Město Rakovník
MěstoRakovník

Krátce z města - 16.10.2019

-

logo

Problematika vymáhání škody po bývalém starostovi

Problematika se týká vymáhání nákladů a souvisejících plnění spojených se soudními spory MěÚ Rakovník vedenými s bývalou tajemnicí. Na doporučení právního zástupce se město rozhodlo požadovat náhradu škody vzniklou od měsíce srpna 2015, tj. od pravomocného rozhodnutí soudu o neplatnosti výpovědi bývalé tajemnice, kdy bylo zřejmé, že dávání dalších výpovědí nemůže mít jakékoliv právní účinky. Tato škoda byla vyčíslena na základě doložených plateb města na částku 1 883 454,- Kč.

 

Ke konci září proběhla schůzka současného starosty Luďka Štíbra spolu se svými právníky a bývalého starosty Pavla Jenšovského se svým právním zástupcem. Zástupci města zdůvodnili svůj postup uplatňovat právo na náhradu škody, protistrana konstatovala, že s požadavky na náhradu škody nesouhlasí. Na schůzce se nedospělo k žádnému výsledku, neboť protistrana zastávala svůj názor, bez jakéhokoliv návrhu na mimosoudního řešení. Na základě vývoje celé kauzy a výsledku této schůzky bylo městu svým právním zástupcem doporučeno domáhat se náhrady škody soudní cestou.

 

Rada města tedy vzala na vědomí postup starosty města při plnění usnesení č. 450/19 z 16. schůze rady města ze dne 29. 5. 2019 při vymáhání vzniklých výdajů z titulu škody vzniklé na straně města spojených se soudními spory vedenými s bývalou tajemnicí a pověřila zmocněného advokáta k podání žaloby.

 

Návrh obecně závazné vyhlášky k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Byl vznesen podnět (místostarostou) k rozšíření výjimek uvedených v Čl. 4 obecně závazné vyhlášky č. 3/2017 k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností (dále jen „OZV“) o nové významnější společenské akce, konkrétně o městské slavnosti Konšelský tuplák, sousedský festival Zahrádky a hudební festival Slepice Jam.

 

Vzhledem k tomu, že tyto akce mají přesah do nočních hodin, mohou zasáhnout do stanovené doby nočního klidu určené v ust. § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. xx/2019, k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, aktualizovanou o výše uvedená rozšíření. V případě přijetí vydání aktualizované vyhlášky zastupitelstvem stále existuje možnost, že Ministerstvo vnitra navrhované změny nemusí schválit.

 

Oprava chodníku v ulici Kuštova

Společnosti Valeo a Eberspächer se v letošním roce obrátily s žádostí na rekonstrukci chodníku v ulici Kuštova, vedoucího podél závodu Brano a. s. Jde o chodník, na kterém se nyní nachází zbytky původního asfaltu, který místy úplně chybí. Po tomto chodníku dochází zaměstnanci výše uvedených závodů do zaměstnání. Rada města rozhodla objednat u Údržby městských komunikací Rakovník, spol. s r. o., rekonstrukci tohoto chodníku za celkovou cenu 293 552,05 Kč vč. DPH.                     

 

Vybudování schodiště v ulici Županského

Prováděcí projekt na vybudování schodiště v ul. Županského, které propojuje ulici U Křížku s ulicí Županského, byl odborem správy majetku (dále OSM) zpracován již v roce 2011. Provedení stavby se každý rok odkládalo z finančních důvodů. V loňském roce rada města projednala zprávu k žádosti obyvatel přilehlých ulic o vybudování schodiště a přijala usnesení, které OSM uložilo zajištění realizace stavby v roce 2019. Stavba tedy byla v souladu s usnesením zahrnuta do rozpočtu. Rozpočtová cena se pohybovala okolo 500 tis. již v roce 2011 a předkládaná cenová nabídka je ještě o něco nižší, než se původně předpokládalo.

 

Rada města objednala vybudování schodiště v ulici Županského, které provede Údržba městských komunikací Rakovník, spol. s r. o., za celkovou cenu 450 501,15 Kč vč. DPH.   

 

Dle projektu se vybuduje v ul. U Křížku chodník, který se tam nyní z části nachází a dále se naváže na vyšlapanou pěšinu, která tam v současné době je. Chodník bude vybudován ze zámkové dlažby a schodiště ze ztraceného bendění, které bude poté potaženo schodnicemi a podschodnicemi. Celé schodiště bude lemováno zábradlím a také nasvíceno 2 stožáry veřejného osvětlení.

 

Oprava střechy Sportovní haly v Rakovníku

Část střechy Sportovní haly v Rakovníku je v současné době v nevyhovujícím stavu, na několika místech zatéká do prostoru restaurace. Na základě této skutečnosti rada města rozhodla objednat, opravu části střechy budovy Sportovní haly, kterou provede SCHMALZ, MONTÁŽE s.r.o., Rakovník, za cenu 230 260,58 Kč vč. DPH.

 

Mobilní placení parkovného na Husově náměstí

V polovině srpna letošního roku byla zveřejněna Hodnotící zpráva parkovacího systému na Husově náměstí v Rakovníku, ve které bylo mimo jiné diskutována problematika bezplatného vjezdu pro držitele průkazu ZTP, kteří byli v původním systému od poplatku osvobozeni. Odbor správy majetku byl pověřen zahájením jednání o nabídkách na zavedení této mobilní platby. Jednání probíhala se dvěma společnostmi, které by tuto možnost mohly do současného systému zavést. Rada města tyto nabídky vzala na vědomí a prozatím rozhodla mobilní platby nezavádět. Touto problematikou se bude vedení města nadále zabývat.                           

Ošetření části památné aleje – Rakovnický potok

Ošetření aleje se v loňském roce provádělo od lávky u botanické zahrady po proudu potoka až k lávce u ČOV obě strany – Rakovnického potoka. Letošní ošetření stromů je od mostu v Nádražní ulici po proudu až k lávce u plynárny obě strany Rakovnického potoka s tím, že největší rozsah prací je v trase od mostu v Nádražní ulici po most u Botanické zahrady. Na trase od Botanické zahrady po most u bývalé plynárny budou prováděny jen údržbové zásahy, nikoliv ošetřující, neboť ty zde byly provedeny v loňském roce. Ošetření této části památné aleje provede Adam Karhánek, Rakovník, za cenu 608 194,- Kč vč. DPH.

 

Poptávka na poskytnutí dlouhodobého úvěru

Město Rakovník má zájem na poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 100 mil. Kč na financování výstavby víceúčelového studijního a společenského centra. Postupné čerpání úvěru v letech 2020 až 2024 je zahrnuto ve střednědobém rozpočtovém výhledu, který byl schválen dne 16. 9. 2019 na 6. zasedání zastupitelstva města usnesením č. 88/19. Dle rozpočtu projektanta jsou celkové náklady stanoveny na 138 mil. Kč. Veřejná zakázka na tento projekt teprve bude městem soutěžena a konečná cena tedy prozatím není známa. Je ale zřejmé, že tak rozsáhlá investiční akce musí být financována pomocí dlouhodobého úvěru. Na základě těchto skutečností rada města uložila ekonomickému odboru provést poptávku na poskytnutí dlouhodobého úvěru na financování víceúčelového studijního a společenského centra, v navrhovaném znění.

 

Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na projektové práce „Rekonstrukce mostů č. 03, 05 a 16, v k. ú. Rakovník“

Rada města uzavřela smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu na projektové práce: „Rekonstrukce mostů č. 03, 05 a 16, v k. ú. Rakovník“ se společností Projektová kancelář VANER s.r.o., Liberec 9, za cenu 750 520,- Kč bez DPH. Předpokládané zahájení projektových prací je cca v druhé polovině října 2019, předpokládané dokončení všech projektů je do konce dubna 2020.                                                           

 

Výsledek k podání nabídek v rámci dynamického nákupního systému na akci „Rozšíření Městského kamerového dohledového systému Rakovník“

Rada města na své 24. schůzi rozhodla o zahájení 1. výzvy k podání nabídek v rámci dynamického nákupního systému, kdy se konkrétně oslovují společnosti již do tohoto systému zařazené, momentálně tedy společnost PKE ČR s.r.o, Praha.

Očekávaná nabídka byla včas doručena a komise konstatovala, že k nabídce nemá žádné výhrady. Rada města uzavřela s touto společností smlouvu o dílo, jejímž předmětem je instalace a montáž kamer Městského kamerového dohledového systému a rozšíření serverové části a uložiště, za cenu 1 235 117,- Kč bez DPH.  Předpokládaná doba dodání kamer je konec října – polovina prosince 2019.

Datum vložení: 16. 10. 2019 0:00
Datum poslední aktualizace: 16. 10. 2019 0:00
Autor: Jiří Cafourek

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení