Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

SENIOR EXPRES

 služba radnice pro občany města Rakovník

I.

Komu je služba určena?

Vedení města Rakovník zřídilo službu SENIOR EXPRES pro občany starší  65ti let nebo držitele průkazů ZTP a ZTP/P s trvalým pobytem na území obce Rakovník, či umístěných do DPS nebo domova seniorů v obci, přičemž tuto skutečnost dobrovolně prokáže osobním dokladem při nástupu do vozidla řidiči.  Službu je možné využít v rámci celého města Rakovník („od cedule k ceduli“) na dopravu k lékaři, do nemocnice, na rehabilitace, na nákup, na úřad atd.

Řidič nedoprovází seniora k lékaři, nepomáhá s nákupem apod. V případech po operacích nebo ambulantních zákrocích musí mít senior svůj doprovod (příbuzný, pečovatelská služba). Řidič nepřebírá odpovědnost doprovodu seniora. Službou Senior expres se nepřepravují děti do 15ti let a vozíčkáři, kteří nejsou schopni vozík opustit, případně jejich vozík nelze bezpečně přepravit.
 

II.

Kolik zaplatím při jízdě?

Cestující uhradí řidiči SENIOR EXPRES za každou jednu jízdu v jednom směru částku ve výši 20,- Kč. Povolená čekací doba řidiče v cíli cesty je maximálně 15 minut a v takovém případě může cestující využít dopravy zpět bez úhrady zpáteční jízdy. Pokud čekací doba délku 15 minut přesáhne, řidič na cestujícího nečeká a případná vyžádaná cesta zpět je zpoplatněna stejně, tj. částkou ve výši 20,- Kč. Cestujícího může doprovázet maximálně jedna osoba, na kterou se vztahují stejné platební podmínky jako na cestujícího. Pouze doprovod držitele průkazu ZTP a ZTP/P má jízdu zdarma.
 

III.

Kdy mohu službu využít?

V pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin. Maximálně 6x za měsíc pro jednoho žadatele.
 

IV.

Jaké informace si mám připravit před objednáním?

Počet přepravovaných osob / Jméno a příjmení přepravovaných osob / Datum narození přepravovaných osob / Adresu trvalého bydliště přepravovaných osob / Datum a přesný čas místa nástupu / Místo výstupu / Vlastní telefonní číslo.
 

V.

Jak objednávat?

Jízdu je potřeba si objednat v pracovní dny od 8:00 do 12:00 hodin na telefonním čísle 727872451 nejpozději 1 den před plánovanou jízdou, nejdříve 1 týden dopředu.
 

VI.

Uzavření smlouvy.

Smlouva o přepravě je uzavřena ústní formou na základě předchozí ústní objednávky a k tomuto okamžiku nabývá platnosti. Účinnosti smlouva nabývá vsednutím objednatele do vozidla určeného k přepravě pasažérů služby SENIOR EXPRES. Objednáním přepravy se objednatel zavazuje uhradit poskytovateli za službu odměnu podle bodu II. výše. Úhrada služby bude provedena po ukončení objednané jízdy. 
 

VII.

Informace o zpracování osobních údajů

získaných při objednání služby SENIOR EXPRES

 

 1. Správce osobních údajů (dále také „OÚ“):

  Město Rakovník, IČO: 00244309, se sídlem Husovo náměstí 27, 269 01  Rakovník;

  kontaktní údaje na pověřence na ochranu osobních údajů jsou uvedeny zde.

   

 2. Subjekt / zdroj OÚ:

  Žadatel o poskytnutí služby „SENIOR EXPRESSS“.

   

 3. Účel zpracování OÚ:

  Ověření splnění podmínek pro poskytnutí  služby „SENIOR EXPRESSS“.

   

 4. Rozsah zpracování OÚ:

  Údaje o žadateli - jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, telefonní číslo, držení průkazu ZTP a ZTP/P.

 5. Příjemce osobních údajů:

  Městský úřad a třetí subjekty, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných OÚ.

   

 6. Právní základ:

  čl. 6 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob.

   

 7. Zpracování:

  Zpracováváme OÚ manuálně i elektronicky. Ochrana OÚ je technicky a organizačně zabezpečena v souladu s GDPR.

   

 8. Doba zpracování:

  Osobní údaje se zpracovávají po dobu nezbytně nutnou, která je stanovena příslušnými zákony a nařízeními a spisovým a skartačním řádem správce. Osobní údaje v evidenci provedených jízd jsou vymazány do 14 dnů po provedení jízdy, osobní údaje v databázi objednatelů jsou vymazány do 6 měsíců od objednání poslední jízdy.

   

 9. Práva subjektů údajů:

  Subjekt údajů má právo na informace o zpracování OÚ, právo na přístup subjektu k OÚ, právo získat kopii zpracovávaných OÚ, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí, právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.