Město Rakovník
MěstoRakovník

Radní a zastupitelé projednávali ...

Radní a zastupitelé projednávali ... 1

Vybrané zprávy z 82. schůze rady města, která se konala 24. 11. 2021, z 16. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 6. 12. 2021 a z 83. schůze rady města, která se konala 8. 12. 2021.

Rekonstrukce ulic Pod Václavem a Křikavova

V letošním roce dochází k rekonstrukcím ulic Pod Václavem a Křikavova. Rekonstrukce probíhá jako již poněkolikáté ve spolupráci se správci sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, optické kabely a veřejné osvětlení).  Smlouva byla uzavřena s tím, že I. etapa bude dokončena do 31. 12. 2021 (Pod Václavem – celá a Křikavova – od ul. Kollárova do ul. Václavská) a II. etapa do 31. 5. 2022 (Křikavova – od ul. Václavská do ul. Krátká). Po skončení prací na rekonstrukci plynovodu byly zjištěny méně práce, které vznikly tím, že si zástupci zhotovitele Innogy a Revis s. r. o. část rekonstrukce objednali u společnosti Froněk spol. s r. o. Cena rekonstrukce, kterou pro nás provádí právě Froněk spol. s r. o. se snížila o 1 440 190,89 Kč vč. DPH.

Zároveň společnost Pavel Srp, která provádí rekonstrukci veřejného osvětlení v těchto ulicích, požádala o prodloužení termínu dokončení z důvodu koordinace rekonstrukce veřejného osvětlení s probíhající stavbou, tedy do 31. 5. 2022.

 

Rozpočet města na rok 2022

Na 16. zasedání zastupitelstva města byl jednohlasně schválen rozpočet na rok 2022. Návrh rozpočtu města Rakovníka na rok 2022 byl předložen jako schodkový, tedy plánované příjmy pro rok 2022 jsou nižší než plánované výdaje. Rozdíl mezi plánovanými příjmy a plánovanými výdaji je dorovnán financováním, které je složené ze zůstatku finančních prostředků na běžných účtech ve výši 60 000,00 tis. Kč a z přijatého dlouhodobého úvěru na rekonstrukci Víceúčelového studijního a společenského centra ve výši 75 000,00 tis. Kč.

Příjmy jsou rozpočtovány ve výši 353 100,00 tis. Kč, a to dle schváleného rozpočtového výhledu města Rakovníka na období 2022 – 2024, dle skutečného plnění rozpočtu za předchozí rozpočtový rok, dle výpočtu daňových příjmů a dle kvalifikovaného odhadu příjmů s dopadem pandemie     Covid - 19.

Celkové výdaje byly stanoveny ve výši 488 100,00 tis. Kč. Při stanovení konkrétních výdajů se vycházelo z rozpočtového výhledu města na období 2022 – 2024 a odhadu výdajů a potřeb jednotlivých útvarů města Rakovníka. Útvary vycházely zejména z uzavřených smluvních vztahů, z potřeby dokončení rozpracovaných akcí financovaných z vlastních i cizích prostředků, ze vztahů, které vyplývají z obecně závazných právních předpisů, zejména z povinnosti zabezpečit určité činnosti a záležitosti pro občany a region dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a dále z nutnosti zabezpečit potřebné opravy a údržbu majetku města k jeho dalšímu efektivnímu využívání.

 

Schválení zahájení změn územního plánu

Zastupitelům města bylo předloženo celkem 10 žádostí na změnu územního plánu, některé podněty se skládaly z více změn územního plánu.

Nyní se rozhodovalo o tom, zda se změny budou pořizovat. Ve druhém kroku bude připraveno znění změny, kterou je možné pořizovat zkráceným postupem, případně zadání pro změnu klasickým postupem. Poté zastupitelstvo města rozhodne o tom, že se pořídí a o jejím konkrétním znění. Bude zde uvedeno i to, jaká bude výše úhrady jednotlivých žadatelů.

Zastupitelé odsouhlasili zahájit celkem 10 změn územního plánu, některé díky nadřazené dokumentaci ani zahájit nebylo možné. Nyní úřad shromáždí vyjádření dotčených subjektů a na dalším zasedání budou předložena jednotlivá znění, některé návrhy případně budou sjednoceny.

 

Příspěvek na provoz sportovišť pro rok 2022

Město Rakovník na základě provozovatelských smluv poskytuje sportovním klubům příspěvky na provoz jednotlivých areálů. Sportovní kluby mají povinnosti příspěvek vyúčtovávat čtvrtletně a musí být použit prioritně na zajištění samotného provozu areálu.

Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout příspěvky v této výši:

 • TJ TATRAN Rakovník - 900 000 Kč
 • SK Rakovník, z. s., a HC 1972 RAKOVNÍK, z. s., 1 500 000 Kč
 • HC Rakovník, z. s., - 1 850 000 Kč,
 • HVS Rakovník, z. s., -  150 000 Kč,
 • GOLFCLUB 85 Rakovník, z. s., -  ve výši 45 000 Kč,
 • TJ Tělovýchovná zařízení Rakovník, z. s., - 600 000 Kč.                                                                    

 

Investiční projekty

Byl schválen následující zásobník investičních projektů:

Projekty dokončené v roce 2021:

 • Úprava prostoru u letního kina, oprava vstupu
 • Rekonstrukce části ulice Průběžná
 • Rekonstrukce ul. Malinovského, Rejčkova, Rubínova, Burianova
 • Oprava fasády 1. ZŠ – Omáčkovna
 • Výměna oken Sokolovna

 

Financování projektů zahájených v roce 2020 a 2021:

 • Víceúčelové studijní a společenské centrum
 • Stavební úpravy vstupního parteru – Víceúčelové studijní a společenské centrum
 • Interiér a vybavení Víceúčelového studijního a společenského centra
 • Park&Ride u vlakového nádraží
 • Modernizace MKDS Rakovník
 • Skateboardové hřiště

V případě volných prostředků v rozpočtu města nebo v případě získání dotace fyzickou realizaci připravených investičních projektů a schválit jejich financování v roce 2022, případně letech následujících:

 • Most č. 17 Pod Papírnou
 • Most č. 16 Benešovy rámy-Hradcův mlýn
 • Dopravní řešení ulice Spalova
 • Cyklostezka Rakovník – Kněževes – propojení
 • Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ
 • ul. Bratří Burianů + Hlavačovská dokončení + Koubkova spojka
 • Rekonstrukce a modernizace areálu SK Rakovník
 • Zimní stadion – rekonstrukce šaten a sociálního zařízení 

 

Další seznam:

 1. investičních projektů, které se připravují k realizaci v letech následujících:
 • Rekonstrukce prostranství před ŽST Rakovník
 • Rekonstrukce ulice Na Francouzích
 • Nové architektonické řešení Husova náměstí včetně rekonstrukce inženýrských sítí
 • Regenerace MPZ V – ul. Palackého
 • Sportovní hala
 • Most č. 3 přes potok Huřvinka, za ČOV
 • Šatny a sociální zařízení hokejbalu
 1. investičních projektů, u kterých je vydáno pravomocné stavební povolení, a jsou připraveny k realizaci:
 • Most č. 5 (chodník na mostě přes Černý potok – Valeo)
 • Most č. 18 u Kohoutova mlýna
 • Nábř. Dr. Beneše – parkování u Zimního stadionu
 • V Lukách - Lužní ulice
 • Sokolovna – celková obnova
 • Obnova Čermákových sadů
 • Přístavba archivu budovy radnice
 • Kanalizační sběrač - Zátiší Bulovna - ČOV Rakovník
 • Komunikace ke kynologickému cvičišti – I. etapa
 • Sídliště Bendovka – řešení komunikací
 • Botanická zahrada - řešení odvodnění
 1. dalších investičních projektů:
 • Vodohospodářská studie, odvedení povrchových vod z lokality Zátiší
 • Řešení kapacit školní družiny 1. a 2. ZŠ Rakovník
 • Rozšíření šaten 2. ZŠ
 • Úprava prostranství v ul. Nádražní (Poliklinika)
 • Snížení energetické náročnosti MŠ Šamotka, Snížení energetické náročnosti DDM Rakovník
 • Budova Palečku
 • Regenerace panelového sídliště V Lukách
 • Městská tržnice
 • Rekonstrukce dopravního hřiště
 • Medová
 • Rekonstrukce ul. Levého, U Hřbitova, Kokrdovská
 • Rekonstrukce ul. Wintrova, Žlutického, Jiráskova, Komenského náměstí – dokončení, Zahradní, Nábřeží TGM mezi ul. Trojanovou a Nádražní, příjezdová komunikace ke sběrnému dvoru, Alešova, rekonstrukce komunikace Šamotka
 • Rozhledna
 • Provozní budova hřbitova a rozšíření kolumbária
 • Měřící stanice kvality ovzduší
 • Vybudování bezbariérové přístupové trasy po dvou lávkách přes Lišanskou ulici a lesopark Jamka
 • Autobusové zastávky
 • Sídliště U Křížku
 • Rekonstrukce Tyršova koupaliště – výstavba hlediště, kabinek, dokončení Rekonstrukce lávky č. 4                                     

 

Pro připomenutí

 

Soutěž „O nejkrásněji nazdobený vánoční stromeček“

V letošním roce probíhá již 7. ročník soutěže pro děti mateřských a žáky 1. stupně základních škol v Rakovníku „O nejkrásněji nazdobený vánoční stromeček“.

Každá škola obdržela jeden označený vánoční stromeček od Městských lesů Rakovník. Děti budou své stromky zdobit do zítřejšího dne, tedy do 9. 12. 2021

Hlasování bude probíhat formou ankety ve dnech 10. - 15. 12. 2021 na webových stránkách města. Hlavní vítěz soutěže bude oceněn zvláštní cenou. Oceněni budou též všichni účastníci soutěže.

Ceny budou dle aktuální epidemiologické situace předány před budovou radnice ve čtvrtek 16. 12. 2021.

 

Adventní svícení

V úterý 14. 12. 2021 se, za dodržení aktuálních opatření, koná tradiční Adventní svícení. 

Datum vložení: 10. 12. 2021 8:36
Datum poslední aktualizace: 10. 12. 2021 8:41
Autor: Bc. Kateřina Hradilová

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení