Město Rakovník
MěstoRakovník

Naučné panely

Naučné panely

 

Popis projektu: Naučné panely v moderním vzhledu s informacemi o konkrétním místě bychom umístili do exteriéru, vždy v blízkosti místa, ke kterému se panel váže. Panely by obsahovaly základní informace, což by umožnilo představit město Rakovník každému, kdo sem zavítá. Jednalo by se o informace o historii místa a popis okolí.

Předkladatel: Městská knihovna Rakovník

Lokalita: centrum města a jeho okolí

Předpokládané náklady: 500 000 Kč

 

Ukázka vizualizace ZDE.

 

Charakteristika projektu:

Navrhované naučné panely budou umístěny u významných historických budov, případně na dalších místech s vysokým kulturně-historickým významem v historickém jádru města i v okrajových částech města. Přesný výběr nejvhodnějších míst pro umístění panelů vzejde z konzultace se zainteresovanými institucemi, tj. knihovnou, městským informačním centrem, muzeem, Rabasovou galerií, Státním okresním archivem atd. Cílem bude zvolit místa s největším přínosem pro rozvoj turistického ruchu i pro zvýšení informovaností místních obyvatel. Rámcově jsou uvažovány tři varianty umístění panelů:

  1. Přiblížit formou přitažlivě a moderně pojatých naučných panelů nejvýznamnější pamětihodnosti města
  2. Pamětihodnosti, kterým se kvůli jejich odlehlosti nedostává zasloužené pozornosti a turisté je v současnosti většinou míjejí (např. památný kostelík sv. Jiljí, židovský hřbitov, moderní architektura v okolí Pražské ulice, starý hřbitov, urnový háj apod)
  3. zvolit pro umístění naučných panelů takové pamětihodnosti, aby dohromady vytvořily spojnicí mezi hlavními turistickými magnety města a tak přispěly ke zvýšení jejich návštěvnosti a zároveň usměrňovaly pohyb turistů ve městě žádoucím směrem - tato "trasa" by propojila Muzeum T. G. M., Roubenku Lechnýřovnu, městské informační centrum, Vysokou bránu a Rabasovu galerii se synagogou, panely by informovaly o pamětihodnostech a dalších zajímavostech na této trase ležících. Informace na panelech by prostřednictvím OR kódů byly přístupné i cizojazyčným návštěvníkům města (angličtina, němčina, případně další jazyky).

Cílem projektu je zvýšit informovanost návštěvníků města i obyvatel města o významných historických památkách ve městě, důležitých událostech v dějinách města, jeho osobnostech apod. Umístění naučných panelů má potenciál oslovit mnohem širší spektrum veřejnosti, než nabídka informací formou tištěných průvodců nebo internetové prezentace, neboť tyto formy předávání informací využívají především lidé s cíleným zájmem o poznávání historie města Rakovníka, kdežto panely umístěné přímo ve venkovním prostředí města budou působit na každého kolemjdoucího. Panely zvýší přitažlivost města pro jeho návštěvníky, zároveň však budou přispívat i k prohlubování kladného vztahu místních obyvatel k jejich bydlišti/rodišti, panely lze úspěšně využívat i pří výuce na všech stupních škol apod. Vhodným umístěním panelů lze také turisty vést k návštěvě místního muzea, galerie, infocentra apod.

Záměrem je ukázat návštěvníkům a obyvatelům města historické bohatství Rakovníka, přiblížit jim zdejší pamětihodnosti, dějinné události nebo osobnosti v místech, která jsou s nimi přímo spjatá. Každodenním setkáváním s důležitými momenty místní historie budou panely prohlubovat u obyvatel Rakovníka kladný vztah k jejich městu a v očích návštěvníků zvyšovat prestiž města a jeho dobré jméno. Cílem je vytvořit vkusné a obsahově kvalitně zpracované panely, které nenásilně zapadnou do městského prostředí a budou pro návštěvníky i obyvatele Rakovníka jednoznačným přínosem. Snahou je umístit v první fázi v prostoru města cca 10 naučných panelů a po vyhodnocení jejich účelnosti a podle odezvy veřejnosti pokračovat postupně v osazování dalších panelů a jejich prostřednictvím zpřístupňovat obyvatelům i návštěvníkům města další historicky cenná místa ve městě, která by neměla uniknout jejich pozornosti.

ukázka 1

ukázka 2

ukázka 3

SENIOR EXPRES
služba radnice pro občany města Rakovník

logo

logo

Portál krizového řízení