Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

logo

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Realizací projektu „Snížení energetické náročnosti Městského plaveckého bazénu v Rakovníku“ dojde ke snížení energetické náročnosti budovy o 7 417 GJ/rok. Předmětem podpory je zateplení obvodových konstrukcí, nová střešní konstrukce, výměna výplní otvorů, instalace nové vzduchotechniky, kogenerační jednotky a tepelných čerpadel.

 

Stavba v prvním roce realizace

Stavební práce byly zahájeny okamžitě po podpisu smlouvy o dílo. Zahájení této velké rekonstrukce začalo mohutným bouráním nejen vnitřního vybavení, ale i nosných a nenosných částí budovy. Byly sneseny mohutné střešní železobetonové nosníky, na které přijel jeřáb s jednou z největších únosností. Při provádění základových pilot nás potrápila spodní voda, která si vyžádala technická i technologická opatření. Byla provedena celá nová ležatá kanalizace uvnitř budovy, ve střeše došlo k výměně poškozených střešních panelů. Po odhalení veškerých nosných konstrukcí mohlo na léto dojít k montáži impozantních dřevěných lepených vazníků nad hlavním bazénem a uzavření střechy. Začaly práce na vybudování monolitické železobetonové tobotánové věže. Vzhledem k dramatické situaci ve stavebnictví, která zapříčinila meziroční navýšení cen práce i materiálu, bylo v červnu zastupitelstvem schváleno využití opčního práva na rekonstrukci venkovního bazénu, které zajišťuje práce v cenové hladině v době před tímto skokovým zdražováním. Přes léto probíhaly práce převážně v suterénu, kdy byla prováděna izolace tepelná i proti vodě. Začalo se s výstavbou příček. Nyní v podzimních měsících probíhají práce na střeše, jsou prováděny práce na elektroinstalaci, jsou zabudovány první zdravotechnické instalace. Obvodový plášť je izolován, okenní výplně jsou osazeny. Do zimy očekáváme instalaci tobogánů.

Kontrolní dny probíhají na stavbě pravidelně každý týden celé dopoledne za široké účasti zástupců dodavatele i objednatele a průběžné kontroly provádí oddělení rozvoje města a investic několikrát v průběhu týdne, nebo i o víkendu.

Stavba je živý proces, který vyžaduje nepřetržitou péči a operativní řešení. Neustále konzultujeme provádění s projektanty i dalšími konzultanty.

Ing. arch. Jana Jirátková, aktualilzováno 29. 10. 2018

Smlouva o dílo uzavřena

Zadávací řízení na výběr zhotovitele podle zákona o veřejných zakázkách bylo uzavřeno 15. 11. 2017 podpisem smlouvy o dílo. Cena díla za rekonstrukci bazénové haly a přístavbu věže s tobogány a současně rekonstrukci venkovního bazénu je 178 mil. Kč bez DPH. Je naším přáním uvézt bazén do provozu do dvou let od zahájení stavby. Staveniště bylo dodavateli předáno a nyní je naším úkolem provádět dohled nad průběhem stavby.

Ing. arch. Jana Jirátková, aktualilzováno 21. 11. 2017

Výběr dodavatele pokračuje

Zadávací řízení na výběr zhotovitele podle zákona o veřejných zakázkách proběhlo. V minulém měsíci však muselo dojít k jeho zrušení, protože uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou musel být vyloučen a nabídkové ceny ostatních uchazečů významně přesahovaly předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. V následujícím měsíci bude zahájeno nové zadávací řízení, již podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek, které nám dává naději na zjednodušení průběhu řízení.

Ing. arch. Jana Jirátková, aktualilzováno 26. 4. 2017

Zadávací řízení na výběr zhotovitele zahájeno

20. 6. 2016 rozhodlo zastupitelstvo města o možnosti financování rekonstrukce Městského plaveckého bazénu a schválilo zahájení zadávacího řízení. Nyní probíhá výběr zhotovitele. Jeho průběh a lhůty je dán zákonem o veřejných zakázkách, a tak není možné předem stanovit dobu, která bude potřeba k uzavření smlouvy o dílo. Je naším přáním uzavřít výběr zhotovitele do konce letošního roku, aby práce na rekonstrukci mohly začít co nejdříve.

Ing. arch. Jana Jirátková, aktualilzováno 10. 8. 2016

Stavební povolení vydáno

23. 2. 2015 rozhodlo zastupitelstvo města o přípravě projektové dokumentace, vyřízení povolení ke stavbě a přípravě zadávací dokumentace na rekonstrukci Městského plaveckého bazénu Rakovník ve variantě B, jejíž součástí je rozšíření bazénového provozu o dvojici tobogánů, divokou řeku, saunový provoz v 1. nadzemním podlažím, dětský bazén se skluzavkou, Kneippův chodník, dvě vířivé vany a občerstvení. Stavební povolení bylo vydáno v listopadu 2015 a v prosinci nabylo právní moci. V současné době pokračují přípravy dokumentace pro provádění stavby a zjišťujeme možnosti dotačních příležitostí na realizaci stavby.

Ing. arch. Jana Jirátková, aktualilzováno 21. 12. 2015

Další krok k rekonstrukci rakovnického bazénu

V prosinci minulého roku rozhodla rada města o tom, že studii rekonstrukce bazénu vytvoří společnost Sportovní projekty s.r.o. Cílem této studie je zjistit, jaké budou možnosti, pokud zůstane zachován stávající půdorys stavby. Ve variantě je pak zpracován návrh, který půdorys rozšiřuje.  V prosinci se konala schůzka, na které byl definován požadovaný stavební program pro obě varianty. V lednu 2015 byly konzultovány a připomínkovány prvotní návrhy variant. Podle připomínek zadavatele, provozovatele a odboru správy majetku byly varianty upraveny a doplněny. Poté, co bude celá studie odevzdána, zastupitelstvo rozhodne, která z variant bude realizována.

V současné době jsou k dispozici půdorysy nadzemního i podzemního podlaží obou variant. Ekonomické souvislosti, vizualizace interiéru i exteriéru a další doklady jsou nyní zpracovávány.

Variantu A – bez rozšíření můžete zhlédnout zde: výkres přízemí a výkres suterénu

Součástí této varianty je rozšíření bazénového provozu o divokou řeku, saunový provoz, dětský bazén se skluzavkou, vířivou vanu a občerstvení

Variantu B – s rozšířením můžete zhlédnout zde: výkres přízemí výkres suterénu

Součástí této varianty je rozšíření bazénového provozu o dvojici tobogánů, divokou řeku, saunový provoz, dětský bazén se skluzavkou, Kneippův chodník, dvě vířivé vany a občerstvení.

Červené šipky znázorňují směr pohybu návštěvníků.

Co nás čeká nového?

Oproti současné nabídce jsou obě varianty rozšířeny o divokou řeku s atrakcí, kdy můžeme vodu rozhoupat vlastním tělem. Bazén bude doplněn dětským brouzdalištěm, do kterého vyústí skluzavka. Dnes již automaticky každý návštěvník očekává nabídku občerstvení s možností posezení. Nové bude také uspořádání šaten, které uvítají především rodiny s dětmi, kdy je v šatnách celá rodina pohromadě a rodiče mají k dispozici převlékací kabiny v bezprostřední blízkosti uzamykatelných skříněk. Oproti variantě A, která nabízí veškerý provoz bazénu na jednom podlaží, jsou ve variantě B umístěny šatny do suterénu. Po zaplacení scházíme po schodišti do suterénu a po převléknutí vycházíme opět do přízemí se sprchami. Nově jsou turnikety odděleny provozy saun a atrakcí, kam mají přístup pouze návštěvníci, kteří zaplatili zvýšené vstupné. Ve variantě B jsou navrženy dva tobogány a také Kneippův chodník. Vstup do parní lázně je samozřejmě v obou variantách součástí základního vstupného.

 

Nové informace vám přineseme, jakmile bude kompletní studie včetně vizualizací odevzdána.

 

Ing. arch. Jana Jirátková, vedoucí oddělení rozvoje města a investic

vloženo 10. 2. 2015

Ve čtvrtek 12. 2. 2015 byla odevzdána studie, ze které vám přinášíme vizualizace.

Zde pro variantu A:

Pohled severní a západní

Pohled východní a jižní

Pohled od jihozápadu

Pohled od jihovýchodu

Pohled od lávky přes Rakovnický potok

Pohled na letní šatny

Pohled do interiéru

Zde pro variantu B:

Pohled severní a západní

Pohled východní a jižní

Pohled od jihozápadu

Pohled od jihovýchodu

Pohled od lávky přes Rakovnický potok

Pohled na letní šatny

Pohled do interiéru

vloženo 13. 2. 2015