Město Rakovník
MěstoRakovník

Krátce z města - 12.9.2019

-

logo

Církevní škola v Rakovníku

Rada města vzala na vědomí žádost Pražské diecéze Církve československé husitské o stanovisko k působení nově vznikající základní církevní školy v Rakovníku. Církevní Základní škola M. J. Husa bude školou rodinného typu se dvěma třídami pro žáky 1. – 5. ročníku, ve kterých se budou vzdělávat věkově smíšené skupiny s možným zaměřením na děti se specifickými potřebami, děti nadané a děti z národnostních menšin, pro které je vzdělávání ve třídě s vysokým počtem žáků komplikované. Škola bude využívat prostor vily ve Wintrově ulici 747, jejímž majitelem je Církev československá husitská, Havlíčkova 2753, Rakovník. Výuka má být zahájena k 1. 9. 2020.

 

Provoz nově vzniklé školy nebude vyžadovat vložení finančních prostředků z rozpočtu města Rakovník.

 

Výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Projektová dokumentace pro stavbu: Rekonstrukce a modernizace areálu SK Rakovník“

Na MěÚ Rakovník dorazily dvě nabídky na veřejnou zakázku „Projektová dokumentace pro stavbu: Rekonstrukce a modernizace areálu SK Rakovník“. Rada města vzala na vědomí protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek k této veřejné zakázce a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo se společností Atelier 99 s.r.o., Brno, za cenu 2 740 000,- Kč bez DPH. Předpoklad pro zahájení plnění smlouvy je v září 2019, dokončení díla následně do 40 týdnů.

 

Dar od společnosti Lasselsberger, s.r.o.

Vedení města Rakovník jednalo se zástupci společnosti Lasselsberger, s.r.o. o převodu areálu čistírny odpadních vod Šamotka. V této návaznosti byl radě města předložen návrh na uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k daru – peněžní částce 2 015 780,- Kč ve prospěch města Rakovník.  Výše daru odpovídá výši kupní ceny za převod areálu ČOV Šamotka.  Rada města doporučila zastupitelstvu uzavřít tuto darovací smlouvu.

 

Uzavřením darovací smlouvy by se město Rakovník zavázalo, že předmět daru využije pro ekologické účely ve prospěch města Rakovník – odkoupení areálu ČOV Šamotka. Město Rakovník by čistírnu odpadních vod po jejím převodu neprovozovalo, ale celý areál by byl vložen do Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnicka, které zajistí její provozování prostřednictvím spol. RAVOS.

 

Vzhledem ke skutečnosti, že uvedená čistírna odpadních vod zajišťuje čištění splaškových vod pro cca 98 % obyvatel Šamotky, bylo by vhodné provoz čistírny zachovat, proto rada města doporučuje zastupitelstvu odkoupení souboru pozemků a staveb sloužících jako čistírna odpadních vod, Šamotka Rakovník.

Oprava sociálního zařízení v areálu SK Rakovník

Opravu sociálního zařízení v areálu SK Rakovník provede společnost B+P HÁJEK STAVBA s.r.o., Rakovník, za cenu 719 377,56 Kč vč. DPH. Dokončení prací by mělo být do 20. 12. 2019.

 

Výsledek zadávacího řízení na změnu způsobu ohřevu vody v KC Rakovník a v Tylově divadle v Rakovníku

Rozvod teplé vody v Kulturním centru a v Tylově divadle je v současné době zajištěn za pomoci centrálního bojleru, který zásobuje vodou oba objekty. Stávající rozvody teplé vody a cirkulace jsou příliš dlouhé a tím dochází ke značným ztrátám, pohybující se kolem 200 000,- Kč za rok. Na základě těchto skutečností bylo vypsáno zadávací řízení k podání nabídek na změnu způsobu ohřevu vody v KC Rakovník a Tylově divadle. Tuto změnu provede Jiří Zigmund, Pavlíkov, za cenu 541 833,78 Kč vč. DPH. Elektro-připojení ohřívačů vody pro tuto změnu provede Michal Varyš, Rakovník, za cenu 39 421,80 Kč vč. DPH.

 

Centrální rozvody budou nahrazeny lokálním ohřevem vody za pomoci jednotlivých bojlerů a zásobníkových ohřívačů. Při instalaci ohřívačů vody budou provedeny nové rozvody vody včetně kanalizačních úprav a v některých místech budou nutné i drobné stavební úpravy.

 

Změna zhotovitele veřejné zakázky na rekonstrukci ulic Zdeňka Štěpánka, bezejmenná, Vinohradská a U Křížku v Rakovníku

V letošním roce byly zahájeny stavební práce na rekonstrukcích inž. sítí v ulicích Zd. Štěpánka, bezejmenné, Vinohradské a U Křížku. Po skončení uvedených stavebních prací přistoupí město Rakovník ke kompletní rekonstrukci chodníků a vozovek. Na základě oznámení o odstoupení, byla z podlimitní veřejné zakázky pro neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy o dílo vyloučena společnost ROBSTAV k. s., Praha 4.

Rada města rozhodla na základě výsledku podlimitní veřejné zakázky uzavřít smlouvu o dílo s dalším účastníkem zakázky a to se společností Froněk, spol. s r. o., Rakovník, jejímž předmětem je rekonstrukce ulic Zdeňka Štěpánka, bezejmenná, Vinohradská a U Křížku v Rakovníku, za celkovou cenu 17 960 209,- Kč vč. DPH.

 

Osázení rabat Na Sekyře

V ulici Na Sekyře od úseku Poštovní ulice před Kulturní centrum budou nově osázena místní rabata. Nyní se zde nachází část staršího osázení keřů s mulčovým základem, část před nově vybudovaným domem není osázená a je zde po rekonstrukci přirozená zeleň. Rada města uzavřela smlouvu s Adamem Karhánkem, Rakovník, který navrhuje osazení převážně z keřů nižšího vzrůstu, přičemž vzrůstnější keře by byly situovány blíže vozovky za účelem vytvoření bariéry. Osázení bude provedeno za cenu 90 994,- Kč vč. DPH.

 

Další část rekonstrukce Dukelských hrdinů

Ve druhé polovině září budou zahájeny práce na další části rekonstrukci ulice Dukelských hrdinů. O konkrétním termínu budeme veřejnost včas informovat.

Datum vložení: 12. 9. 2019 0:00
Datum poslední aktualizace: 12. 9. 2019 0:00
Autor: Jiří Cafourek

Mobilní aplikace MojeObec

Panoramatická prohlídka města

panorama

Prohlídku města vytvořil a provozuje Úspěšný web s.r.o

CBCNET.CZ

CBCnet.cz

Město Rakovník používá internetové připojení CBCNET.CZ.

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení