčastnilo 745 respondentů, z toho bylo vyřazených neplatných hlasů 78. Platných hlasů celkem bylo 1638. Každý respondent měl k dispozici 2 pozitivní hlasy + 1 negativní hlas, ale ne každý respondent využil všech tří hlasů. Jednotliví respondenti byli garanty PaR ověřeni a ztotožněni a neplatné hlasy byly vyřazeny. Konečný výsledek byl tento:

Projekty

Kladné hlasy

Záporné hlasy

Celkem hlasů

1. hřiště Hájek

398

21

377

2. lezecká stěna

420

45

375

3. florbalové mantinely

400

71

329

4. radary ul. Fr. Diepolta

100

183

-83

Rada města vzala výsledky hlasování na vědomí a doporučuje zastupitelstvu města schválit realizaci projektů „Revitalizace hřiště Hájek“ a „Lezecká stěna“, které se umístily na 1. a 2. místě v hlasování Participativního rozpočtu 2020.

9. zasedání zastupitelstva města

V pořadí 9. zasedání zastupitelů se uskuteční v pondělí 8. 6. 2020 od 17:00 hodin v Kulturním centru Rakovník.

Datum vložení: 27. 5. 2020 16:11
Datum poslední aktualizace: 27. 5. 2020 16:16
Autor: Jiří Cafourek

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení